Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 4971/Q -BGD T Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C T CH C THANH TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC SAO IN THI, COI THI, CH M THI, PHÚC KH O BÀI THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG NĂM 2008 L N 2 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 85/2006/N -CP ngày 18/8/2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giáo d c; Căn c Quy t nh s 41/2006/Q -BGD T ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi; Xét ngh c a Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c và V trư ng V Giáo d c i h c, QUY T NNH i u 1. Thành l p 65 oàn thanh tra coi thi, giám sát sao in thi, ch m thi, phúc kh o bài thi t t nghi p trung h c ph thông năm 2008 l n 2 t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c Nhà trư ng - B Qu c phòng. i u 2. U quy n cho các i h c, h c vi n, trư ng i h c, Cao ng c cán b , gi ng viên tham gia lãnh o và thành viên oàn thanh tra th c hi n nhi m v nêu t i i u 1. S lư ng cán b ư c c , th i gian và a i m thanh tra, giám sát theo s i u ng c a B Giáo d c và ào t o (có văn b n kèm theo). Trư ng oàn thanh tra ch u trách nhi m phân công c th danh sách cán b thanh tra c a c oàn thanh tra (huy ng t các trư ng n m i t nh, thành ph ) làm vi c t i Ban Ch o thi c p t nh, H i ng in sao thi, các H i ng coi thi, H i ng ch m thi và H i ng phúc kh o. Các oàn thanh tra t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Trư ng ban Ch o thi các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng Ban Ch o thi c a B T ng tham mưu - B Qu c phòng; Th trư ng các i h c, h c vi n, các trư ng i h c, Cao ng; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c
  2. trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Giáo d c i h c, V trư ng V Giáo d c Trung h c, V trư ng V Giáo d c Thư ng xuyên, Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông (bà) có tên ư c c theo i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - Thanh tra Chính ph ( báo cáo); - Các ơn v thu c B ( th c hi n); - Lưu: VT, TTr. Bành Ti n Long B GIÁO D C VÀ ÀO T O DANH SÁCH CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG THAM GIA THANH TRA, GIÁM SÁT KỲ THI T T NGHI P THPT NĂM 2008 L N 2 (Kèm theo Quy t nh s : 4971/Q -BGD T ngày 01 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) oàn Thanh tra, giám sát CB S S Tên a giám STT i m ∑ cán phương Trách sát in, thi cán Tên trư ng b nhi m sao , b thanh ch m tra thi, PK PHÍA NAM 1 An Giang 10 36 H C n Thơ Trư ng 24 12 oàn 2 B.R a- 15 44 H Ti n Giang Trư ng 32 12 V.Tàu oàn 3 B c Liêu 8 30 H Y Dư c C n Thơ Trư ng 18 12 oàn 4 10 32 C Sư ph m k thu t Trư ng 20 12 B n Tre Vĩnh Long oàn 5 Bình 8 37 H Ngân hàng TP Trư ng 25 12 Dương HCM oàn
  3. 6 Bình 15 42 H Ph m Văn ng Trư ng 30 12 nh oàn 7 Bình 11 32 HSP K thu t TP Trư ng 20 12 Phư c HCM oàn 8 Bình 10 38 H àL t Trư ng 26 12 Thu n oàn 9 Cà Mau 14 40 i h c B c Liêu Trư ng 28 12 oàn 10 C n Thơ 4 27 C SP Vĩnh Long Trư ng 15 12 oàn 11 à N ng 4 30 H Khoa h c Hu Trư ng 18 12 oàn 12 kL k 45 106 1. H Nha Trang Trư ng 50 6 oàn 2. C SP Gia Lai 44 6 13 ăk 9 26 C SP ăk Lăk Trư ng 14 12 Nông oàn 14 ng Nai 19 72 1. H Ki n trúc TP Trư ng 35 6 HCM oàn 2. C SP Bình Dương 25 6 15 ng 16 46 H Kinh t TP HCM Trư ng 34 12 Tháp oàn 16 Gia Lai 16 45 H Tây Nguyên Trư ng 33 12 oàn 17 H u 6 27 H Sư ph m ng Trư ng 15 12 Giang Tháp oàn 18 TP. H 17 65 H Qu c gia TPHCM Trư ng 53 12 Chí Minh oàn 19 Khánh 12 47 C SP Ninh Thu n Trư ng 35 12 Hoà oàn 20 Kiên 18 47 H An Giang Trư ng 35 12 Giang oàn 21 Kon Tum 3 20 H Ngo i ng - H à Trư ng 8 12 N ng oàn 22 Lâm 10 34 C SP Nha Trang Trư ng 22 12 ng oàn 23 Long An 11 35 H Văn hoá TP HCM Trư ng 23 12 oàn 24 Ninh 4 28 D b H Nha Trang Trư ng 16 12
  4. Thu n oàn 25 Phú Yên 12 35 C Sư ph m TW Nha Trư ng 23 12 Trang oàn 26 Qu ng 26 60 1. H Bách khoa – H Trư ng 30 6 Nam à N ng oàn 2. C Giao thông v n 18 6 t i2 27 Qu ng 13 52 H Sư ph m – H à Trư ng 40 12 Ngãi N ng oàn 28 Sóc 15 45 C C n Thơ Trư ng 33 12 Trăng oàn 29 Tây Ninh 5 30 H Công nghi p TP Trư ng 18 12 HCM oàn 30 Ti n 8 30 H M TP HCM Trư ng 18 12 Giang oàn 31 Trà Vinh 9 32 H Sài Gòn Trư ng 20 12 oàn 32 Vĩnh 7 26 H Trà Vinh Trư ng 14 12 Long oàn PHÍA B C 1 B c 22 49 1. H Thương m i Trư ng 24 6 Giang oàn 2. C Thu s n 13 6 2 B cC n 13 38 H K thu t CN – H Trư ng 26 12 Thái Nguyên oàn 3 B c Ninh 6 28 C Giao thông v n t i Trư ng 16 12 oàn 4 Cao B ng 26 50 1. H Y – H Thái Trư ng 20 6 Nguyên oàn 2. C SP B c C n 18 6 5 i n 12 26 H Tây B c Trư ng 14 12 Biên oàn 6 Hà Giang 29 44 C SP Tuyên Quang Trư ng 32 12 oàn 7 Hà Nam 8 27 H c vi n hành chính Trư ng 15 12 Qu c gia oàn 8 Hà N i 13 41 H Bách khoa Hà N i Trư ng 29 12 oàn
  5. 9 Hà Tây 21 108 1. H Qu c gia Hà N i Trư ng 60 6 oàn 2. H Ki n trúc HN 36 6 10 Hà Tĩnh 7 35 H Vinh Trư ng 23 12 oàn 11 H i 12 32 H Công oàn Trư ng 20 12 Dương oàn 12 H i 15 36 H K thu t Y t H i Trư ng 24 12 Phòng Dương oàn 13 Hoà Bình 22 45 HV Công nghi bưu Trư ng 33 12 chính vi n thông oàn 14 Hưng 17 45 H Nông nghi p Hà Trư ng 33 12 Yên N i oàn 15 Lai Châu 3 20 C SP Sơn La Trư ng 8 12 oàn 16 L ng Sơn 17 30 C SP B c Giang Trư ng 18 12 oàn 17 Lào Cai 7 30 C SP Yên Bái Trư ng 18 12 oàn 18 Nam 3 26 C SP Hà Nam Trư ng 14 12 nh oàn 19 Ngh An 43 157 1. H H ng c Trư ng 43 6 oàn 2. H Hà Tĩnh 42 6 3. C Y t Hà Tĩnh 30 4. C Y t Thanh Hoá 30 20 Ninh 15 52 1. H Y Thái Bình Trư ng 20 6 Bình oàn 2. C SP Thái Bình 20 6 21 Phú Th 21 57 1. HSP Hà N i 2 Trư ng 25 6 oàn 2. C SP Vĩnh phúc 20 6 22 Qu ng 17 35 C SP Qu ng Tr Trư ng 23 12 Bình oàn 23 Qu ng 13 32 C C ng ng H i Trư ng 20 12 Ninh Phòng oàn 24 Qu ng 6 30 H Sư ph m – H Hu Trư ng 18 12 Tr oàn
  6. 25 Sơn La 25 55 1. C SP Hoà bình Trư ng 23 6 oàn 2. C Văn hoá ngh 20 6 thu t Tây B c 26 Thái 8 30 H Hoa Lư – Ninh Trư ng 18 12 Bình Bình oàn 27 Thái 19 50 1. H Y Hà N i Trư ng 22 6 Nguyên oàn 2. C N i v 16 6 28 Thanh 52 137 1. C SP Ngh An Trư ng 30 6 Hoá oàn 2. C SP Nam nh 30 6 3. C Xây d ng Nam 35 nh 4. C Kinh t k thu t 30 Ngh An 29 Th a 6 32 H Qu ng Bình Trư ng 20 12 Thiên oàn Hu 30 Tuyên 20 46 1. C Công nghi p Trư ng 20 6 Quang Phúc Yên oàn 2. C SP Hà Giang 14 6 31 Yên Bái 28 47 C Hoá ch t Trư ng 35 12 oàn 32 Vĩnh 12 35 H Hùng Vương Trư ng 23 12 Phúc oàn 33 C c Nhà 2 4 B GD& T Trư ng 2 2 trư ng oàn T ng 930 2805 2025 780
Đồng bộ tài khoản