Quyết định số 487/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 487/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 487/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 487/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 487/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VI N CÁC B NH TRUY N NHI M VÀ NHI T I QU C GIA THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia tr c thu c B Y t trên cơ s Vi n Y h c lâm sàng các b nh nhi t i thu c B nh vi n B ch Mai. Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân; có con d u riêng; ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p; tr s t t i thành ph Hà N i. Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia có tên giao d ch b ng ti ng Anh là: National Institute of Infectious and Tropical Diseases (vi t t t là NIITD). i u 2. B trư ng B Y t quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  2. Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản