Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5 về việc ban hành quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 492/2000/QĐ-NHNN5

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 492/2000/Q -NHNN5 Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 492/2000/Q -NHNN5 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH V VI C GÓP V N, MUA C PH N C A T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10, Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng.". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh v góp v n, mua c ph n t i các văn b n dư i ây h t hi u l c thi hành: 1. Quy ch b o m an toàn trong kinh doanh ti n t - tín d ng i v i t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 107/Q -NH5 ngày 9 tháng 6 năm 1992 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Thông tư s 10/TT-NH5 ngày 6 tháng 7 năm 1992 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Quy ch b o m an toàn trong kinh doanh ti n t - tín d ng i v i t ch c tín d ng. 3. Ch th s 08-CT/NH5 ngày 23 tháng 7 năm 1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ch n ch nh ho t ng hùn v n liên doanh, mua c ph n c a các Ngân hàng thương m i và Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam. 4. Quy ch c ông, c ph n, c phi u và v n i u l c a t ch c tín d ng c ph n ban hành theo Quy t nh s 275/Q -NH5 ngày 7 tháng 11 năm 1994 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký) QUY NNH V VI C GÓP V N, MUA C PH N C A T CH C TÍN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 492 /2000/Q -NHNN5 ngày 28 tháng 11 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Các t ch c tín d ng thu c các lo i hình t ch c tín d ng sau ây ư c dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo Quy nh này và quy nh khác có liên quan c a pháp lu t: a) Ngân hàng: - Ngân hàng thương m i - Ngân hàng phát tri n - Ngân hàng u tư b) T ch c tín d ng phi ngân hàng: - Công ty tài chính 2. T ch c tín d ng h p tác góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác th c hi n theo quy nh riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 2.
  3. T ch c tín d ng ư c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, c a các t ch c tín d ng khác như sau: 1- Góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p: a) Góp v n v i các ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p liên doanh; b) Mua c ph n c a công ty c ph n. 2- Góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng khác: a) Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh; b) Góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng c ph n. i u 3. 1- M c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng trong m t doanh nghi p so v i v n i u l c a doanh nghi p ó t i a không ư c vư t quá t l sau ây: a) Ngân hàng: 11% b) T ch c tín d ng phi ngân hàng (Công ty tài chính): 20% 2- Trư ng h p t ch c tín d ng góp v n v i các ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p liên doanh t i Vi t Nam, m c góp v n th c hi n theo các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t và ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. 3- T ng m c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng trong t t c các doanh nghi p so v i v n i u l và qu d tr c a t ch c tín d ng t i a không ư c vư t quá t l sau ây: a) Ngân hàng: 30% b) T ch c tín d ng phi ngân hàng (Công ty tài chính): 40% i u 4. M c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng trong m t t ch c tín d ng khác, t ng m c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng trong t t c các t ch c tín d ng khác do t ch c tín d ng quy nh. T ng s v n c a t ch c tín d ng u tư vào t ch c tín d ng khác dư i hình th c góp v n, mua c ph n ph i tr kh i v n t có khi tính t l an toàn v n t i thi u. Trư ng h p t ch c tín d ng góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam, m c góp v n th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 13/1999/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a pháp lu t.
  4. i u 5. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c góp v n liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài theo quy nh t i kho n 4 i u 3 Quy nh này g m: 1- Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c góp v n liên doanh trong ó nêu tóm t t s c n thi t c a vi c góp v n liên doanh; tên và a ch c a ch u tư nư c ngoài; m c góp v n c a m i bên; n i dung và ph m vi ho t ng liên doanh. 2- Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p u quy n). 3- D th o phương án liên doanh trong ó nêu rõ s c n thi t, hi u qu kinh t c a vi c góp v n liên doanh; tên và a ch c a ch u tư nư c ngoài; tình hình tài chính 3 năm g n nh t c a ch u tư nư c ngoài; m c góp v n c a m i bên; n i dung và ph m vi ho t ng liên doanh; phương án ho t ng trong 3 năm u. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 6. T ch c tín d ng ã góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p theo quy nh hi n hành nhưng nay không thu c i tư ng ư c góp v n, mua c ph n ho c có m c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p cao hơn các t l t i a ư c quy nh t i Quy nh này thì trong th i gian 2 năm k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành ph i có bi n pháp t i u ch nh th c hi n úng quy nh t i Quy nh này. i u 7. T ch c tín d ng báo cáo th c hi n góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác quy nh t i Quy nh này theo ch thông tin báo cáo k toán và th ng kê ngân hàng c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. T ch c tín d ng vi ph m các quy nh trong Quy nh này, tuỳ tính ch t, m c vi ph m s b x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 20/2000/N -CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng. i u 9. Vi c s a i, b sung các i u kho n c a Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản