Quyết định số 5-QĐ/BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 5-QĐ/BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5-QĐ/BNV về Điều lệ quản lý nghề chứa trọ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5-QĐ/BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5-Q /BNV Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH C A B N I V S 5-Q /BNV NGÀY 12-2-1980 BAN HÀNH I U L QU N LÝ NGH CH A TR B TRƯ NG B N IV Căn c Pháp l nh c a U ban thư ng v Qu c h i ngày 20 tháng 7 năm 1962 quy nh nhi m v , quy n h n c a c nh sát nhân dân; Căn c thông tư s 348-TTg ngày 27/6/1978 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c xây d ng và c i t o ngành kinh doanh khách s n mi n Nam theo hư ng kinh doanh xã h i ch nghĩa; b o m an toàn và ph c v nhu c u ngh tr c a cán b và nhân dân ; ph c v vi c ti p ón khách c a các cơ quan Nhà nư c và các oàn th qu n chúng, ph c v nhu c u tham quan du l ch cu khách trong nư c và nư c ngoài v.v... nâng cao trách nhi m ph c v c a ngư i làm ngh ch a tr ; ng th i ngăn ng a, phát hi n ph n t x u l i d ng cơ s ch a tr ho t ng phi pháp góp ph n gi gìn an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành i u l qu n lý ngh ch a tr kèm theo quy t nh này. i u 2: i u l này thay th ngh nh s 35-N CA ngày 14/2/1959 c a B Công an v ăng ký, qu n lý ngh ch a tr . i u 3: i u l có hi u l c k t ngày ký. i u 4: Các ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các ng chí chánh văn phòng, c c trư ng, v trư ng... thu c B N i v ch u trách nhi m thi hành i u l này. Tr n Quy t ( ã ký) I UL
  2. QU N LÝ NGH CH A TR (Ban hành kèm theo quy t nh s 5-Q /BNV ngày 12/2/1980 c a B N i v ) Chương 1: NGUYÊN T C CHUNG i u 1: M i t ch c và cá nhân kinh doanh khách s n ch a tr ho c dư i hình th c cho ngh tr không thu ti n nhưng làm ngh khác như c a hàng ăn, gi i khát, tràn ng a... thu c các khu v c qu c doanh, công tư h p doanh, t p th và cá th u ch u s qu n lý c a cơ quan công an theo quy nh c a i u l này. i u 2: Ngư i không có qu c t ch Vi t Nam không ư c làm ngh ch a tr t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2: I U KI N VÀ TH T C XIN PHÉP LÀM NGH CH A TR i u 3: Các t ch c và cá nhân mu n làm ngh ch a tr ph i có i u ki n sau: 1. ư c cơ quan có thNm quy n cho phép: a. i v i các cơ s qu c doanh và công tư h p doanh do trung ương tr c ti p qu n lý thì ph i có quy t nh thành l p c a B ch qu n ho c cơ quan ngang B ; n u do a phương tr c ti p qu n lý thì ph i có quy t nh thành l p c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. b. i v i các cơ s t p th và tư nhân ph i có gi y c a U ban nhân dân huy n ho c c p tương ương nơi t cơ s ch a tr cho phép. 2. Ph i có nh ng thi t b , ti n nghi ph c v , b o m an toàn, v sinh cho khác tr như giư ng, chi u, chăn, màn, ánh sáng, nơi v sinh, nơi c t gi hành lý cho khách, d ng c phòng cháy, ch a cháy, v.v... theo quy nh c a cơ quan ch qu n và cơ quan y t , công an, v.v... 3. Nh ng ngư i làm trong các cơ s ch a tr ph i b o m các tiêu chuNn sau ây: a. Là công dân lương thi n; có l ch s rõ ràng; không có ti n án ho c ti n s v t i ph n cách m ng; không có ti n án ho c ti n s v m t s t i ph m khác như cư p c a, gi t ngư i, tr m c p, ch ch a, buôn l u, l a o, oa tr , tiêu th c a gian v.v... b. Nghiêm ch nh ch p hành m i chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c; c. Không có b nh truy n nhi m; d. Nh ng ngư i kinh doanh ngh ch a tr t p th và tư nhân ph i là nhân khNu thư ng trú trong ph m vi th tr n, th xã, huy n, khu ph , qu n, thành ph thu c t nh, nơi t cơ s kinh doanh.
  3. i u 4: Th t c xin phép làm ngh ch a tr . 1. i v i các cơ s t p th và tư nhân: a. ơn xin phép làm ngh ghi rõ a i m và n i dung kinh doanh, h và tên ngư i ph trách ho c ch cơ s , s ngư i ph c v , t ch c b máy, d ki n ngày khai trương; b. B n th ng kê phương ti n thi t b c a cơ s ; c. Sơ khu v c cơ s ch a tr , trình bày th y ư c s b trí bên trong, kèm theo thuy t minh v phân lo i phòng, m c ch a khách tr ...; d. Danh sách nh ng ngư i làm trong cơ s , m i ngư i có b n lý l ch t khai có xác nh n c a U ban nhân dân cơ s nơi thư ng trú và 2 nh c 3 x 4 cm, m t nhìn th ng, không i nón, mũ. M i lo i gi y t k trên l p thành hai b n, n p cho U ban nhân dân huy n ho c c p tương ương nơi t cơ s ch a tr xét, khi ư c U ban nhân dân huy n ho c c p tương ương c p gi y phép m i ư c ho t ng. 2. Cơ s qu c doanh và công tư h p doanh: Sau khi ư c cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p và trư c khi khai trương, cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý cơ s ch a tr ph i có văn b n trao i trư c v i cơ quan công an cùng c p v a i m và n i dung kinh doanh, v t ch c b máy, ngư i ph trách, s ngư i ph c v , v d ki n ngày khai trương. Kèm theo sơ khu v c cơ s trình bày th y ư c s b trí bên trong, có thuy t minh v quy mô, m c ch a khách tr , phân lo i phòng; th ng kê thi t b , ti n nghi và danh sách cán b , nhân viên ph c v trong cơ s . Chương 3: NH NG QUY NNH KHI LÀM NGH i u 5: Các cơ s ch a tr khi ho t ng ph i: 1. Có bi n hi n treo trư c c a, các t ng, l u, phòng, giư ng u ph i ánh s theo úng sơ ; 2. Có niêm y t b ng giá thuê tr , n i quy c a cơ s ch a tr . Nh ng niên y t này ph i ư c cơ quan c p gi y phép ho c cơ quan ch qu n duy t và nơi d th y; 3. Nơi thư ng tr c, bu ng ng t p th , hành lang, l i i l i, nơi v sinh... ph i có ánh sáng su t êm. N u là bu ng ng t p th , ph i phân bi t bu ng c a nam riêng, n riêng; 4. Ph i có ngư i thư ng tr c ti p khách và tr c su t th i gian có khách tr . Ph i có s ăng ký khách tr (m u do cơ quan công an hư ng d n và làm th t c ăng ký t m trú cho khách tr hàng ngày. S ăng ký khách tr ph i ăng ký t i cơ quan công an qu n
  4. lý trư c khi s d ng, khi s d ng h t ph i em n p cho cơ quan công an qu n lý và ăng ký dùng s m i. i u 6: Th t c trình báo t m trú cho khách tr như sau: 1. M i khi có khách n tr , ngư i thư ng tr c c a cơ s ch a tr xem xét gi y t tuỳ thân c a khác, ghi vào s ăng ký khách tr , vi t phi u báo nhân khNu t m trú t ng khách tr và làm th t c trình báo như sau: a. Trư c 23 gi trong ngày, n u có khách n tr , sau khi làm th t c kê khai, cơ s ch a tr ph i c ngư i mang s ăng ký tr , phi u báo nhân khNu t m trú và gi y t tuỳ thân c a khách n ăng ký t m trú t i các n công an s t i. Nơi không có n công an thì trình báo v i U ban nhân dân cơ s . b. Sau 23 gi , n u có khách n thêm, cơ s ch a tr ph i trình báo b sung k p th i trư c lúc khách i. c. N u có khách ch thuê bu ng ban ngày, không k th i gian dài, ng n cơ s ch a tr ph i làm y th t c kê khai và tình báo t m trú. 2. các khách s n, quán tr có khách là ngư i nư c ngoài n t m trú thì vi c kê khai và trình báo t m trú như sau: a. i v i khách tham quan du l ch, ki u dân, lưu h c sinh, chuyên gia là ngư i nư c ngoài thì ngư i thư ng tr c khách s n, quán tr ph i yêu c u khách (ho c cán b Vi t Nam, i v i khách có cán b Vi t Nam i hư ng d n) xu t trình h chi u ho c gi y t thay h chi u và gi y phép i l i c a khách, làm th t c kê khai t m trú. Sau ó, ngư i thư ng tr c c a khách s n, quán tr ph i trình báo cho n, phư ng công an a phương; nơi không có n, phư ng công an thì trình báo cho công an c p qu n, huy n. b. i v i khách c a ng, Chính ph , Qu c h i, các oàn khách c bi t và nh ng khách là ngư i có thân ph n ngo i giao, có quy nh riêng. i u 7: Cơ s ch a tr khi c t gi hành lý c a khách ph i có s ghi chép và có biên lai giao nh n c th , n u m t mát, hư h ng thì ngư i ch ho c ngư i ph trách cơ s ch a tr ph i có trách nhi m b i thư ng. N u khác mang theo vũ khí, ch t n , ch t cháy, ch t c... thì cơ s ch a tr yêu c u khách xu t trình gi y phép s d ng, v n chuy n, và g i cơ s ch a tr coi gi , không khách em theo vào bu ng ng . N u khách không ch p hành, cơ s ch a tr có quy n t ch i không cho tr . i u 8: Ngư i ph trách ho c ch cơ s ch a tr có trách nhi m: 1. B o m an toàn cho khách tr , giúp khi khách g p tai n n, săn sóc khi khách m au, phòng d ch b nh. N u khách quên hành lý ... cơ s ch a tr ph i ghi vào s , b o qu n chu áo và k p th i báo cho cơ quan công an tìm các tr l i cho khách.
  5. 2. Khi phát hi n có hành vi ph m pháp, có ngư i ho c hi n tư ng nghi v n thì ngư i làm ngh trong cơ s ch a tr ph i k p th i báo cho cơ quan công an g n nh t bi t và có trách nhi m tham gia gi i quy t. 3. Khi có cán b công an n ki m tra, ngư i ph trách ho c ch cơ s ch a tr có trách nhi m hư ng d n, t o i u ki n giúp theo yêu c u c a cán b ki m tra, không ư c gây c n tr khi cán b ki m tra thi hành nhi m v . i u 9: Cơ s ch a tr không ư c ch a quá s lư ng ngư i ã quy nh. Trong nh ng d p l , t t, h i hè... n u vì nhu c u v khách tr tăng lên, cơ s ch a tr ph i ư cs ng ý c a cơ quan công an và cơ quan qu n lý kinh doanh m i ư c gi i quy t cho khách tr thêm. i u 10: Cơ s ch a tr c a t p th và tư nhân có nh ng thay i như ngư i ph trách ho c ch cơ s , thay i ngư i ph c v , c n báo cáo cho cơ quan công an xét duy t lý l ch. Trư ng h p i tên hi u, làm thêm ngh khác, m r ng ho c thu h p ph m vi ch a tr , thay i a i m... thì ngư i ph trách ho c ch cơ s ph i làm ơn xin phép cơ quan c p gi y phép, sau khi ư c phép m i ư c thay i. Cơ s qu c doanh, công tư h p doanh có nh ng thay i như trên thì cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý cơ s ó ph i có văn b n trao i trư c v i cơ quan công an cùng c p. Chương 4: BI N PHÁP TH C HI N i u 11: Trong th i h n 30 ngày k t khi a phương công b i u l này, t t c các t ch c và cá nhân ang làm ngh ch a tr ph i làm y các th t c quy nh i u l này, trong khi ch i cơ quan có thNm quy n cho phép v n ư c ti p t c ho t ng, nhưng ph i nghiêm ch nh tuân theo các quy nh trong i u l này. i u 12: Nh ng t ch c, cá nhân nào thi hành nghiêm ch nh nh ng i u quy nh trong i u l và có thành tích xu t s c s ư c khen thư ng. i u 13: Nh ng t ch c, cá nhân nào làm trái nh ng i u quy nh trong i u l này ho c l i d ng cơ s ch a tr ho t ng phi pháp s tuỳ theo l i n ng, nh mà x ph t như sau: a. C nh cáo; b. Ph t vi c nh; c. Ph t ti n theo th l kinh doanh; d. ình ch kinh doanh, thu h i gi y phép; e. Truy t trư c toà án. i u 14: Vi c s a i i u l này do B trư ng B N i v quy t nh.
Đồng bộ tài khoản