Quyết định số 50/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
8
download

Quyết định số 50/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 50/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V S C KHO BÀ M - TR EM THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V S c kho Bà m - Tr em, B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V S c kho Bà m - Tr em là v chuyên ngành, thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n bao g m các n i dung: s c kh e bà m , s c kh e tr em, nam h c, phòng ch ng suy dinh dư ng tr em, s c kh e sinh s n v thành niên và thanh niên, s c kh e sinh s n ngư i cao tu i; d ch v k thu t lâm sàng các bi n pháp tránh thai, phòng ch ng nhi m khuNn và ung thư ư ng sinh s n, phá thai an toàn, xác nh l i gi i tính, sinh con theo phương pháp khoa h c trong ph m vi c nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì xây d ng và tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c s c kh e sinh s n ư c phân công, trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Ch trì xây d ng tiêu chuNn qu c gia v s c kh e sinh s n trình c p có thNm quy n công b ; xây d ng trình B trư ng B Y t ban hành các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e bà m , s c kh e tr em, phòng ch ng suy dinh dư ng tr em, s c kh e sinh s n v thành niên và thanh niên, s c kh e sinh s n ngư i cao tu i và các d ch v k thu t lâm sàng các bi n pháp tránh thai, phòng ch ng nhi m khuNn và ung thư ư ng sinh s n, phá thai an toàn, xác nh l i gi i tính, sinh con theo phương pháp khoa h c.
  2. 3. Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e bà m - tr em trong ph m vi c nư c. 4. Ch trì xây d ng n i dung và ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n công tác tư v n chuyên môn, truy n thông thay i hành vi trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n. 5. Ch o, hư ng d n và tham gia biên so n tài li u hư ng d n, tài li u t p hu n cho cán b , viên ch c y t v quy trình cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n. Tham gia ào t o l i, b i dư ng cho cán b , viên ch c, nhân viên y t và các i tư ng ho t ng trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n. 6. Hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n và theo dõi, giám sát, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch, các quy ch chuyên môn, các quy chuNn k thu t qu c gia và các chương trình, án, d án, mô hình liên quan n lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n theo s phân công c a B trư ng B Y t . 7. Làm u m i thNm nh và trình B trư ng B Y t quy t nh cho phép các cơ s y t ư c th c hi n các can thi p y t xác nh l i gi i tính và công nh n các cơ s yt i u ki n th c hi n k thu t sinh con theo phương pháp khoa h c (th tinh trong ng nghi m, th tinh nhân t o) theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n và tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng. 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng S c kho Bà m - Tr em. 3. Cơ ch ho t ng V S c kho Bà m - Tr em ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  3. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng c a B Y t , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản