Quyết định số 501/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
10
download

Quyết định số 501/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 501/2006/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường dạy nghề dân lập Sông Cầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 501/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 501/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2006 QUYÊT ÐỊNH V/V CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG, CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DẠY NGHỀ DÂN LẬP SÔNG CẦU CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 02/2001/NÐ-CP ngày 09.01.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề. Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLÐTBXH ngày 04.01.2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, dang ký hoạt động và chia, tách, sát nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề; Căn cứ Quyết định số 775/2001/QÐ-BLÐTB&XH ngày 9.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành diều lệ trường dạy nghề; Căn cứ Quyết định số 158/2005/QÐ-UB ngày 24.11.2005 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Trường dạy nghề dân lập Sông Cầu; Sau khi xem xét công văn số 09/CV-TH2006 ngày 18.3.2006 của Công ty TNHH Tuấn Hoa về việc công nhận Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trường dạy nghề dân lập Sông Cầu, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Công nhận Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường dạy nghề dân lập Sông Cầu: 1. Hiệu trưởng: Ông Thân Mạnh Yến, sinh ngày 19.3.1946, nguyên quán: Hợp Ðức, Tân Yên, Bắc Giang, hộ khẩu thường trú: Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc Giang - Kỹ sư ngành hoá - Nguyên Hiệu Trưởng trường trung học kỹ thuật dạy nghề Bắc Giang. 2. Các Phó Hiệu trưởng: - Ông Nguyễn Ðình Thản, sinh ngày 14.3.1945, Nguyên Quán: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, hộ khẩu thường trú: Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh - Cử nhân kinh tế - Nguyên giáo viên trường đào tạo nghề cơ điện hoá chất; trường Ðại học thể dục thể thao; Phó giám đốc sở thể dục thể thao Bắc Ninh .
  2. - Bà Nguyễn Nguyễn Thị Lan Hương, sinh 08.10.1978, Nguyên quá: Cổ Mễ, Vu Ninh, Bắc Ninh, hộ khẩu thường trú: Cổ Mễ, Vu Ninh, Bắc Ninh - Cử nhân Anh văn, giáo viên trường phổ thông dân lập Nguyễn Du - Bắc Ninh. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - TBXH, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Công ty TNHH Sông Cầu, Trường dạy nghề dân lập Sông Cầu và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 căn cứ quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản