Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 49/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 9 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH M NNH VÀ C P GI Y PHÉP PH BI N PHIM B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t i n nh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Ngh nh s 96/2007/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n nh; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ch nhu n bút; Xét ngh c a C c trư ng C c i n nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. Quy ch thNm nh và c p gi y phép ph bi n phim. 2. Các lo i bi u m u sau ây: a) Phi u ngh c p gi y phép ph bi n phim; b) Phi u thNm nh phim; c) Biên b n thNm nh phim; d) Gi y phép ph bi n phim; ) Quy t nh không cho phép ph bi n phim ho c c m ph bi n phim; e) Quy t nh t m ình ch ho c ình ch ph bi n phim. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy ch duy t phim ban hành kèm theo Quy t nh s 2455/Q - A ngày 09 tháng 8 năm 1997 và Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng duy t phim c p t nh ban hành kèm theo Quy t nh s 2332/Q - A ngày 02 tháng 8 năm 1997 c a B Văn hoá - Thông tin.
 2. i u 3. C c trư ng C c i n nh, Chánh Văn phòng, Giám c S Văn hoá, Th thao và Du l ch, các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c thNm nh và c p gi y phép ph bi n phim ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng CP Nguy n Thi n Nhân; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - VPTW các Ban c a ng; - VP QH, UBVHGD TN TN N ; Hoàng Tu n Anh - VP Ch t ch nư c; - MTTQ Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph ; - C c Ki m tra văn b n (BTP); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V Pháp ch , C c i n nh (400) b n. QUY CH TH M NNH VÀ C P GI Y PHÉP PH BI N PHIM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c thNm nh và c p gi y phép ph bi n phim. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c thNm nh và c p gi y phép ph bi n phim. Chương II. TH M QUY N C P GI Y PHÉP PH BI N PHIM i u 3. Cơ quan c p gi y phép ph bi n phim c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh) S Văn hóa, Th thao và Du l ch là cơ quan ư c y ban nhân dân c p t nh y quy n c p và thu h i gi y phép ph bi n phim i v i các lo i phim quy nh t i kho n 2 và 3 i u 17 Ngh nh s 96/2007/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph
 3. quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n nh (sau ây g i là Ngh nh s 96/2007/N -CP). i u 4. Cơ quan c p gi y phép ph bi n phim c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch C c i n nh là cơ quan ư c B Văn hóa, Th thao và Du l ch y quy n: 1. C p gi y phép ph bi n phim theo quy nh t i kho n 1, i u 17 Ngh nh s 96/2007/N -CP. 2. Thu h i gi y phép ph bi n phim theo quy nh t i kho n 2, i u 38 c a Lu t i n nh. 3. Không cho phép ph bi n phim, c m ph bi n phim theo quy nh t i kho n 2, i u 50 và kho n 2, i u 51 c a Lu t i n nh. i u 5. Trách nhi m c a cơ quan c p gi y phép ph bi n phim 1. Cơ quan c p gi y phép ph bi n phim có trách nhi m t ch c vi c thNm nh phim, b o m i u ki n c n thi t cho ho t ng c a H i ng thNm nh phim (sau ây g i là H i ng) theo quy nh t i i u 6 Quy ch này và c cán b làm thư ký H i ng. 2. Trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n h sơ h p l và phim trình thNm nh, cơ quan c p gi y phép ph bi n phim có trách nhi m c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Chương III. T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M NNH PHIM i u 6. Ch c năng, nhi m v và t ch c c a H i ng 1. H i ng th c hi n ch c năng tư v n cho cơ quan c p gi y phép ph bi n phim, nhi m kỳ ho t ng hai năm. 2. H i ng có Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên, bao g m: a) i di n ngư i ng u cơ quan c p gi y phép ph bi n phim; b) o di n, biên k ch, lý lu n phê bình i n nh và các ch c danh khác. 3. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng sau khi th ng nh t v i ngư i ng u cơ quan c p gi y phép ph bi n phim có th m i thêm m t s chuyên gia tham kh o ý ki n. i u 7. H i ng thNm nh phim c p t nh 1. H i ng thNm nh phim c p t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u 17 Ngh nh s 96/2007/N -CP.
 4. 2. Căn c vào tình hình th c t , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p m t ho c hai H i ng theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u 8 Quy ch này. i u 8. H i ng thNm nh phim c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch H i ng thNm nh phim c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh thành l p, g m có: 1. H i ng thNm nh phim truy n, có ít nh t chín thành viên. 2. H i ng thNm nh phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình có ít nh t b y thành viên. 3. H i ng thNm nh băng hình, ĩa hình nh p khNu phía nam t i thành ph H Chí Minh có ít nh t b y thành viên. i u 9. Nguyên t c và phương th c làm vi c c a H i ng 1. H i ng làm vi c theo nguyên t c t p th , th o lu n dân ch ánh giá và x p lo i phim. 2. Bu i thNm nh phim c a H i ng ph i có trên 1/2 t ng s thành viên tham d . K t lu n c a H i ng ph i ư c tr n 2/3 s thành viên có m t tán thành. 3. H i ng làm vi c khi có yêu c u xin c p gi y phép ph bi n phim c a cơ s i n nh; m i năm h p ánh giá ho t ng, rút kinh nghi m ít nh t m t l n. 4. Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng (n u ư c Ch t ch H i ng y quy n) ch trì các bu i thNm nh phim c a H i ng. 5. Thành viên có quy n và trách nhi m xem phim, óng góp ý ki n nh n xét, ánh giá c a mình b ng văn b n i v i b phim ư c thNm nh. 6. Ý ki n th o lu n và Phi u thNm nh c a thành viên ph i ư c ghi chép và t ng h p trong biên b n thNm nh làm cơ s trình ngư i ng u cơ quan c p gi y phép ph bi n phim. 7. i v i băng hình, ĩa hình nhi u t p, H i ng có th không t p trung thNm nh phim nhưng thành viên h i ng có trách nhi m: a) Xem và óng góp ý ki n theo quy nh t i kho n 5 i u này; b) B o m th i gian thNm nh phim trong th i h n b y ngày cho b phim có dài dư i 20 t p (45'/t p), mư i ngày cho b phim có dài t 21 n dư i 30 t p và mư i lăm ngày cho b phim có dài t 31 t p tr lên. 8. Thành viên H i ng có trách nhi m tham gia y các bu i thNm nh phim, tr trư ng h p quy nh t i kho n 7 i u này; trư ng h p v ng m t ph i báo cáo Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) H i ng.
 5. 9. Thành viên H i ng không ư c công b n i dung th o lu n và ý ki n k t lu n c a H i ng; Ch t ch H i ng là ngư i phát ngôn c a H i ng. 10. Thành viên H i ng v ng m t không có lý do chính áng quá ba bu i thNm nh phim liên ti p, cơ quan c p gi y phép ph bi n phim ngh c p có thNm quy n mi n nhi m và b sung ngư i thay th . i u 10. Tiêu chuNn ánh giá, x p lo i phim 1. Thành viên H i ng có trách nhi m nh n xét, ánh giá t ng phim ư c thNm nh theo các hình th c như sau: a) Cho phép ph bi n r ng rãi cho m i i tư ng khán gi i v i phim có n i dung không vi ph m các i u c m theo quy nh c a pháp lu t, b o m tiêu chuNn k thu t và x p lo i t b c I tr lên; b) Cho phép ph bi n v i i u ki n ph i lư c c t m t hay nhi u c nh; ph i s a ch a l i tho i n u hình nh, l i tho i này vi ph m quy nh t i i u 11 Lu t i n nh và i u 9 Ngh nh s 96/2007/N -CP; c) Cho phép ph bi n v i i u ki n c m tr em dư i 16 tu i, n u b phim có n i dung không phù h p cho s phát tri n tâm lý, sinh lý ho c nh hư ng t i s hình thành nhân cách tr em; d) Cho phép lưu hành n i b i v i phim quy nh t i kho n 6, 7 i u 30 c a Lu t i n nh; ) C m ph bi n i v i phim: có n i dung vi ph m i u c m theo quy nh c a pháp lu t mà không s a ch a ư c; e) Không cho phép ph bi n i v i phim dư i 5 i m ho c không b o m tiêu chuNn k thu t. 2. N u thành viên H i ng ng ý cho phép ph bi n thì x p b c và cho i m theo tiêu chuNn sau: a) B c I là phim có ch t lư ng x p lo i trung bình (cho các i m 5; 5,5; 6,0; 6,5) bao g m tiêu chuNn: có n i dung tư tư ng t t; ngh thu t th hi n trung bình, tính h p d n chưa cao, hình nh, âm thanh chưa phát huy ư c hi u qu ; b) B c II là phim có ch t lư ng x p lo i khá (cho các i m 7,0; 7,5; 8,0; 8,5) bao g m tiêu chuNn: có n i dung tư tư ng t t, có ý nghĩa nhân văn, có tính ph c p; ngh thu t th hi n h p d n, có tìm tòi v ngôn ng i n nh, hình nh, âm thanh trung th c sinh ng; c) B c III là phim có ch t lư ng x p lo i xu t s c (cho các i m 9,0; 9,5; 10) bao g m tiêu chuNn: có n i dung tư tư ng t t, có ý nghĩa nhân văn, sâu s c, sáng t o, có tính ph c p cao; ngh thu t th hi n h p d n, có nhi u tìm tòi c áo v ngôn ng i n nh, hình nh p, có nhi u sáng t o, c áo, âm thanh t hi u qu cao;
 6. d) i m c a thành viên chênh l ch quá 2,0 i m so v i i m trung bình c a các thành viên H i ng thì không ư c tính. 3. N u b phim b ngh c m ph bi n, ho c không cho phép ph bi n thành viên cho các i m dư i 5. 4. B phim v n ư c thành viên x p lo i, ngh c p phép ph bi n v i các i u ki n: c t c nh ho c s a l i tho i; c m tr em dư i 16 tu i; lưu hành n i b quy nh t i các i m a, b, c, d kho n 1 i u này. 5. X p lo i phim căn c i m trung bình c a các thành viên H i ng: a) Phim x p lo i b c I có i m trung bình t 5 i m n 6,5 i m; b) Phim x p lo i b c II có i m trung bình t 6,6 i m n 8,5 i m; c) Phim x p lo i b c III có i m trung bình t 8,6 i m n 10 i m. 6. Vi c x p lo i phim theo kho n 5 i u này ch áp d ng i v i phim Vi t Nam và là căn c chi tr nhu n bút cho tác gi theo quy nh t i i m 3.1, kho n 3, m c II, ph n B, Thông tư liên t ch s 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 c a B Văn hoá-Thông tin và B Tài chính hư ng d n vi c chi tr ch nhu n bút, trích l p và s d ng Qu nhu n bút i v i m t s lo i hình tác phNm quy nh t i Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11/6/2002 c a Chính ph . Chương IV. L PHÍ VÀ THÙ LAO TH M NNH PHIM i u 11. L phí thNm nh phim T ch c, cá nhân xin c p gi y phép ph bi n phim n p l phí theo quy nh hi n hành c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. i u 12. Thù lao thNm nh phim Thành viên tham gia thNm nh phim ư c hư ng thù lao theo ch hi n hành. Chương V. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I i u 13. Khi u n i 1. T ch c, cá nhân ngh c p gi y phép ph bi n phim có quy n khi u n i n u không ng ý v i quy t nh c a cơ quan c p gi y phép. 2. Văn b n khi u n i ph i nêu rõ lý do không ng ý quy t nh c a cơ quan c p gi y phép.
 7. i u 14. Gi i quy t khi u n i Cơ quan c p gi y phép ph bi n phim ch u trách nhi m gi i quy t khi u n i c a t ch c, cá nhân xin c p gi y phép ph bi n phim theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo./. M US 01/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Tên cơ s i n nh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ngh thNm nh phim NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- ............., ngày tháng năm PHI U NGHN C P GI Y PHÉP PH BI N PHIM Kính g i: (C c i n nh ho c S Văn hoá, Th thao và Du l ch) Cơ s i n nh (tên cơ s ) ngh thNm nh: B phim: Tên g c ( i v i phim nư c ngoài): Th lo i (truy n, tài li u, khoa h c, ho t hình): Hãng s n xu t ho c phát hành: Nư c s n xu t: Năm s n xu t: Nh p phim qua i tác ( i v i phim nư c ngoài): Biên k ch: o di n: Quay phim: Ch t li u phim trình duy t (nh a, băng hình, ĩa hình):
 8. dài (tính b ng phút): Màu s c (màu ho c en tr ng): Ngôn ng : Ch s h u b n quy n: Tóm t t n i dung: GIÁM C Ký tên và óng d u M US 02/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) H i ng thNm nh phim C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T (Trung ương ho c t nh, thành NAM ph ). c l p - T do - H nh phúc -------------- PHI U TH M NNH PHIM H và tên thành viên H i ng: Tên b phim thNm nh: Tên g c: Nư c s n xu t: dài (tính b ng phút):
 9. o di n: Do cơ s i n nh ngh thNm nh: 1. Ý KI N TH M NNH: 2. CH M I M ( i v i phim Vi t Nam): 3. NGHN :(cho phép ph bi n, c m ph bi n, ph m vi ph bi n, gi i h n tu i, c n ph i s a ch a) Ngày tháng năm Ký tên M US 03/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) H i ng thN m nh phim C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T (Trung ương ho c t nh, thành NAM ph ). c l p - T do - H nh phúc -------------- BIÊN B N TH M NNH PHIM (l n th m nh…. ) Ngày tháng năm
 10. H và tên thành viên có m t: Tên phim: Tên g c ( i v i phim nư c ngoài): Th lo i (truy n, tài li u, khoa h c, ho t hình) : Hãng s n xu t ho c phát hành: Nư c s n xu t: Năm s n xu t: Nh p phim qua i tác ( i v i phim nư c ngoài): Biên k ch: o di n: Quay phim: Ch t li u phim trình duy t (nh a, băng hình, ĩa hình) : dài (tính b ng phút): Màu s c (màu ho c en tr ng): Ngôn ng : Ch s h u b n quy n : Do cơ s i n nh (tên cơ s ) ngh thN m nh: Ý KI N ÁNH GIÁ C A H I NG: S ngư i ng ý cho phép ph bi n : X p b c ( i v i phim Vi t Nam):
 11. S ngư i ng ý cho phép v i gi i h n tu i, gi i h n ph m vi ph bi n ho c ph i c t s a (n u có): S ngư i không ng ý cho phép ph bi n: Ngư i t ng h p ý ki n Ch t ch H i ng Ký tên Ký tên M US 04/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Tên cơ quan ch qu n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Tên cơ quan c p gi y phép NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : /GPPBP ..........................., ngày tháng năm GI Y PHÉP PH BI N PHIM (C C TRƯ NG C C I N NH HO C GIÁM C S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH T NH, TP) Căn c Quy t nh s …….ngày tháng năm c a (B Văn hoá, Th thao và Du l ch ho c U ban nhân dân t nh, thành ph )… quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a (C c i n nh ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch); Căn c Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ban hành ngày 9 tháng 7 năm 2008 ; Xét biên b n c a H i ng thN m nh phim ngày….tháng…. năm…và ngh c a (Phòng Ph bi n phim ho c Phòng Nghi p v ) C P GI Y PHÉP PH BI N PHIM B phim: Tên g c ( i v i phim nư c ngoài): Th lo i (truy n, tài li u, khoa h c, ho t hình) : Hãng s n xu t ho c phát hành:
 12. Nư c s n xu t: Năm s n xu t: Nh p phim qua i tác ( i v i phim nư c ngoài): Biên k ch: o di n: Quay phim: Ch t li u phim trình duy t (nh a, băng hình, ĩa hình): dài (tính b ng phút): Màu s c (màu ho c en tr ng): Ngôn ng : Ch s h u b n quy n: Do cơ s i n nh (tên cơ s ) ngh thN m nh: Ch tư tư ng: Ph m vi ư c phép ph bi n: Gi y phép này ư c giao cho cơ s i n nh ngh thN m nh 3 b n và lưu t i cơ quan c p gi y phép 1 b n. C C TRƯ NG C C I N NH HO C GIÁM C S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH T NH, TP Ký tên, óng d u M US 05/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch)
 13. Tên cơ quan ch qu n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Tên cơ quan ký quy t nh NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : /Q ..........................., ngày tháng năm QUY T NNH KHÔNG CHO PHÉP PH BI N PHIM HO C C M PH BI N PHIM C C TRƯ NG C C I N NH HO C GIÁM CS VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH T NH, TP Căn c Lu t i n nh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Ngh nh s 96/2007/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n nh; Căn c Quy t nh s …….ngày tháng năm c a (B Văn hoá, Th thao và Du l ch ho c U ban nhân dân t nh, thành ph )… quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a (C c i n nh ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch); Xét biên b n c a H i ng thN m nh phim ngày….tháng…. năm…và ngh c a (Phòng Ph bi n phim ho c Phòng Nghi p v ) QUY T NNH: i u 1. Không cho phép (ho c c m ph bi n) b phim: Tên g c ( i v i phim nư c ngoài): Th lo i (truy n, tài li u, khoa h c, ho t hình): Hãng s n xu t ho c phát hành: Nư c s n xu t: Năm s n xu t: Nh p phim qua i tác ( i v i phim nư c ngoài): Biên k ch: o di n: Quay phim: Ch t li u phim trình duy t (nh a, băng hình, ĩa hình) :
 14. dài (tính b ng phút): Màu s c (màu ho c en tr ng): Ngôn ng : Ch s h u b n quy n: Do cơ s i n nh (tên cơ s ) ngh thN m nh: Lý do: i u 2. K t ngày ký quy t nh này, cơ s i n nh có b phim trên ây không ư c phép ph bi n dư i b t kỳ hình th c nào. i u 3. Chánh Văn phòng (C c ho c S ), các Phòng chuyên môn, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. C C TRƯ NG HO C GIÁM CS Nơi nh n Ký tên và óng d u - Như i u 2, i u 3 - Lưu t i cơ quan ra quy t nh M US 06/PBP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch) Tên cơ quan ch qu n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Tên cơ quan ký quy t nh NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : /Q ..........................., ngày tháng năm QUY T NNH T M ÌNH CH PH BI N PHIM HO C ÌNH CH PH BI N PHIM C C TRƯ NG C C I N NH HO C GIÁM CS VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH T NH, TP
 15. Căn c Lu t i n nh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Ngh nh s 96/2007/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n nh; Căn c Quy t nh s …….ngày tháng năm c a (B Văn hoá, Th thao và Du l ch ho c U ban nhân dân t nh, thành ph )… quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a (C c i n nh ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch); Xét biên b n c a H i ng thNm nh phim ngày….tháng…. năm…và ngh c a (Phòng Ph bi n phim ho c Phòng Nghi p v ) QUY T NNH: i u 1. T m ình ch (ho c ình ch ) ph bi n b phim: Tên g c ( i v i phim nư c ngoài): Th lo i (truy n, tài li u, khoa h c, ho t hình): Hãng s n xu t ho c phát hành: Nư c s n xu t: Năm s n xu t: Nh p phim qua i tác ( i v i phim nư c ngoài): Biên k ch: o di n: Quay phim: Ch t li u phim trình duy t (nh a, băng hình, ĩa hình) : dài (tính b ng phút): Màu s c (màu ho c en tr ng): Ngôn ng : Ch s h u b n quy n : Do cơ s i n nh (tên cơ s ) ngh thNm nh: Lý do:
 16. i u 2. K t ngày ký quy t nh này, cơ s i n nh có b phim trên ây không - ư c phép ph bi n dư i b t kỳ hình th c nào. i u 3. Chánh Văn phòng (C c ho c S ), các Phòng chuyên môn, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. C C TRƯ NG HO C GIÁM CS Nơi nh n Ký tên và óng d u - Như i u 2, i u 3 - Lưu t i cơ quan ra quy t nh
Đồng bộ tài khoản