Quyết định số 497/BXD-GĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 497/BXD-GĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 497/BXD-GĐ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 497/BXD-GĐ

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 497/BXD-G Hà N i , ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH L P, TH M NNH VÀ XÉT DUY T THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Theo ngh c a C c trư ng C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch l p, thNm nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng. B n Quy ch này thay th cho Quy ch l p, thNm nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 536/BXD- G ngày 14/12/1994 c a B Xây d ng. i u 2.- Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã Ký) QUY CH L P, TH M NNH, XÉT DUY T THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 497 BXD/G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng)
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Quy ch này quy nh n i dung, trình t các bư c thi t k ; trách nhi m và quy n h n c a ch u tư, t ch c tư v n xây d ng, cơ quan chuyên môn, cơ quan qu n lý xây d ng c a các B và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong công tác l p, thNm nh, xét duy t thi t k công trình xây d ng thu c m i ngu n v n nh m th c hi n qu n lý th ng nh t trong c nư c. T t c các công trình xây d ng u ph i ư c t ch c l p, thNm nh và xét duy t thi t k theo úng quy nh c a Quy ch này. N i dung l p, thNm nh và xét duy t thi t k các công trình có v n u tư c a nư c ngoài t i Vi t Nam có quy nh riêng. i u 2.- Trình t thi t k : Tuỳ theo tính ch t k thu t ph c t p c a công trình mà th c hi n thi t k m t bư c ho c hai bư c theo văn b n quy t nh u tư. i v i công trình có yêu c u k thu t cao, xây d ng i u ki n a ch t công trình và môi trư ng ph c t p, òi h i ph i x lý n n ho c có gi i pháp móng, k t c u ch u l c chính ph c t p thì ph i thi t k hai bư c: thi t k k thu t và thi t k b n v thi công. i v i công trình có k thu t ơn gi n ho c ã có thi t k m u, x lý n n móng không ph c t p thì ư c thi t k m t bư c: thi t k k thu t thi công. i u 3.- Căn c thi t k công trình: - D án u tư ư c duy t; - Các tài li u kh o sát k thu t xây d ng, i u tra cơ b n, i u tra kinh t xã h i do t ch c chuyên môn có tư cách pháp nhân l p; - Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng, các nh m c ơn giá, thi t k m u ư c Nhà nư c ban hành. Trư ng h p áp d ng quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng c a nư c ngoài thì ph i ư c B Xây d ng ch p thu n. i u 4.- Công tác kh o sát xây d ng: n i dung, kh i lư ng kh o sát xây d ng ph i phù h p v i yêu c u t ng bư c thi t k và c i m công trình. T ch c thi t k có trách nhi m ra yêu c u kh o sát. T ch c kh o sát ch u trách nhi m v tin c y, ch t lư ng tài li u kh o sát ã làm trư c ch u tư và pháp lu t. i u 5.- Thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán kèm theo thi t k công trình ph i do t ch c tư v n xây d ng, có tư cách pháp nhân và có ch ng ch hành ngh thi t k l p. T ch c tư v n xây d ng l p thi t k ph i ch u trách nhi m hoàn toàn v ch t lư ng tài li u thi t k theo phân c p công trình do mình l p trư c ch u tư và pháp lu t.
 3. i u 6.- Th trư ng cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k ch phê duy t sau khi thi t k ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k , cơ quan qu n lý xây d ng tr c thu c thNm nh t ng d toán, và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan qu n lý thNm nh thi t k và t ng d toán ph i ch u trách nhi m v k t qu thNm nh trư c c p phê duy t thi t k ph n vi c mình th c hi n. i u 7.- Các B qu n lý xây d ng chuyên ngành giao thông, thu l i, h m m , ư ng dây t i i n và tr m bi n th , d u khí, bưu i n, nông lâm nghi p, căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng và các quy nh t i Quy ch này có văn b n hư ng d n c th v n i d ng l p thi t k công trình thu c chuyên ngành cho phù h p v i tiêu chuNn k thu t xây d ng chuyên ngành. Các văn b n hư ng d n này ph i ư c s th ng nh t v i B Xây d ng trư c khi ban hành. Chương 2: L P THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 8.- N i dung thi t k k thu t. 1. Ph n thuy t minh: 1.1. Thuy t minh t ng quát. - Căn c và cơ s l p thi t k k thu t; - N i dung ch y u c a quy t nh u tư ( i v i d án s d ng v n nhà nư c) ho c gi y phép u tư ( i v i d án không s d ng v n nhà nư c). - Danh m c quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng, thi t k m u ư c s d ng; - Tóm t t n i dung thi t k ư c ch n và các phương án thi t k so sánh (quy ho ch, ki n trúc, n n móng, k t c u...); - Các thông s và ch tiêu c n t ư c c a công trình theo phương án ư c ch n. 1.2. Tài li u, thuy t minh v i u ki n t nhiên và k thu t chi ph i thi t k . - a hình, a ch t công trình, a ch t thu văn, thu văn, khí tư ng và ng t khu v c xây d ng; - Tác ng c a môi trư ng; - Kh o sát, ánh giá hi n tr ng ch t lư ng công trình ( i v i công trình cũ c n s a ch a, c i t o); - Các tài li u khác. 1.3. Nh ng ch tiêu kinh t - k thu t:
 4. - Năng l c, công su t thi t k và các thông s c a công trình; - Phương án, danh m c, ch t lư ng s n phNm, tiêu th s n phNm; - Nh ng ch tiêu kinh t - k thu t và hi u qu u tư c a phương án. 1.4. Công ngh , thi t b : - Dây chuy n công ngh s n xu t, công năng s d ng; - Tính toán và l a ch n thi t b (ch ng lo i, nhãn hi u, c tính k thu t, nư c và năm s n xu t...); - Bi n pháp an toàn lao ng, an toàn s n xu t, phòng n , ch ng cháy, ch ng c h i, v sinh công nghi p, b o v môi trư ng sinh thái. 1.5. Gi i pháp ki n trúc, xây d ng: - T ng m t b ng, di n tích chi m t, di n tích xây d ng c a công trình; - Gi i pháp v ki n trúc; - Gi i pháp k thu t xây d ng: k t c u ch u l c chính, n n, móng, có b n tính kèm theo nêu rõ phương pháp và k t qu tính toán (sơ tính, di n gi i xác nh t i tr ng, k t qu n i l c, k t qu tính toán ti t di n, chuy n v , bi n d ng c a c u ki n, lún d báo...); - Trang thi t b n i th t; - Các h th ng công trình k thu t: c p i n, c p nhi t, c p hơi, c p d u, c p nư c, thoát nư c, thông gió, chi u sáng, âm thanh, thông tin tín hi u, báo cháy và ch a cháy, i u khi n t ng, có b n tính kèm theo nêu rõ phương pháp và k t qu tính toán; - T ch c giao thông và thi t b v n t i; - Xây d ng bên ngoài (tr ng cây xanh, sân, ư ng, v a hè, chi u sáng); - T ng h p kh i lư ng các công tác xây l p ch y u, v t tư chính và thi t b công ngh c a t ng h ng m c công trình và c a toàn b công trình; so sánh các ch tiêu kinh t k thu t c a các phương án thi t k . 1.6. Thi t k t ch c xây d ng: Các ch d n chính v bi n pháp thi công m b o các yêu c u k thu t, thi t k và an toàn trong quá trình xây d ng. 2. Ph n b n v : 2.1. Hi n tr ng c a m t b ng (tuy n) và v trí trên b n c a công trình ư c thi t k ;
 5. 2.2. T ng m t b ng b trí chi ti t các h ng m c công trình; 2.3. ChuNn b k thu t khu t xây d ng (san n n, thoát nư c mưa) và các công trình k thu t h t ng ngoài nhà: ư ng, c p i n, c p nư c, th i nư c, x lý nư c th i, b o v môi trư ng; 2.4. Dây chuy n công ngh ; 2.5. M t b ng ki n trúc các t ng, các m t c t ngang và m t c t d c chính, các m t ng c a các h ng m c công trình; 2.6. B trí trang thi t b ; 2.7. Chi ti t các k t c u ch u l c chính (n n, móng, thân, mái...) và các b ph n có c u t o ph c t p; 2.8. Trang trí n i th t; 2.9. Ph i c nh toàn b công trình; 2.10. Các h th ng công trình k thu t bên trong nhà: c p i n, c p nư c, th i nư c, thông gió, chi u sáng, âm thanh, i u hoà nhi t, thông tin, báo cháy và ch a cháy t c th i; 2.11. L i thoát n n và gi i pháp ch ng cháy n công trình; 2.12. Xây d ng bên ngoài (hàng rào, cây xanh, sân, ư ng, chi u sáng, bi n báo); 2.13. T ng m t b ng t ch c xây d ng và m t b ng thi công các h ng m c c bi t; 2.14. Mô hình toàn b công trình ho c t ng b ph n công trình (theo yêu c u riêng c a ch u tư). 3. Ph n t ng d toán: - Các căn c và cơ s l p t ng d toán; - Tài li u di n gi i và t ng h p kh i lư ng xây l p công trình (tiên lư ng); - T ng d toán ư c l p theo kh i lư ng xây l p công trình nêu trên và theo văn b n hư ng d n l p giá và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư do B Xây d ng ban hành. i u 9.- N i dung thi t k b n v thi công: 1. B n v thi công: - Chi ti t m t b ng, m t c t c a các h ng m c công trình, th hi n y v trí và kích thư c c a các chi ti t k t c u, thi t b công ngh , có bi u li t kê kh i lư ng xây l p và thi t b c a h ng m c công trình ó, ch t lư ng quy cách c a t ng lo i v t li u, c u
 6. ki n i n hình ư c gia công s n, có thuy t minh hư ng d n v trình t thi công, các yêu c u v k thu t an toàn lao ng trong thi công; - Chi ti t cho các b ph n công trình th hi n y v trí, kích thư c, quy cách và s lư ng t ng lo i v t li u, c u ki n, có ghi chú c n thi t cho ngư i thi công; - Chi ti t v l p t thi t b công ngh trong ó có th hi n y v trí, kích thư c, quy cách và s lư ng c a t ng lo i thi t b , c u ki n, linh ki n và v t li u, nh ng ghi chú c n thi t cho ngư i thi công và hư ng d n c a nhà máy ch t o thi t b ; - V trí l p t và chi ti t c a các h th ng k thu t và công ngh ; - Trang trí n i th t và ngo i th t chi ti t; - Bi u t ng h p kh i lư ng xây l p, thi t b , v t li u c a t ng h ng m c công trình và toàn b công trình, th hi n y quy cách, s lư ng c a t ng lo i v t li u, c u ki n, thi t b . 2. D toán thi t k b n v thi công: 2.1. Các căn c và cơ s l p d toán, có di n gi i tiên lư ng, và các ph l c c n thi t; 2.2. B n tiên lư ng - d toán c a t ng h ng m c công trình và t ng h p d toán thi t k b n v thi công c a t t c các h ng m c công trình ho c h ng m c thu c t h p t ng t. i u 10.- Trư ng h p thi t k m t bư c: thi t k k thu t thi công n i dung bao g m: ph n thuy t minh và t ng d toán theo các m c 1 và 3 c a i u 8; ph n b n v theo m c 1 c a i u 9. i u 11.- H sơ thi t k : hình th c th hi n thuy t minh, t l b n v , quy cách th hi n chi ti t t ng lo i b n v ph i phù h p v i tiêu chuNn v quy nh l p h sơ b n v thi t k . 1. H sơ thi t k k thu t bao g m: - T p thuy t minh (theo i u 8); - T p b n v (theo i u 8); - T p tiên lư ng - t ng d toán (theo i u 8); - Mô hình (khi c n thi t). 2. H sơ thi t k b n v thi công c a t ng h ng m c công trình bao g m: - T p b n v (theo i u 9); - T p tiên lư ng - d toán (theo i u 9);
 7. 3. H sơ thi t k k thu t thi công bao g m: - T p b n v c a thi t k b n v thi công (theo i u 9); - T p tiên lư ng - d toán (theo i u 9); - T p thuy t minh thi t k k thu t kèm theo t ng d toán (theo i u 8). 4. S lư ng h sơ thi t k và cơ quan nh n, quy nh như sau: 4.1. i v i thi t k k thu t: t ch c thi t k ph i l p và giao cho ch u tư 7 b có n i dung như quy nh t i i u 8 g i n: - Cơ quan phê duy t thi t k ; - Ch u tư (hai b ); - Cơ quan c p phép xây d ng; - T ch c nh n th u xây l p (hai b ); - Cơ quan lưu tr theo phân c p c a nhà nư c. 4.2. i v i thi t k k thu t thi công: t ch c thi t k ph i l p và giao cho ch u tư 7 b có n i dung quy nh i u 10 g i n: - Cơ quan duy t thi t k ; - Ch u tư (hai b ); - Cơ quan c p phép xây d ng; - T ch c nh n th u xây l p (hai b ); - Cơ quan lưu tr theo phân c p c a nhà nư c. 4.3. i v i thi t k b n v thi công: t ch c thi t k ph i l p và giao cho ch u tư 5 b có n i dung quy nh i u 9 g i n: - Ch u tư (hai b ); - T ch c nh n th u xây l p (ba b ). S lư ng h sơ nêu trên là b t bu c và ã ư c tính trong giá thi t k . Khi c n tăng s lư ng ch u tư có th h p ng thêm ngoài giá thi t k . i u 12.- T ch c tư v n thi t k có trách nhi m: 1. Ký k t h p ng nh n th u thi t k v i ch u tư và ph i c ch nhi m án thi t k ch u trách nhi m toàn b v thi t k công trình. Trư ng h p giao th u l i ph n
 8. thi t k chuyên ngành cho các t ch c khác thì t ch c thi t k chuyên ngành ó ph i có tư cách pháp nhân và ch u trách nhi m trư c ch nhi m thi t k công trình và pháp lu t ph n thi t k c a mình; 2. ra yêu c u, ki m tra l i k t qu và nghi m thu nh ng tài li u kh o sát yêu c u thi t k ; 3. Ch u trách nhi m v ch t lư ng, n i dung và kh i lư ng c a toàn b tài li u thi t k (k c vi c s d ng các tài li u ph c v thi t k và s d ng thi t k m u); 4. m b o th c hi n ti n thi t k theo h p ng, cung c p các tài li u thi t k úng h n và ch u trách nhi m b sung, s a ch a ho c l p l i khi thi t k chưa ư c phê duy t; 5. Th c hi n ch ki m tra ch t lư ng s n phNm và nghi m thu n i b các tài li u, s li u trong quá trình thi t k và trư c khi giao thi t k cho ch u tư; 6. Trình bày và b o v thi t k trong quá trình thNm nh, xét duy t và hoàn ch nh thi t k theo yêu c u c a cơ quan xét duy t; 7. Gi b n quy n tác gi c a án thi t k (tr thi t k m u ư c Nhà nư c ban hành), lưu tr và qu n lý các tài li u g c; 8. Th c hi n vi c giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p công trình; 9. Tham gia v i ch u tư nghi m thu công trình theo quy nh t i i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 13.- Ch u tư có trách nhi m: 1. Ký h p ng giao th u thi t k v i các t ch c tư v n xây d ng có tư cách pháp nhân thi t k úng ngành ngh theo ch ng ch hành ngh ư c c p, theo dõi ôn c vi c th c hi n thi t k úng quy nh c a h p ng; 2. Cung c p tài li u, s li u và các văn b n pháp lý c n thi t cho t ch c tư v n thi t k làm căn c thi t k công trình; 3. L p h sơ yêu c u thNm nh và trình duy t thi t k ; 4. Yêu c u t ch c tư v n thi t k gi i quy t nh ng v n phát sinh n u có v thay i thi t k trong quá trình thi công xây l p; 5. Thanh toán kinh phí thi t k ph i trên cơ s h p ng kinh t gi a ch u tư v i t ch c tư v n thi t k theo quy nh hi n hành. i u 14.- Giá thi t k công trình ư c xác nh theo k t qu u th u tuy n ch n tư v n thi t k , nhưng không ư c cao hơn m c giá thi t k do B Xây d ng ban hành. Chương 3:
 9. TH M NNH THI T K i u 15.- ThNm nh thi t k k thu t các công trình thu c d án u tư nhóm A s d ng v n nhà nư c: 1. Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t và B Xây d ng thNm nh t ng d toán; 2. Trư ng h p công trình có k thu t ph c t p, các t ch c tư v n trong nư c không kh năng thNm tra thi t k thì Th trư ng B qu n lý ngành báo cáo Th tư ng Chính ph ư c phép ch n th u tư v n nư c ngoài thNm tra thi t k . Các t ch c tư v n nư c ngoài khi nh n th u thNm tra thi t k công trình ph i ư c B Xây d ng c p gi y phép th u tư v n xây d ng theo quy nh hi n hành. i u 16. ThNm nh thi t k các công trình thu c d án u tư nhóm B và C s d ng v n nhà nư c: Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán sau khi ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k và cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh ơn giá, d toán, t ng d toán. Vi c thNm nh th c hi n theo Thông tư Liên B Xây d ng - K ho ch u tư - Tài chính s 04/TTLB ngày 10/9/1996 "Hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ". i u 17.- ThNm nh thi t k các công trình thu c d án u tư không s d ng v n nhà nư c: 1. Không thNm nh t ng d toán; 2. Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t công trình thu c nhóm A có m c tiêu s n xu t kinh doanh thu c ngành do B qu n lý sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k ; 3. Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t thi t k k thu t công trình thu c nhóm B, C sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k ; 4. Trư ng h p công trình ph c t p, các t ch c tư v n trong nư c không kh năng thNm tra thi t k thì Th trư ng B qu n lý ngành báo cáo Th tư ng Chính ph ư c phép ch n tư v n nư c ngoài thNm tra thi t k . Các t ch c tư v n nư c ngoài khi nh n th u thNm tra thi t k ph i ư c B Xây d ng c p gi y phép th u tư v n xây d ng theo quy nh hi n hành. 5. Ch u tư nhà c a nhân dân có chi u cao t 3 t ng tr xu ng (m t tr t, 2 l u) và có di n tích sàn không quá 200 m2 không ph i thNm nh thi t k nhưng ph i t ch u trách nhi m v an toàn, b n v ng c a b n thân công trình và các công trình lân c n do vi c xây d ng nhà c a mình gây nên.
 10. i u 18.- N i dung thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán quy nh như sau: 1. i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n nhà nư c: 1.1. Tính h p l c a h sơ thi t k : tư cách pháp nhân c a t ch c thi t k ; s phù h p c a thi t k v i d án u tư ư c duy t trong quy t nh u tư v quy ho ch, ki n trúc công trình; 1.2. S tuân th các tiêu chuNn xây d ng, quy chuNn k thu t xây d ng, các nh m c, ơn giá và các chính sách hi n hành có liên quan c a nhà nư c; 1.3. S phù h p và úng n c a án thi t k v i d án u tư ư c duy t. Các n i dung ch y u c n xem xét g m: - S phù h p gi a dây chuy n công ngh ho c yêu c u s d ng v i t ng m t b ng và không gian ki n trúc; - ánh giá m c n nh và b n v ng c a công trình: n n, móng, k t c u ch u l c chính; - ánh giá m c an toàn c a h th ng công trình k thu t h t ng: c p nhi t, c p hơi, c p d u, c p nư c, thoát nư c, thông gió, thông tin tín hi u, báo cháy và ch a cháy, an toàn khi cháy n ; - Các ch tiêu kinh t k thu t so v i d án ư c duy t. 1.4. S phù h p c a t ng d toán so v i thi t k k thu t ư c thNm nh và xác nh t ng m c chi phí h p lý b o m không vư t t ng m c u tư ư c ghi trong quy t nh u tư; 1.5. Các i u ki n và gi i pháp k thu t m b o n nh i v i công trình lân c n, b o v môi trư ng và b o m an toàn trong khi thi công. 2. i v i các công trình thu c d án u tư không s d ng v n Nhà nư c: 2.1. Tính h p l c a h sơ thi t k : tư cách pháp nhân c a t ch c thi t k ; s phù h p c a thi t k v i d án u tư ư c duy t v quy ho ch, ki n trúc công trình; s tuân th các tiêu chuNn k thu t xây d ng; 2.2. ánh giá m c an toàn k t c u công trình, b o v môi trư ng, phòng cháy - n cho công trình trong th i kỳ xây d ng cũng như khi s d ng; m b o n nh i v i công trình lân c n; 3. i v i các công trình thu c d án l n nhóm A, B có th t ch c thNm nh thi t k k thu t t ng ph n c a công trình thu c d án phù h p v i t ng gói th u ho c t ng t xây d ng: ki n trúc, n n móng k t c u ch u l c chính, h th ng các công trình k thu t;
 11. 4. K t thúc vi c thNm nh, cơ quan chuyên môn qu n lý xây d ng ph i l p báo cáo k t qu thNm nh nêu rõ nh ng sai sót c a thi t k và k t lu n v vi c s d ng thi t k , d th o văn b n g i lên c p có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán. i u 19.- Th i h n thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán: Tuỳ theo quy mô và tính ch t công trình, th i h n thNm nh thi t k và t ng d toán quy nh như sau: - i v i các công trình thu c d án u tư nhóm A: không quá 40 ngày; - i v i các công trình thu c d án u tư nhóm B, C: không quá 30 ngày; - i v i các công trình thu c d án u tư nhóm C: không quá 20 ngày; i u 20.- Chi phí thNm nh thi t k : Chi phí thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán ư c tính trong t ng d toán công trình theo quy nh c a B Xây d ng. i u 21.- Trách nhi m c a t ch c thNm nh thi t k : Cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k , cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh ơn giá, t ng d toán và t ch c tư v n xây d ng thNm tra thi t k ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư, ngư i có thNm quy n phê duy t và trư c pháp lu t v k t qu công vi c do mình th c hi n. Chương 4: XÉT DUY T THI T K i u 22.- Vi c phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công ph i d a trên cơ s d án u tư ư c duy t và k t qu thNm nh thi t k . i u 23.- H sơ trình duy t thi t k do ch u tư n p cho cơ quan xét duy t thi t k quy nh như sau: 1. T trình phê duy t thi t k ; 2. B n sao văn b n phê duy t d án u tư; 3. H sơ thi t k c a bư c thi t k như quy nh t i các i u 8, 9, 10 c a b n Quy ch này. i u 24.- Cơ quan ch c năng ư c c p có thNm quy n phê duy t giao thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán có trách nhi m ti p nh n h sơ trình duy t, th c hi n thNm nh thi t k và t ng d toán, chuNn b văn b n phê duy t ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t.
 12. i u 25.- Vi c phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán quy nh như sau: 1. i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n nhà nư c: 1.1. Th trư ng B qu n lý phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình d án thu c nhóm A; 1.2. Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán các công trình thu c d án nhóm B và C; 1.3. Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình thu c d án nhóm B và C do a phương u tư. Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các t nh, thành ph . 2. i v i các công trình thu c d án u tư không s d ng v n nhà nư c: 2.1. Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t các công trình thu c d án nhóm A. 2.2. Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t các công trình thu c d án nhóm B, C. 2.3. Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho Ch t ch UBND qu n, huy n phê duy t thi t k k thu t các công trình nhà riêng l thu c s h u tư nhân và các công trình nh ư c quy n c p gi y phép xây d ng, tr quy nh t i m c 5, i u 17 c a Quy ch này. i u 26.- N i dung quy t nh phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán bao g m: 1. Căn c phê duy t: Quy t nh phê duy t d án u tư u tư, văn b n trình duy t, h sơ thi t k , k t qu thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công, t ng d toán...; 2. N i dung phê duy t: 2.1. Tên công trình; 2.2. V trí xây d ng; 2.3. Các thông s k thu t chính: c p công trình, b c ch u l a, t ng di n tích chi m t, quy mô các h ng m c công trình (di n tích sàn, s t ng, chi u cao các t ng)...;
 13. 2.4. Các gi i pháp chính v ki n trúc, n n, móng, k t c u, h th ng k thu t, công ngh và trang thi t b , b o v môi trư ng, phòng cháy n , m b o an toàn xây d ng và s d ng b n thân công trình và các công trình lân c n...; 2.5. T ng d toán ( i v i các công trình thu c d án u tư s d ng v n nhà nư c): th i i m xác nh giá tr t ng d toán, t ng d toán và cơ c u t ng d toán ư c duy t, s phù h p v i t ng m c u tư ghi trong quy t nh phê duy t u tư; 2.6. Nh ng v n c n lưu ý ho c t n t i c n b sung i u ch nh; 2.7. Các t ch c liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh. i u 27.- Th i h n phê duy t thi t k t sau khi nh n h sơ ghi t i i u 23. - i v i các công trình thu c d án u tư thu c nhóm A và B: không quá 15 ngày; - i v i các công trình thu c d án u tư nhóm C: không quá 10 ngày. Quá th i h n trên mà công trình không ư c phê duy t, cơ quan xét duy t ph i tr l i cho ch u tư v lý do b ng văn b n và tr l i h sơ thi t k . Trư ng h p ph i s a ch a, b sung ho c l p l i h sơ trình duy t thì th i h n thNm nh, xét duy t ư c tính t khi nh n h sơ ã ư c i u ch nh, b sung. i u 28.- Văn b n phê duy t thi t k k thu t và thi t k k thu t thi công và t ng d toán công trình xây d ng ph i g i cho các cơ quan sau ây giám sát và qu n lý: 1. i v i các công trình thu c d án u tư nhóm A, không phân bi t ngu n v n: Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B qu n lý ngành, B Xây d ng, B Tài chính, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xây d ng công trình và cơ quan c p gi y phép xây d ng; 2. i v i các công trình thu c d án u tư nhóm B và C s d ng v n nhà nư c: cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư, cơ quan k ho ch và tài chính cùng c p, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xây d ng công trình, S xây d ng, S qu n lý xây d ng chuyên ngành ( i v i công trình chuyên ngành) và cơ quan c p gi y phép xây d ng; 3. i v i các công trình thu c d án u tư không s d ng v n nhà nư c: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương S xây d ng và S qu n lý xây d ng chuyên ngành ( i v i công trình xây d ng chuyên ngành) và cơ quan c p gi y phép xây d ng. i u 29.- Th i h n có hi u l c c a thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán các công trình ư c duy t là 2 năm. Sau 2 năm mà công trình chưa tri n khai xây d ng thì ph i ti n hành xem xét và trình duy t l i. i u 30.- Tài li u thi t k ư c duy t ph i n p lưu tr qu c gia, ngành hay lãnh th (theo phân c p) và g i cho các cơ quan có liên quan như quy nh t i i u 11 c a Quy ch này.
 14. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 31.- B n Quy ch này có hi u l c k t ngày ban hành. Nh ng quy nh khác trái v i Quy ch này u bãi b . i u 32.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành b n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản