Quyết định số 49/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2001/QĐ-BCN về sản phẩm que hàn và dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành, để bổ sung sản phẩm que hàn và dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2001/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C B SUNG S N PH M QUE HÀN VÀ DÂY HÀN ĐI N CH T LƯ NG CAO PH C V NGÀNH CÔNG NGHI P ĐÓNG TÀU VÀO DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ ĐƯ C HƯ NG ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 67/2000/QĐ-BCN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Danh m c các s n ph m cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph v vi c b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001; Sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, Qu H tr phát tri n; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. B sung s n phNm que hàn và dây hàn i n có ch t lư ng cao ph c v ngành công nghi p óng tàu trong D án kh thi " u tư xây d ng xí nghi p s n xu t v t li u hàn" c a Công ty Công nghi p tàu thu Nam Tri u (tr c thu c T ng Công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam) vào Danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi u tư (theo quy nh t i i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph ; Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph ) ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20/11/2000 c a B trư ng B Công nghi p. i u 2. Công ty Công nghi p tàu thu Nam Tri u th c hi n vi c vay v n u tư ưu ãi theo hư ng d n t i các Công văn s 268 HTPT/TDTW ngày 01/3/2001 và Công văn s 890 HTPT/KHNV ngày 08/6/2001 c a Qu H tr phát tri n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Các V trư ng, C c trư ng thu c B , T ng Giám c T ng
  2. Công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam, Giám c Công ty Công nghi p tàu thu Nam Tri u có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3, - Các B : TC, KH T, GTVT, - Qu H tr phát tri n, - Lưu VP, KH T. Nguy n Xuân Chu n
Đồng bộ tài khoản