Quyết định số 4960/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 4960/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4960/2003/QĐ-UB về việc công nhận quận 5 không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 1992-2003 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4960/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 4960/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUY T NH V CÔNG NH N QU N 5 KHÔNG CÒN H NGHÈO THEO TIÊU CHÍ C A THÀNH PH GIAI O N 1992-2003 CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 143/2001/Q -CP ngày 27 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001- 2005”; Căn c Ch th s 06/CT-TU ngày 22 tháng 12 năm 1996 c a Thành y thành ph H Chí Minh v ti p t c y m nh th c hi n chương trình Xóa ói gi m nghèo thành ph t nay n năm 2000 ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 5 t i công văn s 2389/UB-L TBXH ngày 06 tháng 11 năm 2003 và c a Thư ng tr c Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph t i t trình s 07/TT-BC ngày 10 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay công nh n qu n 5 là a bàn không còn h nghèo theo tiêu chí c a thành ph giai o n 1992-2003. i u 2.- y ban nhân dân qu n 5 ti p t c ch o và có k ho ch t ch c h tr , chăm lo có hi u qu cho s h nghèo ư c b o lưu c a chương trình Xóa ói gi m nghèo trên a bàn qu n không tái nghèo ; ng th i chu n b m i i u ki n tri n khai th c hi n chương trình gi m nghèo theo m c tiêu giai o n 2004-2010 c a thành ph ; m b o cho vi c gi m nghèo toàn di n và b n v ng, góp ph n thu h p d n kho ng cách giàu- nghèo trên a bàn qu n. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Thư ng tr c Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph PHÓ CH T CH
  2. - B L -TB và XH - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND.TP - VP/TU và các Ban TU - Các Ban c a H ND. TP - UBMTTQ. VN/TP - Các oàn th - Các S -Ngành thành ph Nguy n Thành Tài - UBND các qu n-huy n - TT. BC X GN và VL/TP - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản