Quyết định số 49-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 49-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49-HĐBT về việc thành lập một số thị trấn của các huyện Mỹ Đức, Tân Lạc và Thường Tín thuộc tỉnh Hà Sơn bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 1988 QUY T NNH V VI C THÀNH L P M T S THN TR N C A CÁC HUY N M C, TÂN L C VÀ THƯ NG TÍN THU C T NH HÀ SƠN BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Sơn Bình và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p m t s th tr n huy n l c a các huy n M c, Tân L c và Thư ng Tín thu c t nh Hà Sơn Bình như sau: A. Huy n M c. Tách thôn T Tiêu c a xã i Nghĩa v i 185,9 hécta di n tích t nhiên và 3.591 nhân khNu thành l p th tr n T Tiêu. a gi i th tr n T Tiêu phía ông giáp sông áy; phía tây giáp xã H p Ti n; phía nam giáp xã i Nghĩa; phía b c giáp xã Phù Lưu T . Sau khi phân v ch a gi i hành chính xã i Nghĩa còn các thôn Văn Giang và Th Sơn v i 316,35 hécta di n tích t nhiên và 2.830 nhân khNu. a gi i xã i nghĩa phía ông giáp sông áy; phía tây giáp xã H p Thanh; phía nam giáp xã i Hưng; phía b c giáp th tr n T Tiêu. B. Huy n Tân L c. Tách các xóm Chi ng và Minh Khai c a xã Mãn c v i 205 hécta di n tích t nhiên và 1.921 nhân khNu; Xóm Tân H ng c a xã Quy H u v i 12,1 hécta di n tích t nhiên và 169 nhân khNu thành l p th tr n Mư ng Kh n. - Th tr n Mư ng Kh n có t ng di n tích t nhiên 217,1 héc ta v i 2.090 nhân khNu.
  2. a gi i th tr n Mư ng Kh n phía ông, phía tây và phía nam giáp xã Mãn c; phía b c giáp xã Quy H u. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Xã Mãn c còn 6 xóm Ban, Bui, nh, ng, Phoi và R ng v i 2.121,87 hécta di n tích t nhiên và 3.502 nhân khNu. a gi i xã Mãn c phía ông giáp xã T Nê; phía tây và phía nam giáp xã Tuân L ; phía b c giáp th tr n Mư ng Kh n. - Xã Quy H u còn 7 xóm Bày, B y, Công, Dom, Khang, Tr và Văn i v i 2.223,4 hécta di n tích t nhiên và 1.992 nhân khNu. a gi i xã Quy H u phía ông giáp xã Nam Phong thu c huy n Kỳ Sơn và th tr n Mư ng Kh n; phía tây giáp xã M Hoà; phía nam giáp th tr n Mư ng Kh n; phía b c giáp xã Nam Phong thu c huy n Kỳ Sơn và xã Trung Hoà thu c huy n Tân L c. C. Huy n Thư ng Tín. Tách ph Ga c a xã Văn Bình v i 26,82 hécta di n tích t nhiên và 1.548 nhân khNu; thôn Tr n Phú c a xã Văn Phú v i 36,48 hécta di n tích t nhiên và 1.992 nhân khNu; ph V i, ch V i c a xã Hà H i v i 13,82 hécta di n tích t nhiên và 1.499 nhân khNu thành l p th tr n Thư ng Tín. - Th tr n Thư ng Tín có t ng di n tích t nhiên 77,12 hécta v i 5.039 nhân khNu. a gi i th tr n Thư ng Tín phía ông giáp các xã Hà H i và Văn Bình; phía tây giáp xã Văn Phú; phía nam giáp các xã Hà H i và Văn Phú; phía b c giáp các xã Văn Bình và Văn Phú. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Xã Văn Bình còn 3 thôn Văn Giáp, Văn H i và ình V ng v i 520,59 hécta di n tích t nhiên và 5.747 nhân khNu. a gi i xã Văn Bình phía ông giáp xã Liên Phương; phía tây giáp th tr n Thư ng Tín; phía nam giáp xã Hà H i và th tr n Thư ng Tín; phía b c giáp xã Duyên Thái. - Xã Văn Phú còn 2 thôn Kiên Phú và Văn Trai v i 322,96 hécta di n tích t nhiên và 4.235 nhân khNu. a gi i xã Văn Phú phía ông giáp th tr n Thư ng Tín; phía tây giáp xã Hoà Bình; phía nam giáp xã Nguy n Trãi; phía b c giáp xã Văn Bình. - Xã Hà H i còn 4 thôn Khê H i, Hà H i, Hoà Lương và Phú C c v i 394,18 hécta di n tích t nhiên và 6.103 nhân khNu.
  3. a gi i xã Hà H i phía ông giáp xã Vân T o; phía tây giáp xã Văn Phú và th tr n Thư ng Tín; phía nam giáp xã Qu t ng; phía b c giáp xã Liên Phương và th tr n Thư ng Tín. i u 2. U ban nhân dân t nh Hà Sơn Bình và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản