Quyết định số 50/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2007/QĐ-BNN về việc Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2007 do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : 50/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T I NĂM 2007. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c b sung v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ t I năm 2007. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng 1
  2. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T I NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 50 /2007/QĐ-BNN,ngày 31 tháng5 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) A/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. THÀNH PH H CHÍ MINH 1. Công ty TNHH m t thành viên thu c thú y TW(NAVETCO) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng chính S đóng gói Kh i lư ng đăng ký 1 Navetkon-S Potassium monopersulfate, Gói 50; 100; 500g; Tiêu đ c, sát trùng chu ng tr i, d ng c , phương tiên v n TWII-114 Sodium dodecyl benzene 1kg chuy n, tiêu đ c xác súc v t ch t. sulphonate, Acid malic, Acid Sulphamic, Sodium hexametaphosphate T NH BÌNH DƯƠNG 2. Công ty Liên doanh ANOVA TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S gói đăng ký 1. Nova-MC.A30 Didecyl dimethyl ammonium ng, L , 10; 20; 50; 100; 300; Kh trùng chu ng tr i, phương ti n v n chuy n, LD-AB-148 chloride, Protectol, Edetate Chai 500ml; 1; 2; 5; 10; 25l kh trùng lò m , kh trùng nư c. disodium T NH LONG AN 3. Công ty TNHH Dư c ph m thú y - thu s n Long An TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i Công d ng chính SĐK lư ng đóng gói 1. Lavecide-LA Glutaraldehyde, Chai, Bình 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; Sát trùng chu ng tr i, lò p, lò gi t m , phương LAV-8 10; 20l ti n v n chuy n, tiêu đ c. Benzalkonium chloride T NH TI N GIANG 4. Công ty C ph n thu c thú y Cai L y 1
  3. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S gói đăng ký 1 Thu c sát trùng chu ng tr i Glutaraldehyde, Chai, Can 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; Sát trùng chu ng tr i, lò p, kh trùng nư c, CL-270 Benzalkonium chloride 5; 10; 20l tr ng trư c khi p, tiêu đ c xác ch t. THÀNH PH C N THƠ 5.Công ty C ph n s n xu t kinh doanh v t tư và thu c thú y (VEMEDIM) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S gói đăng ký 1 Vime-Yucca Yucca schidigera Gói, H p, Xô, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Kh mùi hôi trong chu ng tr i. CT-328 Bao 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg ( Saponin) 2 Anti-Flu Citric acid, Ascorbic acid, Gói, H p, Xô, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tăng s c đ kháng, phòng ch ng stress do CT-329 Malic acid, Glutamic acid, Bao 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg nhi t, v n chuy n trên gia c m, heo con α- tocopherol, Selenium B/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐÓNG GÓI L I. THÀNH PH H CHÍ MINH 1. Công ty TNHH m t thành viên thu c thú y TW(NAVETCO) TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng Ngu n g c S đóng gói Kh i lư ng đăng ký 1. Aftopor Kháng nguyên LMLM đơn Chai 100ml Phòng b nh L m m long móng cho trâu, Pháp MRA-19 type O (O Manisa, O3039) bò, l n (50 li u 2 Aftovax Kháng nguyên LMLM đa type Chai 100ml Phòng b nh L m m long móng cho trâu, bò Pháp MRA-32 O, A, Asia1 (50 li u) C/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U. UNITED STATE OF AMERICA (USA) 1. Công ty Merial Select, INC TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S đóng gói đăng ký 2
  4. 1. Trovac-AIV H5 Virus tái t h p cúm gà trên véc L 1000 li u Phòng b nh cúm gà gây ra do týp H5 và MRA-208 tơ đ u gà đ u gà. 2. Công ty Schering- plough Animal Health Corporation TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S đóng gói đăng ký 1. Myco-Pac ® Mycoplasma hyopneumonia L 10; 50; 100; 250ml Phòng b nh viêm ph i do Mycoplasma MKV-19 hyopneumonia gây ra trên heo. 2. PRV/ Marker Gold® Virus gi d i như c đ c dòng S- L 20; 50; 100; 200ml Phòng b nh gi d i trên heo MKV-20 PRV-155 GERMANY 1. Công ty Bayer Health care AG STT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Công d ng S gói Kh i lư ng đăng ký 1 Advantix spot-on Imidacloprid, Tuýp 0,4; 1,0; 2,5; 4,0ml Phòng và tr ve, b chét và xua đu i mu i, ru i trên BYA-25 Permethrin chó. 2 Advocate spot-on for Imidacloprid, Tuýp 0,4; 1,0; 2,5; 4,0ml Phòng và tr b chét, gh tai, gh Sarcoptic, giun BYA-26 dogs Moxidectin tim, giun đũa d dày ru t trên chó. 3 Perizin Coumaphos Chai 10ml Đi u tr chí trên ong m t BYA-27 3
Đồng bộ tài khoản