Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Quy định Giám sát và Kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 49/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH: QUY Đ NH GIÁM SÁT VÀ KI M TRA AN TOÀN K THU T TÀU TH THAO, VUI CHƠI GI I TRÍ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành: QUY Đ NH GIÁM SÁT VÀ KI M TRA AN TOÀN K THU T TÀU TH THAO, VUI CHƠI GI I TRÍ S đăng ký: 22 TCN 233 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như Đi u 3; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. H Nghĩa Dũng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản