Quyết định số 49/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 49/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 49/2002/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C CHUY N H NG KHU B O T N THIÊN NHIÊN XUÂN SƠN THÀNH VƯ N QU C GIA XUÂN SƠN, T NH PHÚ TH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 844/BNN-KL ngày 01 tháng 4 năm 2002) và ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Th (t trình s 624/TT-UB ngày 29 tháng 3 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t chuy n h ng Khu b o t n thiên nhiên Xuân Sơn, thu c huy n Thanh Sơn, t nh Phú Th thành Vư n qu c gia trong h th ng các khu r ng c d ng c a Vi t Nam. Tên g i c a Vư n qu c gia là: Vư n qu c gia Xuân Sơn. i u 2. V trí, t a a lý và quy mô di n tích c a Vư n qu c gia Xuân Sơn: 1. V trí a lý: Vư n qu c gia Xuân Sơn có ph m vi ranh gi i ư c xác nh như sau: - Phía ông: Giáp các xã Tân Phú, Minh ài, Long C c, huy n Thanh Sơn. - Phía Tây: Giáp huy n Phù Yên, t nh Sơn La, huy n à B c, t nh Hoà Bình. - Phía Nam: Giáp huy n à B c, t nh Hoà Bình. - Phía B c: Giáp xã Thu Cúc, huy n Thanh Sơn. 2. T a a lý: - T 210 03 n 210 12 vĩ B c.
  2. - T 104051 n 1050 01 kinh ông. 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: T ng di n tích là: 15. 048 ha Trong ó g m: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 11.148 ha - Phân khu ph c h i sinh thái k t h p b o t n di tích l ch s : 3.000 ha - Phân khu hành chính, d ch v : 900 ha Di n tích vùng m c a Vư n qu c gia Xuân Sơn là 18.639 ha, bao g m các xã: Ki t Sơn, Lai ng, Minh ài và m t ph n các xã: ng Sơn, Tân Sơn, Kim Thư ng, Xuân ài. i u 3. M c tiêu, nhi m v c a Vư n qu c gia Xuân Sơn: 1. B o t n h sinh thái r ng cây h d u, r ng kín thư ng xanh trên núi á vôi. 2. B o t n tính a d ng sinh h c, các ngu n gen c a khu h ng th c v t giao lưu gi a hai vùng sinh thái ông B c và Tây B c Vi t Nam, c bi t là b o t n các loài ng, th c v t quý hi m, các loài có nguy cơ b c n ki t, các loài c h u. 3. B o t n s d ng và nghiên c u h th ng hang ng thu c lo i c áo Vi t Nam và h sinh thái, c nh quan c a chúng. 4. Góp ph n ào t o, nghiên c u khoa h c, phát tri n du l ch sinh thái, duy trì s cân b ng môi trư ng, s d ng t ai và tài nguyên b n v ng, góp ph n nâng cao i s ng kinh t xã h i c a a phương. i u 4. Giao U ban nhân dân t nh Phú Th tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Xuân Sơn. Ch t ch U ban nhân dân t nh Phú Th có trách nhi m: - Ch o vi c trình, thNm nh, phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Xuân Sơn và D án u tư xây d ng và phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia Xuân Sơn theo các quy nh hi n hành. - Ch o xây d ng D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia Xuân Sơn theo quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên, trình c p có thNm quy n phê duy t tri n khai th c hi n. Hàng năm, trong ngu n v n thu c k ho ch ngân sách u tư cho t nh Phú Th , B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ghi rõ kho n m c v n
  3. c p cho các D án thu c Vư n qu c gia Xuân Sơn, vi c tri n khai m b o úng n i dung và ti n theo D án ư c phê duy t. i u 5. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Xuân Sơn: Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Phú Th quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Xuân Sơn trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Phú Th ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản