Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
145
lượt xem
9
download

Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 2 các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4963/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T L GI I (CH GI I Ư NG ) T 2 CÁC TUY N Ư NG THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 - Căn c Quy t nh s 20/TTg ngày 16/01/1993 c a Th tư ng Chính ph phê duy t T ng m t b ng Quy ho ch xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; - Xét ngh c a Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Giám c S Giao thông công chánh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ; QUY T - NNH i u 1. Nay phê duy t b ng quy nh L gi i (ch gi i ư ng ) 747 tuy n ư ng có l gi i (ch gi i ư ng ) trên 12m t 2 trong ó : b sung l gi i 562 tuy n ư ng trên a bàn 15 qu n-huy n ã quy nh L gi i t 1 và L gi i 183 tuy n ư ngthu c 3 huy n Nhà Bè, C Chi, C n Gi thành ph H Chí Minh theo ph l c ính kèm (G m các t p quy nh L gi i t ng qu n-huy n). Các tuy n ư ng khác chưa có trong danh m c công b L gi i (ch gi i ư ng ) t 1 và t 2 này s ư c ti p t c nghiên c u công b th i gian ti p theo. i u 2. L gi i là ph n t ư c gi i h n dành cho xây d ng tuy n ư ng và các công tình h t ng k thu t d c theo tuy n ư ng ; nh ng công trình khác không ư c xây d ng trong ph m vi L gi i. L gi i bao g m b r ng lòng ư ng, d i phân cách, b r ng hè ph và d i t dùng xây d ng các công trình h t ng k thu t d c theo tuy n ư ng ph c v l i ích công c ng trư c m t và lâu dài như : h th ng công trình c p i n, c p và thoát nư c, thông tin, bưu i n .v.v... i u 3. L gi i ư c phê duy t là cơ s pháp lý cho các qu n-huy n và các cơ quan ch c năng c a thành ph th c hi n qu n lý quy ho ch và xây d ng. T t c cơ quan, ơn v , gia ình và cá nhân khi th c hi n công tác xây d ng ph i có trách nhi m thi hành úng quy t nh này.
  2. i u 4. Cá nhân, gia ình và các t ch c có s h u nhà và quy n s d ng t h p pháp n m trong l gi i v n ư c Nhà nư c b o v tài s n h p pháp ó. Nhà và v t ki n trúc khác hi n có trên t v n ư c s d ng và s a ch a không thay i c u trúc. Trong trư ng h p Nhà nư c xây d ng cơ s h t ng k thu t trong ph m vi l gi i ; Nhà nư c s b i thư ng cho cá nhân, gia ình và t ch c có s h u nhà và quy n s d ng t h p pháp. i u 5. Giao Giám c S Giao thông công chánh thành ph hư ng d n y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n vi c t bi n báo l gi i t ng tuy n ư ng cho nhân dân bi t th c hi n và giúp chính quy n a phương x lý k p th i hành vi chi m d ng t ai ho c xây d ng b t h p pháp trong ph m vi l gi i. i u 6. Nh ng ngư i chi m d ng t ai ho c xây d ng b t h p pháp trong ph m vi l gi i ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c cán b có thNm quy n ch x ph t hành chánh mà không b t bu c ngư i vi ph m l gi i (chi m d ng t ho c xây d ng trái phép) kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra. i u 7. Giao Ki n trúc sư Trư ng thành ph ph i h p v i S Giao thông công chánh ph bi n và gi i thích chi ti t quy t nh này, ng th i ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n t ch c th c hi n vi c qu n lý l gi i, qu n lý xây d ng và x lý vi ph m. i u 8. Các quy nh l gi i trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 9. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản