Quyết định số 4965/2006/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 4965/2006/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4965/2006/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Học liệu mở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4965/2006/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4965/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIỆU MỞ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 năm 2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; Căn cứ Biên bản ghi nhớ về việc triển khai học liệu mở tại Việt Nam kí kết giữa đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Truyền thông và Phần mềm Việt Nam (VASC), Quỹ Giáo dục dành cho Việt Nam (VEF) của Hoa Kỳ và Học viện Công nghệ Massachussetts (MIT), Hoa Kỳ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Học liệu mở cho ba ngành thí điểm gồm những người có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chương trình và đề cương chi tiết môn học của ngành đào tạo bậc đại học (dựa trên chương trình của MIT và một số trường đại học khác), hoàn thành và đưa lên Học liệu mở Việt Nam (VOCW) vào tháng 6/2007. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị của các thành viên Hội đồng và các thành viên Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Vụ ĐH&SĐH. Bành Tiến Long DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIỆU MỞ BA NGÀNH THÍ ĐIỂM NĂM 2006 - 2007 (Kèm theo quyết định số 4965/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) STT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng Ngành: Khoa học máy tính 1 TSKH. Vũ Đình Hoà Trường đại học Sư phạm Hà Nội Chủ tịch HĐ 2 TS. Nguyễn Thị Tĩnh -nt- Thư kí HĐ 3 TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng Thành viên 4 TS. Nguyễn Việt Hà Trường ĐH Công nghệ -ĐHQGHN -nt- 5 TS. Bùi Thế Duy -nt- -nt- 6 TS. Đinh Điền Trường ĐHKH Tự nhiên tp HCM -nt- 7 TS. Phạm Tường Hải Trường ĐH Bách khoa tp HCM -nt- 8 TS. Hoàng Quang Đại học Huế -nt-
  2. 9 PGS. TS. Nguyễn Thanh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội -nt- Thuỷ 10 PGS. TS. Ng. Thị Hoàng Lan -nt- -nt- 11 GS. TS. Nguyễn Thúc Hải -nt- tư vấn,thẩm định 12 PGS. TS. Lương Chi Mai Viện Công nghệ thông tin -nt- 13 PGS. TS. Cao Hoàng Trụ Trường ĐH Bách khoa tp HCM -nt- 14 PGS. TS. Dương Anh Đức Trường ĐHKH Tự nhiên tp HCM -nt- Ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử 1 PGS. TS. Vũ Đình Thành Trường ĐH Bách khoa tp HCM Chủ tịch HĐ 2 TS. Lê Vũ Hà Trường ĐH Công nghệ -ĐHQGHN Thư kí HĐ 3 TS. Nguyễn Linh Trung -nt- Thành viên 4 TS. Đỗ Hồng Tuấn Trường ĐH Bách khoa tp HCM -nt- 5 TS. Huỳnh Thái Hoàng -nt- -nt- 6 PGS. TS. Nguyễn Hữu Trường ĐHKH Tự nhiên tp HCM -nt- Phương 7 PGS. TS. Đinh Sỹ Hiền nt- -nt- 8 TS. Đặng Xuân Vinh Đại học Huế -nt- 9 TS. Nguyễn Hồng Quang Trường ĐH Bách khoa Hà Nội -nt- 10 TS. Hoàng Minh Sơn -nt- -nt- 11 TS. Trần Văn Tớp -nt- -nt- 12 GS. TS. Trần Đình Long -nt- tư vấn, thẩm định 13 TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt -nt- -nt- 14 PGS. TS. Đoàn Quang Vinh Đại học Đà Nẵng -nt- 15 PGS. TS. Lê Tiến Thường Trường ĐH Bách khoa tp HCM -nt- Ngành: Công nghệ sinh học 1 PGS.TS. Hồ Huỳnh Thuỳ Trường ĐHKH Tự nhiên tp HCM Chủ tịch HĐ Dương 2 TS. Trần Thị Xô Đại học Đà Nẵng Thư kí HĐ 3 TS. Phan Hữu Tôn Trường ĐH Nông nghiệp I Thành viên 4 TS. Đái Thị Xuân Trang Trường đại học Cần Thơ -nt- 5 TS. Cao Đăng Nguyên Đại học Huế -nt- 6 TS. Lê Văn Tường Huân -nt- -nt- 7 TS. Ngô Thị Tường Châu -nt- -nt- 8 TS. Trần Liên Hà Trường ĐH Bách khoa Hà Nội -nt- 9 TS. Quản Lê Hà -nt- -nt- 10 PGS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Trường ĐHKH Tự nhiên Hà Nội -nt- 11 TS. Dương Văn Hợp Trung tâm CNSH – ĐHQGHN -nt- 12 GS. TS. Lê Trần Bình Viện Công nghệ sinh học tư vấn,thẩm định 13 PGS. TS. Trần Linh Thước Trường ĐHKH Tự nhiên tp HCM -nt- 14 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc Đại học Huế -nt- 15 PGS. TS. Tô Kim Anh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội -nt- (Danh sách gồm 44 người) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  3. Bành Tiến Long
Đồng bộ tài khoản