Quyết định số 49/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định số 49/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2005/QĐ-BNN về việc ban hành định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 49/2005/QĐ-BNN Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 49/2005/QĐ- BNN NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2005 BAN HÀNH Đ NH M C D TOÁN CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c các Ngh đ nh c a Chính ph s 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, s 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2000 và s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c văn b n s 1324/BXD-KTTC ngày 06/7/2005 c a B Xây d ng V/v tho thu n đ nh m c thí nghi m mô hình thu l c công trình; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Đ nh m c d toán công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình”. Đi u 2. Đ nh m c d toán công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình là căn c đ l p d toán công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c cho các công trình xây d ng cơ b n thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th cho t p đ nh m c s 578 NN/ĐTXD/QĐ ngày 14/04/1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành đ nh m c chi phí công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình. Đi u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Qu n lý Xây d ng công trình, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký) Đ NH M C
 2. D TOÁN CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 49/2005/QĐ/BNN ngày 27/07/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG 1. T t c các công trình xây d ng ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s d ng v n Nhà nư c, khi ti n hành công tác thí nghi m mô hình th y l c công trình đ u ph i tuân theo quy đ nh trong t p đ nh m c này. Th i h n áp d ng k t ngày 01/01/2005. 2. Đ nh m c thí nghi m mô hình thu l c là căn c đ tính giá d toán công tác xây d ng và thí nghi m mô hình th y l c công trình (không áp d ng cho các lo i mô hình khác). Trư c khi ký k t h p đ ng th c hi n thí nghi m mô hình thu l c công trình các bên ph i căn c yêu c u c a thi t k đ xác đ nh các n i dung thí nghi m cho phù h p và trình c p có th m quy n phê duy t tránh trùng l p, lãng phí. 3. Đ i v i nh ng n i dung thí nghi m chưa có trong b ng đ nh m c thì có th v n d ng nh ng n i dung thí nghi m đã có m c đ tính. Trư ng h p không v n d ng đư c ph i báo cáo c p có th m quy n xem xét gi i quy t. 4. Đ nh m c d toán công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình là m c hao phí c n thi t v v t li u, nhân công, máy đư c quy đ nh đ hoàn thành toàn b các công vi c thí nghi m mô hình: t khâu nghiên c u tài li u, thi t k b trí công trình thí nghi m cho đ n khi k t thúc công tác thí nghi m, phá d , tháo b mô hình công trình. Đ nh m c này là căn c đ l p d toán th c hi n công vi c thí nghi m, ký k t h p đ ng thí nghi m theo yêu c u thi t k xây d ng công trình. 5. Đ nh m c d toán công tác xây d ng và thí nghi m th y l c đư c xây d ng trên cơ s các quy trình quy ph m, tiêu chu n c a ngành, yêu c u k thu t và quy trình thí nghi m thu l c, các ch đ chính sách hi n hành c a nhà nư c, tình hình chung v trang b máy móc thi t b và k t qu nghiên c u, theo dõi, th ng kê th c t các đơn v làm công tác thí nghi m thu l c trong nh ng năm qua. 6. Đ nh m c d toán thí nghi m đư c tính cho m t n i dung thí nghi m có 3 c p lưu lư ng 3 c a m t phương án, lưu lư ng tháo trên mô hình t Q = 200-300 m /h, dòng ch y qua công trình là dòng n đ nh. N u đi u ki n thí nghi m khác v i quy đ nh trên, thì đ nh m c trên đư c đi u ch nh như sau: + N u m t n i dung ph i thí nghi m v i s c p lưu lư ng l n (ho c nh ) hơn 3, thì c tăng thêm (ho c b t đi) 1 c p lưu lư ng đ nh m c đư c c ng thêm (ho c tr đi) 20% đ nh m c chi phí. 3 + N u lưu lư ng tháo trên mô hình Q > 300 m /h, thì đ nh m c chi phí thí nghi m b ng đ nh 3 m c chi phí trên nhân v i h s K =1,05, trư ng h p Q < 200 m /h thì đ nh m c đư c đi u ch nh v i h s K = 0,94. 7. Đ nh m c trên áp d ng cho thí nghi m trên mô hình t ng th . Trư ng h p thí nghi m trên mô hình m t c t thì đ nh m c đư c đi u ch nh v i h s K = 0,7. 8. N u thí nghi m xác đ nh m c nư c khi đã bi t trư c lưu lư ng Q thì đ nh m c đư c đi u ch nh v i h s K = 0,5. 9. N u thí nghi m xác đ nh kh năng tháo qua công trình là tràn t do không c a van, thì đ nh m c đư c đi u ch nh v i h s K = 0,7.
 3. 10. Đ nh m c thí nghi m xác đ nh v n t c dòng ch y áp d ng cho trư ng h p s m t c t đo trên toàn tuy n ≥10, s th y tr c trên m t m t c t ≥3 và s đi m đo trên m t th y tr c ≥3. Trư ng h p ch đo v n t c m t s đi m trên s m t c t ngang thì đ nh m c đư c đi u ch nh v i h s K như sau: + S m t c t đo t 5 đ n 9 : K = 0,7 + S m t c t đo t 1 đ n 4 : K = 0,5 + Đo v n t c t c th i (m ch đ ng) : K = 1,3 11. Đ nh m c thí nghi m đo áp su t dòng ch y áp d ng cho thí nghi m đo áp su t trung bình t i m t s v trí c n thi t trên công trình. Trư ng h p đo áp su t th y đ ng thì đ nh m c đư c nhân v i h s K =1,3. 12. Trong đ nh m c thí nghi m nghiên c u xói l và nghiên c u b i l ng chưa bao g m chi phí ch t o v t li u tương t , kho n chi phí này đư c tính riêng theo kh i lư ng th c t c n thi t tính cho t ng c p lưu lư ng thí nghi m và đư c c ng vào chi phí thí nghi m trên. 13. Thí nghi m xác đ nh đư ng m t nư c ho c kh năng tháo là 2 n i dung thí nghi m riêng. 14. N u thí nghi m v i trư ng h p dòng không n đ nh thì đ nh m c đư c nhân v i h s K=1,2. 15. Trong thí nghi m đánh giá tiêu năng, n u ch c n l y s li u sơ b đ đánh giá tiêu năng thì đ nh m c thí nghi m đư c nhân v i h s K = 0,6. 16. N u thí nghi m nhi u n i dung trên m t mô hình thì đ nh m c thí nghi m ph i gi m đi m t t l (t%) như sau: + Khi s n i dung thí nghi m = 1 ÷ 2 n i dung: t = 0% + Khi s n i dung thí nghi m = 3 ÷ 6 n i dung: t = 1% + Khi s n i dung thí nghi m = 7 ÷ 10 n i dung: t = 2% + Khi s n i dung thí nghi m > 10 n i dung: t = 3% Ph n 2: Đ NH M C D TOÁN CÔNG TÁC XÔY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH XÂY D NG A- Đ NH M C GIA CÔNG CH T O MÔ HÌNH B ng A1 TT Lo i mô hình công trình xây d ng Đơn v Đ nh m c 1 Lo i mô hình đ p tràn, đ p dâng L n so v i chi phí v t li u gia công ch t o - Đ p tràn có c a mô hình 1,0 - Đ p tràn không c a 0,84 - Đ p dâng có c a 1,0
 4. - Đ p dâng không c a 1,0 2 Lo i mô hình Xi phông - Lo i h p nt 0,975 - Lo i tròn 0,94 3 Lo i mô hình Tuy nen nt 0,90 4 Lo i mô hình c ng, c a van - Lo i đ ng m t đ ng nt 1,0 - Lo i đóng m không t đ ng 1,0 5 Lo i mô hình c u máng nt 1,0 Ghi chú: B ng đ nh m c t l chi phí gia công ch t o mô hình công trình xây d ng trên đây tính trong đi u ki n mô hình gia công là mô hình theo thi t k ban đ u và mô hình hoàn thi n, t l mô hình λ = 25. N u các đi u ki n khác trên thì đi u ch nh l i như sau: N u λ ≠25 thì nhân v i h s đi u ch nh sau: λ < 25 : H s K=1,00 λ > 26 ÷ 35 : H s K=1,10 λ > 35 ÷ 50 : H s K=1,25 λ > 50 : H s K=1,40 N u gia công mô hình theo phương án s a đ i, do t n d ng đư c m t ph n c a mô hình cũ, nên chi phí gia công s gi m nh so v i phương án ban đ u, vì v y trong trư ng h p này t l chi phí tính b ng 0,7 m c quy đ nh trên, k c mô hình m t c t. B- Đ NH M C D TOÁN THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C I. THÍ NGHI M KI M NGHI M MÔ HÌNH 1. M c đích: Ki m tra toàn b mô hình, nh m phát hi n s a ch a các sai sót trư c khi đưa mô hình vào s d ng (đo các kích thư c, cao trình, ki m đ nh thi t b , ki m tra ch đ ch y qua công trình ng v i các lưu lư ng đ c trưng,...). 2. Thành ph n công vi c: Nghiên c u tài li u, v sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo ki m tra, ti n hành thí nghi m theo đúng yêu c u; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung
 5. Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c M 270 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 6,37 TL 01 Máy Máy tính ca 1,8 Máy Thăng b ng ca 1,8 Máy bơm nư c 50KW ca 1,8 Máy khác % 3 II. THÍ NGHI M XÁC Đ NH ĐƯ NG M T NƯ C HO C KH N NG THÁO 1. M c đích: a) Thí nghi m xác đ nh đư ng m t nư c: Xác đ nh đư ng m t nư c theo phương d c và phương ngang ng v i các lưu lư ng tháo qua công trình khác nhau. b) Thí nghi m xác đ nh kh năng tháo: Xác đ nh kh năng tháo qua công trình như tràn, c ng, xi phông,... ng v i các m c nư c thư ng, h lưu công trình đã đ nh. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ki m tra cao đ các v trí cơ b n, kích thư c các k t c u chính, ti n hành thí nghi m theo 3 c p lưu lư ng, quan sát ghi chép lưu lư ng và các di n bi n b t l i, ch nh đ n khi đ t m c nư c yêu c u; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 630 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 17,84 TL 02 Máy Máy tính ca 4,2
 6. Máy Thăng b ng ca 4,2 Máy bơm nư c 50KW ca 4,2 Máy khác % 5 III. THÍ NGHI M CH Đ THU L C 1. M c đích: Xác đ nh các ch đ , hình th c ch y qua công trình, đo v các đ sâu n i ti p, quan tr c, xác đ nh đánh giá các y u t thu l c b t l i ho c h p lý ng v i m t c p lưu lư ng qua công trình. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m theo đúng yêu c u; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 675 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 12,76 TL 03 Máy Máy tính ca 4,5 Máy bơm nư c 50KW ca 4,5 Máy khác % 3 IV. THÍ NGHI M NGHIÊN C U CH N TUY N CÔNG TRÌNH 1. M c đích: Thí nghi m đ l y s li u ph c v cho vi c phân tích, ch n tuy n công trình và xác đ nh các thông s thu l c c n thi t như v, Q,... tương ng v i các trư ng h p nghiên c u, s n i dung thí nghi m tuỳ theo yêu c u tuy n và hình th c n i ti p gi a các công trình. 2. Thành ph n công vi c:
 7. V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m theo 3 c p lưu lư ng, đo v n t c t i m t s đi m đ c trưng, đo lưu lư ng, đo đ c bình đ dòng ch y, nghiên c u phân tích ch n tuy n; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 540 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 12,74 TL 04 Máy Máy tính ca 3,6 Máy bơm nư c 50KW ca 3,6 Máy khác % 5 V. THÍ NGHI M XÁC Đ NH V N T C DÒNG CH Y 1. M c đích: Thí nghi m xác đ nh v n t c dòng ch y là xác đ nh phân b chi ti t lưu t c dòng ch y theo không gian trên toàn tuy n công trình nh m cung c p s li u đ ki m tra l i các tính toán, l a ch n c a thi t k . 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c theo yêu c u thí nghi m; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 675 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 22,30 TL 05 Máy Máy tính ca 4,5
 8. Máy bơm nư c 50KW ca 4,5 Máy khác % 5 VI. THÍ NGHI M XÁC Đ NH ÁP SU T DÒNG CH Y 1. M c đích: Đo phân b áp su t và các tr s áp su t max, min, trung bình c a dòng ch y trên công trình như m t tràn, d c nư c, b tiêu năng, c a van,... ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau đ ph c v cho vi c đưa ra các phương án thay đ i hình d ng, k t c u công trình cho h p lý, an toàn. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m theo 3 c p lưu lư ng, đo áp su t t i các đi m đ c trưng theo yêu c u thí nghi m; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 405 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 10,61 TL 06 Máy Máy tính Ca 2,7 Máy bơm nư c 50KW Ca 2,7 Máy đo áp su t Ca 2,7 Máy khác % 2 VII. THÍ NGHI M ĐÁNH GIÁ TIÊU NĂNG 1. M c đích: Đánh giá tiêu năng theo phương án thi t k ho c theo phương án s a đ i ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau đ ph c v cho vi c tìm đư c d ng tiêu năng, k t c u tiêu năng h p lý. 2. Thành ph n công vi c:
 9. V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c đáy t i các đi m đ c trưng; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c M 405 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 7,65 TL 07 Máy Máy tính ca 2,7 Máy bơm nư c 50KW ca 2,7 Máy đo lưu t c ca 2,7 Máy khác % 2 VIII. THÍ NGHI M NGHIÊN C U CH N TUY N (CH Đ N I TI P) 1. M c đích: Xác đ nh các hình th c n i ti p thu l c qua công trình, ki m tra co h p, v n t c, chi u sâu dòng ch y t thư ng lưu đ n h lưu công trình, ph n c a vào, c a ra, công trình tiêu năng c a các công trình ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c t i m t s đi m đ c trưng, xác đ nh v trí m t c t co h p, chi u cao, chi u dài, v trí nư c nh y, đo v n t c đáy t i các đi m đ c trưng; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 675 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 15,93 TL 08 Máy Máy tính ca 4,5
 10. Máy bơm nư c 50KW ca 4,5 Máy đo lưu t c ca 4,5 Máy khác % 1 IX. THÍ NGHI M ĐÁNH GIÁ XÓI L H LƯU (HAI CHI U) 1.M c đích: Xác đ nh các hình th c n i ti p thu l c qua công trình, ki m tra co h p, v n t c, chi u sâu dòng ch y t thư ng lưu đ n h lưu công trình, ph n c a vào, c a ra, công trình tiêu năng c a các công trình ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c v n t c đáy t i các đi m đ c trưng, lên đ a hình h xói sau m i lưu lư ng; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 855 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 16,14 TL 09 Máy Máy tính ca 5,7 Máy bơm nư c 50KW ca 5,7 Máy đo lưu t c ca 5,7 Máy khác % 2 X. THÍ NGHI M ĐÁNH GIÁ B I L NG 1. M c đích: Nh m đánh giá kh năng b i l ng lòng h , c a l y nư c, h lưu công trình ng v i các c p lưu lư ng, hàm lư ng phù sa khác nhau, nh m đánh giá kh năng b i l ng qua công trình, đ xu t các phương án phòng ch ng b i l ng thích h p. 2. Thành ph n công vi c:
 11. V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, lên ga c m tuy n các m t c t và v ch d u các v trí c n đo, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c đáy t i các đi m đ c trưng sau m i, lên đ a hình khu v c b i l ng; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 810 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 19,12 TL 10 Máy Máy tính ca 5,4 Máy bơm nư c 50KW ca 5,4 Máy đo lưu t c ca 5,4 Máy khác % 2 XI. THÍ NGHI M THAY Đ I GÓC QUAY TR C C A VAN (3 V TRÍ) 1. M c đích: Thí nghi m nh m xác đ nh mô men thu đ ng tác đ ng lên c a van ng v i các góc m c a van khác nhau ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau (cho m t v trí tr c đã đ nh). Qua thí nghi m rút ra đư c k t lu n khi nào c a van đóng m d ho c đóng m h t (đ i v i c a van t đ ng vùng tri u). 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, xác đ nh l c tác d ng lên c a van; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng TL 11 V t li u 3 Nư c m 405 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 9,56 Máy Máy tính ca 2,7
 12. Máy bơm nư c 50KW ca 2,7 Máy đo áp su t ca 2,7 Máy khác % 2 XII. THÍ NGHI M XÁC Đ NH Đ M C A VAN 1. M c đích: Thí nghi m nh m xác đ nh quan h gi a lưu lư ng tháo qua công trình và góc m trung bình c a c a van, nh m l y s li u ph c v công tác v n hành. 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo dao đ ng góc m c a van, tính toán góc m trung bình, xác đ nh lưu lư ng qua công trình; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng V t li u 3 Nư c m 225 Nhân công TL 12 Nghiên c u viên chính: 5/9 công 4,25 Máy Máy tính ca 1,5 Máy bơm nư c 50KW ca 1,5 Máy khác % 1 XIII. THÍ NGHI M PH C V VI C L P QUY TRÌNH ĐÓNG M 1. M c đích: Nh m xác đ nh s lư ng (v i công trình có nhi u c a) và ch đ m c a c ng, c a van đ m b o có l i cho vi c tiêu năng và s n đ nh, an toàn c a công trình ng v i các m c nư c thư ng h lưu khác nhau, nh m l y s li u ph c v cho vi c l p quy trình đóng m . 2. Thành ph n công vi c: V sinh máng lư ng, ki m tra các b ph n, d ng c , thi t b thí nghi m; Ki m tra quan h Q~H c a máng lư ng; Xác đ nh sơ b Q c a tr m đ ng l c đ quy t đ nh s máy bơm, ti n hành thí nghi m g m 3 c p lưu lư ng, đo v n t c v n t c đáy t i các đi m đ c trưng; Thu d n máy móc, thi t b ; T p h p s li u, vi t báo cáo, hoàn ch nh h sơ. Đơn v tính: 01 N i dung Mã hi u Thành ph n hao phí Đơn v S lư ng
 13. V t li u 3 Nư c m 450 Nhân công Nghiên c u viên chính: 5/9 công 10,61 TL 13 Máy Máy tính ca 3 Máy bơm nư c 50KW ca 3 Máy đo lưu t c ca 3 Máy khác % 1 Ph n 3: HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ XÔY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH Căn c vào quy trình thí nghi m, n i dung công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình bao g m nh ng công vi c sau: - Nghiên c u tài li u, th c đ a t i hi n trư ng công trình, thi t k mô hình, l p đ cương d toán, và b trí m t b ng khu thí nghi m; - Xây d ng m t b ng khu thí nghi m, gia công ch t o mô hình công trình, mô hình m t c t và các h ng m c ph tr ph c v cho công tác thí nghi m, ki m nghi m mô hình; - Công tác thí nghi m trên mô hình; - Tháo d mô hình, d n d p tr l i m t b ng sau khi thí nghi m xong. I. CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH 1. Chi phí cho công tác nghiên c u tài li u, thi t k mô hình, l p đ cương d toán, b trí m t b ng, c m m c cao trình khu thí nghi m. Kho n chi phí này tính b ng 5% chi phí tr c ti p (Chi phí xây d ng mô hình, chi phí thí nghi m và chi phí tháo d mô hình). Chi phí đi th c đ a nghiên c u đ a hình ph c v cho công tác thi t k mô hình đư c tính riêng theo ch đ hi n hành c a nhà nư c. 2. Chi phí cho công tác xây d ng mô hình thí nghi m bao g m: 2.1. Chi phí cho công tác xây d ng mô hình m t b ng đ a hình b trí công trình và các h ng m c ph tr như láng n n ch ng th m, đ p cát mô hình, láng b m t mô hình, xây h th ng tiêu thoát nư c, t o nhám, xây tư ng bao, t o v t li u lòng đ ng,... Chi phí này bao g m toàn b chi phí: v t li u, nhân công, máy thi công ph c v xây d ng. Chi phí này đư c tính toán căn c vào kh i lư ng công tác xây d ng theo mô hình thi t k đã đư c duy t, đ nh m c d toán hi n hành c a B Xây d ng, m t b ng giá xây d ng hi n hành đ tính toán. Riêng chi phí nhân công c a công vi c đ p cát mô hình và láng b m t mô hình đư c nhân v i h s K = 4. 2.2. Chi phí cho công tác gia công ch t o mô hình công trình ki n trúc xây d ng (Theo phương án thi t k ) là toàn b chi phí nhân công, v t li u, công c , d ng c , năng lư ng máy móc ph c v cho công tác gia công ch t o mô hình công trình xây d ng như: đ p tràn, đ p
 14. dâng, c ng xi phông, tiêu năng, c a van,... và mô hình m t c t (n u có). Kho n chi phí này đư c tính như sau: + Chi phí v t li u: Là toàn b nguyên v t li u c n thi t cho công tác gia công ch t o mô hình công trình xây d ng, mô hình m t c t. Chi phí này đư c tính toán căn c vào t l mô hình, các h ng m c công trình c n xây d ng mô hình đ xác đ nh s lư ng, ch ng lo i v t li u c n thi t và m t b ng giá c hi n hành. + Chi phí nhân công ph c v cho công tác gia công ch t o mô hình mô ph ng công trình xây d ng, đư c tính theo t l c a chi phí nguyên v t li u ch t o mô hình (Theo b ng A1). Trong quá trình s d ng n u có s thay đ i v chính sách ti n lương, thì đư c đi u ch nh theo các hư ng d n đã đư c ban hành. Chi phí gia công ch t o mô hình đư c tính toán là chi phí đã bao g m các thành ph n chi phí thay đ i sau đi u ch nh. + Khi gia công ch t o mô hình theo phương án s a đ i (n u có) thì căn c kh i lư ng v t li u c n thi t c a h ng m c công trình c n s a đ i đ tính toán và đi u ch nh l i theo h s sau: * Phương án hoàn thi n: tính theo b ng A1 nhân v i h s = 1,0 * Phương án s a đ i: tính theo b ng A1 nhân v i h s = 0,7 3. Chi phí cho công tác thí nghi m: là toàn b chi phí c n thi t ph c v cho công tác thí nghi m trên mô hình, vi t báo cáo t ng k t. Các chi phí này g m chi phí nhân công, nguyên v t li u ph , máy móc d ng c đo, năng lư ng và các chi phí ph tr khác. C th bao g m: 3.1. Chi phí thí nghi m trên mô hình: đư c tính riêng theo t ng n i dung thí nghi m đã đư c duy t. N u m t n i dung ph i thí nghi m nhi u phương án khác nhau (phương án thi t k , phương án s a đ i, phương án hoàn thi n) thì t ng chi phí thí nghi m c a n i dung đó đư c tính riêng cho t ng phương án ph i thí nghi m. 3.2. Chi phí vi t t ng k t báo cáo k t qu thí nghi m, nêu nh n xét, ki n ngh và hoàn thi n toàn b h sơ k t qu thí nghi m giao n p. Kho n chi phí này đư c tính b ng 15% chi phí thí nghi m trên mô hình. 4. Chi phí cho công tác tháo d mô hình sau khi thí nghi m xong: là toàn b chi phí ph c v cho công tác tháo d mô hình, d n d p tr l i m t b ng. Chi phí này đư c tính căn c vào đ nh m c d toán hi n hành c a B Xây d ng và tr đi giá tr ph n nguyên v t li u thu h i, đư c tính b ng 20% giá tr ban đ u c a các lo i nguyên v t li u có th thu h i đư c (g m: kính h u cơ có kích thư c trong k t c u mô hình ≥ 0,5mx0,5m, ph n cát đ p n n mô hình, b ng đo áp b ng thép, c a cu i, các k t c u đúc s n,...) nhưng không vư t quá 5% chi phí xây d ng mô hình. 5. Chi phí qu n lý và chi khác: đ i v i công tác thí nghi m, ph n chi phí qu n lý và chi khác đư c tính theo đ nh m c quy đ nh đ i v i ho t đ ng nghiên c u và tri n khai (b ng 15% chi phí tr c ti p và chi phí thi t k ). 6. Thu nh p ch u thu tính trư c tính theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c. 7. Thu giá tr gia tăng tính theo m c thu su t theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. II. HƯ NG D N TÍNH GIÁ D TOÁN CHO CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ THÍ NGHI M MÔ HÌNH THU L C CÔNG TRÌNH 1. Giá d toán cho công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình trư c thu :
 15. GTN = GTT x (1+TTK) x (1+TQL) x (1+TTN) (1) Trong đó: * GTN: Là giá d toán xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c công trình trư c thu . * GTT: Bao g m các chi phí tr c ti p. GTT = (CMH + CTN + CTD - CTH) + CTĐ (2) * CMH: Là chi phí xây d ng mô hình mô ph ng m t b ng đ a hình, các h ng m c ph tr và chi phí xây d ng mô hình mô ph ng công trình xây d ng. CMH đư c tính như sau: CMH= C1+ C 2 (3) Trong đó: * C1: Là chi phí xây d ng mô hình mô ph ng m t b ng đ a hình, các h ng m c ph tr ,... (Tính theo Đ nh m c d toán quy đ nh áp d ng hi n hành và theo quy đ nh t i m c I.2.1). * C2: Là chi phí gia công ch t o mô hình mô ph ng công trình xây d ng và các công c , d ng c ph c v đo đ c thí nghi m. C2 = C2- 1 + C2-2 (4) * C2-1: Là toàn b chi phí nguyên v t li u c n thi t đ gia công ch t o mô hình công trình xây d ng và mô hình m t c t (n u có) và các công c d ng c ph c v đo đ c thí nghi m. * C2-2: Là toàn b chi phí nhân công ph c v cho công tác gia công ch t o mô hình. Chi phí này đư c tính theo h s t l so v i chi phí nguyên v t li u ch t o mô hình (Tính theo b ng A1). * CTN: Là t ng chi phí cho công tác thí nghi m mô hình CTN = CTN-1 + CTN-2 (5) * CTN-1: Là t ng chi phí cho công tác thí nghi m tr c ti p trên mô hình đ xác đ nh các n i dung thí nghi m theo đ cương đã duy t. * CTN-2: Là chi phí vi t t ng k t báo cáo k t qu thí nghi m, nêu nh n xét và ki n ngh , hoàn thi n toàn b h sơ k t qu thí nghi m giao n p (tính theo quy đ nh t i m c I.3.2). * CTD: Là chi phí tháo d , d n d p mô hình sau khi thí nghi m xong. Chi phí này bao g m vi c phá d , tháo d các k t c u ki n trúc b ng th công, t n d ng v t li u s d ng l i, phân lo i x p đ ng v t li u, ph th i đúng nơi quy đ nh ho c trên các phương ti n v n chuy n trong ph m vi 30m. N u c ly v n chuy n l n hơn 30m s căn c vào đi u ki n th c t đ tính toán thêm ph n chi phí v n chuy n. * CTH: Là chi phí nguyên v t li u thu h i tính b ng 20% giá tr ban đ u c a các lo i v t li u, k t c u có th thu h i đư c (G m: kính h u cơ có kích thư c trong k t c u mô hình ≥ 0,5mx0,5m, ph n cát đ p n n, b ng đo áp b ng thép, c a cu i, các k t c u đúc s n,…), nhưng không vư t quá 5% chi phí xây d ng mô hình. * CTĐ: Là chi phí đi th c đ a nghiên c u đ a hình ph c v cho công tác thi t k mô hình, đư c tính theo ch đ hi n hành c a nhà nư c.
 16. * TTK: Là chi phí nghiên c u tài li u, l p đ cương d toán, thi t k mô hình và b trí m t b ng khu thí nghi m (theo quy đ nh t i m c I.1). * TQL: Là chi phí qu n lý và chi khác (Tính theo quy đ nh m c I-5). * TTN: Là thu nh p ch u thu tính trư c b ng 5,5% (Theo quy đ nh m c I.6). 2. Giá d toán xây d ng thí nghi m mô hình th y l c công trình sau thu : G = GTN + GTNT% = GTN + VAT (6) * G: Là giá d toán xây d ng và thí nghi m mô hình th y l c công trình sau thu (Đã tính VAT). * T: Là m c thu su t giá tr gia tăng theo quy đ nh đ i v i t ng đ i tư ng ch u thu (Tính b ng t l %). * VAT : Là thu giá tr gia tăng đ u ra. Ghi chú: - Trong giá thành xây d ng và thí nghi m mô hình th y l c công trình chưa tính chi phí thuê m t b ng xây d ng mô hình. Trư ng h p đ c bi t ph i thuê m t b ng xây d ng mô hình và đã đư c c p có th m quy n đ ng ý thì chi phí này tính vào đuôi d toán. - Trư ng h p ph i m r ng mô hình thí nghi m so v i thi t k ban đ u (do yêu c u k thu t c a thí nghi m đ có đư c ch đ thu l c chu n,...đã đư c c p có th m quy n đ ng ý) thì chi phí xây d ng ph n mô hình b sung đư c tính vào chi phí xây d ng mô hình. - Trư ng h p thí nghi m ngoài tr i, c n thi t có ph n bao, che ph c v cho công tác thí nghi m đã đư c c p có th m quy n ch p nh n, thì chi phí xây d ng này đư c tính vào ph n xây d ng mô hình. PH L C (Kèm theo Quy t đ nh s 49/2005/QĐ-BNN ngày 27/07/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) B ng 1: Đơn giá ngày công tính theo b ng lương cán b nghiên c u làm công tác thí nghi m thu l c công trình (m c lương t i thi u 290.000 đ/tháng) H s Các kho n ph c p theo ch đ XDCB lương M c lương Không n Lương Lương Nhóm lương Lưu đ ng C ng lương Lương 1 c p tháng đ nh SX ph 12% khoán b c 20% LTT tháng ngày công 10% LCB LCB 4% LCB Nghiên c u viên chính (làm vi c 22 công/tháng) B c 5/9 5,76 1.670.400 58.000 167.040 200.448 66.816 2.162.704 98.305
 17. B ng 2: Chi phí kh u hao m t s máy, thi t b thí nghi m T l KHCB theo S ca Chi phí Giá 206/2003/QĐ- trong năm kh u hao TT Tên máy, thi t b BTC (106 đ ng) (%) (ca) (đ/ca) 1 Máy đo lưu t c có b x lý tín hi u 220 10 200 110.000 Máy đo đ sâu dòng ch y và đáy kênh d c 2 235 10 200 117.500 máng thí nghi m 3 Máy đo lưu t c đi n t P-EMS 265 10 200 132.500 4 Máy đo lưu lư ng t đ ng 150 10 200 75.000 5 Máy thu bình 18 10 150 12.000 6 Máy đo áp su t thu đ ng 480 10 200 240.000 7 Ph n m m máy tính 12 20 200 12.000 8 Máy đo lưu t c cánh qu t có b hi n th 30 10 200 15.000 9 Máy tính Compaq 15 20 200 15.000 10 Máy đo m c nư c 25 10 200 12.500 (Ph m H ng Giang)
Đồng bộ tài khoản