Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 49/2000/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH TÂN TỴ CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MẦM NON, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ SƯ PHẠM. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998; Căn cứ Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 về biên chế năm học 2000- 2001 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm; Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch nêu trong Điều 1 của Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 như sau: Nghỉ Tết Âm lịch 01 tuần từ ngày 22/01/2001 đến hết ngày 28/01/2001. Điều 2. Các Ông/Bà Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ Nơi nhận: ĐÀO TẠO - Văn phòng Trung ương để báo cáo THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Ban Khoa giáo TW - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Như điều 2 để thực hiện. - Công báo - Lưu VP (HC, PC, TH) Nguyễn Tấn Phát
Đồng bộ tài khoản