Quyết định số 50/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/1999/QĐ-UB về Quy chế thành lập và hoạt động quỹ phát triển nhà ở của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy chế thành lập và hoạt động quỹ phát triển nhà ở của thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 02/04/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/1999/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 50/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 9 CỦA QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1999/QĐ-UB NGÀY 02/04/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật NSNN; Căn cứ Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 02/04/1999 của UBND Thành phố ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 1363/TC-QLNS ngày 10/06/1999, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 2/4/1999 của UBND Thành phố như sau: - Bổ sung Điểm 9.1: "...Kinh phí hoạt động cho bộ máy quản lý Quỹ do Ngân sách Thành phố cấp. Hàng năm Giám đốc Quỹ căn cứ theo chế độ tài chính hành chính sự nghiệp hiện hành để lập dự toán chi ngân sách cho hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ thống nhất với Sở Tài chính Vật giá, trình UBND Thành phố quyết định". - Sửa đổi, bổ sung Điểm 9.2: Điểm 9.2 trước đây quy định: "Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố, được hạch toán và theo dõi riêng" Nay sửa đổi, bổ sung: "Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố, được hạch toán và theo dõi riêng" Điều 2: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc: Sở Tài chính vật giá, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố và Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.
  2. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hạnh
Đồng bộ tài khoản