Quyết định số 4959/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 4959/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4959/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy trình thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở"do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4959/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4959/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY TRÌNH THANH TRA VI C TH C HI N CH Đ CHÍNH SÁCH Đ I V I CÁN B Y T CƠ S ” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989; Căn c Lu t Thanh tra năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a ông Chánh Thanh tra B Y t và ông V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này "Quy trình thanh tra vi c th c hi n ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ban hành. Đi u 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K.T B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY TRÌNH THANH TRA VI C TH C HI N CH Đ CHÍNH SÁCH Đ I V I CÁN B Y T CƠ S (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4959/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Yt ) PH N I QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng
 2. Quy trình này qui đ nh các bư c ti n hành và n i dung thanh tra vi c th c hi n ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s (các Tr m Y t xã, phư ng, th tr n). 2. Cơ s pháp lý khi ti n hành thanh tra vi c th c hi n ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s 2.1. Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989 2.2. Lu t Thanh tra năm 2004 2.3. Đi u l Thanh Nhà nư c v Y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) 2.4. Ngh quy t s 46-NQ-TW ngày 23/02/2005 v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i 2.5. Ch th s 06/CT-TW ngày 22/01/2002 c a Ban bí thư Trung ương Đ ng v vi c c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s 2.6 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP c a Chính ph , ngày 09/1/2003 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Đi u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/CP ngày 26/1/1995 2.7 Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP c a Chính ph , ngày 14/12/2004 v ch đ ti n lương đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trangv 2.8. Quy t đ nh s 58/TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 03/02/1994 Quy đ nh m t s v n đ v t ch c và ch đ chính sách đ i v i Y t cơ s 2.9. Quy t đ nh s 131/TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 04/3/1995 s a đ i m t s đi m trong Quy t đ nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 v t ch c và ch đ chính sách đ i v i Y t cơ s 2.10. Quy t đ nh s 35/2001/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 19/3/2001 v phê duy t chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai đo n 2001-2010 2.11. Quy t đ nh s 97/2001/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 26/6/2001 v b sung ch đ ph c p đ i v i công ch c, viên ch c ngành y t 2.12. Quy t đ nh s 182/2004/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 15/10/2004 v vi c tính th i gian công tác đ hư ng ch đ b o hi m xã h i đ i v i cán b Y t xã, phư ng 2.13. Quy t đ nh c a T ng Thanh tra Nhà nư c s 1776/TTNN ngày 21/12/1996 v vi c ban hành Qui ch ho t đ ng c a Đoàn Thanh tra 2.14. Các văn b n qui đ nh, hư ng d n c a Chính ph , c a các B , ngành v ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s . PH N II CÁC BƯ C TI N HÀNH THANH TRA VI C TH C HI N CH Đ CHÍNH SÁCH Đ I V I CÁN B Y T CƠ S I. Quy trình thanh tra 1. Chu n b thanh tra
 3. 1.1. Ti p nh n thông tin t các ngu n - K ho ch thanh tra hàng năm đã đư c c p có th m quy n phê duy t; - Đơn thư ph n nh, khi u n i, t cáo c a cán b y t cơ s ho c c a công dân; - T các phương ti n thông tin đ i chúng (báo, t p chí, đài phát thanh, truy n hình....); - Ch th , ch đ o, yêu c u c a c p trên ho c đ ngh c a các cơ quan h u quan. 1.2. X lý thông tin - Ch n l c thông tin; - Phân tích thông tin; - Ki m tra thông tin. 1.3. Chu n b cơ s pháp lý 1.3.1 Ban hành quy t đ nh thanh tra. Quy t đ nh thanh tra ph i ghi rõ: - Căn c pháp lý đ thanh tra; - Đ i tư ng, n i dung, ph m vi, nhi m v thanh tra; - Th i h n ti n hành thanh tra; - Trư ng Đoàn thanh tra và các thành viên khác c a Đoàn thanh tra. 1.3.2 Chu n b các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c c n thanh tra; các căn c pháp lý c n s d ng cho cu c thanh tra. 1.4. Xây d ng k ho ch thanh tra bao g m các n i dung: - M c đích, yêu c u c a cu c thanh tra; - Th i gian thanh tra; - Đ i tư ng thanh tra; - N i dung (tr ng tâm, tr ng đi m); - Phương pháp ti n hành; - Phân công trách nhi m các thành viên; - Các h sơ liên quan; - Cơ s v t ch t ph c v thanh tra; - Ch đ thông tin báo cáo và d ki n th i h n k t thúc cu c thanh tra. 1.5. T ch c t p hu n
 4. - Quán tri t n i dung quy t đ nh thanh tra, k ho ch thanh tra và phương pháp ti n hành cu c thanh tra; - Các ch đ chính sách, cơ ch qu n lý các lĩnh v c liên quan đ n n i dung thanh tra; - N i quy làm vi c c a Đoàn thanh tra (Ch đ k lu t công tác v b o m t, phát ngôn; vi c gi gìn ph m ch t ngư i cán b thanh tra; th c hi n nguyên t c t p trung, dân ch trong toàn Đoàn). 2. Ti n hành thanh tra 2.1. Công b cơ s pháp lý Đoàn Thanh tra ti n hành công b quy t đ nh thanh tra ho c xu t trình th thanh tra viên khi ti n hành thanh tra đ c l p trư c đ i tư ng thanh tra. 2.2. Ki m tra cơ s pháp lý c a đ i tư ng đư c thanh tra - Quy t đ nh thành l p Tr m y t ; - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Tr m Y t xã, phư ng; - Ngư i đ i di n h p pháp c a đơn v (Tr m trư ng Tr m y t xã, phư ng); - Danh sách cán b , nhân viên (chính th c, h p đ ng); - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cá nhân trong tr m y t xã, phư ng. 2.3. Nêu yêu c u ho c đ cương thanh tra đ đ i tư ng thanh tra báo cáo theo các n i dung đã đư c ghi trong quy t đ nh thanh tra. N u là thanh tra theo k ho ch, Đoàn thanh tra thông báo đ cương ho c yêu c u c a đ t thanh tra đ đ i tư ng thanh tra chu n b báo cáo và cung c p đ y đ h sơ khác có liên quan đ n cu c thanh tra cho Đoàn thanh tra. N u là thanh tra đ t xu t, thanh tra viên nêu các yêu c u c a cu c thanh tra t i th i đi m thanh tra, t i nơi thanh tra và đ i tư ng báo cáo gi i trình ngay b ng l i ho c b ng văn b n. Đ i v i nh ng n i dung ph c t p, Đoàn thanh tra có th yêu c u đ i tư ng thanh tra g i báo cáo gi i trình sau. 2.4. Nghe báo cáo tư ng trình Nghe đ i tư ng thanh tra báo cáo tư ng trình theo đ cương và yêu c u c a Đoàn thanh tra. Báo cáo ph i t p trung vào n i dung thanh tra. Đoàn thanh tra nêu các câu h i đ đ i tư ng thanh tra tr l i, gi i trình, đ i tho i. N i dung báo cáo ho c gi i trình, tr l i câu h i là nh ng tiêu chí đư c quy đ nh t i n i dung thanh tra cho t ng lo i hình. Quá trình nghe báo cáo và tr l i câu h i c a đ i tư ng ph i đư c ghi chép ho c đánh giá theo quy đinh t i N i dung thanh tra. 2.5. Thu nh n, nghiên c u, khai thác h sơ
 5. Đoàn thanh tra ph i ti n hành ki m tra và thu th p ngay các h sơ liên quan như h sơ lý l ch cán b , b ng c p, s lương, b o hi m y t và các tài li u liên quan khác…, sau đó ti n hành nghiên c u, khai thác h sơ đ xác đ nh nh ng y u t c n thi t cho quá trình thanh tra. 2.6. Thanh tra t i cơ s . 2.7. Trưng c u xác minh và th c hi n các gi i pháp c p bách Khi có khi u n i, t cáo v vi c vi ph m các ch đ chính sách gây h u qu x u đ n đ i s ng kinh t , tâm lý cán b y t cơ s , gây mâu thu n m t đoàn k t n i b , Đoàn thanh tra c n trưng c u ý ki n c a các cơ quan ch c năng liên quan đ n t ng lĩnh v c (ch đ nâng b c lương, công tác phí, h c phí, b ng c p và các ph c p khác…) đ xác đ nh rõ đúng, sai ph c v quá trình thanh tra. Th c hi n ho c ki n ngh c p có th m quy n th c hi n các gi i pháp c p bách nh m h n ch vi c gây h u qu x u đ n đ i s ng kinh t , tâm lý cán b y t cơ s , gây mâu thu n m t đoàn k t n i b t i Tr m Y t đ ng th i báo cáo c p có th m quy n xem xét gi i quy t. 3. K t thúc cu c thanh tra 3.1. L p biên b n thanh tra D a trên n i dung thanh tra, k t qu thanh tra, Đoàn Thanh tra ti n hành l p biên b n thanh tra, nêu c th v t ng n i dung đã ti n hành thanh tra; xác đ nh rõ tính ch t, m c đ vi ph m (n u có) và nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m; ki n ngh các bi n pháp kh c ph c, x lý. 3.2. Báo cáo k t qu thanh tra K t thúc thanh tra t i cơ s , Trư ng Đoàn thanh tra ti n hành l p báo cáo k t qu thanh tra g i cho ngư i ra quy t đ nh thanh tra theo qui đ nh. Báo cáo k t qu thanh tra ph i nêu đư c các n i dung: - K t lu n c th v t ng n i dung đã ti n hành thanh tra; - Xác đ nh tính ch t, m c đ vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); - Ý ki n khác nhau gi a thành viên Đoàn thanh tra v i Trư ng Đoàn thanh tra v n i dung báo cáo k t qu thanh tra (n u có); - Các bi n pháp x lý theo th m quy n đã đư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý; - Trư ng đoàn thanh tra hông báo d th o k t qu thanh tra cho lãnh đ o đơn v đư c thanh tra (n u c n); - Ch m nh t là 15 ngày, k t ngày k t thúc cu c thanh tra Trư ng Đoàn thanh tra ph i có văn b n báo cáo k t qu thanh tra g i t i ngư i ra quy t đ nh thanh tra. Trư ng Đoàn thanh tra ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c, khách quan c a báo cáo k t qu thanh tra. Trong trư ng h p ngư i ra quy t đ nh thanh tra là Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c thì báo cáo k t qu thanh tra còn đư c g i cho Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 3.4. K t lu n thanh tra
 6. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo k t qu thanh tra, ngư i ra quy t đ nh thanh tra ph i ra k t lu n thanh tra. K t lu n thanh tra ph i có các n i dung: - Đánh giá vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a đ i tư ng thanh tra thu c n i dung thanh tra; - K t lu n v n i dung đư c thanh tra; - Xác đ nh rõ tính ch t, m c đ vi ph m, nguyên nhân, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m (n u có); - Các bi n pháp x lý theo th m quy n đã đư c áp d ng; ki n ngh các bi n pháp x lý. Trong quá trình ra văn b n k t lu n thanh tra, ngư i ra quy t đ nh thanh tra có quy n yêu c u Trư ng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu c u đ i tư ng thanh tra gi i trình đ làm rõ thêm nh ng v n đ c n thi t ph c v cho vi c ra k t lu n thanh tra. 3.5. Công b /g i k t lu n thanh tra. Ngư i ra quy t đ nh thanh tra công b công khai k t lu n thanh tra ho c g i k t lu n thanh tra cho đ i tư ng thanh tra. Trư ng h p c n thi t có th u quy n cho Trư ng Đoàn thanh tra công b k t lu n thanh tra. K t lu n thanh tra đư c g i t i Th trư ng cơ quan qu n lý cùng c p và đ i tư ng thanh tra. Trư ng h p Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c là ngư i ra quy t đ nh thanh tra thì k t lu n thanh tra còn đư c g i cho Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 3.6. Xem xét, x lý k t lu n thanh tra Trong th i h n 15 ngày, k t ngày có k t lu n thanh tra, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p và ngư i ra quy t đ nh thanh tra có trách nhi m xem xét k t lu n thanh tra; x lý đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có vi ph m pháp lu t; áp d ng các bi n pháp x lý theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n áp d ng bi n pháp kh c ph c, hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t. 4. Sau thanh tra 4.1.Theo dõi, giám sát: T ch c ki m tra vi c ch p hành quy t đ nh v x lý, x ph t ho c các ki n ngh c a ngư i ra quy t đ nh thanh tra đ i v i đ i tư ng thanh tra và các t ch c, cá nhân có liên quan. 4.2. Phúc tra (n u c n). 4.3. T ng h p báo cáo - lưu h sơ theo quy đ nh II. N i dung thanh tra 1.Thông tin chung 1.1.Tên tr m y t cơ s ; 1.2. Đ a ch (xã, huy n, t nh, c n nêu rõ là đ ng b ng, trung du, mi n núi, h i đ o…); 1.3. S đi n tho i; 1.4. Dân s toàn xã;
 7. 1.5. H và tên Trư ng tr m y t ; 2. T ch c nhân l c 2.1. Danh sách trích ngang cán b , nhân viên c a Tr m y t ; 2.2. Danh sách trích ngang cán b y t thôn, b n; 2.3. Sơ đ m ng lư i t ch c y t cơ s (t i Tr m y t và Y t thôn, b n…); Ki m tra h sơ t ng ch c danh: Bác s , Y s , Y tá, N h sinh, H lý, ch c danh khác… 3. Cơ s h t ng, trang thi t b và các đi u ki n v sinh môi trư ng 3.1. Di n tích m t b ng, tư ng bao, đư ng n i b ( đư ng đ t, bê tông, nh a…); 3.2. Di n tích s d ng so v i t ng di n tích; 3.3. Công trình xây d ng (nhà mái b ng hay mái ngói, th i gian xây d ng, đã s a ch a, xu ng c p…); 3.4. T ng s giư ng b nh (k c giư ng sinh đ có k ho ch…); 3.5. Công trình v sinh (nhà v sinh, công trình c p nư c, thoát nư c, x lý ch t th i…); 3.6. Trang thi t b , phương ti n làm vi c (máy móc, thi t b y t , thi t b hành chính, m ng lư i đi n, đi n tho i, xe c u thương…). 4. Văn b n pháp lý 4.1. Quy t đ nh thành l p Tr m y t (ch c năng, nhi m v c th ); 4.2. S lương; 4.3. S B o hi m xã h i; 4.4. B ng c p chuyên môn c a t ng cán b , nhân viên; 4.5. B ng phân công công tác, đăng ký thi đua, l ch phân công tr c…; 4.6. Các văn b n liên quan đ n ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s (quy t đ nh nâng b c lương, quy t đ nh c đi h c, quy t đ nh k lu t cán b ...); 4.7. Các văn b n liên quan đ n qu n lý tài chính (quy đ nh thu m t ph n vi n phí, mi n gi m vi n phí…); 4.8. Các văn b n liên quan đ n ch đ làm vi c (ch đ thư ng tr c, ngh m, thai s n, gìơ làm vi c trong ngày, tu n…); 4.9. Các văn b n liên quan đ n qu n lý đơn v : s h p cơ quan, s giao ban, …; 4.10. Các văn b n liên quan đ n vi c lĩnh h i các Ch th , Ngh quy t, phân công nhi m v c a UBND các c p và Ngành đ a phương đ i v i Tr m Y t xã, phư ng, th tr n. 5. T ch c biên ch
 8. T l %/ TT Ch c danh chuyên môn S lư ng T ng S 01 - Bác sĩ: ……… ……… 02 + Đa khoa ……… ……… 03 + Chuyên khoa (nói rõ chuyên khoa gì) ……….. ……… 04 + Chính quy ……….. ………. 05 + Chuyên tu ……….. ………. 06 + Bác s c a cơ s ……….. ……….. 07 + Bác s tuy n trên tăng cư ng ……… ……… 08 - Dư c s : ………. ……….. 09 +Đ ih c ………. ……….. 10 + Trung h c ………. ………. - Lương y ………. ………. -Ys : ………. ………. + Đa khoa ……… ……… + Chuyên khoa ………. ………. - Y tá ………. ……… + Trung h c ………. …….. + Y tá sơ h c ………. ………. - N H sinh ……… ………. + Trung h c ………. ……… + N H sinh sơ h c ………. ………. - Dư c tá ………. ………. - H lý ………. ………. - Nhân viên h p đ ng ………. ………. + H p đ ng có th i h n ………. ………. + H p đ ng th i v ………. ……….
 9. Thành ph n khác ………. ………. 6. Ch đ làm vi c t i tr m y t Th i gian Bác Ys YS YS Lg Y YT NHS YT Dư c Ghi s s n, tá chú ĐK nhi YH TH sơ h c sơ h c CT Gi / ngày Ngày/tu n Tr c đêm 7. Ho t đ ng tài chính 7.1. Nơi tr lương, ph c p: Nơi tr lương Biên ch H p đ ng T m tuy n TTYT huy n, qu n, th xã UBND xã, phư ng T i Tr m Y t 7.2. Ngu n kinh phí ho t đ ng và xây d ng cơ s v t ch t h t ng: N i dung Trung ương Đ a phương Ngu n khác Kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên Xây d ng cơ s v t ch t h t ng Mua s m, b sung trang thi t b y t , hành chính 8. Th c hi n ch c năng, nhi m v và ch đ chính sách đ i v i cán b y t cơ s : TT N I DUNG Có Không 01 Th c hi n nhi m v t i Tr m Y t xã, phư ng ………. ……… - Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm; ………. ……… - Phát hi n, báo cáo và x lý d ch b nh; ………. ……… - B o v s c kho bà m tr em và KHHGĐ; ………. ……… - Sơ c p c u, khám, ch a b nh thông thư ng; ………. ……… - Tham gia khám tuy n NVQS, qu n lý s c kho ; ………. ………
 10. - Xây d ng v n t thu c; ………. ……… - Xây d ng vư n thu c nam; ………. ……… - Qu n lý các ch s s c kho c a nhân dân đ a phương; ………. ……… - B i dư ng ki n th c chuyên môn cho y t thôn, b n… ………. ……… - Th c hi n các n i dung chăm sóc s c kho ban đ u; ………. ……… - Truy n thông giáo d c s c kho ; ………. ……… - Qu n lý hành ngh y t t i đ a phương. ……...... ……… 02 Đư c ph bi n, h c t p và th c hi n theo các văn b n v ch ………. ……… đ chính sách đ i v i cán b Tr m Y t xã, phư ng ………. ……… - Ch th 06 /TW ngày 22/01/2002 - QĐ 58/TTg ngày 03/02/1994 ………. ……… - QĐ 131/TTg ngày 04/03/1995 ………. ……… - Thông tư s 08/TTLB ngày 20/04/1995 ………. ……… - Quy t đ nh s 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 ………. ……… - Các văn b n khác có liên quan 03 Vi c th c hi n ch đ lương đ i v i cán b Tr m Y t xã, ………. ……… phư ng ………. ……… - Đư c TTYT c p huy n tr lên tr lương ………. ……… - Đư c c p xã tr lương ………. ……… - Đư c tr lương b ng ti n ………. ……… - Đư c tr lương b ng thóc ………. ……… - Đư c tr lương b ng các hình th c khác ………. ……… - Đư c hư ng lương theo ng ch b c ………. ……... - Đư c hư ng lương theo quy đ nh c a t nh - Đư c hư ng lương theo quy đ nh c a huy n, xã 04 Vi c th c hi n đào t o cho cán b TYT xã, phư ng ………. ……… - Đư c đào t o b sung v chuyên môn ………. ……… - Đư c h c t p v chính tr ………. ……… - Đư c h c thêm v tin h c ………. ………
 11. - Đư c h c thêm v ngo i ng ………. ……… - Đư c t p hu n v qu n lý 05 Vi c th c hi n m t s ch đ , chính sách khác đ i v i cán b ………. ……… Tr m Y t xã, phư ng ………. ……… - Đư c ngh m, thai s n ………. ……... - Đư c hư ng BHXH ………. ……… - Đư c hư ng BHYT ………. ……… - Đư c hư ng ph c p ch c v ………. ……… - Đư c hư ng ph c p trách nhi m ………. ……… - Đư c hư ng ti n tr c ………. ……… - Đư c hư ng ti n đ c h i - Đư c hư ng ti n làm thêm gi
Đồng bộ tài khoản