Quyết định số 485-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 485-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 485-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 485-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 485-Q Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 1980 QUY T NNH C A Y BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 485-Q NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1980 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3294 - 80. S n xu t tinh b t. Thu t ng và nh nghĩa. TCVN 3295 - 80. S n xu t ư ng glucoza - m t tinh b t. Thu t ng và nh nghĩa. i u 2: - Các tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng i v i t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản