Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 494/2001/Q -BTS Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 494/2001/Q -BTS NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KI M T U CÁ, ĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUY N VIÊN B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh s 91/CP, ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch ăng ký tàu bi n và thuy n viên và Ngh nh s 23/2001/N -CP ngày 03/5/2001 c a Chính ph s a i b sung m t s i u Quy ch ăng ký tàu bi n và thuy n viên theo Ngh nh s 91/CP, ngày 23/8/1997 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 72/1998/N -CP, ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n; Căn c Tiêu chu n ngành t 28 TCN 140:2000 n 28 TCN 149:2000 ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2000/Q -BTS, ngày 06 tháng 01 năm 2000 c a B trư ng B Thu s n; Xét ngh c a ông C c Trư ng C c b o v ngu n l i Thu s n. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây theo Quy t nh 413 Q /BVNL, ngày 01/04/1996 và Quy t nh 211 TS/Q , ngày 17/6/1992 u bãi b . i u 3: Các ông Chánh văn phòng; V Trư ng các v ; Chánh thanh tra B ; C c trư ng C c B o v ngu n l i Thu s n; Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ; Giám c các S Thu s n, S Nông - Lâm - Ngư nghi p, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ng c H ng ( ã ký)
 2. QUY CH ĂNG KI M TÀU CÁ, ĂNG KÝ T U CÁ VÀ THUY N VIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 494/2001/Q -BTS, ngày 15 tháng 6 năm 2001 c a B trư ng B Thu s n) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh các nguyên t c t ch c th c hi n vi c ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên. i u 2: Trong quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ăng ki m tàu cá: Là th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát, ánh giá tr ng thái k thu t tàu cá, bao g m c ch t o v t li u và s n phNm máy móc, công c , trang thi t b ư c s d ng trên tàu cá trong thi t k , óng m i, s a ch a l n ( i tu), c i hoán và ang ho t ng; 2. ăng ký tàu cá: Là th c hi n nhi m v qu n lý hành chính Nhà nư c i v i tàu cá; 3. ăng ký thuy n viên: Là xác nh n thuy n viên có i u ki n theo quy nh làm vi c trên tàu cá; 4. Tàu cá: là t t c các lo i tàu, thuy n, canô, sà lan và các phương ti n n i khác có ng cơ hay không có ng cơ; dùng vào m c ích: khai thác, ch bi n, nuôi tr ng, thu gom, v n chuy n thu s n; h u c n ph c v ngh cá; nghiên c u, i u tra, thăm dò ngu n l i thu s n và ki m tra, ki m soát b o v ngu n l i thu s n ho t ng trong các vùng nư c: Bi n, sông, h , kênh, r ch, m, phá v.v.... c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 5. Thuy n viên: Là nh ng ngư i ư c biên ch làm vi c trên tàu cá v i các ch c danh ư c quy nh; 6. Ch tàu: Là pháp nhân, ho c cá nhân s h u tàu ng tên ăng ký tàu theo pháp lu t Vi t Nam; 7. Ho t ng ngh cá: Là các ho t ng khai thác, ch bi n, nuôi tr ng thu s n, d ch v h u c n, thu gôm hàng thu s n; i u tra thăm dò và ki m tra, ki m soát b o v ngu n l i thu s n; 8. Thuê tàu tr n: Là thuê tàu không kèm theo thuy n viên; 9. Thuê - mua tàu: Là v a mua v a thuê tàu.
 3. i u 3: C c trư ng C c BVNL Thu s n giúp B trư ng B Thu s n t ch c, ch o th c hi n th ng nh t công tác ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên trong ph m vi c nư c. i u 4: Ch tàu cá ch ư c cho tàu ho t ng ngh cá sau khi ã hoàn t t vi c ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5: Tàu cá ph i ăng ký theo Quy ch này g m: 1. Tàu cá c a các t ch c, cá nhân trong nư c; 2. Tàu cá thu c s h u c a các doanh nghi p liên doanh ho c c a doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 3. Tàu cá thu c t ch c, cá nhân nư c ngoài mà doanh nghi p Vi t Nam mua, ho c thuê theo h p ng thuê tàu tr n ho c thuê - mua tàu; 4. Tàu cá thu c các t ch c, cá nhân nư c ngoài vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam. 5. Tàu cá thu c t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c Chính ph Vi t Nam cho phép vào ăng ký t i Vi t Nam. i u 6: Thuy n viên làm vi c trên các lo i tàu cá dư i ây ph i có S thuy n viên tàu cá: 1. Tàu cá nói t i kho n 1 i u 5 c a Quy ch này có l p máy v i t ng công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên; 2. Tàu cá nói t i kho n 2, 3, 4 và 5 i u 5 c a Quy ch này k c tàu có l p máy ho c không l p máy. i u 7: Tàu cá ph i ăng ki m theo Quy ch này g m: 1. Tàu cá l p máy v i t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên; 2. Tàu cá không l p máy ho c có l p máy v i t ng công su t máy chính dư i 20 s c ng a nhưng có chi u dài ư ng nư c thi t k t 15 mét n 20 m t. i v i tàu cá có chi u dài ư ng nư c thi t k l n hơn 20 mét (tr tàu Ki m ngư), vi c ăng ki m do C c ăng ki m Vi t Nam m nhi m.
 4. Chương 2 CƠ QUAN ĂNG KI M TÀU CÁ, ĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUY N VIÊN i u 8: Cơ quan ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên sau ây g i t t là "Cơ quan ăng ki m tàu cá" g m: 1. Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương - C c BVNL Thu s n thu c B Thu s n; 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh - Chi c c BVNL Thu s n ho c Trung tâm b o v ngu n l i Thu s n thu c S Thu s n ho c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa có Chi c c BVNL Thu s n ho c các Trung tâm b o v ngu n l i Thu s n là S Nông nghi p và phát tri n nông thôn. i u 9: Vi c ăng ký tàu cá và thuy n viên ư c phân công như sau: 1. Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương ăng ký i v i: a. Tàu cá c a các ơn v tr c thu c B Thu s n và c a các ngành Trung ương khác, k c l c lư ng vũ trang làm kinh t thu s n; b. Tàu ki m ngư; c. Tàu nghiên c u, i u tra, thăm dò ngu n l i thu s n; d. Tàu cá nói t i kho n 2, 3, 4 và 5 i u 5 c a Quy ch này. 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh ăng ký i v i các tàu cá c a t nh không nói kho n 1 i u này. i u 10: Vi c ăng ki m tàu cá ư c phân công như sau: 1. Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương ăng ki m i v i: a. Tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên; b. Tàu cá nói kho n 1 i u 9 c a Quy ch này. 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh ăng ki m i v i:
 5. a. Tàu cá không nói kho n 1 i u này g m: tàu cá c a t nh mình và tàu cá c a t nh khác h t h n ăng ki m n xin ki m tra gia h n ho c óng, s a trong a bàn qu n lý; b. Tàu cá do Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương u quy n. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa có chi c c ho c Trung tâm BVNL Thu s n vi c ăng ki m tàu cá do Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương th c hi n ho c ch nh Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh g n nh t có i u ki n th c hi n. i u 11: 1. Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương có th u quy n cho cơ quan ăng ki m tàu cá t nh th c hi n vi c ăng ki m tàu cá nói kho n 1 i u 10 c a Quy ch này theo nguyên t c: a. U quy n toàn b ho c t ng ph n, t ng th i h n; b. U quy n cho Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh s t i ho c Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh g n nh t có i u ki n th c hi n. 2. i u ki n ư c u quy n: a. cán b chuyên môn (Ph l c 1) và ã ư c cơ quan ăng ki m có thNm quy n c p ch ng ch ăng ki m viên; b. Có trang, thi t b , d ng c th c hi n công tác ăng ki m tàu (Ph l c 2). c. Ch p hành nghiêm ch nh các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t, các quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Thu s n v ăng ki m tàu cá; d. Th c hi n ch báo cáo, th ng kê y , úng quy nh; 3. Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương có trách nhi m ki m tra các ơn v ư cu quy n theo i u ki n nói t i kho n 2 i u này. i u 12: Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương có nhi m v : 1. Nghiên c u xây d ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, áp d ng trong vi c thi t k , óng m i, s a ch a l n, c i hoán, trang b l i tàu cá và các quy nh v ăng ký tàu cá và thuy n viên trình B Thu s n ban hành; 2. L p và qu n lý S ăng ký tàu cá thu c di n qu n lý; t ng h p th ng kê tàu cá và thuy n viên ã ư c ăng ký trong c nư c; 3. T ch c ch o công tác ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên trong c nư c;
 6. 4. T ch c ào t o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các cơ quan ăng ki m tàu cá t nh; 5. Thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên t i các Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh trong ph m vi c nư c; 6. Tr c ti p th c hi n công tác ăng ký tàu cá và thuy n viên i v i lo i tàu nói t i kho n 1 i u 9 và ăng ki m tàu cá i v i lo i tàu nói t i kho n 1 i u 10 c a Quy ch này; 7. Tham gia ánh giá tr ng thái ký thu t và ch t lư ng tàu cá thu c di n qu n lý trư c khi trang b l i, thanh lý và gi i b n; 8. Tham gia H i ng giám nh s c tai n n hàng h i; 9. Ban hành các bi u m u gi y t dùng trong công tác ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên; in n, phát hành và qu n lý th ng nh t trong c nư c; 10. Thu phí, l phí ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 13: Cơ quan ăng ki m tàu cá t nh có nhi m v : 1. L p và qu n lý S ăng ký tàu cá theo phân c p; t ng h p th ng kê tàu cá và thuy n viên c a t nh ã ăng ký; 2. Báo cáo công tác ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy nh; 3. Tr c ti p th c hi n công tác ăng ký tàu cá và thuy n viên i v i lo i tàu nói t i kho n 2 i u 9 và ăng ki m tàu cá i v i lo i tàu nói t i kho n 2 i u 10 c a Quy ch này; 4. Tham gia ánh giá tr ng thái k thu t và ch t lư ng tàu cá thu c a bàn qu n lý trư c khi trang b l i, thanh lý và gi i b n; 5. Tham gia H i ng giám nh s c tai n n hàng h i i v i tàu cá; 6. Thu phí, l phí ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; Chương 3 ĂNG KI M TÀU CÁ i u 14: 1. Tàu cá nói t i i u 7 c a Quy ch này ph i ch u s ki m tra giám sát k thu t c a Cơ quan ăng ki m tàu cá;
 7. 2. Tàu cá không nói t i i u 7 c a Quy ch này, cơ quan ăng ki m tàu cá ch ki m tra trang b an toàn và thông s cơ b n c a tàu trư c khi ăng ký tàu; 3. Khi óng m i, s a ch a l n, c i hoán, trang b l i tàu cá nói t i i u 7 c a Quy ch này, ch tàu ho c cơ s óng tàu thuy n ư c ch tàu u quy n ph i ký h p ng giám sát k thu t v i Cơ quan ăng ki m tàu cá. i u 15: Tàu cá thu c lo i quy nh ph i ăng ki m u ph i có h sơ k thu t. N i dung h sơ k thu t tàu cá quy nh t i Tiêu chuNn ngành 28 TCN 141: 2000 và Quy ph m tiêu chuNn Nhà nư c hi n hành. i u 16: Vi c th c hi n công tác ăng ki m tàu cá óng m i, s a ch a l n, c i hoán g m: 1. Xét duy t thi t k ; 2. Ki m tra, giám sát trong quá trình thi công, th và nghi m thu. i u 17: Vi c th c hi n công tác ăng ki m tàu cá trong quá trình tàu ho t ng g m: 1. Ki m tra l n u; 2. Ki m tra hàng năm; 3. Ki m tra nh kỳ; 4. Ki m tra b t thư ng. M c ích các lo i ki m tra nói trên quy nh t i m c 5 Tiêu chuNn ngành 28 TCN 140: 2000. i u 18: Các gi y t ư c c p sau khi th c hi n công tác ăng ki m: 1. Phi u duy t thi t k ; 2. Biên b n nghi m thu t ng ph n; 3. Biên b n ki m tra k thu t l n u/ nh kỳ; 4. Biên b n ki m tra k thu t hàng năm; 5. S ch ng nh n kh năng ho t ng tàu cá.
 8. N i dung, khuôn kh và m u trình bày các gi y t nói trên quy nh t i Tiêu chuNn ngành t 28 TCN 142: 2000 n 28 TCN 149: 2000 i u 19: Cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương căn c vào các tiêu chuNn, quy ph m hi n hành quy nh c th n i dung các lo i ki m tra k thu t i v i tàu cá. Chương 4 ĂNG KÝ TÀU CÁ i u 20: Tàu cá ư c ăng ký vào S ăng ký tàu cá khi ã có các i u ki n sau: 1. năng l c ho t ng ngh cá; phù h p v i ch trương phát tri n c a Ngành thu s n; 2. Ch tàu ph i cam k t không s d ng tàu vào các m c ích trái pháp lu t; 3. Không còn mang ăng ký tàu bi n nào khác; 4. ã hoàn t t vi c ăng ki m ( i v i lo i tàu thu c di n ph i ăng ki m); 5. N u là tàu cá có ngu n g c t nư c ngoài nói t i m c C, D và i u 23 Quy ch này thì không ư c quá 15 tu i. 6. Thu c t ch c, cá nhân trong nư c có tr s thư ng trú t i Vi t Nam. N u thu c t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i ư c Chính ph Vi t Nam cho phép; 7. Có tên g i riêng do ch tàu t t, có th l y s ăng ký c a tàu làm tên g i cho tàu. Trong trư ng h p dùng tên các nhân v t l ch s c a Vi t Nam t tên cho tàu thì ph i ư c B trư ng B Thu s n ch p thu n. i u 21: 1. Ch tàu có nghĩa v ăng ký tàu cá t i Cơ quan ăng ki m tàu cá quy nh t i i u 9 c a Quy ch này; 2. Trong cùng m t th i i m m i tàu cá ch ư c ăng ký t i m t cơ quan ăng ki m tàu cá và ch mang m t s ăng ký duy nh t. 3. Th t c, h sơ ăng ký tàu cá quy nh t i i u 23 c a Quy ch này. i u 22: 1. S ăng ký tàu cá g m 3 nhóm (tính t trái sang ph i), quy nh như sau:
 9. A. Nhóm th nh t: Các ch cái vi t t t tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c th : 01. An giang - AG 02. Bà r a Vũng tàu - BV 03. B c Liêu - BL 04. B c C n - BC 05. B c Giang - BG 06. B c Ninh - BN 07. B n Tre - BT 08. Bình Dương - BD 09. Bình nh - B 10. Bình Phư c - BP 11. Bình Thu n - BTh 12. Cà Mau - CM 13. Cao B ng - CB 14. C n Thơ - CT 15. à N ng - Na 16. cL c- L 17. ng Nai - N 18. ng Tháp - T 19. Gia Lai - GL 20. Hà Giang - HG 21. Hà N i - HN 22. Hà Nam - HNa 23. Hà Tây - HTa 24. Hà Tĩnh - HT
 10. 25. H i Dương - HD 26. H i Phòng - HP 27. Hoà Bình - HB 28. Tp. H Chí Minh - SG 29. Hưng Yên - HY 30. Khành Hoà - KH 31. Kiên Giang - KG 32. Kom Tum - KT 33. Lai Châu - LC 34. L ng Sơn - LS 35. Lào Cai - LCa 36. Lâm ng - L 37. Long An - LA 38. Nam nh - N 39. Ngh An - NA 40. Ninh Bình - NB 41. Ninh Thu n - NT 42. Phú Th - PT 43. Phú Yên - PY 44. Qu ng Bình - QB 45. Qu ng Nam - QNa 46. Quãng Ngãi - QNg 47. Qu ng Ninh - QN 48. Qu ng Tr - QT 49. Sóc Trăng - ST
 11. 50. Sơn La - SL 51. Tây Ninh - TN 52. Thái Bình - TB 53. Thái Nguyên - TNg 54. Thanh Hóa - TH 55. Th a Thiên Hu - TTH 56. Ti n Giang - TG 57. Trà Vinh - TV 58. Tuyên Quang - TQ 59. Vĩnh Long - VL 60. Vĩnh Phúc - VP 61. Yên Bái - YB B. Nhóm th hai: G m 4 ch s theo th t t 0001 n 9999; riêng i v i l p máy chính t 90% s c ng a tr lên nhóm này g m 5 ch s , quy nh như sau: S u là 9, các s ti p, theo th t t 0001 n 9999. C. Nhóm th ba: a. G m 2 ch "TS" (Thu s n) - i v i tàu do cơ quan ăng ki m tàu cá t nh ăng ký; b. G m 3 ch "BTS" (B Thu S n) - i v i tàu do cơ quan ăng ki m tàu cá Trung ương ăng ký; c. G m 2 ch " KN" (Ki m ngư) - i v i Tàu Ki m Ngư. 2. Tên và s ăng ký ph i vi t b ng sơn ho c làm thành bi n g n ch c ch n vào tàu theo quy nh sau: a. Tên tàu vi t phía trên vách cabin ho c vách bu ng ng ; b. S ăng ký vi t hai bên m n phía mũi tàu trư ng h p tàu nh không th vi t s ăng ký m n mũi tàu thì làm bi n s g n phía ngoài vách cabin ho c vách bu ng ng , n u tàu không có c ca bin và bu ng ng thì vi t ho c g n vào b t kỳ v trí nào c a thân tàu nơi d nhìn th y nh t; c. a danh c ng ho c nơi ăng ký trú u tàu vi t phía uôi tàu.
 12. Ch và s vi t ngay ng n rõ ràng b ng ki u ch in u nét, m u ch và s tương ph n v i m u n n vi t nhìn rõ. Kích cơ ch và s ph i tương x ng kích c tàu, b dày nét ch và s không nh hơn 30 mm, chi u cao ch và s không nh hơn 200mm. i v i tàu quá nh , kích c ch và s có th nh hơn quy nh trên ây nhưng ph i m b o rõ ràng, d th y. i u 23: H sơ ăng ký tàu cá g m: A. i v i tàu cá óng m i ho c c i hoán. 1. Gi y t ph i n p, m i th 01 b n: a. T khai ăng ký tàu cá và thuy n viên (b n chính); b. Gi y ch ng nh n xu t xư ng do ch cơ s óng, s a tàu c p ho c h p ng óng, s a tàu (b n chính). c. Biên lai n p thu trư c b (c máy tàu và v tàu, b n chính); d. Gi y ch ng nh n ăng ký cũ ( i v i tàu c i hoán, b n g c); e. 2 nh tàu c 9 x 12 ( nh m u, ch p toàn tàu theo hư ng 2 bên m n tàu); 2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): a. H sơ an toàn k thu t do cơ quan ăng ki m c p (b n chính), i v i lo i tàu ph i ăng ki m; b. Gi y phép s d ng ài tàu, n u có. B. i v i tàu cá chuy n d ch quy n s h u trong nư c (Bán, i, cho, như ng, th a k v.v...) 1. Trư ng h p chuy n d ch s h u tàu trong vùng cùng m t cơ quan ăng ki m 1.1. Gi y t ph i n p, m i th 01 b n: a. T khai sang tên và c p l i ăng ký; b. Ch ng t chuy n như ng quy n s h u tàu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c (b n chính); c. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá cũ c a tàu (b n chính); d. Biên lai n p thu trư c b (b n chính).
 13. 1.2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): H sơ an toàn k thu t do cơ quan ăng ki m c p (b n chính), i v i lo i tàu ph i ăng ki m; 2. Trư ng h p chuy n d ch s h u tàu t vùng này sang vùng khác không cùng m t cơ quan ăng ki m. 2.1. Gi y t ph i n p, m i th 0,1 b n: a. T khai ăng ký tàu cá và thuy n viên (b n chính); b. Gi y ch ng nh n xoá ăng ký do cơ quan ăng ký tàu cá cũ c p và kèm theo h sơ ăng ký cũ c a tàu (b n chính); c. 2 nh tàu c 9 x 12 ( nh m u, ch p toàn tàu theo hư ng 2 bên m n tàu); d. Các gi y t như nói t i ti t c và d i m 1.1 kho n 1 m c này. 2.2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): Các Gi y t như nói t i kho n 2 m c A i u này. C. i v i tàu cá mua nư c ngoài 1. Gi y t ph i n p, m i th 0,1 b n: a. T khai ăng ký tàu cá và thuy n viên (b n chính); b. Gi y phép mua tàu do cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n c p (b n chính); c. Gi y ch ng nh n hoàn thành th t c h i quan (b n chính); d. Gi y ch ng nh n xoá ăng ký cũ do cơ quan ăng ký tàu c a nư c ngoài bán tàu c p (b n chính) và kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t do cơ quan có thNm quy n xác nh n n i dung d ch; e. Biên lai n p thu trư c b (b n chính); g. 2 nh tàu c 9 x 12 ( nh m u, ch p toàn tàu theo hư ng 2 bên m n tàu) 2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): a. H sơ an toàn k thu t do cơ quan ăng ki m c p (b n chính); b. Gi y phép s d ng ài tàu, n u có. D. i v i tàu cá thu c di n thuê tàu tr n ho c thuê - mua tàu c a nư c ngoài 1. Gi y t ph i n p, m i th 0,1 b n: a. H p ng thuê tàu tr n, ho c thuê - mua tàu vào Vi t Nam (b n chính);
 14. b. Gi y ch ng nh n t m ng ng ăng ký cũ c a tàu do cơ quan ăng ký cũ c p (b n chính) và kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t do cơ quan có thNm quy n xác nh n n i dung d ch; c. Gi y phép thuê tàu tr n, ho c thuê - mua tàu vào Vi t Nam do cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n c p (b n chính); d. Các gi y t nói t i i m a, c, e và g kho n 1 m c C i u này. 2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): Các gi y t nói t i kho n 2 m c C i u này. . i v i tàu cá do t ch c, cá nhân nư c ngoài vi n tr không hoàn l i. 1. Gi y t ph i n p, m i th 0,1 b n: a. Gi y t ti p nh n vi n tr tàu do cơ quan Nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n c p (b n chính); b. Các gi y t nói t i i m a, c, d và g kho n 1 m c C i u này; 2. Gi y t ph i xu t trình (b n chính): Các gi y t nói t i i m a và b kho n 2 m c C i u này. i u 24: Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ki m tàu cá có trách nhi m làm th t c ăng ký vào S ăng ký tàu cá và c p Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá. Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c h sơ ăng ký chưa h p l ph i thông báo cho ch tàu. i u 25. Ch tàu, Thuy n trư ng tàu cá có nghĩa v b o qu n và lưu gi thư ng xuyên tàu Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá và các gi y t ăng ki m tàu cá. i u 26: 1. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá ư c c p l i trong các trư ng h p sau ây: a. B m t, b rách nát hư h ng; b. Thay i tên tàu, hô hi u ho c các thông s k thu t c a tàu. 2. H sơ ph i n p cho Cơ quan ăng ki m tàu cá c p l i gi y ch ng nh n ăng ký g m: a. T khai xin i tên tàu ho c c p l i ăng ký tàu cá;
 15. b. Gi y ch ng nh n ăng ký cũ (n u b rách nát hư h ng ho c thay i tên tàu...; b n chính) ho c Gi y khai báo b m t "Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá" có xác nh n c a chính quy n c p xã, phư ng ho c n Công an, Biên phòng nơi b m t (n u b m t). 3. Cơ quan ăng ki m tàu cá xét c p l i "Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá" cho ch tàu ch m nh t không quá 03 ngày k t ngày nh n t khai. 4. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá ư c c p l i ph i gi nguyên s ăng ký ã ư c c p và ghi rõ c p l i l n th m y. i u 27: 1. Ch tàu ph i thông báo cho cơ quan ăng ki m tàu cá nơi tàu ăng ký xoá ăng ký trong nh ng trư ng h p sau: a. Tàu b phá hu ho c b chìm m mà cơ quan i u tra tai n n hàng h i có thNm quy n xác nh n ã th c s m t kh năng ho t ng ngh cá; b. Tàu b m t tích (sau 6 tháng k t khi m t liên l c v i tàu); c. Tàu hư h ng không th s a ch a ư c, ho c vi c s a ch a là không có hi u qu kinh t ; d. Tàu chuy n d ch quy n s h u ra kh i lãnh th Vi t Nam; 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá có trách nhi m ti p nh n h sơ, trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n h sơ h p l xét c p Gi y ch ng nh n xoá ăng ký tàu cá ng th i xoá tên tàu trong s ăng ký tàu cá. i u 28: 1. Tàu cá ư c c p "GI y ch ng nh n ăng ký t m th i" trong các trư ng h p sau ây: a. Khi ti n hành ăng ký tàu cá cũ mua c a nư c ngoài s d ng nhưng ch tàu chưa có gi y ch ng nh n xoá tên ăng ký tàu bi n và gi y ch ng nh n ã n p l phí trư c b ; b. Khi ti n hành ăng ký tàu cá óng m i t i Vi t Nam ch y th v nơi ăng ký chính th c; H sơ ph i n p khi ăng ký t m th i g m: a. Có t khai xin c p ch ng nh n ăng ký t m th i nêu rõ lý do; b. H p ng óng tàu ho c h p ng chuy n d ch s h u tàu. c. H sơ an toàn k thu t c a tàu do cơ quan ăng ki m c p
 16. 3. Gi y ch ng nh n ăng ký t m th i v ăng ký tàu cá ư c c p cho ch tàu ch có giá tr trong 90 ngày. i u 29: Th t c và trình t c m c , th ch p ho c c m gi hàng h i tàu cá th c hi n theo quy nh t i m c E chương II Quy ch ăng ký tàu bi n và thuy n viên, ban hành kèm theo Ngh nh s 91-CP, ngày 23/8/1997 c a Chính ph . Chương 5 ĂNG KÝ NƯ C NGOÀI TÀU CÁ THU C S H UC AT CH C, CÁ NHÂN VI T NAM i u 30: 1. i u ki n tàu cá thu c s h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam ư c ăng ký nư c ngoài và nguyên t c áp d ng lu t gi i quy t các v n có liên quan, th c hi n theo quy nh t i i u 20 và 22 m c F chương II Quy ch ăng ký tàu bi n và thuy n viên, ban hành kèm theo Ngh nh s 91-CP, ngày 23/8/1997 c a Chính ph . 2. Vi c cho phép ăng ký nư c ngoài tàu cá thu c s h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam do B trư ng B Thu s n quy t nh. i u 31: 1. Trư c khi ăng ký nư c ngoài mà tàu cá ã ăng ký t i Vi t Nam thì ch tàu ph i làm t khai xoá ăng ký ho c t m ng ng ăng ký, g i cơ quan ăng ki m tàu cá thu c a bàn qu n lý xoá ho c t m ng ng ăng ký trong s ăng ký tàu cá Vi t Nam. 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá th c hi n vi c xoá ăng ký và c p Gi y ch ng nh n xoá ăng ký ho c Gi y ch ng nh n t m ng ng ăng ký cho ch tàu ch m nh t không quá 03 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . Chương 6 ĂNG KÝ THUY N VIÊN i u 32: 1. Thuy n viên tàu cá nói t i i u 6 Quy ch này ph i có S thuy n viên tàu cá. 2. Ngư i xin c p S thuy n viên tàu cá ph i có các i u ki n sau: a. 18 tu i tr lên; b. Có s c kho và bi t bơi l i;
 17. c. ư c t p hu n v nh ng ki n th c cơ b n khi hành ngh trên bi n do cơ quan ăng ki m tàu cá có thNm quy n t ch c (N u chưa có ch ng ch chuyên môn nghi p v phù h p v i các ch c danh quy nh trên tàu cá). 3. H sơ c p s thuy n viên g m: a. T khai c p s thuy n viên tàu cá kèm theo 2 nh chân dung c 3 x 4 ( nh m u); b. Ch ng ch chuyên môn nghi p v phù h p v i các ch c danh quy nh trên tàu cá do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p (b n sao có công ch ng) ho c Gi y ch ng nh n ào t o nghi p v i bi n làm ngh cá do cơ quan ăng ki m tàu cá c p (b n chính). 4. Cơ quan ăng ki m tàu cá có nhi m v ti p nh n h sơ và làm th t c c p S thuy n viên tàu cá cho thuy n viên ch m nh t không quá 07 ngày k t ngày nh n h sơ h p l i u 33: 1. Tàu cá ăng ký cơ quan ăng ki m tàu cá nào thì do cơ quan ăng ki m tàu cá ó th c hi n vi c ăng ký thuy n viên và c p S danh b thuy n viên tàu cá cho tàu. Vi c ăng ký thuy n viên và c p S danh b thuy n viên tàu cá i v i các lo i tàu cá quy nh như sau: a. i v i thuy n viên làm vi c trên tàu cá nói i u 6 c a Quy ch này ph i tuân th quy nh nói t i các i u 32 c a Quy ch này; b. i v i thuy n viên làm vi c trên tàu cá không nói i u 6 c a Quy ch này, cơ quan ăng ki m tàu cá căn c vào kho n 2 i u 32 Quy ch này ghi danh sách thuy n viên vào S danh b thuy n viên tàu cá. 2. H sơ ph i n p ăng ký thuy n viên và c p S danh b thuy n viên tàu cá g m: a. T khai ăng ký tàu cá và thuy n viên (b n chính); b. B o sao S thuy n viên tàu cá c a m i thuy n viên xin ăng ký ( i v i thuy n viên làm vi c trên tàu cá nói t i i u 6 c a Quy ch này) ho c ch ng ch chuyên môn nghi p v khác phù h p v i các ch c danh quy nh trên tàu cá. 3. Sau khi ã ăng ký m i tàu cá ư c c p m t S danh b thuy n viên tàu cá. 4. Cơ quan ăng ki m tàu cá có nhi m v ti p nh n h sơ và làm th t c c p S danh b thuy n viên tàu cá cho ch tàu ch m nh t không quá 07 ngày k t khi nh n h sơ h p l . i u 34: 1. S danh b thuy n viên tàu cá ư c cơ quan ăng ki m tàu cá c p l n u cùng v i vi c ăng ký tàu cá.
 18. 2. Vi c thay th thuy n viên làm vi c trên tàu cá cho t ng chuy n bi n quy nh như sau: a. i v i thuy n viên làm vi c trên lo i tàu cá như nói t i i u 6 c a Quy ch này, thuy n viên thay th ph i có S thuy n viên tàu cá; i v i thuy n viên làm vi c trên các tàu cá còn l i không nói t i i u 6 c a Quy ch này, thuy n viên thay th không c n thi t ph i có S thuy n viên tàu cá nhưng ph i tu i thành niên, có s c kho và bi t bơi l i. b. Theo yêu c u c a ch tàu ho c Thuy n trư ng, thuy n viên thay th ph i ư c ngư i có thNm quy n ( i v i tàu cá thu c doanh nghi p là Giám c doanh nghi p, i v i tàu cá không thu c doanh nghi p là Ch t ch UBND xã ho c phư ng nơi cư trú c a ch tàu ó) th c hi n vi c ghi tên thuy n viên thay th vào s danh b thuy n viên c a tàu; sau ó ghi rõ h tên, ch c danh, ký tên và óng d u xác nh n. Chương 7 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 35: 1. T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy ch này u ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này u b x lý theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Vi c khi n n i, t cáo và gi i quy t khi u n i t cáo liên quan n vi c th c hi n Quy ch này theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo. Chương 8 I U KHO N THI HÀNH i u 36: Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Quy ch này thay th : 1. Th l ăng ký tàu cá và thuy n viên ban hành kèm theo Quy t nh s 413 Q /BVNL, ngày 01/4/1996 c a B trư ng B Thu s n; 2. Quy t nh 211 TS/Q , ngày 17/6/1992 c a B trư ng B Thu s n v vi c qu n lý k thu t, ki m tra an toàn các phương ti n ngh cá. i u 37: C c trư ng C c BVNL Thu s n có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n th ng nh t Quy ch này.
 19. B NG KÊ CÁN B T I THI U PH I CÓ I V I M T ƠN VN ĂNG KI M TÀU CÁ (Cán b tr c ti p làm công tác ăng ki m) STT Nghi p v Trình S ơn v Ghi chú chuyên môn lư ng 1 Cán b v tàu ih c 1 Ngư i Trung c p 2 nt 2 Cán b máy tàu ih c 1 nt Trung c p 1 nt 3 Cán b cơ khí khai thác Trung c p 1 nt 4 Cán b khác Trung c p 1 nt i n, l nh, v.v... 5 Cán b th ng kê Trung c p 1 nt Có th kiêm PH L C 2 B NG KÊ D NG C , THI T BN T I THI U C N PH I CÓ CHO M T ƠN VN LÀM ĂNG KI M TÀU CÁ TT Tên d ng c , thi t b Quy cách S lư ng Ghi chú 1 Thư c dây cu n (sơi b ) 0-10 m 2 cái 0-25 m 2 cái 2 Thư c cu n (kim lo i) 0-2 m 2-10 cái M i cán b 1 cái 0-5 m 2 cái 0-10 m 2 cái 3 Thư c th ng (g , ho c nh a) 0-300 mm 2-10 cái M i cán b 1 cái 0-800 mm 2 cái 0-1000 0mm 2 cái 4 ng h o nghiêng tàu 0-90o (trái, 2 cái ph i) 5 ng h ot c gió 2 cái 6 nh v v tinh 1 cái 7 ng h b m giây 5-10 cái M i cán b 1 cái 8 Thư c o bư c xo n chân 0-800 mm 1 cái
 20. vt R 1000 mm 9 Máy dò siêu âm 1 cái 10 Búa ki m tra 5-10 cái M i cán b 1 cái 11 Máy vi tính 1 cái 12 Thư c lá m ng 0,001-2,000 2-5 cái M i cán b máy 1 mm cái 13 Thư c lá d p 150 mm 2-5 cái M i cán b máy 1 cái 300 mm 2-5 cái nt 1000 mm 1 cái nt 14 ng h so (Comparateur) 1b 15 ng h o vòng tua máy 2 cái 1 ki u t , 1 ki u cơ 16 ng h o áp su t 0-16 KG/cm2 1-2 cái 0-25 KG/cm2 nt 0-200 KG/cm2 nt 17 ng h o nhi t nư c 0-100 oC 1-2 cái 18 ng h o nhi t khí x 1-300 oC 1-2 cái 19 B v k thu t 2b 20 Thư c c p 150 mm 1-2 cái 300 mm 1-2 cái 21 Pan me o ngoài 0-25 mm 1-2 cái 100-200 mm 1b 22 Pan me o trong 100-200 mm 1b 23 Thi t b bàn ngu i 1b (bàn mát, giá V chuN n)
Đồng bộ tài khoản