Quyết định số 493/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 493/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 493/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển đối với sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 493/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 493/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH V M T S CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N I V I S N PH M Ô TÔ CH KHÁCH T 25 CH TR LÊN MANG NHÃN HI U TRANSINCO DO T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I S N XU T. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Các s n phNm ô tô ch khách t 25 ch ng i tr lên mang nhãn hi u "TRANSINCO" do T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i s n xu t ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư quy nh t i Quy t nh s 1223/Q -TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và công văn s 944/CP-KTTH ngày 14 tháng 8 năm 2002. ư c mi n thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t n h t ngày 31 tháng 12 năm 2005 i v i thi t b , máy móc, phương ti n chuyên dùng trong dây chuy n công ngh , v t tư, ph tùng và bán s n phNm chuyên dùng mà trong nư c chưa s n xu t ư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Thương m i, Giao thông v n t i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Ch t ch H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n, T ng Giám c T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i, Th trư ng cơ quan liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B : KH T, TC, CN, KHCN, TM, GTVT,
  2. - Ngân hàng Nhà nư c, - T ng c c H i quan, - Qu h tr phát tri n, - TCTy Cơ khí GTVT, - Công báo, - VPCP: BTCN, PCN: Ng. Công S , Nguy n T n Dũng PCN Ng. Qu c Huy, các V : TH, KTTH, KG, NN, - Lưu : CN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản