Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH N I DUNG, HÌNH TH C THI TUY N VIÊN CH C Y T ” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch cB Y t ; Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c; Căn c Thông tưs 10/2004 ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hànhkèm theo Quy t nh này “Quy nh n i dung, hình th c thi tuy nviên ch c y t ”. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan c h u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n QUY NNH
  2. V N I DUNG, HÌNH TH C THI TUY N VIÊN CH C Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 49/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2005) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này ư c áp d ng cho các kỳ thi tuy n d ng viên ch clàm vi c cho các ơn v s nghi p y t . 2. Viên ch c không thu c ch c danh chuyên môn y t d thilàm vi c t i ơn v s nghi p y t th c hi n theo các quy nh v n i dung thi tuy n c a ng ch tuy n d ng do các cơ quan qu n lý ng ch chuyên ngành ban hành. i u 2. M c ích, yêu c u T ch c thi tuy nviên ch c y t nh m l a ch n nh ng ngư i có i u ki n v tiêu chuNn chuyên môn nghi p v c a ng ch c n tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t, có k năng chuyên môn áp ng ư c yêu c u c a v trí công vi c, có hi u bi t v pháp lu t chuyên ngành và o c ngh nghi p. Tuỳ theo i u ki n và kh năng c a H i ng thi tuy n t ng cơ quan, ơn v ư c giao thNm quy n t ch c kỳ thi, Ch t ch H i ng thi quy t nh hình th c và n i dung cho phù h p v i th c ti n c a cơ quan, ơn v có nhu c u tuy n d ng m b o tính khách quan, công b ng. Chương 2: HÌNH TH C, N I DUNG THI TUY N i u 3. Hình th c thi 1. Hình th c thi tuy n viên ch c y t g m 2 ph n b t bu c là: - Ph n thi vi t ; - Ph n thi v n áp ho c tr c nghi m; Căn c vào quy mô, tính ch t c a kỳ thi và kh năng t ch c, H i ng thi quy t nh th c hi n hình th c thi cho phù h p; 2. Căn c vào yêu c u v tiêu chuNn, nghi p v c a t ng ng ch c th và các v trí công vi c òi h i H i ng thi tuy n quy nh vi c thi ho c ki m tra trình ngo i ng , tin h c c a các i tư ng d thi cho phù h p. i u 4. N i dung thi vi t
  3. Thi vi t là ph n thi chung áp d ng cho m i i tư ng thi tuy n vào t t c các v trí. N i dung thi vi t t p trung các ki n th c, hi u bi t thu c nh ng v n cơ b n sau: 1. Hi u bi t v Lu t B o v s c kho nhân dân; 2. Hi u bi t v ư ng l i, ch trương, quan i m c a ng, chính sách chi n lư c c a nhà nư c, c a ngành th c hi n nhi m v b o v s c kho nhân dân trong giai o n hi n t i; 3. Hi u bi t v Y c; 4. Hi u bi t v Pháp l nh cán b công ch c; 5. Hi u bi t v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan ( ơn v ) nơi thí sinh ăng ký d tuy nvào làm vi c. i u 5.N i dung thi v n áp ho c tr c nghi m 1. i v i ơn v s nghi p có ch c năng khám, ch a b nh: a)Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ch c danh viên ch c d thi; b)Tiêu chuNn nghi p v c a ng ch d thi; c)Nguy n v ng, ng cơ d tuy n, phương án gi i quy t nh ng tình hu ng khó khăn trên th c t ; d)Ki n th c chuyên môn cơ b n ư c h c nhà trư ng i h c, Cao ng ho c Trung h c chuyên nghi p (l a ch n ph n phù h p v i v trí viên ch c mà thí sinh d thi); ) Gi i quy t tình hu ng th c t v trí công tác mà thí sinh d thi, m i quan h v i ng nghi p, v i i tư ng ph c v . e)Hi u bi t v i u l B o hi m Y t ; g) Hi u bi t v Quy ch b nh vi n ; 2. i v i các ơn v s nghi p có ch c năng phòng b nh:Áp d ng các i m t a) n e) thu c kho n 1 i u này. Chương 3: TH I GIAN THI, THI, CÁCH TÍNH I M i u 6. Th i gian làm bài thi, cách th c th c hi n và tính i m 1.Th i gian làm bài thi. a) Thi vi t: Th i gian 120 phút;
  4. b) Thi v n áp: M i thí sinh ư c b c thăm câu h i chuNn b trong th i gian là 15 phút; th i gian tr l i trư c giám kh o t i a là 15 phút. c) Thi tr c nghi m: Th i gian thi 25 phút, m i câu h i có th i gian suy nghĩ tr l i là 30 giây. 2. thi: a) thi vi t do H i ng thi thành l p b g m t i thi u 20 ,m i thi có ít nh t hai câu h i n i dung khác nhau. Trư c gi thi H i ng t ch c b c thăm 1 chính th c thi, m t d b. Thang i m thi vi t do H i ng thi tuy n quy t nh. b) thi v n áp: T i thi u có 10 khác nhau m i ng ch; m i g m 2 câu h i, m t câu ánh giá hi u bi t v chuyên môn và m t câu ánh giá hi u bi t các văn b n pháp lu t quy nh v ch c trách, nhi m v và quy ch chuyên môn; Thí sinh b c thăm ng u nhiên m t tr l i. Ngoài n i dung 2 câu h i ư c chuNn b , Giám kh o ư c h i thêm câu h i tình hu ng ánh giá k năng, thái , ng cơ d tuy n c a thí sinh. Cơ c u i m thi v n áp: 40 i m cho câu h i v chuyên môn; 30 i m cho câu h i v các quy nh c a pháp lu t chuyên ngành và quy ch chuyên môn; 30 i m cho ph n giám kh o h i thêm. c) thi tr c nghi m: thi tr c nghi m ư c l a ch n theo phương pháp ng u nhiên t B câu h i tr c nghi m v i t i thi u m i ng ch thi có 150 câu h i tr c nghi m. M i thi tr c nghi m g m 50 câu h i v i 3 th lo i câu h i: - Câu h i l a ch n úng-Sai: 25 câu; - Câu h i l a ch n 1 phương án tr l i úng trong 3 phương án: 15 câu; - Câu h i ng dành cho thí sinh tr l i i n vào ho c tr l i theo trình t úng 10 câu; 3. i m thi: M i ph n thi lý thuy t, v n áp ho c tr c nghi m u tính theo thang i m 100. i u 7. Cách th c tính i m xét trúng tuy n. 1.Thí sinh trúng tuy n ph i có i m t i thi u m i ph n thi là 50 i m.
  5. 2.Theo k ho ch tuy n d ng ã ư c phê duy t và công khai, H i ng tuy n d ng xét trúng tuy n theo nguyên t c l a ch n thí sinh có i m t cao xu ng th p n h t ch tiêu s lư ng t ng v trí, ơn v b ph n. T ng i m xét bao g m: i m thi vi t + i m v n áp (ho c tr c nghi m) + i m ưu tiên theo quy nh. 3. i m ki m tra ngo i ng , tin h c ph i t t i thi u 50 i m theo trình yêu c u c a ng ch viên ch c và không tính chung vào t ng i m xét trúng tuy n. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 8. Trách nhi m, th m quy n th c hi n thi tuy n vàki m tra giám sát 1. Cơ quan, ơn v ư c giao thNm quy n t ch c thi tuy n viên ch c y t ch u trách nhi m t ch c th c hi n theo quy nh này. 2. Cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c, viên ch c c p trên tr c ti p c a cơ quan, ơn v ư c giao quy n t ch c thi tuy n th c hi n vi c ki m tra, giám sát, thanh tra kỳ thi m b os khách quan, nghiêm túc, công b ng. 3. Các trư ng h p vi ph m quy nh v n i dung, hình th c thi tuy n công ch c, viên ch c y t tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t hành chính, b hu b k t qu thi ho c truy c u trách nhi m hình s ./.
Đồng bộ tài khoản