Quyết định số 49/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2002/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong QĐ số 16/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ******** S : 49/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 49/2002/Q -BNN, NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C S A I B SUNG M T S I M TRONG QUY T NNH S 16/2002/Q -BNN NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2002 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG, H N CH S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 5, 28 và 29, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này s a i, b sung: 1.1 M t s i tư ng phòng tr ; 1.2 Tên ho t ch t, thành ph n ho t ch t c a m t s lo i thu c; 1.3 Hàm lư ng ho t ch t, d ng thu c c a m t s lo i thu c; 1.4 Tên thương phNm; 1.5 tinh khi t c a ho t ch t; 1.6 Tên ơn v ăng ký thu c b o v th c v t; t i Quy t nh s 16/2002/Q - BNN ngày 12 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam (có ph l c kèm theo) . i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 3: Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh - Ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam chi trách nhi m thi hành quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký) PH L C 1. S a i, b sung m t s i tư ng phòng tr : TT Tên thương m i V trí ã in Nay xin s a l i là ã có trong danh m c 1 Agrodazim 50 SL trang 28, dòng b nh m c sương h i b nh m c sương h i 13 trên xu ng rau, thán thư h i cà chua, khoai tây nhãn 2 Agrotop 70 WP trang 40, dòng b nh thán thư h i b nh thán thư h i 18 dư i lên nho, b nh th i g c nho, th i g c h i h i rau khoai tây 3 Apromip 25 WP trang 6, dòng r y h i lúa, r y h i r y nâu h i lúa, r y 7 trên xu ng xoài xanh h i xoài 4 Bayfidan 25 EC, trang 42, dòng 250 EC: b nh r s t, Bayfidan 250 EC: 250 EC 5 trên xu ng ph n en h i ngũ b nh r s t h i cà c c; r s t h i cà phê, ph n tr ng h i phê, bông; ph n nho, chôm chôm tr ng h i nho; m lá, r s t h i cây c nh; r s t, m en h i hoa h ng; ph n tr ng h i chôm chôm 5 Cascade * 5 EC trang 19, dòng sâu xanh da láng h i sâu xanh da láng h i 12 dư i lên l c, u tương; nh n l c, u tương; nh n h i cây có múi h i cây có múi, chè
  3. 6 Cyrin 25 EC, 10 trang 9, dòng 20 EC: b trĩ h i 20 EC: b trĩ h i EC, 20 EC 25 trên xu ng lúa, sâu xanh h i cà lúa, sâu xanh h i cà chua 10 EC: sâu chua 10 EC: sâu keo keo h i lúa, sâu c h i lúa, sâu c qu qu h i xoài h i xoài 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu c qu h i xoài 7 Dimenat 40 EC trang 13, dòng r p h i cà phê r p h i cà phê, dâu 8 dư i lên nuôi t m 8 Encofenva 20 EC trang 18, dòng r y h i lúa, dòi c r y nâu h i lúa, r p 12 trên xu ng lá h i rau h i cà chua 9 Encoleton 25 WP trang 42, dòng b nh m c xám h i b nh m c xám h i 1 trên xu ng rau, r s t h i xoài cà chua, r s t h i xoài 10 Fenbis 25 EC trang 19, dòng r ph i u, b xít r p h i u, b xít 5 trên xu ng h i lúa h i lúa, r p sáp h i mãng c u 11 Mipcide 20 EC trang 20, dòng r y nâu h i lúa r y nâu h i lúa, b 26 trên xu ng trĩ h i rau c i 12 Netoxin 18 SL, trang 22, dòng 18 SL: sâu cu n lá 18 SL: sâu cu n lá 90 WP, 95 WP 12 trên xu ng h i lúa, r p h i rau h i lúa, r p h i rau c i 90 WP: sâu c i 90 WP: sâu xanh xanh h i rau c i 95 h i rau c i, sâu cu n WP: sâu cu n lá h i lá h i lúa. 95 WP: lúa, b xít h i nhãn sâu cu n lá h i lúa, b xít h i nhãn 13 Ortus 5 SC trang 17, dòng nh n h i cây có nh n h i cây có 3 dư i lên múi, bông; nh n múi, chè; nh n h i v i; nh n h i h i v i; nh n h i ào, hoa h ng ào, hoa h ng 14 Padan 50 SP trang 7, dòng 50 SP: sâu c thân 50 SP: sâu c thân 5 trên xu ng h i lúa, ngô h i lúa, ngô, mía; r y xanh h i chè 15 Patox 95 SP, 50 trang 7, dòng sâu c thân h i lúa, sâu c thân, sâu SP, 4 G 16 trên xu ng mía cu n lá, r y nâu h i lúa; sâu c thân mía 16 Phenat 50 EC trang 24, dòng r p h i rau c i r p h i rau c i, r y 11 dư i lên xanh h i bông 17 Pro - Thiram 80 trang 41, dòng b nh ngã cây Pro - Thiram 80 WP 9 dư i lên con h i l c, thán thư WP: b nh ngã h i t cây con h i l c Pro - Thiram 80 WG:
  4. b nh thán thư h i t 18 Proger 20 WP trang 55, dòng kích thích sinh kích thích sinh 19 trên xu ng trư ng c n tây trư ng lúa 19 Sagomycin 10 trang 18, dòng 20 EC: sâu khoang 20 EC: sâu khoang EC, 20 EC, 10 12 dư i lên h i rau h i rau, sâu cu n lá ME h i lúa 20 SecSaigon 5 EC, trang 10, dòng 25 EC: sâu h ng h i 25 EC: sâu h ng h i 10 EC, 25 EC, 30 1 trên xu ng bông bông, r y h i xoài EC, 50 EC 10 ME, 5 ME 21 Sherzol EC trang 25, dòng sâu cu n lá, sâu sâu cu n lá, sâu 7 trên xu ng keo, sâu gai, b xít keo, sâu gai, b xít h i lúa; r p, sâu ăn h i lúa; r p, sâu ăn lá, b xít h i b p lá, b xít h i b p c i, b u bí, cà chua, c i, b u bí, cà chua, thu c lá; sâu c thu c lá; sâu c qu , sâu xanh h i qu , sâu xanh h i u; r y, sâu xanh u; r y, sâu xanh h i bông h i bông; b trĩ h i dưa 22 Tiginon 90 WP, trang 23, dòng 5 H: sâu c thân 5 H: sâu c thân 95 WP, 18 DD, 5 1 trên xu ng h i mía h i mía, lúa H 23 Vinetox 5 H, 95 trang 23, dòng 95 BHN: sâu tơ h i 95 BHN: sâu tơ h i BHN, 18 DD 7 trên xu ng b p c i, r p sáp h i b p c i, r p sáp h i cà phê cà phê, b cánh c ng h i d a. 24 Macyny 45 EC trang 21, dòng sâu c thân h i lúa sâu keo h i lúa 1 trên xu ng 2. i u ch nh tên ho t ch t, thành ph n ho t ch t c a các lo i thu c : TT Tên thương m i V trí ã in Nay xin s a l i là có trong danh m c 1 Cheetah 200/8 trang 51, dòng Glyphosate Glyphosate AS 6 trên xu ng isopropylamino salt ammonium salt 200 200 g/l + g/l + Glufosinate Glufosinate Ammonium 8 g/l Ammonium 8 g/l 2 Melody duo trang 35, dòng Iprovalicarb 612.5 Iprovalicarb 55 g/kg 66.75 WP dòng 6 trên g/kg + Propineb 55 + Propineb 612.5 xu ng g/kg g/kg
  5. 3 Dihet 60 WP trang 23, dòng Imidacloprid 2 % + Imidacloprid 2 % + 14 trên xu ng Nereistoxin 58 % Nereistoxin (monosultap) 58 % 3. i u ch nh d ng, hàm lư ng ho t ch t các lo i thu c : TT Tên thương m i có V trí Nay xin s a l i là trong danh m c 1 Forgrow 2.5 Past, 5 trang 54, dòng 2 dư i Forgrow 2.5 Paste, 5 Paste, 10 Past, 10 Past lên Paste 2 Hai bon - D 480 DD trang 47, dòng 22 Hai bon - D 480 DD: c h i lúa, trên xu ng cây ăn qu Hai bon - D 80 WP: c h i lúa, ngô 3 Asitrin 10 EC trang 23, dòng 15 asitrin 50 EC dư i lên 4. i u ch nh tên thương phNm: TT Tên thương m i có V trí Nay xin s a l i là trong danh m c 1 Bankonil 75 WP trang 30, dòng 16 Arygreen 75 WP dư i lên 2 Yaltox 3 G trang 59, dòng 25 Sugadan 3 G dư i lên 5. i u ch nh tinh khi t c a ho t ch t: TT Tên ho t ch t có V trí Nay xin s a l i là trong danh m c 1 Fenpropathrin (min trang 17, s th t 70 Fenpropathrin (min 90 %) 96 %) 6. i u ch nh tên ơn v ăng ký s n phNm c a các lo i thu c : TT Tên thương m i có V trí ã in Nay xin s a l i trong danh m c là 1 Orthene 97 Pellet trang 2, dòng 13 Tomen Agro, Inc Arvesta trên xu ng Corporation 2 Select 12 EC trang 46, dòng 11 Tomen Agro, Inc Arvesta dư i lên Corporation 3 Chix 2.5 EC trang 5, dòng 18 ELF Atochem Cerexagri S.A trên xu ng Agri
  6. 4 Penncozeb 75 DF, trang 36, dòng 36 ELF Atochem Cerexagri S.A 80 WP dư i lên Agri 5 Microthiol Special trang 40, dòng ELF Atochem Cerexagri S.A Liquid 58.15 LF, 21,23 trên xu ng Agri Microthiol Special 80 WP
Đồng bộ tài khoản