Quyết định số 50/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tứ Hiệp, tại xã Tứ Hiệp-huyện Thanh Trì-Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 50/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I T HI P, T I XÃ T HI P - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/2.000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 49/2004/Q - UB ngày19 tháng 03 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i T Hi p, t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu ô th m i T Hi p, t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND xã T Hi p, Giám c Công ty Cơ i n công trình, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I T HI P, T I XÃ T HI P - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/2.000 (Ban hành theo Quy t nh s 50/2004/Q -UB ngày 19 tháng 03năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2000 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 49/2004/Q - UB ngày 19 tháng 03 năm 2004 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th T Hi p còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th T Hi p theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: * T ng di n tích khu v c quy ho ch: 89,317 ha. * a i m: xã T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i * Ph m vi gi i h n khu t: + Phía B c giáp ranh gi i khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p; + Phía ông giáp tuy n ư ng tránh Pháp Vân - C u Gi ; + Phía Tây giáp tuy n ư ng phân khu v c phía ông Th tr n Văn i n; + Phía Nam giáp tuy n ư ng 70 kéo dài.
 3. i u 6: T ng di n tích khu v c quy ho ch: 89,317 ha. (Chi ti t xem B n v Quy ho ch s d ng t QH-05 và Thuy t minh t ng h p) Bao g m các ch c năng s d ng t sau: a. t xây d ng công trình ngoài ch c năng khu 1 Sông Tô L ch 2 ư ng giao thông Thành ph và khu v c 3 Tr s cơ quan, xí nghi p 4 Công c ng Thành ph & khu v c 5 Cây xanh công viên khu v c 6 Cây xanh cách ly và d phòng 7 Di tích l ch s văn hoá & tôn giáo 8 Khu ph c v chuy n i ngành ngh b. t xây d ng công trình ch c năng khu 9 ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây) 10 Cây xanh th d c th thao khu 11 Công c ng khu 12 ơn v G m: 12a Làng xóm hi n có và d ki n dãn dân 12b Cây xanh ơn v 12c Công c ng ơn v 12d Trư ng ti u h c 12e Trư ng trung h c cơ s 12f Nhà tr , m u giáo 12g t m i 12h ư ng nhánh 12k Các bãi xe t p trung i u 7: - t xây d ng công trình ngoài ch c năng khu có t ng di n tích: 410.241m2 (Chi ti t xem B n v Quy ho ch s d ng t QH-05 và Thuy t minh t ng h p), bao g m:
 4. - Sông Tô L ch: Có di n tích: 23.460 m2, g m 1 ô t có s hi u: A1. - ư ng giao thông Thành ph và khu v c: T ng di n tích: 111.106 m2, g m 4 ô t có s hi u: A2, A4, A5, A6. - Công c ng Thành ph và khu v c: T ng di n tích: 58.860 m2, g m 4 ô t có s hi u: A3, A7, A11, A12. - Tr s cơ quan, xí nghi p: T ng di n tích: 39.330 m2, g m 3 ô t có s hi u: A8, A9, A10. - Cây xanh công viên khu v c: T ng di n tích: 80.480 m2, g m 11 ô t có s hi u: A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23. - Cây xanh cách ly và d phòng: T ng di n tích: 77.465 m2, g m 2 ô t có s hi u: A27, A28. - Di tích l ch s và tôn giáo : T ng di n tích: 9.970 m2, g m 2 ô t có s hi u: A24, A25. - Khu ph c v chuy n i ngành ngh : Có di n tích: 9.570m2, g m 1 ô t có s hi u: A26. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: - Các tính ch t ch c năng công trình trong ph n t này ư c th c hi n theo D án riêng. - i v i các công trình h t ng k thu t (Sông Tô L ch, các tuy n giao thông, các tuy n cung c p và x lý h t ng k thu t khác): Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. - i v i các công trình công c ng c p Thành ph và khu v c: Hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên công trình. Chi u cao công trình ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - i v i khu v c t cây xanh cách ly, d phòng: Tuy t i c m xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th tr ng cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. - Các công trình di tích l ch s và tôn giáo ư c b o t n, tôn t o ho c m r ng theo các quy nh c a Nhà nư c v b o t n các di tích, di s n văn hoá và ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 8:
 5. - t cây xanh th d c th thao khu : Có di n tích: 17.130 m2, g m 1 ô t có s hi u: B2. * .Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Là i m cây xanh và sân bãi th d c th thao ph c v dân cư trong khu . Trong ô t này ư c phép xây d ng công trình v i ch c năng ph c v th thao, ngh ngơi thư dãn nhưng m t xây d ng £ 5%. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu dân cư. i u 9: - t công trình công c ng khu : T ng di n tích: 8.340 m2, g m 2 ô t có s hi u: B3, B4. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: S s hi u Ch c năng s d ng di n tích t ng cao m t h s (m2) tb xD (%) TT ô t s d ng 1 b3 Tr m y t xã c i t o 2.800 m r ng và i m vui chơi công c ng hi n Theo d án riêng và ư c c p có. có thNm quy n phê duy t 2 b4 Công c ng h n h p 5.540 ưu tiên ch c năng văn hoá Khi thi t k xây d ng: Hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên công trình. Chi u cao công trình ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 10: - t làng xóm hi n có và d ki n dãn dân: T ng di n tích: 214.577 m2, g m 8 ô t có s hi u: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: - i v i t th cư (làng xóm): Theo hư ng c i t o, th p t ng (2-3 t ng), m t xây d ng dư i 40% ư c xu t c th khi l p quy ho ch chi ti t t l 1/500 có cơ s hư ng d n, ki m soát quá trình c i t o - xây d ng. - iv i t dành cho các h dãn cư m i:
 6. Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. - Các ch tiêu quy ho ch: S s hi u Ch c năng s d ng di n t ng cao m t h s tích tb xD (%) TT ô t (m2) s d ng 1 c1 Thôn Văn i n hi n có, 51.590 Căn c Quy t nh s : c i t o ch nh trang (Dân 69/1999/Q -UB ngày s : 1034 ngư i) 18/8/1999 c a UBND Thành ph 2 c2 Thôn Cương Ngô hi n 41.110 Căn c Quy t nh s : có, c i t o ch nh trang và 69/1999/Q -UB ngày xóm m i dãn dân phía 18/8/1999 c a UBND Thành nam ư ng liên xã hi n ph có (DS: 660 ngư i) 3 c3 Thôn Cương Ngô & C 86.027 Căn c Quy t nh s : i n B hi n có, c i t o 69/1999/Q -UB ngày ch nh trang (DS: 1.360 18/8/1999 c a UBND Thành ngư i) ph 4 c4 D ki n dãn dân thôn 8.300 2,5 54 1,35 Văn i n (DS: 246 ngư i) 5 c5 D ki n dãn dân thôn 8.290 2,3 54 1,24 Cương Ngô và C i n B (DS: 270 ngư i) 6 c6 D ki n dãn dân thôn 6.930 3,5 35 1,23 Cương Ngô và C i n B (DS: 230 ngư i) 7 c7 Xóm m i thôn C i n 3.230 Căn c Quy t nh s : B hi n có c i t o, ch nh 69/1999/Q -UB ngày trang (Dân s ư c tính 18/8/1999 c a UBND Thành vào ô t có s hi u C3) ph 8 c8 Xóm m i thôn C i n 9.100 Căn c Quy t nh s : B hi n có c i t o, ch nh 69/1999/Q -UB ngày trang (Dân s ư c tính 18/8/1999 c a UBND Thành vào ô t có s hi u C3) ph i u 11: - t cây xanh ơn v : T ng di n tích: 9.810 m2, g m 4 ô t có s hi u: C9, C10, C11, C12.
 7. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Là các i m cây xanh và sân chơi ph c v dân cư trong các nhóm nhà . Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho các nhóm nhà . i u 12: - t công c ng ơn v : T ng di n tích: 6.070 m2, g m 2 ô t có s hi u: C13, C34. S s hi u Ch c năng s d ng di n tích t ng m t h s (m2) cao tb xD (%) TT ô t s d ng 1 c13 Công c ng h n h p ưu 3.610 4,25 31 1,32 tiên ch c năng d ch v hành chính. 2 c34 Công c ng h n h p ưu 2.460 3,0 32 0,96 tiên ch c năng d ch v c ng ng (ch , siêu th ...) Yêu c u v quy ho ch ki n trúc: Hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên công trình. Chi u cao công trình ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 13: - t trư ng ti u h c: T ng di n tích: 16.900 m2, g m 2 ô t có s hi u: C14, C17. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. S s Ch c năng s d ng di n t ng m t h s hi u tích cao tb xD (%) TT (m2) s d ng ô t 1 c14 Trư ng ti u h c quy mô 428hs 8.090 2,5 25 0,63 (19m2 t/1hs) - ph c v thôn Văn i n và nhóm m i phía ông B c
 8. 2 c17 Trư ng ti u h c quy mô 464hs 8.810 3,0 22 0,65 (19m2 t/1hs) - trư c m t ph c v chung toàn xã và nhóm m i phía nam, lâu dài ph c v ơn v phía Nam i u 14: - t trư ng trung h c cơ s : T ng di n tích: 15.550 m2, g m 2 ô t có s hi u: C15, C16. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: S s hi u Ch c năng s d ng di n t ng m t h s tích cao tb xD (%) TT ô t (m2) s d ng 1 c15 Trư ng THCS quy mô 6.970 2,5 25 0,63 320hs (20m2 t/1hs) - ph c v thôn văn i n và nhóm m i phía ông B c 2 c16 Trư ng THCS hi n có 8.580 2,5 25 0,63 m r ng quy mô 430hs (20m2 t/1hs) - giai o n trư c m t ph c v chung toàn xã và nhóm m i phía ông Nam. - Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. i u 15: - t Nhà tr , m u giáo: T ng di n tích: 17.010 m2, g m 6 ô t có s hi u: C18, C19, C20, C21, C22, C23. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: S s ô Ch c năng s d ng di n tích t ng m t h s t (m2) cao tb xD TT (%) s d ng 1 c18 M u giáo quy mô 224 cháu 5.330 2,0 25 0,50 (25m2 t/1cháu) - ph c v thôn Văn i n và nhóm m i phía B c. 2 c19 Nhà tr quy mô 136 cháu 3.340 2,0 28 0,57 (25m2 t/1cháu) - ph c v nhóm m i phía B c.
 9. 3 c20 Nhà tr quy mô 82 cháu (25m2 2.050 2,0 25 0,50 t/1cháu) - ph c v dân cư thôn Văn i n. 4 c21 M u giáo quy mô 197 cháu 2.960 2,0 30 0,59 (15m2 t/1cháu) - ph c v dân cư thôn Cương Ngô, C i n B và nhóm m i phía Nam. 5 c22 Nhà tr hi n có quy mô 55 1.090 2,0 30 0,60 cháu (20m2 t/1cháu) ph c v dân cư thôn Cương Ngô. 6 c23 Nhà tr quy mô 112 cháu 2.240 2,0 28 0,56 (20m2 t/1cháu) - ph c v dân cư thôn Cương Ngô, C i n B và nhóm m i phía Nam. - Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. i u 16: - t m i: T ng di n tích: 75.460 m2, g m 7 ô t có s hi u: C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: S s Ch c năng s d ng di n t ng m t h s dân hi u tích cao s TT (m2) tb xD s ô (%) d ng t Nhà cao t ng; t ng 1 dành 1 c24 15.200 7,0 37 2,71 960 cho các d ch v công c ng Nhà th p t ng ph c v di 2 c25 8.400 2,5 30 0,75 280 dân gi i phóng m t b ng Nhà cao t ng; t ng 1 & 2 3 c26 dành cho các d ch v công 15.720 9,0 30 2,10 1.080 c ng Nhà th p t ng ph c v di 4 c27 10.750 3,0 30 0,90 360 dân gi i phóng m t b ng
 10. Nhà cao t ng và th p t ng 5 c28 15.590 5,0 40 1,60 440 ph c v di dân G.P.M.B. Nhà cao t ng; t ng 1 dành 6 c29 5.880 9,0 30 2,40 380 cho các d ch v công c ng 7 c30 Nhà th p t ng 3.920 3,0 30 0,60 120 - C n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. - Các công trình ti p giáp m t ư ng chính ph i ư c xem xét c th tuỳ theo t ng lo i ư ng và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý. - Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 17: H th ng giao thông: - Giao thông i ngo i: Bao quanh khu v c quy ho ch là các tuy n ư ng c p qu c gia, thành ph và ư ng phân khu v c. Trong ó: + Phía ông khu v c quy ho ch là tuy n ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi chi u dài kho ng 1326 m, m t c t ngang r ng 30m v i 4 làn xe cao t c. + Phía Nam khu v c quy ho ch là tuy n ư ng 70 kéo dài v i chi u dài kho ng 1084m, m t c t ngang r ng 50 - 75m g m 4 làn xe ch y nhanh và 4 làn xe a phương. + Phía Tây khu v c quy ho ch là tuy n ư ng c p phân khu v c v i chi u dài kho ng 1035m, m t c t ngang r ng 27m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 6mx2). + Phía B c khu v c quy ho ch là tuy n ư ng c p phân khu v c d c theo b phía Nam sông Tô L ch v i chi u dài kho ng 523m, m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 7,5mx2). - Giao thông n i b : g m các tuy n ư ng phân khu v c và ư ng nhánh: + Tuy n ư ng gom phía ông k t h p v i d i cây xanh cách ly (ch y d c theo phía Tây tuy n ư ng cao t c) có chi u dài kho ng1201m, m t c t ngang r ng 20m g m hè phía Tây r ng 5m, lòng ư ng 2 làn xe r ng 7,5m, hè phía ông và d i cây xanh cách ly r ng 7,5m. + Tuy n ư ng tr c chính ông - Tây có chi u dài kho ng 636m, là ư ng c p phân khu v c có m t c t ngang r ng 33m, bao g m: lòng ư ng hai d i r ng 7,5mx2, hè hai bên r ng 6mx2, d i cây xanh trung tâm r ng 6m.
 11. + Các tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 13,5 – 17,5m, lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng (3-5m)x2. Các tuy n ư ng nhánh t i các khu v c xây d ng m i d ng ô c , có hư ng vuông góc v i các tuy n ư ng gom và ư ng tr c chính c a khu v c quy ho ch. t o i u ki n cho dân cư t i khu v c làng xóm cũ ti p c n và s d ng các công trình h t ng ô th i d c theo các ư ng quy ho ch, t n d ng t i a h th ng ư ng xương cá và các công trình h t ng k thu t hi n có trong khu làng xóm cũ, các tuy n ư ng nhánh còn l i có v trí và hư ng tuy n áp sát khu v c làng xóm hi n có, là ranh gi i gi a khu v c xây d ng m i và khu làng xóm cũ. Các tuy n ư ng nhánh này là hành lang b trí các công trình h t ng k thu t ô th ph c v c khu v c xây d ng m i và khu dân cư hi n có, là nơi th c hi n các gi i pháp k thu t kh c ph c tình tr ng c t n n khu v c xây d ng m i cao hơn c t hi n tr ng trong khu làng xóm cũ. - Nơi xe: V i ch tiêu xe ô tô con là 100xe/1000 dân, nhu c u bãi xe trong ph m vi quy ho ch kho ng 740 xe, ư c b trí như sau: + i v i khu v c xây d ng m i: Các công trình nhà và công trình công c ng cao t ng, bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe c a t ng công trình trong khuôn viên, t ng h m và t ng 1 (không tính vào ch tiêu t giao thông). + i v i khu v c làng xóm cũ: ư c b trí t i 6 v trí trên tuy n tr c chính c a khu quy ho ch, xen k trong các khu t cây xanh và công trình công c ng và g n khu làng xóm hi n có v i t ng di n tích kho ng 1,05 ha (s c ch a 420 xe). i u 18: H th ng thoát nư c mưa và cao san n n - H th ng thoát nư c mưa c a khu v c quy ho ch là h th ng thoát nư c riêng gi a nư c mưa và nư c th i. Nư c mưa c a khu v c quy ho ch ư c x ra sông Tô L ch phía B c và mương tiêu T Hi p – Ngũ Hi p phía Nam. - H th ng thoát nư c mưa khu v c quy ho ch bao g m: + H th ng c ng ng m thoát nư c b trí d c theo các ư ng quy ho ch v i t ng chi u dài kho ng 5207,5m, ti t di n D = 600 – 2250mm + Các tuy n rãnh có ti t di n 0,5mx1m và 0,6mx1,2m, t ng chi u dài kho ng 700m ư c xây d ng d c theo các tuy n ư ng quy ho ch ranh gi i khu v c xây d ng m i và khu làng xóm cũ. Các rãnh thoát nư c này thu nư c t khu v c dân cư làng xóm cũ và u n i vào h th ng c ng ng m c a khu v c quy ho ch. + H th ng mương h ư c c i t o t h th ng h ao hi n có xung quanh hai thôn Cương Ngô và C i n B. H th ng mương h này thu gom nư c mưa t hai thôn nói trên, tiêu nư c ra mương tiêu T Hi p – Ngũ Hi p phía Nam khu v c quy ho ch thông qua tuy n c ng chính b trí d c theo ư ng phân khu v c phía Tây. - Thi t k san n n d a trên cơ s h th ng thoát nư c ã ư c thi t k , m b o khu t xây d ng không b úng ng p, thu n ti n cho vi c xây d ng công trình. Hư ng d c n n có hai hư ng thoát nư c chính ra sông Tô L ch phía B c và tuy n c ng quy ho ch khu v c phía Tây.
 12. - Cao thi t k tim ư ng t i ng giao nhau ư c xác nh trên cơ s cao t c ng thoát nư c, sâu chôn c ng t 0,7-0,9m, cao n n ô t ư c xác nh phù h p cao tim ư ng và n n chung lân c n. d c mái n n thi t k i ³ 0,004, m b o thoát nư c t ch y. i u 19: H th ng c p nư c: - Ngu n nư c c p cho khu v c quy ho ch ch y u t nhà máy nư c Văn i n và m t ph n t nhà máy nư c Pháp Vân và Nhà máy nư c Nam Dư Thư ng thông qua tuy n ng phân ph i chính F160 ch y d c theo ư ng phân khu v c. - T tuy n ng F 160 nói trên, nư c ư c ưa vào các tuy n ng phân ph i nh hơn (F110mm ¸F50mm) b trí d c theo các tr c ư ng trong khu v c quy ho ch c p nư c cho các công trình. - Các công trình th p t ng l y nư c tr c ti p t ư ng ng phân ph i t trên hè ư ng b ng áp l c nư c c a nhà máy nư c, các công trình cao t ng l y nư c qua b ch a và tr m bơm tăng áp ( ư c thi t k c th cho t ng công trình). - C p nư c ch a cháy: D c theo các ư ng chính có tuy n ng D= 110 n 160 b trí các h ng nư c c u ho v i kho ng cách t 100m n 150m. i v i các công trình cao t ng ph i có h th ng phòng cháy, ch a cháy riêng cho t ng công trình. i v i khu v c làng xóm s ư c l y nư c t các ao h và các h ng c u ho b trí d c ư ng quy ho ch sát v i làng xóm. C p nư c ch a cháy cho khu v c còn ư c l y t các h ng c u ho d c theo QL1 và các ư ng chính khu v c có tuy n ng c p nư c truy n d n i qua. i u 20: H th ng c p i n và thông tin - bưu i n a) C p i n: - Khu v c quy ho ch ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV Văn i n thông qua các tuy n cáp tr c 22KV ch y d c theo tuy n ư ng phân khu v c phía Tây. - M ng trung th : + Xây d ng 2,2km tuy n cáp nhánh r t ư ng cáp tr c 22KV i d c theo ư ng biên phía Tây. Các tuy n cáp nhánh này i d c theo các tuy n ư ng quy ho ch c p i n cho 10 tr m bi n áp xây m i và 3 tr m c i t o nâng c p. + Trư c m t khi m ng cáp 22KV chưa xây d ng, các ph t i c a khu v c quy ho ch v n ti p t c s d ng các tuy n dây 6KV, 35KV hi n có. - Chi u sáng èn ư ng: Xây d ng 9,6km cáp 0,4KV c p i n cho chi u sáng èn ư ng, b trí i ng m d c theo v a hè. b) Thông tin bưu i n
 13. - Khu v c quy ho ch thu c ph m vi ph c v t ng ài i u khi n Thanh Trì, các h thuê bao trong khu v c quy ho ch ư c l y ngu n t t ng ài v tinh N0 13-7000 s ư c xây d ng trong khu trung tâm công c ng phía Nam khu ô th , c nh ư ng 70 kéo dài. - M ng ngo i vi: xây d ng 0,8km tuy n cáp quang liên ài n i t ng ài i u khi n Thanh Trì v i t ng ài v tinh N0 13-7000 s và 2,4km dây cáp g c i ng m d c v a hè, n i t ng ài v tinh v i 6 t cáp thuê bao. i u 21: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng a)Thoát nư c bNn - H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng thoát nư c riêng. Nư c th i c a khu v c quy ho ch ư c thu gom vào h th ng c ng thoát nư c th i d n ra tr m x lý nư c th i t p trung phía Nam khu v c quy ho ch. - Trư c m t khi chưa có h th ng thoát nư c th i thành ph , nư c th i c a khu khu v c quy ho ch sau khi x lý c c b ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. b) Rác th i: i v i các khu nhà cao t ng ph i có h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác c a t ng ơn nguyên và hàng ngày ư c v n chuy n n nơi x lý rác c a Thành ph . i v i khu nhà th p t ng và làng xóm cũ, rác th i sinh ho t ư c thu gom b ng xe Ny ho c b trí các thùng rác c nh v i kho ng cách 100m/thùng và có h p ng v i ơn v d ch v công c ng có ch c năng v n chuy n rác t i khu x lý c a Thành ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 23: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 24: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 25: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p, t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i t l 1/2.000 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i.
 14. - S Xây d ng. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - Công ty Cơ i n công trình.
Đồng bộ tài khoản