Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 50/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TUY N D NG VIÊN CH C NGÀNH GIÁO D C VÀ ÀO T O THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph và Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Xét ngh c a Giám c S Giáo d c và ào t o t i T trình s 331/GDDT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2009 và c a Giám c S N i v t i T trình s 673/TTr-SNV ngày 07 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v tuy n d ng viên ch c ngành giáo d c và ào t o thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thu Hà QUY NNH
  2. V TUY N D NG VIÊN CH C NGÀNH GIÁO D C VÀ ÀO T O THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho vi c tuy n d ng viên ch c ngành giáo d c và ào t o thành ph , bao g m: 1. Cơ s giáo d c m m non: Nhà tr ; Trư ng m u giáo; Trư ng m m non. 2. Cơ s giáo d c ph thông: Trư ng ti u h c; Trư ng trung h c cơ s ; Trư ng trung h c ph thông; Trư ng ph thông có nhi u c p h c; Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p, Trung tâm Giáo d c Thư ng xuyên. 3. Các trư ng Cao ng, Trung c p chuyên nghi p. i u 2. Nguyên t c tuy n d ng Vi c t ch c tuy n d ng ph i m b o dân ch , công khai, minh b ch, th c hi n chính sách ưu tiên theo quy nh. M i công dân có i u ki n và tiêu chuNn theo quy nh u ư c tham gia tuy n d ng. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng ph i úng tiêu chuNn nghi p v và ư c b trí úng vi c. Chương II CƠ QUAN TUY N D NG, HÌNH TH C TUY N D NG I U KI N D TUY N VÀ QUY TRÌNH TUY N D NG i u 3. Cơ quan tuy n d ng - Giao cho y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m tuy n d ng giáo viên m m non, giáo viên ti u h c và giáo viên trung h c cơ s , các ơn v s nghi p giáo d c tr c thu c qu n, huy n. - S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m tuy n d ng giáo viên trung h c ph thông, giáo viên các ơn v s nghi p tr c thu c S Giáo d c và ào t o. - Các trư ng cao ng, trung c p chuyên nghi p tr c ti p tuy n d ng gi ng viên, giáo viên c a ơn v . i u 4. Hình th c tuy n d ng Vi c tuy n d ng viên ch c ngành giáo d c và ào t o th c hi n b ng hình th c xét tuy n qua h sơ. 1. Căn c xét tuy n: Căn c vào ch tiêu biên ch ư c giao và nhu c u v trí công tác. 2. N i dung xét tuy n:
  3. - Yêu c u v i u ki n, tiêu chuNn nghi p v c a ng ch; - K t qu h c t p trung bình toàn khóa c a ngư i d tuy n; - i tư ng ưu tiên theo quy nh. i u 5. i u ki n d tuy n Ngư i d tuy n làm viên ch c ngành giáo d c và ào t o thành ph ph i có các i u ki n sau: 1. Là công dân Vi t Nam, có h khNu thư ng trú t i thành ph H Chí Minh. Riêng i v i các huy n có khó khăn v phương ti n i l i, sau khi tuy n d ng, n u còn thi u giáo viên ư c tuy n d ng giáo viên có h khNu t m trú, h khNu t nh (nh ng vùng giáp ranh). 2. Tu i i c a ngư i d tuy n t 18 tu i n dư i 45 tu i. 3. Có ơn xin d tuy n, có lý l ch rõ ràng, có s c kh e m nh n nhi m v . 4. V trình : t trình chuNn theo quy nh hi n hành tương ng v i ng ch giáo viên d tuy n. 5. Không còn trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án tù, c i t o không giam gi , qu n ch , ang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i phư ng, xã, th tr n ho c ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. i u 6. Ưu tiên trong tuy n d ng Chính sách ưu tiên trong tuy n d ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 Quy nh v n i dung và hình th c tuy n d ng giáo viên trong các cơ s giáo d c m m non, cơ s giáo d c ph thông công l p và trung tâm giáo d c thư ng xuyên ban hành kèm theo Quy t nh s 62/2007/Q -BGD T ngày 26 tháng 10 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. C th : 1. Ngư i dân t c thi u s , ngư i tình nguy n vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; anh hùng l c lư ng vũ trang; anh hùng lao ng, thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh; con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c t ng kh i nghĩa (t ngày 19 tháng 8 năm 1945 tr v trư c); con c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c; con anh hùng l c lư ng vũ trang, con anh hùng lao ng ư c c ng 30 i m vào k t qu tuy n d ng. 2. Nh ng ngư i có h c v ti n sĩ úng chuyên ngành ào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng ư c c ng thêm 20 i m vào k t qu tuy n d ng. 3. Nh ng ngư i có h c v th c sĩ úng chuyên ngành ào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c ào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i ã hoàn thành nghĩa v quân s ; i viên thanh niên xung phong, i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên ã hoàn thành nhi m v ; cán b , công ch c c p xã có th i gian làm vi c liên t c t i cơ quan, t ch c c p xã t 3 năm tr lên ư c c ng thêm 10 i m vào k t qu tuy n d ng. 4. Ngư i d thi thu c nhi u di n ưu tiên thì ch ư c c ng i m 1 di n ưu tiên cao nh t. i u 7. Quy trình tuy n d ng 1. Thành l p H i ng xét tuy n:
  4. y ban nhân dân qu n, huy n và S Giáo d c và ào t o thành l p H i ng xét tuy n. Thành ph n H i ng g m: - i v i qu n, huy n: Giao cho Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o làm Ch t ch H i ng, các y viên là i di n lãnh o các phòng chuyên môn, các Hi u trư ng các trư ng trung h c cơ s , ti u h c, m m non tr c thu c qu n, huy n có thí sinh tham gia d tuy n và 01 y viên kiêm thư ký. - i v i S Giáo d c và ào t o: Giám c ho c Phó Giám c S làm Ch t ch H i ng, các y viên là i di n lãnh o các phòng chuyên môn thu c S và 01 y viên kiêm thư ký H i ng (là lãnh o Phòng T ch c Cán b c a S ). - i v i các trư ng cao ng, trung c p chuyên nghi p: Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng làm Ch t ch H i ng, các y viên là i di n lãnh o các Khoa, Phòng chuyên môn và 01 y viên kiêm thư ký H i ng (là lãnh o Phòng T ch c c a trư ng). 2. Thông báo tuy n d ng: - i v i vi c tuy n d ng giáo viên m m non, trung h c các c p, trên cơ s ch tiêu c a qu n, huy n, S Giáo d c và ào t o th ng nh t ra thông báo tuy n d ng giáo viên trong toàn thành ph v i n i dung theo quy nh. Trư ng h p trong năm h c, các qu n, huy n có nhu c u b sung, H i ng tuy n d ng qu n, huy n s ra thông báo tuy n d ng riêng. - i v i các trư ng cao ng, trung c p chuyên nghi p: do H i ng tuy n d ng c a trư ng thông báo. 3. H i ng xét tuy n c a qu n, huy n và S Giáo d c và ào t o th c hi n các bư c: - Ti p nh n và nh p d li u h sơ xin xét tuy n. - T ng h p danh sách, s p x p theo th t t ngư i có k t qu h c t p toàn khóa cao nh t n ngư i có k t qu h c t p toàn khóa th p nh t theo t ng ngành h c, b c h c. - Xác nh ngư i trúng truy n: Ngư i trúng tuy n là ngư i t yêu c u, tiêu chuNn nghi p v c a ng ch d tuy n và có k t qu h c t p trung bình toàn khóa ( ư c quy i theo thang i m 100) nhân h s 2, sau ó ư c c ng v i i m ưu tiên theo quy nh t i i u 6 Quy nh này. - L p danh sách thí sinh có k t qu h c t p toàn khóa cao nh t n h t ch tiêu tuy n d ng trình H i ng. - Trình H i ng thông qua k t qu xét tuy n. - Báo cáo k t qu xét tuy n v i y ban nhân dân thành ph thông qua S N i v . 4. S N i v : - ThNm nh k t qu xét tuy n. - T ng h p danh sách trúng tuy n và báo cáo k t qu v i y ban nhân dân thành ph . - D th o quy t nh công nh n k t qu xét tuy n trình y ban nhân dân thành ph ký ban hành. 5. ThNm quy n quy t nh tuy n d ng viên ch c:
  5. Căn c quy t nh công nh n k t qu xét tuy n c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Giám c S Giáo d c và ào t o ban hành quy t nh tuy n d ng viên ch c. 6. B nhi m ng ch: - Giám c S Giáo d c và ào t o quy t nh b nhi m ng ch i v i giáo viên thu c nhóm viên ch c lo i A. - Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh b nhi m ng ch i v i giáo viên thu c nhóm viên ch c lo i B. 7. Riêng i v i các trư ng cao ng và trung c p chuyên nghi p: - S N i v ch u trách nhi m thNm nh k t qu xét tuy n và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh công nh n k t qu . - Căn c quy t nh công nh n k t qu xét tuy n c a y ban nhân dân thành ph , Hi u trư ng ban hành quy t nh tuy n d ng, b nhi m ng ch cho viên ch c. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. Trách nhi m hư ng d n 1. S N i v ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, y ban nhân dân qu n, huy n và các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p tr c thu c ch u trách nhi m tri n khai t ch c th c hi n vi c tuy n d ng viên ch c ngành Giáo d c và ào t o năm 2009 theo Quy nh này. 2. S N i v ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n quy trình xét tuy n viên ch c; giúp y ban nhân dân thành ph ki m tra, giám sát và thanh tra công tác tuy n d ng. 3. S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m hư ng d n v nghi p v ti p nh n và nh p d li u; l p thang b ng i m; xác nh ngư i trúng tuy n; l p danh sách t ng h p cho y ban nhân dân các qu n - huy n, các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p tr c thu c. 4. y ban nhân dân qu n, huy n ch o Phòng N i v và Phòng Giáo d c và ào t o t ch c th c hi n công tác tuy n d ng viên ch c ngành Giáo d c và ào t o t i các ơn v thu c ph m vi qu n lý. i u 9. X lý vi ph m Cơ quan, ơn v và cá nhân vi ph m Quy nh này thì tùy theo m c và tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. T ch c th c hi n 1. Cơ quan, ơn v th c hi n tuy n d ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n theo Quy nh này. 2. Trong quá trình tuy n d ng, S N i v th c hi n giám sát theo thNm quy n. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v S N i v t ng h p, s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản