Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/03/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2006/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 49/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 12/03/2003 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ qui định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông như sau: "Điều 4: Tổ chức bộ máy của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin gồm: 1. Các phòng: - Phòng Nghiệp vụ - Phòng Tổ chức - Hành chính - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thanh tra 2. Các đơn vị trực thuộc:
  2. - Trung tâm Đo lường, có trụ sở đặt tại TP. Hà Nội - Trung tâm Kiểm định, có trụ sở đặt tại TP. Hà Nội - Trung tâm Chứng nhận, có trụ sở đặt tại TP. Hà Nội - Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, có trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, có trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng Các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Biên chế của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng; mối quan hệ công tác giữa các phòng và đơn vị trực thuộc do Cục trưởng quyết định.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Đỗ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản