Quyết định số 4893/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 4893/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4893/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm, vật tư tiêu hao tại các cơ sở y tế công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4893/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 4893/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V TH M NNH K HO CH U TH U VÀ T CH C U TH U MUA THU C, HOÁ CH T, V CXIN, SINH PH M, V T TƯ TIÊU HAO T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Dư c ngày 14/6/2005 và Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005 và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng; Căn c Thông tư liên t ch s 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 c a Liên B Y t - Tài chính v vi c hư ng d n u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p; Căn c Quy t nh s 4166/Q -UBND ngày 05/10/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c giao nhi m v th m nh k ho ch u th u và t ch c u th u mua thu c, hoá ch t, v cxin, sinh ph m, v t tư tiêu hao t i các cơ s y t công l p; Xét ngh c a S Y t t i T trình s 1901/TTr-SYT ngày 05/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Vi c t ch c u th u mua thu c, hoá ch t, v cxin, sinh phNm, v t tư tiêu hao t i các cơ s y t công l p th c hi n theo hình th c: các cơ s y t công l p t t ch c u th u theo nhu c u s d ng thu c c a ơn v . i u 2. S Y t ch u trách nhi m ch trì thNm nh k ho ch u th u mua thu c, hoá ch t, v cxin, sinh phNm, v t tư tiêu hao t i các cơ s y t công l p tr c thu c, trình y ban nhân dân t nh phê duy t theo úng quy nh c a Nhà nư c. Th trư ng các cơ s y t công l p (Ch u tư) ch u trách nhi m tri n khai các bư c ti p theo m b o úng trình t , th t c quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 c a Liên B Y t - Tài chính. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 4166/Q - UBND ngày 05/10/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh và th trư ng các cơ s y t công l p có liên quan căn c Quy t nh thi hành./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản