Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Định do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 1999 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P BÌNH NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 nàm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, th c hi n Quy t nh s 1127/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Phú Tài, Bình nh; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Bình nh. Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh th c hi n các nhi m v và quy n h n qu n lý khu công nghi p theo quy nh t i i u 27 Quy ch Khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 nàm 1997 c a Chính ph . Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u hình Qu c huy, có biên ch và kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s y viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, các y viên và quy nh b máy giúp vi c Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh
  2. Bình nh và Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản