Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ----------- S : 49/2007/QĐ-UBND C n Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH M C GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2008 TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh quy t s 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân thành ph v vi c thông qua giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph C n Thơ năm 2008; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh m c giá các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn thành ph C n Thơ. Đi u 2. M c giá các lo i đ t quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c s d ng làm căn c đ : 1. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai; 3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai; 4. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai; 5. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; 6. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 36, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai; 7. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2008, đư c ph bi n trên các phương ti n thông tin đ i chúng theo quy đ nh c a pháp lu t và thay th Quy t đ nh s 78/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c ban hành quy đ nh m c giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph C n Thơ năm 2007. 2. Giao C c trư ng C c Thu ph i h p v i Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Xây d ng cùng các cơ quan có liên quan, căn c các quy đ nh hi n hành t ch c hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c s , Th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, các t ch c, gia đình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN
 2. CH T CH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (HN-TPHCM); - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - TT, Thành y, TT.HĐND thành ph ; Võ Thanh Tòng - UBMTTQVN và các Đoàn th thành ph ; - VP Thành y và các Ban Đ ng; - S , ban, ngành thành ph ; - Qu n y, TT.HĐND qu n; - Huy n y, TT.HĐND huy n; - UBND qu n, huy n; - Website Chính ph ; - Công báo; - VP UBND thành ph (3B); - Lưu: TTLT. QUY Đ NH M C GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH C N THƠ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ) I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Nguyên t c chung - H ng đ t đư c xác đ nh theo h ng đ t tính thu s d ng đ t nông nghi p t i đ a phương theo qui đ nh hi n hành. - Đ t t i nông thôn đư c xác đ nh là đ t không ti p giáp các tr c giao thông chính sau v trí thâm h u 50 mét t chân taluy đư ng (l đư ng qua m i bên 1,5 mét). - Đ t ti p giáp các tr c giao thông đư c xác đ nh c th cho t ng tuy n đư ng, qu c l , t nh l ,... tính thâm h u 50 mét. -Đ t n i đô th : M i tuy n đư ng đô th phân thành nhi u đo n đư ng ph có kh năng sinh l i khác nhau, có k t c u h t ng khác nhau. Tùy theo m c sinh l i và k t c u h t ng t ng đo n đư ng c a lo i đư ng đó đ xác đ nh giá đ t t th p đ n cao (đính kèm ph l c). M i lo i đư ng chia ra làm 4 v trí: + V trí 1: áp d ng đ i v i đ t li n c nh đư ng ph (m t ti n), giá đ t b ng 100% giá đ t đo n đư ng đó. + V trí 2: áp d ng đ i v i đ t trong h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t thu n l i (xe ô tô ho c xe ba bánh vào t n nơi). Danh sách giá đ t các h m thu c v trí 2 c a các đư ng trong ph m vi thành ph C n Thơ (đính kèm). + V trí 3: áp d ng đ i v i đ t trong h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t kém hơn v trí 2 (xe ô tô ho c xe ba bánh không vào đư c). Giá đ t b ng 20% giá đ t v trí 1 c a cùng đo n đư ng đó. Ngoài các h m thu c v trí 2, các h m còn l i giáp m t ti n là v trí 3. + V trí 4: áp d ng đ i v i đ t trong h m c a h m thu c v trí 2, v trí 3 nêu trên và các v trí còn l i mà đi u ki n sinh ho t r t kém. Giá đ t b ng 15% giá đ t v trí 1 c a cùng đo n đư ng. - Đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p: Đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p t i nông thôn đư c xác đ nh theo giá đ t t i nông thôn; đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p t i đô th đư c xác đ nh theo giá đ t t i đô th . - Đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, đ t s d ng vào các m c đích công c ng, đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h , đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a và đ t phi nông nghi p khác do Chính ph quy đ nh (đi m d, kho n 2, m c II, Thông tư s 114/2004/TT-BTC c a B Tài chính). C th như sau: + Đ i v i trư ng h p đ t li n k đ t thì căn c giá đ t ; li n k đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p thì căn c giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p; li n k v i đ t nông nghi p thì căn c vào giá lo i đ t nông nghi p t i đó; + Đ i v i trư ng h p các lo i đ t trên li n k v i nhi u lo i đ t khác nhau, thì căn c vào giá c a lo i đ t có m c giá cao nh t. - Đ t khu Công nghi p, khu ch xu t (Trà Nóc 1 - Trà Nóc 2):
 3. + Khu v c 1: giá đ t 1.500.000 đ ng/m2 áp d ng cho các d án có v trí ti p giáp sông H u. Ph n còn l i sau 250m giá đ t tính b ng khu v c 2 là 1.200.000 đ ng/m2; + Khu v c 2: giá đ t 1.200.000 đ ng/m2 áp d ng cho các d án có v trí ti p giáp các tr c đư ng chính trong khu công nghi p; + Khu v c 3: giá đ t 1.000.000 đ ng/m2 áp d ng cho các d án còn l i. 2. M t s quy đ nh khi xác đ nh giá đ t trong đô th 2.1. Đ i v i đ t ngay góc ngã ba, ngã tư giao l a. Trư ng h p th a đ t ti p giáp t 2 (hai) m t ti n tr lên (đ u thu c v trí 1): - Ph n trong thâm h u 20m: giá đ t đư c tính theo v trí 1 c a đo n đư ng có m c giá cao nh t đ i v i th a đ t đó; - Ph n thâm h u sau 20m: giá đ t đư c xác đ nh theo v trí 1 c a đo n đư ng còn l i có m c giá th p hơn đ i v i th a đ t đó. b. Trư ng h p th a đ t ti p giáp t 2 m t ti n tr lên (thu c v trí 2, 3, 4): - Ph n trong thâm h u 20m: giá đ t đư c tính theo v trí có giá đ t cao nh t đ i v i th a đ t đó; - Ph n thâm h u sau 20m: giá đ t đư c xác đ nh theo v trí có giá đ t th p hơn đ i v i th a đ t đó. 2.2. Đ t thâm h u - Thâm h u đ t t i đô th : đ i v i căn h có th a đ t mà chi u sâu (dài) l n hơn 20m thì giá đ t thâm h u t trên 20m tr đi, đư c tính b ng 40% giá đ t 20m đ u (v trí 1). Ph n thâm h u đ i v i đ t trong h m đư c tính tương t b ng 40% giá đ t v trí đó; - Đ t thâm h u c a đ t ngoài đô th (vùng ven): đư c tính t chân taluy qua m i bên vào 50 mét (chân đư ng qua m i bên 1,5 mét), ph n đ t thâm h u t trên 50m tr đi đư c tính b ng giá đ t còn l i cùng khu v c; - Trư ng h p th a đ t không ti p giáp m t ti n nhưng v n còn n m trong thâm h u 20m đ i v i đ t đô th vào 50m đ i v i đ t ngoài đô th (vùng ven) thì giá đ t đư c xác đ nh theo v trí 3 ho c v trí 4 đ i v i đ t đô th và đ t nông thôn đ i v i đ t ti p giáp các tr c giao thông. 2.3. Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p: đư c xác đ nh b ng b ng giá đ t c th , phương pháp xác đ nh v trí, thâm h u theo nguyên t c xác đ nh giá đ t quy đ nh t i kh an I quy đ nh này. 3. M t s trư ng h p đư c áp d ng đ tính b i thư ng v đ t khi Nhà nư c thu h i đ t - Đ t giáp ranh gi a các đo n đư ng c a m t tuy n đư ng có giá khác nhau, đư c xác đ nh t gi i h n c a đo n đư ng có giá đ t cao hơn đ n đo n đư ng có giá đ t th p hơn kéo dài kho ng cách 200m (t đo n đư ng có giá cao hơn đư c kéo dài 100m gi m 10%; t trên 100m đ n 200m gi m thêm 10% n a sau đó m i đ n đo n có giá th p hơn ti p giáp 200m. N u giá đ t giáp ranh trong ph m vi 200m sau khi gi m 10% ho c 20% mà th p hơn giá đ t quy đ nh t i đo n đư ng giáp ranh k ti p thì l y theo giá đ t c a đo n đư ng k ti p. - Trư ng h p gi i h n ph m vi t i v trí giáp ranh 100m ho c 200m không n m h t th a thì giá đ t đư c tính h t th a đó theo giá đ t c a đo n đư ng có giá đ t cao hơn. - Khi Nhà nư c thu h i đ t mà đ t v trí 3 sau khi nhân t l 20%, v trí 4 sau khi nhân t l 15% mà th p hơn giá đ t t i nông thôn thì đư c tính b ng giá cao nh t c a đ t t i nông thôn c a qu n, huy n. - Đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư, ngoài vi c đư c b i thư ng theo giá đ t nông nghi p cùng lo i còn đư c h tr b ng ti n thêm t 20% đ n 50% giá đ t li n k . II. M C GIÁ CÁC LO I Đ T 1. QU N NINH KI U 1.1. Đ t nông nghi p a. Đ t tr ng cây hàng năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000
 4. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Cư, An H i, An Phú, An Nghi p, Tân An, An L c, Th i Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Kh , An Khánh, t 1, 2, 3, 4, 5, 5A khu v c 1 phư ng An Bình; t 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu v c 3 phư ng an Bình; t 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu v c 5 phư ng An Bình; t 6, 7, 8 ,9 khu v c 6 phư ng An Bình; T 2, 2A, 2B, t 14 khu v c 7 phư ng An Bình; t 1, 1B; T 3 khu v c 8 phư ng An Bình; t 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu v c 4 phư ng An Bình; t 6, 7. 8 khu v c 2 phư ng An Bình. - Khu v c 2: khu v c c n Khương thu c phư ng Cái Kh ; t 10, 11, 12, 13 thu c khu v c 7 phư ng An Bình; t 4, 5, 6, 7 thu c khu v c 8 phư ng An Bình. b. Đ t tr ng cây lâu năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 126.000 105.000 H ng 2 104.600 87.200 H ng 3 88.200 73.500 H ng 4 63.000 52.500 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Cư, An H i, An Phú, An Nghi p, Tân An, An L c, Th i Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Kh , An Khánh, t 1, 2, 3, 4, 5, 5A khu v c 1 phư ng An Bình; t 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu v c 3 phư ng an Bình; t 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu v c 5 phư ng An Bình; t 6, 7, 8 ,9 khu v c 6 phư ng An Bình; t 2, 2A, 2B, t 14 khu v c 7 phư ng An Bình; t 1, 1B, t 3 khu v c 8 phư ng An Bình; t 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu v c 4 phư ng An Bình; t 6, 7. 8 khu v c 2 phư ng An Bình. - Khu v c 2: khu v c C n Khương thu c phư ng Cái Kh ; t 10, 11, 12, 13 thu c khu v c 7 phư ng An Bình; t 4, 5, 6, 7 thu c khu v c 8 phư ng An Bình. c. Đ t nuôi tr ng th y s n: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Cư, An H i, An Phú, An Nghi p, Tân An, An L c, Th i Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Kh , An Khánh, t 1, 2, 3, 4, 5, 5A khu v c 1 phư ng An Bình; t 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu v c 3 phư ng an Bình; t 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu v c 5 phư ng An Bình; t 6, 7, 8 ,9 khu v c 6 phư ng An Bình; t 2, 2A, 2B, t 14 khu v c 7 phư ng An Bình; t 1, 1B, t 3 khu v c 8 phư ng An Bình; t 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu v c 4 phư ng An Bình; t 6, 7. 8 khu v c 2 phư ng An Bình. - Khu v c 2: khu v c c n Khương thu c phư ng Cái Kh ; t 10, 11, 12, 13 thu c khu v c 7 phư ng An Bình; t 4, 5, 6, 7 thu c khu v c 8 phư ng An Bình. 1.2. Đ t phi nông nghi p a. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh (SXKD) phi nông nghi p ti p giáp các tr c giao thông: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t SXKD phi TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t nông nghi p Nguy n Văn C n i dài - R ch Bà 1 Qu c l 91B 2.400.000 1.200.000 B (h t ranh phư ng An Bình) C u Cái Răng - C u Rau Răm 3.000.000 1.500.000 2 Đư ng t nh 923 C u Rau Răm - Ranh huy n 2.400.000 1.200.000 Phong Đi n 3 Nguy n Văn Trư ng Đư ng t nh 923 - C u Ngã Cái 1.000.000 500.000 4 Cái Sơn - Hàng Bàng Đư ng t nh 923-Qu c l 91B 960.000 480.000
 5. 5 Sân bóng An Bình Qu c l 1A - C ng Bà M 900.000 450.000 6 Khu tái đ nh cư đư ng 923 1.500.000 750.000 Đ t ngo i ô ti p giáp các tr c giao thông chính nêu trên đư c tính t chân taluy đư ng qua m i bên vào 50 mét. b. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p còn l i: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t Khu v c Đ t Giá đ t SXKD phi nông nghi p Khu v c 1 882.000 441.000 Khu v c 2 600.000 300.000 Đ t còn l i đư c xác đ nh là đ t không ti p giáp các tr c giao thông chính sau v trí thâm h u 50 mét t chân taluy đư ng. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Cư, An H i, An Phú, An Nghi p, Tân An, An L c, Th i Bình, Xuân Khánh, An Hòa, Cái Kh , An Khánh, t 1, 2, 3, 4, 5, 5A khu v c 1 phư ng An Bình, t 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu v c 3 phư ng an Bình, t 1, 2, 3, 3A, 4, 5 khu v c 5 phư ng An Bình, t 6, 7, 8 , 9 khu v c 6 phư ng An Bình, t 2, 2A, 2B, t 14 khu v c 7 phư ng An Bình, t 1, 1B, t 3 khu v c 8 phư ng An Bình, t 6, 7, 8, 9, 10, 10A khu v c 4 phư ng An Bình, t 6, 7. 8 khu v c 2 phư ng An Bình. - Khu v c 2: khu v c c n Khương thu c phư ng Cái Kh , t 10, 11, 12, 13 thu c khu v c 7 phư ng An Bình, t 4, 5, 6, 7 thu c khu v c 8 phư ng An Bình. c. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i đô th : Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t SXKD phi TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t nông nghi p Nhóm đư ng giá lo i 1 Nhà hàng Ninh Ki u - Nguy n An 17.500.000 12.250.000 Ninh 1 Hai Bà Trưng Châu Văn Liêm - Nguy n Th Minh 14.000.000 9.800.000 Khai 2 Hòa Bình Nguy n Trãi-Đư ng 30 tháng 4 16.800.000 11.760.000 Hai Bà Trưng - Hòa Bình 16.800.000 11.760.000 3 Ngô Quy n Hòa Bình - Trương Đ nh 13.500.000 9.450.000 Hòa Bình - Ngô Đ c K 16.800.000 11.760.000 4 Phan Đình Phùng Ngô Đ c K - Nguy n Th Minh Khai 13.500.000 9.450.000 5 Võ Văn T n Hai Bà Trưng - Hòa Bình 16.800.000 11.760.000 6 Nguy n Thái H c Hai Bà Trưng - Hòa Bình 16.800.000 11.760.000 7 Phan B i Châu Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng 16.800.000 11.760.000 8 Phan Chu Trinh Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng 16.800.000 11.760.000 Tr n Hưng Đ o - Trư ng Đ i h c C n 16.800.000 11.760.000 Thơ (khu III) 9 Lý T Tr ng Ngã ba Công viên Lưu H u Phư c - 13.500.000 9.450.000 Hòa Bình 10 Nguy n Trãi Hòa Bình - B n xe 16.800.000 11.760.000 11 Tr n Hưng Đ o C u Nh Ki u - M u Thân 16.000.000 11.200.000 12 M u Thân Đư ng 30 tháng 4 - Tr n Hưng Đ o 16.000.000 11.200.000 13 Tr c đư ng Trung tâm Tr c đư ng A1và tr c đư ng A2 16.000.000 11.200.000
 6. Thương m i Cái Kh Các tr c đư ng còn l i 14.800.000 10.360.000 Nguy n Trãi - h t Công ty H i ch 14.500.000 10.150.000 14 Tr n Văn Khéo tri n lãm Qu c t C n Thơ 15 Châu Văn Liêm Hai Bà Trưng - Hòa Bình 14.000.000 9.800.000 16 Nguy n An Ninh Hai Bà Trưng - Hòa Bình 14.000.000 9.800.000 17 Lê Thánh Tôn Nguy n Thái H c - Ngô Quy n 14.000.000 9.800.000 18 Hùng Vương C u Nh Ki u - B n xe 14.000.000 9.800.000 19 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Phan Đình Phùng - Hòa Bình 13.500.000 9.450.000 20 Tân Trào Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng 13.500.000 9.450.000 21 Tr n Phú Nguy n Trãi - Lê L i 13.500.000 9.450.000 Trư ng Đ i h c C n Thơ (khu III) - 22 Phan Văn Tr 13.500.000 9.450.000 Đư ng 30 tháng 4 23 Cách m ng tháng Tám Ngã tư B n xe - Nguy n Văn C 13.500.000 9.450.000 24 Đư ng 30 tháng 4 Hòa Bình - Tr n Ng c Qu 13.500.000 9.450.000 Nhóm đư ng giá lo i 2 1 Lý Thư ng Ki t Ngô Quy n - Ngô Gia T 12.000.000 8.400.000 2 Ngô Gia T Hai Bà Trưng - Nguy n Trãi 12.000.000 8.400.000 3 Ngô Văn S Hòa Bình - Phan Đình Phùng 12.000.000 8.400.000 4 Đ ng Kh i Hòa Bình - Châu Văn Liêm 12.000.000 8.400.000 Tr n Hưng Đ o - Huỳnh Thúc Kháng 12.000.000 8.400.000 5 M u Thân (C u R ch Ng ng 1) Huỳnh Thúc Kháng - Nguy n Văn C 9.500.000 6.650.000 6 Ph m H ng Thái Hòa Bình - Lý Thư ng Ki t 11.000.000 7.700.000 Đư ng 30 tháng 4 - H m 33 và 50 7 Quang Trung 11.000.000 7.700.000 dư i d c c u Quang Trung 8 Đư ng 30 tháng 4 Tr n Ng c Qu - h t đư ng 11.000.000 7.700.000 9 Th Khoa Huân Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng 10.800.000 7560.000 10 Tr n Qu c To n Hai Bà Trưng - Hòa Bình 10.800.000 7.560.000 11 Ngô Đ c K Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng 10.800.000 7.560.000 12 Đ Thám Hòa Bình - Nguy n Khuy n 10.800.000 7.560.000 13 Tr n Văn Hoài Đư ng 30 tháng 4 - Đư ng 3 tháng 2 10.500.000 7.350.000 14 Nguy n Đình Chi u Nguy n Trãi - Ngô H u H nh 10.000.000 7.000.000 15 Võ Th Sáu Nguy n Trãi - Ngô Quy n 10.000.000 7.000.000 16 Tr n Quang Kh i Nguy n Trãi - Tr c B1 10.000.000 7.000.000 17 Đi n Biên Ph Võ Văn T n - Ngô Đ c K 10.000.000 7.000.000 18 Hoàng Văn Th Nguy n Trãi - Tr n Hưng Đ o 10.000.000 7.000.000 19 Xô Vi t Ngh Tĩnh Hòa Bình - Hoàng Văn Th 10.000.000 7.000.000 20 Đinh Tiên Hoàng Hùng Vương - C u Xô Vi t Ngh Tĩnh 10.000.000 7.000.000 21 Nguy n Khuy n Ngô Quy n - Đ Thám 10.000.000 7.000.000 22 Phan Đăng Lưu Bùi Th Xuân - Bà Huy n Thanh Quan 10.000.000 7.000.000 Nguy n Trãi - Trung tâm Thương m i 23 Nguy n B nh Khiêm 10.000.000 7.000.000 Cái Kh Cách m ng tháng Tám - C u R ch 24 Nguy n Văn C 7.500.000 5.250.000 Ng ng 2 25 Đư ng 3 tháng 2 M u Thân - Qu c l 91B 9.500.000 6.650.000
 7. 26 Nguy n Th Minh Khai Phan Đình Phùng - C u Quang Trung 10.000.000 7.000.000 27 Ph m Ngũ Lão Cách m ng tháng Tám-H m 85 10.000.000 7.000.000 28 Tr n Vi t Châu Nguy n Văn C - Ph m Ngũ Lão 10.000.000 7.000.000 29 Nguy n Vi t H ng Phan Văn Tr - M u Thân 10.000.000 7.000.000 Nhóm đư ng giá lo i 3 1 Nguy n Th Minh Khai C u Quang Trung - H t đư ng 7.000.000 4.900.000 2 Ngô Gia T Nguy n Trãi - Võ Th Sáu 8.000.000 5.600.000 Nguy n Văn C - Vành đai, h m 86 3 Cách m ng tháng Tám 8.000.000 5.600.000 Cách m ng tháng Tám 4 Ngô H u H nh Hòa Bình - Trương Đ nh 8.000.000 5.600.000 5 Đư ng khu Bãi cát Tr n Phú - Tr n Văn Khéo 8.000.000 5.600.000 6 Ngô Đ c K Phan Đình Phùng - Đi n Biên Ph 8.000.000 5.600.000 7 Huỳnh Thúc Kháng Tr n Hưng Đ o - M u Thân 8.000.000 5.600.000 Cách m ng tháng Tám - Phan Đăng 8 Bà Huy n Thanh Quan 8.000.000 5.600.000 Lưu 9 Đ Thám Nguy n Khuy n - Cu i đư ng 8.000.000 5.600.000 10 Đ ng Kh i Châu Văn Liêm - Cu i đư ng 8.000.000 5.600.000 11 Tr n Phú Lê L i - 2 B n phà C n Thơ 8.000.000 5.600.000 12 Quang Trung H m 33 và 50 - Nguy n Th Minh Khai 9.500.000 6.650.000 13 Đư ng 3 tháng 2 Qu c l 91B - C u Đ u S u 7.500.000 5.250.000 14 Ph m Ngũ Lão H m 85 - Ph n còn l i 7.000.000 4.900.000 15 H i Thư ng Lãn Ông Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng 6.800.000 4.760.000 16 Tr n Ng c Qu Đư ng 30 tháng 4 - Đư ng 3 tháng 2 6.500.000 4.550.000 17 H Xuân Hương Hùng Vương - Bùi Th Xuân 6.500.000 4.550.000 18 Đo n Qu c l I C u Đ u S u - C u Cái Răng 6.000.000 4.200.000 19 Trương Đ nh Ngô H u H nh - Ngô Quy n 6.000.000 4.200.000 20 Cao Bá Quát Phan Đình Phùng - Đi n Biên Ph 5.000.000 3.500.000 21 Nguy n Du Châu Văn Liêm - Ngô Đ c K 5.000.000 3.500.000 22 Đi n Biên Ph Ngô Đ c K - Cu i đư ng 5.000.000 3.500.000 23 Bà Tri u Ngô Gia T - Cu i đư ng 5.000.000 3.500.000 Nguy n Th n Hi n Lý T Tr ng - Ngã ba vào Trung tâm 24 Chính tr 5.000.000 3.500.000 (H m Thành đoàn) Khu dân cư do Công ty Tr c đư ng 24 m 10.000.000 7.000.000 25 TM-DL-XD Mi n Tây, C n Đô đ u tư Các tr c đư ng còn l i 6.000.000 4.200.000 Nhóm đư ng giá lo i 4 1 Tr n Hoàng Na Đư ng 30 tháng 4 - T m Vu 4.000.000 2.800.000 Đư ng 30 tháng 4 - Ngã ba dư ng 4.000.000 2.800.000 lão Ngã ba dư ng lão - C u kinh mương 2 T m Vu 4.000.000 2.800.000 l Ngã ba dư ng lão - Thành đ i 2.000.000 1.400.000 Thành đ i - Nguy n Th Minh Khai 3.000.000 2.100.000 3 M c Đ nh Chi Trương Đ nh - Cu i đư ng 4.000.000 2.800.000 4 M u Thân Nguy n Văn C - Vành đai 3.000.000 2.100.000
 8. 5 Ngô Đ c K Đi n Biên Ph - Đ ng Kh i 3.000.000 2.100.000 Các đo n tr i nh a, giáp Phan Văn 2.100.000 6 Lê Lai 3.000.000 Tr 7 H Xuân Hương Hùng Vương - Bà Huy n Thanh Quan 3.000.000 2.100.000 Cách m ng tháng Tám - Ngã ba 3.000.000 2.100.000 8 Đoàn Th Đi m Ngã ba - Cu i đư ng 2.000.000 1.400.000 9 M u Thân T m Vu - Đư ng 30 tháng 4 3.000.000 2.100.000 10 Bùi Th Xuân Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng 3.000.000 2.100.000 11 Lê Bình Đư ng 30 tháng 4 - Đư ng 3 tháng 2 3.000.000 2.100.000 Đư ng 3 tháng 2 - T p th T nh y 12 Qu n Tr ng Hoàng 3.000.000 2.100.000 (cũ) 13 Nguy n Văn Tr i Khu n i b M u Thân 2.500.000 1.750.000 14 Nguy n Ng c Trai Khu n i b M u Thân 2.500.000 1.750.000 15 Cao Th ng Khu n i b M u Thân 2.500.000 1.750.000 16 Đinh Công Tráng Khu n i b M u Thân 2.500.000 1.750.000 17 Nguy n Cư Trinh Khu n i b M u Thân 2.500.000 1.750.000 Tr n Văn Khéo - Đ u ranh Công viên 4.000.000 2.800.000 nư c 18 Đư ng khu bãi cát Ranh Công viên nư c - Khách s n 2.500.000 1.750.000 Victoria 19 Nguy n Văn C n i dài C u R ch Ng ng 2 - Qu c l 91B 3.000.000 2.100.000 Đư ng 3 tháng 2 - Nguy n Văn C n i 20 Qu c l 91B 3.000.000 2.100.000 dài 21 Trương Đ nh Ngô Quy n - Lý T Tr ng 2.000.000 1.400.000 22 H u Giang Qu c l I - Cu i đư ng 2.000.000 1.400.000 Cách m ng tháng Tám (c p Nhà hàng 23 Đư ng Vành đai 2.000.000 1.400.000 Phi Long) - M u Thân Đư ng 256 (h m 256 24 Nguy n Văn C - Đư ng vành đai 4.000.000 2.800.000 cũ) d. H m v trí 2: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t TT Tên h m Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p T đ u h m đ n S K ho ch và Đ u 1 65 Lý T Tr ng 5.000.000 3.500.000 tư T đ u h m đ n Trương Đ nh (D án 2 14, 86 Lý T Tr ng 4.500.000 3.150.000 nâng c p đô th ) 3 227 Tr n Hưng Đ o T đ u h m đ n h t đo n tr i nh a 3.500.000 2.450.000 4 218 Tr n Hưng Đ o T đ u h m đ n h t đo n tr i nh a 3.500.000 2.450.000 5 93 Tr n Hưng Đ o T đ u h m đ n h t đo n tr i nh a 3.000.000 2.100.000 6 132 Hùng Vương T đ u h m đ n h t đo n tr i nh a 3.000.000 2.100.000 7 54 Hùng Vương T đ u h m đ n h t tr c đư ng chính 3.000.000 2.100.000 8 95 M u Thân T đ u h m đ n h t đo n tr i nh a 3.500.000 2.450.000 Đư ng n i b khu Tr n 9 T đư ng 30 tháng 4 đ n ngã ba h m 4.000.000 2.800.000 Khánh Dư Đư ng n i b khu Tr n 10 Các tr c chính còn l i 3.200.000 2.450.000 Khánh Dư
 9. Đư ng n i b khu dân cư 11 (k Chi c c Thú y) đư ng Các tr c đư ng chính 3.500.000 2.450.000 30 tháng 4 Tr c chính 2.500.000 1.750.000 12 Khu tái đ nh cư Th i Nh t Tr c ph 1.500.000 1.050.000 H m s 138 Tr n Vi t Tr n Vi t Châu - H t đo n tr i nh a 13 2.500.000 1.750.000 Châu và h th ng chi u sáng Đư ng n i b khu t p th Công ty C p thoát nư c, 14 Các tr c đư ng chính 2.500.000 1.750.000 khu công viên cây xanh (cũ) đư ng 30 tháng 4 Đư ng n i b khu dân cư 243 (cũ là đư ng n i b Khu dân cư li n k 15 Các tr c đư ng chính 2.500.000 1.750.000 Trư ng Trung h c cơ s Lương Th Vinh) đư ng 30 tháng 4 Đư ng n i b khu dân cư T đư ng 30 tháng 4 đ n h t đư ng 16 2.500.000 1.750.000 91/23 đư ng 30 tháng 4 tr i nh a Đư ng n i b khu chung Tr c đư ng chính d n vào khu chung 17 2.500.000 1.750.000 cư Đư ng 3 tháng 2 cư A, B, C, D do Nhà nư c đ u tư T đư ng 3 tháng 2 đ n h t đư ng 18 148 đư ng 3 tháng 2 3.000.000 2.100.000 tr i nh a T đư ng 3 tháng 2 đ n h t đư ng 19 51 đư ng 3 tháng 2 3.000.000 2.100.000 tr i nh a 12 đư ng 3 tháng 2 T đư ng 3 tháng 2 đ n h t đư ng 20 3.000.000 2.100.000 (B nh vi n Da li u) tr i nh a Đư ng n i b khu dân Tr c chính 2.500.000 1.750.000 cư 91B (giai đo n I, tính 21 t QL91B - Tr n Hoàng Tr c ph 2.000.000 1.400.000 Na d m ) Tr c chính 2.000.000 1.400.000 22 Khu dân cư MeTro Cash Tr c ph 1.500.000 1.050.000 2. QU N BÌNH TH Y 2.1. Đ t nông nghi p a. Đ t tr ng cây hàng năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Th i, Bình Th y, Trà Nóc. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Long Tuy n, Long Hòa, Th i An Đông. b. Đ t tr ng cây lâu năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 126.000 105.000 H ng 2 104.600 87.200 H ng 3 88.200 73.500
 10. H ng 4 63.000 52.500 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Th i, Bình Th y và Trà Nóc. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Long Tuy n, Long Hòa và Th i An Đông. c. Đ t nuôi tr ng th y s n: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Th i, Bình Th y và Trà Nóc. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Long Tuy n, Long Hòa và Th i An Đông. 2.2. Đ t phi nông nghi p a. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ti p giáp các tr c giao thông: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t SXKD phi TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t nông nghi p Ngã ba Trà Nóc - C u R ch G a 1.500.000 750.000 Ngã ba Trà Nóc - Th i An 1 C u R ch G a - H t đư ng nh a 500.000 Đông 1.000.000 ph n còn l i R ch Bà B (ranh phư ng An Bình) 500.000 2 Qu c l 91B 1.000.000 - Sông Bình Th y 3 Đư ng Mương M u - 91B Su t tuy n đo n tráng nh a 600.000 300.000 Đư ng t R ch Cam nh - 4 Su t tuy n đo n tráng nh a 600.000 300.000 91B 5 Nguy n Văn Trư ng T nh l 918 - C u Ngã Cái 1.000.000 500.000 H m 12 đư ng Lê H ng Phong n i h m 2 đư ng Bùi H u Nghĩa - C u 3.500.000 1.750.000 Tư Bé 6 Đư ng t nh 918 C u Tư Bé - C u R ch Chanh 2.000.000 1.000.000 C u R ch Chanh - Ngã ba Nguy n 750.000 1.500.000 Văn Trư ng Ph n còn l i 1.000.000 500.000 Khu v c ch Trà Nóc - R ch Ông 900.000 450.000 7 Trà Nóc T o Cách m ng tháng Tám - M u Thân (phía Bình Th y - c p nhà hàng Phi 2.000.000 1.000.000 8 Đư ng vành đai phi trư ng Long) M u Thân - Tr n Quang Di u 1.500.000 750.000 Đ t ti p giáp các tr c giao thông nêu trên đư c tính t chân taluy đư ng qua m i bên vào 50 mét. b. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p còn l i: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t Khu v c Giá đ t Giá đ t SXKD phi nông nghi p Khu v c 1 600.000 300.000
 11. Khu v c 2 450.000 225.000 Đ t còn l i đư c xác đ nh là đ t không ti p giáp các tr c giao thông sau v trí thâm h u 50 mét t chân taluy đư ng. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng An Th i, Bình Th y và Trà Nóc. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Long Tuy n, Long Hòa và Th i An Đông. c. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p đô th : Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p Vành đai phi trư ng, h m 86 - 1 Cách m ng tháng Tám 6.500.000 4.550.000 C u Bình Th y C u Bình Th y - H m 12 Lê 2 Bùi H u Nghĩa H ng Phong n i h m 2 Bùi H u 5.000.000 3.500.000 Nghĩa C u Bình Th y - Giáp khu dân 6.000.000 4.200.000 cư Ngân Thu n Khu dân cư Ngân Thu n - Ngã 3 Lê H ng Phong 4.500.000 3.150.000 ba Khu công nghi p Trà Nóc Ngã ba Khu công nghi p Trà 3.000.000 2.100.000 Nóc-C u Sang Tr ng 1 Cách m ng tháng Tám - C u ván (su t đo n k c đo n chưa 3.000.000 2.100.000 4 Tr n Quang Di u tráng nh a) C u ván - C u Bình Th y (c p 1.000.000 700.000 R ch Sao và sông Bình Th y) Cách m ng tháng Tám - Cu i 5 Nguy n Thông 2.000.000 1.400.000 đư ng Cách m ng tháng Tám - Cu i 6 Nguy n Vi t Dũng 2.000.000 1.400.000 đư ng 7 Huỳnh Phan H Lê H ng Phong - Cu i đư ng 1.500.000 1.050.000 Lê H ng Phong - Ti p giáp 8 Đư ng Công Binh 1.500.000 1.050.000 đư ng Huỳnh Phan H Đư ng vào khu tư ng Cách m ng tháng Tám -Cu i 9 ni m m Th khoa Bùi 1.800.000 1.260.000 đư ng H u Nghĩa d. Các h m v trí 2: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t TT Tên h m Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p 1 H m 444 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.600.000 1.120.000 2 H m 115 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.600.000 1.120.000 3 H m 180 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.600.000 1.120.000 4 H m 300 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.300.000 910.000 5 H m 244 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.300.000 910.000 6 H m 91 Cách m ng tháng Tám Su t tuy n 1.300.000 910.000 H m 557 Tr n Quang Di u 7 Su t tuy n 800.000 560.000 (An Thôn Trang) 8 H m 170 Tr n Quang Di u Su t tuy n 800.000 560.000
 12. 9 H m 172 Tr n Quang Di u Su t tuy n 800.000 560.000 10 H m 151 Tr n Quang Di u Su t tuy n 800.000 560.000 11 H m 174 Tr n Quang Di u Su t tuy n 800.000 560.000 H m KV 5 (đư ng Lê H ng Phong Lê H ng Phong - 12 900.000 630.000 (dư i chân c u Trà Nóc) R ch X o Mây 13 H m 13 (h m Cô B c) Lê H ng Phong Su t tuy n 900.000 630.000 H m 18 Lê H ng Phong Lê H ng Phong - 14 1.100.000 770.000 (khu v c 5, phư ng Bình Th y) Cu i h m H m 12 Lê H ng Phong n i h m 2 Bùi Su t tuy n (l gi i 15 3.500.000 2.450.000 H u Nghĩa 20m) Khu dân cư do Công ty Phát tri n và Tr c chính 2.500.000 1.750.000 16 Kinh doanh nhà đ u tư (h m 116 Cách m ng tháng Tám) Tr c ph 1.500.000 1.050.000 Tr c chính 3.000.000 2.100.000 17 Khu dân cư Ngân Thu n Tr c ph 2.300.000 1.610.000 18 H m 162 Tr n Quang Di u 800.000 560.000 19 H m khu t p th hóa ch t Lê H ng Phong 900.000 630.000 3. QU N CÁI RĂNG 3.1. Đ t nông nghi p a. Đ t tr ng cây hàng năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Lê Bình, Hưng Th nh, Hưng Phú, m t ph n phư ng Ba Láng (khu v c I, II), khu v c Phú Qu i thu c phư ng Thư ng Th nh. - Khu v c 2: áp d ng cho phư ng Tân Phú, phư ng Phú Th , ph n còn l i c a các phư ng Thư ng Th nh, Ba Láng. b. Đ t tr ng cây lâu năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 126.000 105.000 H ng 2 104.600 87.200 H ng 3 88.200 73.500 H ng 4 63.000 52.500 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Lê Bình, Hưng Th nh, Hưng Phú, m t ph n phư ng Ba Láng (khu v c I, II), khu v c Phú Qu i thu c phư ng Thư ng Th nh. - Khu v c 2: áp d ng cho phư ng Tân Phú, phư ng Phú Th , ph n còn l i c a các phư ng Thư ng Th nh, Ba Láng. c. Đ t nuôi tr ng th y s n: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700
 13. H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Lê Bình, Hưng Th nh, Hưng Phú, m t ph n phư ng Ba Láng (khu v c I, II), khu v c Phú Qu i thu c phư ng Thư ng Th nh. - Khu v c 2: áp d ng cho phư ng Tân Phú, phư ng Phú Th , ph n còn l i c a các phư ng Thư ng Th nh, Ba Láng. 3.2. Đ t phi nông nghi p a. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ti p giáp các tr c giao thông: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t Giá đ t TT Tên đư ng Gi i h n SXKD phi nông nghi p Hàng Gòn - C u s 10 (giáp t nh H u 1 Qu c l I 4.000.000 2.000.000 Giang) Ngã ba s 10 - Tr s y ban nhân dân 1.000.000 500.000 phư ng Thư ng Th nh 2 L Cái Chanh Tr s y ban nhân dân phư ng Thư ng Th nh - Trư ng h c và các đư ng khu 2.500.000 1.250.000 thương m i Cái Chanh 2 Khu tái đ nh cư Khu tái đ nh cư phư ng Hưng Phú 1.000.000 500.000 3 c u C n Thơ Khu tái đ nh cư phư ng Ba Láng 1.000.000 500.000 4 L H u Th nh M Toàn tuy n 1.000.000 500.000 T c u Cái Răng Bé - Trư ng c p III Đư ng c p sông 1.200.000 600.000 Nguy n Vi t Dũng 5 Cái Răng Bé Yên H Trư ng c p III Nguy n Vi t Dũng - Hàng 1.000.000 500.000 Gòn - B n đò s 10 - sông Ba Láng 1.000.000 500.000 6 L ch s 10 -B n đò s 10 - giáp Trư ng Chính tr 600.000 300.000 C u Lê Bình - Phú Vàm Nư c V n - R ch X o Lá 1.000.000 500.000 7 Th R ch X o Lá - Cái T c 700.000 350.000 Đư ng c p sông Ranh phư ng Hưng Th nh - Ngã ba Vàm 8 Cái Răng Bé 900.000 450.000 Nư c V n Th nh M C u Quang Trung - C u R ch Chùa 1.000.000 500.000 L Quang Trung - 9 C u R ch Chùa - Cái Sâu 800.000 400.000 Cái Cui Cái Sâu - Cái Cui 400.000 200.000 10 L Ông Ch t Qu c l I - Sông Ba Láng 600.000 300.000 Đ t ti p giáp các tr c giao thông nêu trên đư c tính t chân taluy đư ng qua m i bên vào 50 mét. b. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p còn l i: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t Khu v c Giá đ t Giá đ t SXKD phi nông nghi p Khu v c 1 500.000 250.000 Khu v c 2 350.000 175.000 Đ t còn l i đư c xác đ nh là đ t không ti p giáp các tr c giao thông sau v trí thâm h u 50 mét t chân taluy đư ng. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Lê Bình, Hưng Th nh, Hưng Phú, m t ph n phư ng Ba Láng (khu v c I, II), khu v c Phú Qu i thu c phư ng Thư ng Th nh.
 14. - Khu v c 2: áp d ng cho phư ng Tân Phú, phư ng Phú Th , ph n còn l i c a các phư ng Thư ng Th nh, Ba Láng. c. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i đô th : Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p C u Cái Răng - Đư ng Lê Bình 6.000.000 4.200.000 1 Qu c l I Đư ng Lê Bình - Hàng Gòn 4.800.000 3.360.000 Ngô Quy n - C u Cái Răng 7.000.000 4.900.000 2 Lý Thư ng Ki t C u Cái Răng - Đ i Ch ng Vi n 3.200.000 2.340.000 Lý Thư ng Ki t - Trưng N Vương 7.000.000 4.900.000 3 Lê Thái T Trưng N Vương - Nguy n Trãi 5.600.000 3.920.000 4 Hàm Nghi Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o 7.000.000 4.900.000 5 Đinh Tiên Hoàng Qu c l I - Ngô Quy n 7.000.000 4.900.000 6 Duy Tân Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o 7.000.000 4.900.000 7 Nguy n Trãi Qu c l I - Ngô Quy n 4.800.000 3.360.000 Đinh Tiên Hoàng - Trưng N Vương 7.000.000 4.900.000 Trưng N Vương - Nguy n Trãi 5.600.000 3.920.000 8 Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi - Lê Bình 2.700.000 1.890.000 Lê Bình - Hàng Gòn 2.400.000 1.680.000 9 Trưng N Vương Qu c l I - Ngô Quy n 5.600.000 3.920.000 Qu c l I - Đ i Ch ng Vi n 4.800.000 3.360.000 10 Võ Tánh Đ i Ch ng Vi n - Nguy n Vi t Dũng 3.500.000 2.450.000 Nguy n Vi t Dũng - Vàm Ba Láng 2.400.000 1.680.000 Lý Thư ng Ki t - Trưng N Vương 7.000.000 4.900.000 11 Ngô Quy n Trưng N Vương - Nguy n Trãi 5.600.000 3.920.000 12 Lê Bình Qu c l I - Vàm Nư c V n 3.200.000 2.240.000 Nguy n Vi t Dũng 13 Qu c l I - Võ Tánh 2.800.000 1.960.000 (phư ng Lê Bình) Qu c l I - Đ u l c ng Bà Cai 1.400.000 980.000 Nguy n Trãi n i dài 14 Đ u l c ng Bà Cai - Ngã ba R ch (Trung h c Kinh t ) 900.000 630.000 Ranh Võ Tánh - Nguy n Vi t Dũng 1.200.000 840.000 15 L Bà Cai Nguy n Vi t Dũng - Trư ng Chính 1.100.000 770.000 tr 16 L trư ng Chính tr Qu c l I - Sông Ba Láng 900.000 630.000 17 Hàng Xoài Qu c l I - Sông Cái Răng Bé 800.000 560.000 18 Hàng Gòn Qu c l I - Sông Cái Răng Bé 800.000 560.000 Đư ng Trư ng Chính tr - Chùa Ông 19 Đư ng m i m 600.000 420.000 M t Khu đô th m i Nam -Tr c đư ng chính đư ng A 2.500.000 1.750.000 20 sông C n Thơ -Tr c đư ng chính đư ng B 1.500.000 1.050.000 4. QU N Ô MÔN 4.1. Đ t nông nghi p a. Đ t tr ng cây hàng năm:
 15. Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 45.000 - Khu v c 1: không có đ t h ng 4. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Phư c Th i, Châu Văn Liêm, Th i Hòa. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Th i Long, Th i An, Trư ng L c. b. Đ t tr ng cây lâu năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 126.000 105.000 H ng 2 104.600 87.200 H ng 3 88.200 73.500 H ng 4 52.500 - Khu v c 1: đ t h ng 4 không còn. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Phư c Th i, Châu Văn Liêm, Th i Hòa. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Th i Long, Th i An, Trư ng L c. c. Đ t nuôi tr ng th y s n: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 - Đ t nuôi tr ng th y s n h ng 4: không có. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Phư c Th i, Châu Văn Liêm, Th i Hòa. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Th i Long, Th i An, Trư ng L c. 4.2. Đ t phi nông nghi p a. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ti p giáp các tr c giao thông: Đơn v tính: đ ng/m2 TT Giá đ t Tên đư ng Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p 1 Ch Phư c Th i Qu c l 91 - C u Chùa (tr hành 1.350.000 2.700.000 lang đư ng sông) 2 Trưng N Vương Tr n Hưng Đ o - R ch Cây Me 2.000.000 1.000.000 3 Nguy n Trung Tr c 26/3 - B n B ch Đ ng 2.000.000 1.000.000 4 Tr n Nguyên Hãn 26/3 - B n B ch Đ ng 2.000.000 1.000.000 5 Ch B ng Tăng C u Ch - C u Bà Ruôi 2.000.000 1.000.000 - H m nhà thương - Trư ng M u 800.000 400.000 6 Ch Th i An giáo
 16. - Trư ng M u giáo - Đình Th i 2.000.000 1.000.000 An - Vàm Th i An - Chùa đ nh An 600.000 300.000 cư 7 Lý Thư ng Ki t 26/3 - B n B ch Đ ng 1.400.000 700.000 8 Qu c l 91 - C u T c Ông Th c - C u Ông 1.200.000 600.000 Tành - C u Ông Tành - Giáp c u Ô 2.000.000 1.000.000 Môn(phía bên trái) - Cây Xăng Phan Văn Hi u - Đ u 1.200.000 600.000 l Nông trư ng Sông H u - Hai bên qu c l 91 t c u Săng 2.000.000 1.000.000 Tr ng I - C u Săng Tr ng II - C u Săng Tr ng II - Giáp C 1.200.000 600.000 Chôm - C Chôm - L t Ba Se 900.000 450.000 9 Hai bên ch Ba Se Sông T c Ông Th c - T nh l 923 1.400.000 700.000 10 Hương l B ng Tăng L Mi u ông- R ch cây 1.000.000 500.000 sung 11 L chùa Đ u l chùa - C u Dì Tho 400.000 200.000 (trái, ph i) 12 Tr n Hưng Đ o C u Huy n đ i - Trư ng Lưu 1.500.000 750.000 H u Phư c 13 T nh l 920B - Qu c l 91 - h t ranh Nhà máy 1.000.000 500.000 xi măng Hà Tiên 2 -Khu ch xu t - Nhà máy Nhi t 800.000 400.000 đi n Ô Môn 14 T nh l 920B H m nhà thương - y ban nhân 800.000 400.000 dân phư ng Th i An (phía bên ph i) - Ranh Phư c Th i (cây s 41) - 800.000 400.000 C u T c Ông Th c - C u Ô Môn - Giáp ranh 900.000 450.000 phư ng Th i Long (c ng Ông Tà - phía bên ph i) - L t Ba Se - Giáp phư ng 800.000 400.000 Châu Văn Liêm (cây s 41) - C ng Ông Tà - Cây xăng Phan 800.000 400.000 15 Qu c l 91 Văn Hi u (phía bên ph i) - L Vi n Lúa đ ng b ng sông 500.000 250.000 C u Long - Cây xăng Phan Văn Hi u (phía bên trái) - Cây xăng Phan Văn Hi u - Đ u 800.000 400.000 l Nông trư ng Sông H u (phía bên trái) - Đ u l Nông trư ng Sông H u 800.000 400.000 - Th t N t 16 T nh l 923 Qu c l 91 - C u Giáo D n 720.000 360.000 17 T nh l 923 - C u Giáo D n - Trung tâm quy ho ch phư ng Trư ng L c: + Bên ph i 400.000 200.000 + Bên trái 500.000 250.000
 17. - Khu quy ho ch phư ng Trư ng L c(t c ng B y H - R ch X o Đ ) + Bên ph i 600.000 300.000 + Bên trái 800.000 400.000 18 T nh l 920 Nhà máy Nhi t đi n Ô Môn - 600.000 300.000 Vàm Th i An. 19 Hương l B ng Tăng Qu c l 91 - L Mi u Ông. 500.000 250.000 - Qu c l 91 - Nhà thông tin khu 800.000 400.000 v c Th i Hưng (bên ph i) - Nhà thông tin Khu v c Th i 500.000 250.000 Hưng - L Mi u Ông (bên ph i) 20 Tr n Hưng Đ o Trư ng Lưu H u Phư c - C ng 1.000.000 500.000 chào 21 Lê L i -Tr n Hưng Đ o - h t xư ng cưa 1.000.000 500.000 Qu c doanh (cũ) - T xư ng cưa đ n Thánh Th t 600.000 300.000 Cao Đài - Tr n Hưng Đ o - C u đúc 1.000.000 500.000 ngang nhà máy Liên Hi p 22 B n Hoa Viên - C u đúc ngang nhà máy Liên 600.000 300.000 Hi p - C u đúc vào chùa Long Châu - Qu c l 91 - H m nhà thương 600.000 300.000 23 T nh l 920B - H m nhà thương - y ban 600.000 300.000 nhân dân phư ng Th i An (phía bên trái) bên l kinh C u Ô Môn - Khu t p th thương 600.000 300.000 B n B ch Đ ng n i nghi p (c ) 24 dài Khu t p th thương nghi p (c ) - 1.200.000 600.000 Giáp dãy ph 06 căn 25 Đư ng Dân t c N i trú Toàn b các tuy n đư ng 600.000 300.000 26 Qu c l 91B Ph n thu c d án đư ng 400.000 200.000 Đ t ngo i ô ti p giáp các tr c giao thông chính nêu trên đư c tính t chân taluy đư ng qua m i bên vào 50 mét. b. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t Khu v c Giá đ t Giá đ t SXKD phi nông nghi p Khu v c 1 400.000 200.000 Khu v c 2 300.000 150.000 Đ t t i nông thôn đư c xác đ nh là đ t không ti p giáp các tr c giao chính thông sau v trí thâm h u 50 mét t chân taluy đư ng. - Khu v c 1: áp d ng cho các phư ng Phư c Th i, Châu Văn Liêm, Th i Hòa. - Khu v c 2: áp d ng cho các phư ng Th i Long, Th i An và Trư ng L c. c. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p n i đô th : Đơn v tính: đ ng/m2
 18. Giá đ t TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p Nhóm đo n đư ng giá lo i III 1 Tr n Hưng Đ o Kim Đ ng - C u Huy n đ i 5.500.000 3.850.000 Nhóm đo n đư ng giá lo i IV 1 Võ Th Sáu Kim Đ ng - Lưu H u Phư c 5.000.000 3.500.000 2 B n B ch Đ ng Đ u Vàm T c Ông Th c - H t dãy 5.000.000 3.500.000 ph 06 căn 3 Ngô Quy n Tr n Hưng Đ o - B n B ch Đ ng 5.000.000 3.500.000 4 Đinh Tiên Hoàng Tr n Hưng Đ o - B n B ch Đ ng 5.000.000 3.500.000 5 Đư ng 26 tháng 3 Qu c l 91 - Kim Đ ng 5.500.000 3.850.000 6 Lê Qúy Đôn Tr n Hưng Đ o - B n B ch Đ ng 5.000.000 3.500.000 7 Châu Văn Liêm Qu c l 91 - Cách m ng tháng Tám 3.900.000 2.730.000 Đư ng 26 tháng 3 - Cách m ng 3.900.000 2.730.000 tháng Tám 8 Kim Đ ng - Cách m ng tháng Tám - R ch Cây 2.000.000 1.400.000 Me 9 Lưu H u Phư c Đư ng 26 tháng 3 - Châu Văn Liêm 3.900.000 2.730.000 10 Qu c l 91 C u Ông Tành - C u 3.900.000 2.730.000 Ô Môn (phía bên ph i) 11 Phan Đình Phùng Cách m ng tháng Tám - Tr n Qu c 2.900.000 2.030.000 To n 12 Nguy n Du Lưu H u Phư c - Nguy n Trãi 2.900.000 2.030.000 13 Cách m ng tháng Tám Tr n Qu c To n - Kim Đ ng 2.900.000 2.030.000 14 Đư ng 3 tháng 2 Kim Đ ng - Huỳnh Th Giang 2.900.000 2.030.000 15 Nguy n Trãi Đư ng 3 tháng 2 - Tr n Phú 2.900.000 2.030.000 16 Huỳnh Th Giang Châu Văn Liêm - Đư ng 26/3 2.900.000 2.030.000 17 Lê Văn Tám Đư ng 26 tháng 3 - Cách m ng 2.900.000 2.030.000 tháng Tám 18 Tr n Qu c To n Đư ng 26/3 - Châu Văn Liêm 2.900.000 2.030.000 19 Đư ng 30 tháng 4 Tr n Hưng Đ o - B nh vi n Ô Môn 2.000.000 1.400.000 20 T nh l 922 Qu c l 91 - C u R ch Nhum (phía 1.200.000 840.000 bên ph i) 21 T nh l 922 Qu c l 91 - C u R ch Nhum (phía 600.000 420.000 bên trái) 5. HUY N TH T N T 5.1. Đ t nông nghi p a. Đ t tr ng cây hàng năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000
 19. H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho th tr n Th t N t, xã Th i Thu n, Thu n Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nh t và Tân L c. - Khu v c 2: áp d ng cho xã Trung Th nh. b. Đ t tr ng cây lâu năm: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 126.000 105.000 H ng 2 104.600 87.200 H ng 3 88.200 73.500 H ng 4 63.000 52.500 Khu v c 1: áp d ng cho th tr n Th t N t, xã Th i Thu n, Thu n Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nh t và Tân L c. - Khu v c 2: áp d ng cho xã Trung Th nh. c. Đ t nuôi tr ng th y s n: Đơn v tính: đ ng/m2 H ng đ t Khu v c 1 Khu v c 2 H ng 1 108.000 90.000 H ng 2 89.600 74.700 H ng 3 75.600 63.000 H ng 4 54.000 45.000 - Khu v c 1: áp d ng cho th tr n Th t N t, xã Th i Thu n, Thu n Hưng, Trung Kiên, Trung An, Trung Nh t và Tân L c. - Khu v c 2: áp d ng cho xã Trung Th nh. 5.2. Đ t phi nông nghi p a. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ti p giáp các tr c giao thông: Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t TT Tên đư ng Gi i h n Giá đ t SXKD phi nông nghi p Trung tâm ngã ba L T - C u 1.500.000 750.000 C p Qu c l 80 ZeRô Trung tâm ngã ba L T - C u Cái 1.500.000 C p Qu c l 91 750.000 1 S n Trung tâm ngã ba L T - C ng C p Qu c l 91 1.500.000 750.000 R ch R p C p Qu c l 80 C u Zêrô - C u s 1 1.000.000 500.000 L Ông Ba - Vàm Lò g ch Mũi Tàu 1.500.000 750.000 Vàm Lò G ch - Vàm Cái S n 500.000 250.000 2 Ven sông H u L Ông Ba - Giáp Ô Môn 500.000 250.000 Vàm Cái S n - C u Cái S n 1.500.000 750.000 C u Cái S n - C u ZeRô 1.000.000 500.000 3 Ven sông Th t N t C u Th t N t - C u Trà Bay (921) 1.500.000 750.000
 20. C u Th t N t - C u Trà Bay (phía 500.000 250.000 Ph ng 1) Qu c l 91 - Ph n còn l i c a Th i 750.000 375.000 4 C p Qu c l 91 Thu n C u Cái Sơn - C u Trà U i 1.500.000 750.000 Khu dân cư ch Bò 5 Toàn khu 1.500.000 750.000 Ót Đư ng b n đò Trung Kiên - Tân Khu dân cư p Qui 800.000 400.000 6 L c Th nh 1 Trung Kiên L sân banh - Cai Tư 1.500.000 750.000 7 Qu c l 91 Cai Tư - C u Cái Ngãi 1.000.000 500.000 C u Trà ch - C ng Chùa (k c 750.000 1.500.000 thâm h u vào ch 110m) Khu v c ch Trung An gi i h n t c u Trà ch - C ng Chùa sau thâm 1.300.000 650.000 h u 50m đ n h t mương cũ (130m) C u Trà ch - Trư ng c p III 1.000.000 500.000 hư ng Th t N t Trung tâm ch B c Đuông - Chùa 1.000.000 500.000 Vi Phư c 8 T nh l 921 Trung tâm ch B c Đuông - V 1.000.000 500.000 Trung An 100m Ch p qua m i bên 100m (ch 1.000.000 500.000 R ch Rích) C u Chùa - C u Trà Bay 2.500.000 1.250.000 T c u Trà Bay đ n giáp ranh ch 750.000 375.000 R ch Rích Ph n còn l i ti p giáp tr c l giao 400.000 200.000 thông Ch dân l p Trung Kiên 800.000 400.000 Ch c u C n Thơ Bé 1.000.000 500.000 C u - L t Thu n Hưng, phía l 1.000.000 500.000 Trung tâm c u C n C u - L Bích vàm 1.000.000 500.000 9 Thơ Bé C u - L t Thu n Hưng qua kên l 500.000 250.000 đ n c u s t Thơm Rơm C u đ n T nh th t Thư ng T nh 500.000 250.000 phía kênh Ch Thơm Rơm 1.000.000 500.000 Trung tâm c u s t C u - H t th a 254 p Tân L i 2 1.000.000 500.000 10 Thơm Rơm C u - H t th a 421 p Tân Phư c 1.000.000 500.000 2 (Trư ng h c) Các đo n đư ng còn l i c a Trung 11 Qu c l 91 700.000 350.000 Kiên và Thu n Hưng C u Xoài Tư ng - R ch Ông Ch 600.000 300.000 12 Hương l Tân L c Ranh ch xã qua m i bên 150m 700.000 350.000 Ph n còn l i 400.000 200.000 Trung tâm ch xã Ranh ch ra 4 phía (m i phía 13 1.000.000 500.000 Thu n Hưng 200m) 14 L Sĩ Cuông Toàn tuy n 400.000 200.000 15 L t Thu n Hưng Qu c l 91 - Ch xã phía l 500.000 250.000
Đồng bộ tài khoản