Quyết định số 495/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 495/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 495/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 495/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 495/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁN BỘ ĐI NƯỚC NGOÀI CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Xét đề nghị của Ban Chấp hành Tỉnh Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại công văn số 786 - CV/TÐ ngày 27/03/2006 ( Kèm theo văn bản số 194/TUÐTN ngày 28/02/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh ), QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cho phép bà Nguyễn Thanh Mai, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thu Thành đoàn Bắc Ninh tham gia chương trình trao đổi kinh nghiệm và tham quan một số mô hình về công tác xã hội trong thanh niên tại Trung Quốc từ ngày 06/04 đến ngày 13/04/2006. Kinh phí chuyến đi 650 USD (sáu tram năm mươi đô la Mỹ) và tiền tiêu vặt do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Bắc Ninh đài thọ. Ðiều 2. Bà Nguyễn Thanh Mai phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Bắc Ninh và bà Nguyễn Thanh Mai căn cứ quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản