Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 49/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG PH THÔNG DÂN T C N I TRÚ B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o Ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Trung h c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ph thông dân t c n i trú. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 2590/GD& T ngày 24 tháng 8 năm 1997 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng ph thông dân t c n i trú. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V Giáo d c Trung h c, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng các b có trư ng ph thông dân t c n i trú, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng ph thông dân t c n i trú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i;
  2. - y ban VH, GD, TN, TN&N c a Qu c h i; - y ban Dân t c Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TW; Nguy n Vinh Hi n - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Như i u 3; - Lưu VT, V GDTrH, V PC. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG PH THÔNG DÂN T C N I TRÚ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 49/2008/Q -BGD T ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng ph thông dân t c n i trú (sau ây vi t t t là PTDTNT) bao g m: t ch c và qu n lý trư ng; công tác tuy n sinh; t ch c các ho t ng giáo d c trong trư ng; nhi m v , quy n h n c a hi u trư ng, giáo viên, nhân viên và h c sinh. 2. Quy ch này áp d ng cho các trư ng PTDTNT, t ch c và cá nhân tham gia ho t ng trong các trư ng PTDTNT. 3. Trư ng PTDTNT ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c (sau ây g i chung là i u l trư ng trung h c) và các quy nh t i Quy ch này. i u 2. M c tiêu, vai trò và tính ch t c a trư ng ph thông dân t c n i trú 1. Nhà nư c thành l p trư ng PTDTNT cho con em các dân t c thi u s , con em các dân t c nh cư lâu dài t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, nh m góp ph n t o ngu n ào t o cán b cho các vùng này. 2.Trư ng PTDTNT có vai trò quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i và c ng c an ninh, qu c phòng mi n núi, vùng dân t c thi u s . 3. Trư ng PTDTNT là lo i trư ng chuyên bi t mang tính ch t ph thông, dân t c và n i trú. i u 3. Chính sách ưu tiên i v i trư ng ph thông dân t c n i trú 1. Trư ng PTDTNT ư c ưu tiên u tư cơ s v t ch t, thi t b và ngân sách, l a ch n b trí cán b , giáo viên, nhân viên m b o vi c nuôi, d y h c sinh.
  3. 2. Cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh c a trư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4. Nhi m v c a trư ng ph thông dân t c n i trú Trư ng PTDTNT th c hi n các nhi m v quy nh t i i u l trư ng trung h c và các nhi m v sau ây: 1. Tuy n sinh úng i tư ng theo ch tiêu k ho ch ư c giao h ng năm. 2. Giáo d c h c sinh v truy n th ng t t p c a c ng ng các dân t c Vi t Nam, b n s c văn hóa c a các dân t c thi u s và ư ng l i, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c. 3. Giáo d c lao ng và hư ng nghi p, giúp h c sinh nh hư ng ngh phù h p v i kh năng c a b n thân và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, giáo d c h c sinh ý th c ph c v quê hương sau khi t t nghi p. 4. T ch c i s ng v t ch t, tinh th n cho h c sinh PTDTNT. 5. Có k ho ch theo dõi s h c sinh ã t t nghi p nh m ra các gi i pháp nâng cao hi u qu giáo d c. i u 5. H th ng trư ng ph thông dân t c n i trú 1. H th ng trư ng PTDTNT bao g m: a) Trư ng PTDTNT c p huy n ào t o c p trung h c cơ s (THCS) ư c thành l p t i các huy n mi n núi, h i o, vùng dân t c; b) Trư ng PTDTNT c p t nh ào t o c p trung h c ph thông (THPT) ư c thành l p t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trong trư ng h p c n thi t, t o ngu n cán b là con em các dân t c thi u s vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, y ban nhân dân c p t nh có th giao cho trư ng PTDTNT c p huy n ào t o c c p THPT; b ch qu n có th giao cho trư ng PTDTNT tr c thu c b ào t o d b i h c và c p THCS. 3. Trư ng PTDTNT tr c thu c b ( ư c thành l p trư c khi ban hành Quy t nh này) t ch c và ho t ng theo quy nh c a b ch qu n. i u 6. Tên trư ng 1. Vi c t tên trư ng PTDTNT th c hi n theo quy nh sau: a) i v i trư ng c p huy n: trư ng PTDTNT + c p h c + tên riêng (n u có) + tên ơn v hành chính c p huy n; b) i v i trư ng c p t nh: trư ng PTDTNT + c p h c + tên riêng (n u có) + tên ơn v hành chính c p t nh;
  4. 2. Tên trư ng ư c ghi trong quy t nh thành l p, con d u, bi n hi u và các gi y t giao d ch. i u 7. Cơ s v t ch t và thi t b c a trư ng ph thông dân t c n i trú Trư ng PTDTNT ư c u tư cơ s v t ch t, trang thi t b như các trư ng THCS, THPT theo quy nh i v i trư ng chuNn qu c gia, ngoài ra còn ư c u tư: 1. Khu nhà n i trú, nhà ăn cho h c sinh 2. Nhà công v cho giáo viên 3. Nhà sinh ho t, giáo d c văn hóa dân t c v i các trang thi t b kèm theo. 4. Phòng h c và trang thi t b giáo d c hư ng nghi p, d y ngh ph thông Chương 2. T CH C VÀ QU N LÝ NHÀ TRƯ NG i u 8. i u ki n thành l p trư ng ph thông dân t c n i trú Trư ng PTDTNT ư c xem xét quy t nh thành l p khi có i u ki n quy nh t i i u l trư ng trung h c và các i u ki n sau ây: 1. Có ngu n tuy n sinh n nh th c hi n quy ho ch ào t o cán b c a a phương, c a ngành. 2. Có k ho ch và ngu n u tư cơ s v t ch t, thi t b c n thi t, m b o ho t ng giáo d c phù h p v i m c tiêu ào t o, ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 9. Th m quy n quy t nh thành l p, ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng ph thông dân t c n i trú. 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p trư ng PTDTNT c p t nh và trư ng PTDTNT c p huy n sau khi có s th a thu n b ng văn b n v i B Giáo d c và ào t o. 2. C p có thNm quy n thành l p thì có thNm quy n ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng PTDTNT. i u 10. H sơ, trình t , th t c thành l p trư ng ph thông dân t c n i trú 1. H sơ thành l p trư ng PTDTNT bao g m các văn b n theo Quy nh t i i u l trư ng trung h c và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan. 2. Trình t , th t c thành l p trư ng: a) i v i trư ng PTDTNT c p huy n: phòng giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan c p huy n thNm nh các n i dung quy nh t i i u 8
  5. c a Quy ch này và l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này ngh UBND c p huy n trình UBND c p t nh ra quy t nh thành l p; b) i v i trư ng PTDTNT c p t nh và trư ng PTDTNT c p huy n có ào t o c p THPT: s giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i UBND c p huy n và các cơ quan có liên quan c p t nh thNm nh các n i dung quy nh t i i u 8 c a Quy ch này và l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này ngh UBND t nh ra quy t nh thành l p. 3. H sơ, trình t , th t c ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng PTDTNT theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 10 c a Quy ch này và quy nh c a i u l trư ng trung h c. i u 11. Quy mô, s lư ng trư ng ph thông dân t c n i trú 1. Quy mô c a trư ng PTDTNT ư c xác nh căn c vào quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c, nhu c u t o ngu n ào t o cán b , kh năng u tư ngân sách Nhà nư c, cơ s v t ch t c a trư ng. y ban nhân dân c p t nh quy t nh quy mô, s lư ng trư ng và s lư ng h c sinh c a trư ng PTDTNT. 2. M i l p h c c a trư ng PTDTNT có không quá 35 h c sinh. i u 12. Cơ c u t ch c c a trư ng ph thông dân t c n i trú Ngoài các t ch c theo quy nh c a i u l trư ng trung h c, trư ng PTDTNT c p t nh ư c thành l p thêm t Giáo v và Qu n lý h c sinh, t Qu n tr và i s ng; trư ng PTDTNT c p huy n ư c thành l p thêm t Qu n lý n i trú ph c v cho các ho t ng giáo d c c a trư ng. i u 13. Phân c p qu n lý 1. Trư ng PTDTNT c p huy n do phòng giáo d c và ào t o qu n lý. 2. Trư ng PTDTNT c p t nh và trư ng PTDTNT c p huy n có m c p THPT do s giáo d c và ào t o qu n lý. 3. Trư ng PTDTNT tr c thu c b do b ch qu n qu n lý. Chương 3. TUY N SINH i u 14. Tuy n sinh, k ho ch tuy n sinh và phân lu ng ào t o 1. Trư ng PTDTNT th c hi n vi c tuy n sinh theo quy nh c a Quy ch tuy n sinh THCS và tuy n sinh THPT do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành và quy nh t i Quy ch này.
  6. 2. K ho ch tuy n sinh c a trư ng PTDTNT c p huy n và c p t nh, do s giáo d c và ào t o trình y ban nhân dân t nh quy t nh trên cơ s quy ho ch ào t o cán b c a a phương. 3. Ch tiêu, k ho ch tuy n sinh c a trư ng PTDTNT tr c thu c b , do b ch qu n quy t nh. 4. Căn c quy ho ch ào t o và s d ng cán b c a a phương, trư ng có k ho ch hư ng nghi p và phân lu ng h c sinh trong quá trình ào t o. i u 15. i tư ng tuy n sinh 1. Thanh niên, thi u niên là con em dân t c thi u s , con em gia ình các dân t c nh cư lâu dài t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. Thanh niên, thi u niên là con em dân t c thi u s các vùng khác n u ư c UBND c p t nh quy nh là vùng có nhu c u t o ngu n cán b cho các dân t c thì cũng thu c di n tuy n sinh vào h c trư ng PTDTNT. T l tuy n s h c sinh này do UBND t nh quy nh. 3. Trư ng PTDTNT ư c phép tuy n sinh không quá 5% trong t ng s h c sinh ư c tuy n là con em dân t c Kinh nh cư lâu dài vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 16. i u ki n và h sơ d tuy n 1. i u ki n d tuy n: a) Có s c kh e h c t p và công tác lâu dài; b) Trong tu i quy nh và có h sơ h p l . 2. Ngoài h sơ theo quy nh hi n hành c a Quy ch tuy n sinh THCS và tuy n sinh THPT, h c sinh d tuy n còn ph i có các gi y t sau: a) ơn xin h c có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là UBND c p xã); b) Lý l ch do y ban nhân dân c p xã xác nh n; c) Phi u khám s c kh e do b nh vi n c p huy n tr lên c p. 3. Ngoài các quy nh trên, trư ng PTDTNT tr c thu c b thì b có th quy nh thêm các lo i h sơ c n thi t ph c v cho công tác tuy n sinh. Chương 4. T CH C HO T NG GIÁO D C TRONG TRƯ NG i u 17. Th c hi n k ho ch giáo d c
  7. 1. Trư ng PTDTNT th c hi n k ho ch giáo d c theo m c tiêu, chương trình c a các c p h c ph thông tương ng, có b sung ki n th c v l ch s , a lý, ngôn ng , văn hóa dân t c thi u s và a phương. 2. Trư ng PTDTNT tr c thu c b th c hi n k ho ch giáo d c theo hư ng d n c a b ch qu n trên cơ s m b o th c hi n chương trình giáo d c ph thông. 3. Trư ng PTDTNT d y h c 2 bu i m i ngày theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. i u 18. Ho t ng giáo d c hư ng nghi p và giáo d c ngh ph thông 1. Ho t ng giáo d c hư ng nghi p và ho t ng giáo d c ngh ph thông c a trư ng PTDTNT bao g m: a) Giáo d c hư ng nghi p, giáo d c ngh ph thông; b) D y ngh ng n h n, ngh truy n th ng phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i góp ph n ào t o cán b a phương. 2. Ho t ng giáo d c hư ng nghi p và ho t ng giáo d c ngh ph thông c a trư ng tr c thu c b th c hi n theo quy nh t i kho n 1 c a i u này và quy nh c a b ch qu n. i u 19. Ho t ng lao ng, văn hóa, th thao và t ch c i s ng n i trú 1. Ho t ng lao ng, văn hóa, th thao bao g m: lao ng công ích; sinh ho t văn ngh , th d c th thao, các ho t ng theo ch , ch i m, tham quan du l ch, l h i, t t dân t c, giao lưu văn hóa và các ho t ng xã h i khác nh m b o t n và phát huy b n s c văn hóa c a dân t c, xóa b các t p t c l c h u, góp ph n phát tri n và hoàn thi n nhân cách h c sinh. 2. Ho t ng nuôi dư ng bao g m: t ch c b p ăn t p th m b o dinh dư ng theo úng ch , m b o an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e h c sinh. Ho t ng nuôi dư ng ư c th c hi n công khai dân ch , tôn tr ng phong t c t p quán ti n b c a các dân t c. 3. T ch c và qu n lý ho t ng n i trú: a) T ch c vi c gi gìn v sinh trong trư ng và b o v môi trư ng; b) T ch c t t ho t ng t h c sau gi lên l p, lao ng c i thi n i u ki n s ng; giáo d c h c sinh tương tr , giúp l n nhau trong h c t p, xây d ng n p s ng văn minh cho h c sinh. Chương 5. NHI M V , QUY N H N C A HI U TRƯ NG; NHI M V , QUY N C A GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ H C SINH
  8. i u 20. Nhi m v và quy n h n c a hi u trư ng 1. N m v ng quan i m, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c. 2. Bi t s d ng ít nh t m t th ti ng dân t c thi u s a phương trong giao ti p. 3. Giáo d c cán b , giáo viên, nhân viên, h c sinh ý th c tôn tr ng, b o v quy n bình ng gi a các dân t c, tôn tr ng phong t c, t p quán văn hóa c a các dân t c thi u s . 4. ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. i u 21. Nhi m v và quy n c a giáo viên 1. Bi t s d ng ít nh t m t th ti ng dân t c thi u s a phương giao ti p v i c ng ng, tích c c tìm hi u tình hình kinh t - xã h i vùng dân t c thi u s nơi ang công tác. 2. Tôn tr ng và b o v quy n bình ng gi a các dân t c, thương yêu h c sinh, n m ư c c i m tâm sinh lý l a tu i, c i m văn hóa dân t c c a h c sinh ngư i dân t c thi u s . 3. Tham gia qu n lý h c sinh ngoài gi lên l p, b i dư ng h c sinh gi i, ph oh c sinh y u kém, t ch c lao ng và vui chơi gi i trí. 4. ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. i u 22. Nhi m v và quy n c a nhân viên 1. Ch p hành các quy nh c a nhà trư ng, th c hi n t t vi c ph c v i s ng và ho t ng giáo d c, hi u tâm sinh lý l a tu i c a h c sinh. 2. Bi t s d ng ít nh t m t th ti ng dân t c thi u s a phương giao ti p v i h c sinh. 3. Có thái tôn tr ng, thương yêu h c sinh. 4. ư c b i dư ng v chuyên môn, nghi p v và phương pháp giáo d c, phương pháp chăm sóc h c sinh dân t c. 5. ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. i u 23. Nhi m v và quy n c a h c sinh 1. Ch p hành n i quy c a nhà trư ng, có ý th c gi gìn b n s c văn hóa dân t c và ch p hành nghiêm túc s phân công i h c các ngành ngh theo nhu c u ào t o c a a phương. 2. ư c hư ng các ch ưu tiên theo quy nh.
  9. 3. H c sinh t t nghi p THCS, THPT trư ng PTDTNT ư c ưu tiên xét i ào t o ti p theo ch c tuy n. Chương 6. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 24. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng PTDTNT ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 25. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng PTDTNT b x lý theo quy nh c a pháp lu t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vinh Hi n
Đồng bộ tài khoản