Quyết định số 494-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 494-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 494-QĐ/CTN về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 494-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 494-Q /CTN Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1995 QUY T NNH V VI C B NHI M, MI N NHI M M T S THÀNH VIÊN C A CHÍNH PH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 101, i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 74 c a Lu t t ch c Qu c H i; Căn c vào i u 3 c a Lu t T ch c Chính ph ; Căn c vào Ngh quy t Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th tám ngày 21 tháng 10 năm 1995 phê chu n ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m, mi n nhi m m t s thành viên c a Chính ph theo danh sách c ch c v t ng ngư i, QUY T NNH: i u 1. B nhi m, mi n nhi m m t s thành viên c a Chính ph ; 1.Ông Nguy n Công T n thôi gi ch c B trư ng B Nông Nghi p và Công nghi p th c phNm gi ch c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Ông Nguy n C nh Dinh thôi gi ch c B trư ng B Th y l i gi ch c B trư ng, Ch t ch y ban sông Mê Kông c a Vi t Nam, kiêm Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương. 3. Ông Nguy n Quang Hà thôi gi ch c B trư ng B Lâm nghi p. 4. Ông ng Vũ Chư thôi gi ch c v B trư ng B Công nghi p nh gi ch c B trư ng B Công nghi p. 5. Ông Tr n Lum thôi gi ch c v B trư ng B Công nghi p n ng 6. Ông Thái Phung Nê thôi gi ch c B trư ng B Năng lư ng. 7. Ông Qu c Sam thôi gi ch c B trư ng, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c gi ch c B trư ng B K ho ch và u tư. 8. Ông u Ng c Xuân thôi gi ch c B trư ng, Ch nhi m y ban Nhà nư c v H p tác và u tư gi ch c B trư ng, Ch t ch H i ng ThNm nh Nhà nư c v các d án u tư.
  2. 9. Ông Nguy n Kỳ CNm thôi gi ch c T ng Thanh tra Nhà nư c gi ch c B trư ng, Thư ng tr c Ban Ch o ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u. 10.Ông T H u Thanh gi ch c T ng Thanh tra nhà nư c. 11. Ông Nguy n Tr ng Nhân thôi gi ch c B trư ng B Y t . 12. Ông Nguyên Phương gi ch c B trư ng B Y t . i u 2. Th tư ng Chính ph , các thành viên c a Chính ph ư c b nhi m, mi n nhi m ghi t i i u 1 và Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c có trách nhi m thi hành quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản