Quyết định số 484/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
4
download

Quyết định số 484/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 484/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án khả thi thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 484/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 484/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN KH THI THOÁT NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH (LƯU V C NHIÊU L C - THN NGHÈ) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 87/1999/N -CP ngày 05 tháng 08 năm 1997 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i các Công văn s 4827/UB-QL T ngày 19 tháng 11 năm 1999 v vi c ngh phê duy t D án kh thi thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè), các Công văn b sung: s 5330/UB-QL T ngày 20 tháng 12 năm 1999, s 325/UB- T ngày 25 tháng 01 năm 2000, s 716/UB-CN ngày 02 tháng 03 năm 2000, s 828/UB- T ngày 09 tháng 03 năm 2000 và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 1850/BKH-VPT ngày 04 tháng 04 năm 2000. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án kh thi thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) v i các n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: D án kh thi thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè). 2. M c tiêu u tư: - B o m nhu c u thoát nư c trên lưu v c, chuNn b cho vi c x lý nư c th i, ch ng ô nhi m dòng kênh. - C i t o, ch nh trang dòng kênh, c i thi n môi trư ng s ng và th c hi n ch trương ch nh trang ô th . 3. Ch u tư: S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh. 4. a i m xây d ng và di n tích chi m t:
  2. Lưu v c kênh Nhiêu L c - Th Nghè r ng 33,2 km2 n m trên a bàn c a 7 qu n trong thành ph H Chí Minh: qu n 1, qu n 3, qu n 10, Phú Nhu n, Tân Bình, Bình Th nh và Gò V p. 5. Các h ng m c u tư chính: - Xây d ng m t tuy n c ng bao ơn ( ư ng kính 2 – 3m) ch y d c theo kênh, t 15 n 20 công trình tách dòng và ki m soát x tràn d c b kênh n i h th ng thu gom vào tuy n c ng bao. - Công trình x lý sơ b : 1 tr m bơm có thi t b lư c rác v i công su t bơm là 64.000 m3/gi . - Xây d ng 1 mi ng x ng m sâu t - 18m n – 20m dư i dòng sông, có thi t k c bi t tăng cao pha loãng và không gây nh hư ng n dòng ch y ho c s xói mòn dòng sông hi n h u. - H th ng i u khi n bao g m h th ng ki m soát (van hút nư c ch t thư ng ngu n) và các thi t b c n thi t m b o h th ng ho t ng t t. - Xây m i ho c c i t o 38 km c ng h p l n và c ng kích thư c r ng t 1m n 6m; kho ng 240 km c ng c p 3 ư ng kính t 400 mm n 800 mm. - C i t o kênh Nhiêu L c - Th Nghè: n o vét giai o n 2 kho ng 750.000 m3, gia c chân kè ( o n ã xây d ng), xây b kè ng ( o n chưa xây d ng). 6. T ng m c u tư: a) D tính v n u tư là 199,96 tri u USD tương ương 2.800 t VND tính theo t giá 1USD = 14.000 VND. ây là h n m c t i a làm cơ s cho vi c àm phán vay v n. T ng m c u tư s ư c chuNn xác l i sau khi hoàn thành thi t k chi ti t và có t ng d toán ư c phê duy t. Trong ó: - Chi phí xây l p: 117,81 tri u USD tương ương 1.649,7 t VND; - Chi phí thi t b : 3,20 tri u USD tương ương 44,8 t VND; - Các kho n chi khác: 1,15 tri u USD tương ương 16,10 t VND; - Các chi phí ki n thi t cơ b n khác: 14,44 tri u USD tương ương 202,20 t VND; - D phòng (k c trư t giá): 48,85 tri u USD tương ương 638,9 t VND; - Lãi vay trong giai o n xây d ng: 14,51 tri u USD tương ương 203,3 t VND. b) D ki n chi phí các h ng m c như sau: - C i t o h th ng thoát nư c: 36 tri u USD tương ương 504 t VND. - C i t o kênh: 27,68 tri u USD tương ương 387,52 t VND.
  3. - C ng bao và thi t b tách dòng: 30,97 tri u USD tương ương 433,58 t VND; - Tr m bơm và lư c rác: 19,66 tri u USD tương ương 275,24 t VND; - Mi ng x ng m: 3,5 tri u USD tương ương 49 t VND; - Thi t b ki m soát: 2,5 tri u USD tương ương 35 t VND; - Chi phí tư v n: 10,09 tri u USD tương ương 141,26 t VND; - Lãi vay trong th i gian xây d ng: 14,51 tri u USD tương ương 203,14 t VND. 7. Ngu n v n: - Vay Ngân hàng Th gi i 150 tri u USD tương ương 2.100 t VND; - V n i ng (chưa k lãi vay trong th i gian xây d ng) ư c c p t ngân sách thành ph H Chí Minh: 49,96 tri u USD tương ương 699,44 t VND. 8. T ch c th c hi n d án: Theo quy nh hi n hành. 9. Th i gian th c hi n d án: - Giai o n t nay n 2001: Thi t k chi ti t và so n th o h sơ m i th u, - Giai o n 2001-2005: Tri n khai thi công các h ng m c công trình. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m ch o và qu n lý vi c th c hi n d án t bư c thi t k n t ch c thi công và ưa công trình vào s d ng hi u qu ; c n lưu ý th c hi n nh ng v n sau: - Hoàn ch nh và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh Quy ho ch thoát nư c thành ph trong quý II năm 2000 làm cơ s xem xét, ch o th c hi n các d án u tư b o m ng b và hi u qu . - Ph i h p v i các B , ngành x lý xong các t n t i c a d án trong quý II năm 2000 (các n i dung liên quan n yêu c u v k thu t, x lý môi trư ng, s d ng t ai và chi phí u tư). - Rà soát k l i các h ng m c u tư gi m thi u chi phí u tư, nâng cao hi u qu c a d án. i u 3. Trong trư ng h p Ngân hàng Th gi i t i u ki n ch u tư ph i vay l i m t s h ng m c c a d án, B Tài chính ch trì ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph cơ ch vay và cho vay l i trong nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  4. i u 5. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản