Quyết định số 501-BXD/VKT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
97
lượt xem
16
download

Quyết định số 501-BXD/VKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 501-BXD/VKT về việc ban hành quy định về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 501-BXD/VKT

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 501-BXD/VKT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CHI PHÍ TH M NNH VÀ TƯ V N U TƯ, XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02-5-1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4-3-1994 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh v chi phí thNm nh và tư v n u tư, xây d ng thay th cho "Quy nh chi phí tư v n xây d ng" ban hành theo Quy t nh s 21-BXD/VKT ngày 10-6-1995 c a B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày 01- 10-1996. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. B XÂY D NG Ngô Xuân L c QUY NNH
 2. CHI PHÍ TH M NNH VÀ TƯ V N U TƯ, XÂY D NG (Ban hành theo Quy t nh s 501-BXD/VKT ngày 18-9-1996 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1- Chi phí cho công vi c thNm nh và tư v n u tư, xây d ng (sau ây g i t t là công vi c thNm nh và tư v n) quy nh trong văn b n này ư c tính trong t ng d toán và là m c chi t i a th c hi n các công vi c này. Riêng i v i chi phí tư v n là căn c xét th u tuy n ch n tư v n. Ch u tư ch u trách nhi m qu n lý, s d ng chi cho các công vi c thNm nh và tư v n u tư, xây d ng theo úng quy nh hi n hành. 2- M i i tư ng s d ng v n Nhà nư c chi cho công tác thNm nh và tư v n u ph i tuân theo các quy nh t i văn b n này. Riêng quy nh v chi phí thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi, thNm nh thi t k k thu t có giá tr áp d ng c i v i các d án u tư b ng v n c a các thành ph n kinh t khác, nhưng t i a b ng 70% m c quy nh trong văn b n. Chi phí cho thNm nh và tư v n i v i các d án u tư b ng ngu n v n nư c ngoài có quy nh riêng. 3- Trong văn b n này quy nh chi phí cho m t s công vi c thNm nh và tư v n sau: 3.1- L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi. 3.2- L p báo cáo nghiên c u kh thi. 3.3- ThNm nh báo cáo nghiên c u kh thi. 3.4- ThNm nh thi t k k thu t. 3.5- ThNm nh t ng d toán. 3.6- L p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p. 3.7- ThNm nh h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách d th u và k t qu u th u xây l p (sau ây g i t t là thNm nh h sơ và k t qu u th u xây l p). 3.8- L p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b . 3.9- ThNm nh h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách d th u và k t qu u th u mua s m v t tư thi t b (sau ây g i t t là thNm nh h sơ và k t qu u th u mua s m v t tư thi t b ). 3.10- Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b .
 3. Chi phí cho các công vi c tư v n khác như: kh o sát, thi t k , qu n lý d án, tư v n v pháp lu t xây d ng và h p ng kinh t , l p ơn giá công trình i v i công trình ư c l p ơn giá riêng, v.v... theo quy nh t i i m 9 và 10 c a văn b n này. Trư ng h p c n thi t ph i thuê t ch c, chuyên gia nư c ngoài thì ph i tuân th theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4- N i dung các công vi c thNm nh và tư v n nêu t i i m 3 ph i theo úng các quy nh sau: - i v i các công vi c 3.1; 3.2; 3.3; tuân theo quy nh hi n hành c a B K ho ch và u tư "Hư ng d n v l p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư". - i v i các công vi c 3.4; 3.5; tuân theo quy nh hi n hành v "Quy ch l p, thNm nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng" và "Hư ng d n vi c l p và qu n lý giá xây d ng công trình thu c các d án u tư" c a B Xây d ng; - i v i các công vi c 3.6; 3.7; 3.8; 3.9 tuân theo quy nh trong Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh quy t s 43/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph ; - Riêng i v i các công vi c giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b (3.10) thì n i dung và yêu c u c a công vi c này là: theo dõi, ki m tra, xác nh kh i lư ng và ch t lư ng các công vi c trong quá trình thi công công trình m b o công trình ư c thi công theo úng h sơ thi t k k thu t ư c duy t và theo úng các quy trình, quy ph m k thu t hi n hành áp d ng i v i lo i công trình tương ng; th c hi n vi c nghiêm thu t ng ph n trong quá trình xây l p công trình và nghi m thu khi hoàn thành công trình (theo i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng do B Xây d ng ban hành). T ch c nào th c hi n công vi c này thì ph i ch u trách nhi m v vi c ó theo quy nh c a pháp lu t. 5- Qu n lý s d ng chi phí thNm nh và tư v n a) i v i công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi, l p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p, mua s m v t tư thi t b , giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b do t ch c tư v n th c hi n, thì t ch c tư v n ph i l p d toán chi phí th c hi n công vi c do t ch c này m nh n g i trong h sơ d th u ch u tư có căn c xét ch n th u tư v n và ký h p ng th c hi n công vi c. Giá ký k t h p ng không ư c vư t m c chi phí quy nh t i văn b n này. b) i v i công ngh thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi; thNm nh thi t k k thu t; thNm nh t ng d toán; thNm nh h sơ và k t qu u th u xây l p, thNm nh h sơ và k t qu u th u mua s m v t tư thi t b : - Các công vi c thNm nh nêu trên u do các cơ quan ch c năng (chuyên môn) th c hi n có th s d ng t ch c tư v n, chuyên gia lĩnh v c c n thi t, như quy nh t i i u 16 i m 3 và i u 27 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph ; các i u 42 và 43 c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph và t i i m 2 m c XII c a Thông tư Liên B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B
 4. Tài chính hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP c a Chính ph . - Cơ quan ch c năng theo quy nh ph i l p d toán chi phí ph n công vi c ch trì th c hi n (d toán l p theo hư ng d n t i ph l c kèm theo văn b n này), ng th i th ng nh t v i u tư l a ch n t ch c tư v n (n u có s d ng) có kh năng th c hi n vi c thNm tra ph n công vi c c n ph i thNm tra theo yêu c u c a cơ quan ch c năng. T ng chi phí cho vi c thNm nh c a cơ quan ch c năng và thNm tra c a t ch c tư v n không vư t m c quy nh t i ph n II c a văn b n này. - D toán do cơ quan ch c năng l p g i ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t (cơ quan phê duy t d án, thi t k k thu t, t ng d toán, k t qu u th u...). Riêng d toán chi phí thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi; thNm nh h sơ và k t qu u th u xây l p, mua s m v t tư thi t b thu c các d án nhóm A do Th tư ng B Qu n lý ngành ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho c Th tư ng cơ quan có thNm quy n phê duy t. Ch u tư có trách nhi m chuy n kinh phí theo d toán ư c duy t cho cơ quan ch c năng th c hi n ph n vi c m nh n. - Cơ quan ch c năng ph i h ch toán theo dõi riêng v thu chi cho các công vi c thNm nh theo ch k toán mà cơ quan ang áp d ng; ng th i quy t toán chi phí ã s d ng v i ch u tư và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan tài chính có thNm quy n. c) Trư ng h p ch u tư ho c Ban Qu n lý d án có năng l c và ư c cơ quan c p trên tr c ti p cho phép t t ch c th c hi n công vi c tư v n nào ó; thì ch u tư ho c Ban Qu n lý d án ư c hư ng chi phí th c hi n vi c này theo d toán l p và ư c cơ quan c p trên phê duy t nhưng t i a không l n hơn 70% m c chi phí i v i công vi c tư v n tương ng quy nh t i văn b n này. d) N i dung chi phí cho các công vi c tư v n do t ch c tư v n th c hi n (g m c vi c ki m tra) bao g m: chi phí nhân công, v t li u, máy móc thi t b , chi phí qu n lý, lãi và thu theo quy nh hi n hành. 6- i v i công trình ư c phép thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c nghi m thu công trình: thì cơ quan thư ng tr c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c l p d toán chi phí cho vi c này g i ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t. Vi c qu n lý và s d ng các phí chi c a H i ng nghi m thu Nhà nư c th c hi n như quy nh t i i m 5, m c b c a văn b n này. 7- Chi phí chi cho các công vi c thNm nh và tư v n nói t i i m 3 trên ây ư c quy nh t i ph n II c a văn b n này; các m c chi phí ư c quy nh theo nhóm, quy mô công trình và tính b ng t l % phù h p v i các giá tr sau: - Chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (3.1): tính theo t l % giá tr xây l p và thi t b công trình trong báo cáo ti n kh thi ư c duy t; - Chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi (3.2); thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi (3.3); tính theo t l % giá tr xây l p và thi t b công trình trong báo cáo kh thi ư c duy t.
 5. - Chi phí cho các công vi c: ThNm nh thi t k k thu t (3.4); thNm nh t ng d toán (3.5); l p h sơ m i th u và phân tích, ánh giá h sơ d th u xây l p (3.6); thNm nh h sơ và k t qu u th u xây l p (3.7); giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b (3.10); tính theo t l % so v i giá tr xây l p trong t ng d toán công trình ư c duy t; - Chi phí l p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m thi t b (3.8); thNm nh h sơ và k t qu u th u mua s m v t tư thi t b (3.9); tính theo t l % so v i giá tr v t tư thi t b trong t ng d toán công trình ư c duy t. Khi xác nh các chi phí thNm nh và tư v n, n u chưa có các giá tr ư c duy t nói trên thì ch u tư và các bên tho thu n giá tr t m tính cho n khi có giá tr ư c duy t thì chi phí thNm nh và tư v n ư c xác nh chính th c theo giá tr ư c duy t này. Trong th i gian chưa xác nh ư c chi phí chính th c thì ch u tư ch ư c phép t m ng chi phí cho các bên th c hi n t i a b ng 80% giá tr t m tính. Riêng i v i công vi c tư v n th c hi n u th u tuy n ch n tư v n thì chi phí cho công tác tư v n này ư c th c hi n theo giá tr trúng th u. 8- Khi c n xác nh chi phí thNm nh và tư v n trong kho n 2 m c quy nh t i các bi u ph n II c a văn b n này thì dùng phương pháp n i suy. 9- Trư ng h p không v n d ng ư c quy nh trong văn b n này xác nh chi phí thNm nh, tư v n cho m t công vi c nào ó, thì cơ quan có yêu c u c n làm văn b n g i B Xây d ng th ng nh t cách gi i quy t. 10- Chi phí i v i các công vi c tư v n xây d ng như: - Chi phí kh o sát xây d ng: Tính theo quy nh trong t p: nh m c d toán kh o sát xây d ng kèm theo Quy t nh 177-BXD/VKT ngày 17-7-1995 c a Thông tư s 22- BXD/VKT ngày 17-7-1995 hư ng d n vi c l p và qu n lý giá kh o sát xây d ng c a B Xây d ng. - Chi phí thi t k công trình: tính theo quy nh trong t p giá thi t k công trình xây d ng ban hành theo Quy t nh só 179-BXD/VKT ngày 17-7-1995 c a B Xây d ng. - Chi phí qu n lý d án: Tính theo Thông tư s 18-BXD/VKT ngày 10-6-1995 c a B Xây d ng hư ng d n vi c th c hi n các hình th c t ch c qu n lý d án u tư và xây d ng. 11- Các công vi c tư v n u tư, xây d ng chưa quy nh chi phí trong văn b n này g m: - Tư v n v pháp lu t xây d ng và h p ng kinh t ; - L p ơn giá công trình i v i công trình ư c l p ơn giá riêng; - Ki m nh ch t lư ng xây d ng công trình xây d ng; - ánh giá tài s n, thi t b là s n phNm xây d ng cho các bên góp v n khi l p d án u tư;
 6. - L p h sơ m i th u tư v n và ánh giá h sơ d th u tư v n. - Các công vi c tư v n khác. i v i các công vi c nêu trên thì chi phí tư v n ư c xác nh trên cơ s l p d toán chi phí, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và có tho thu n c a B Xây d ng i v i d toán chi phí t 100 tri u ng tr lên. 12- B n quy nh này áp d ng làm căn c l p d toán chi phí ho c ký k t h p ng kinh t các công vi c thNm nh và tư v n u tư, xây d ng th c hi n t ngày 01-10- 1996. Ph n 2: B NG CHI PHÍ TH M NNH VÀ TƯ V N U TƯ, XÂY D NG A. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % SO V I GIÁ TRN XÂY L P VÀ THI T BN CÔNG TRÌNH B ng 1 Nhóm Tên công Giá tr xây l p và thi t b (t ng) CT vi c 2 5 10 20 30 50 100 200 400 800 1000 2000 I 1. L p báo 0,53 0,5 0,46 0,4 0,34 0,27 0,2 0,042 0,035 0,030 0,025 0,015 cáo NC ti n kh thi 0,17 0,14 0,12 0,10 0,06 2. L pbáo cáo NC kh thi II 1. L p báo 0,32 0,3 0,27 0,22 0,2 0,16 0,13 0,029 0,024 0,021 0,017 0,010 cáo NC ti n kh thi 0,101 0,08 0,07 0,06 0,036 2. L pbáo cáo NC kh thi III 1. L p báo 0,37 0,35 0,32 0,28 0,23 0,189 0,045 0,035 0,030 0,025 0,021 0,012 cáo NC ti n kh thi 0,14 0,119 0,098 0,084 0,072 0,042 2. L pbáo cáo NC kh thi I, II, ThNm nh 0,05 0,046 0,042 0,038 0,034 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,0095 0,005 III báo cáo NC kh thi Ghi chú b ng 1:
 7. 1- Phân nhóm công trình: - Nhóm I: Công trình khai khoáng, cơ khí, hoá ch t, luy n kim, v t li u xây d ng, công nghi p nh , ch bi n lương th c, th c phNm, kho v t tư xăng d u, nhà máy i n. - Nhóm II: Công trình giao thông, thu l i, c p thoát nư c, thông tin, bưu i n, ư ng dây t i i n và tr m bi n áp, c ng sông bi n, thu s n, nông nghi p, lâm nghi p, sân bay ( ư ng băng, sân ), tuy n ng d n d u. - Nhóm III: Công trình y t , văn hoá, thương m i, giáo d c phát thanh truy n hình, th d c th thao, tr s , du l ch, nghiên c u, xây d ng dân d ng. 2- Chi phí thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi m c t i thi u không nh hơn 1 tri u ng, m c t i a không l n hơn 100 tri u ng. B. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % SO V I GIÁ TRN XÂY L P CÔNG TRÌNH B ng 2 Nhóm Tên công Giá tr xây l p thi t b (t ng) CT vi c 2 5 10 20 30 50 100 200 400 800 1000 2000 I 1. 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.035 0.030 0.025 ThNm nh TKKT 2. 0.18 0.16 0.12 0.1 0.08 0.068 0.053 0.044 0.068 0.033 0.028 0.023 ThNm nh TDT 3. L p 0.55 0.5 0.4 0.3 0.22 0.14 0.1 0.075 0.065 0.055 0.045 0.038 h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u XL 4. 1.35 1.3 1.20 1.1 1.0 0.86 0.62 0.52 0.465 0.41 0.355 0.3 Giám sát thi công
 8. XD và l p t TB II 1. 0.13 0.120 0.100 0.84 0.07 0.056 0.049 0.035 0.028 0.025 0.021 0.018 ThNm nh TKKT 2. 0.126 0.112 0.84 0.07 0.058 0.056 0.037 0.03 0.026 0.023 0.0196 0.016 ThNm nh TDT 3. L p 0.385 0.35 0.28 0.21 0.16 0.1 0.07 0.05 0.04 0.038 0.032 0.027 h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u XL 4. 0.94 0.9 0.84 0.77 0.70 0.6 0.44 0.36 0.32 0.285 0.247 0.21 Giám sát thi công XD và l p t TB III 1. 0.16 0.15 0.13 0.11 0.85 0.068 0.06 0.043 0.043 0.030 0.025 0.022 ThNm nh TKKT 2. 0.15 0.13 0.102 0.08 0.068 0.058 0.045 0.036 0.036 0.027 0.023 0.019 ThNm nh TDT 3. L p 0.46 0.4 0.34 0.26 0.19 0.12 0.08 0.06 0.06 0.046 0.038 0.032 h sơ m i th u và phân
 9. tích ánh giá h sơ d th u XL 4. 1.14 1.1 1.02 0.90 0.8 0.73 0.52 0.44 0.44 0.34 0.3 0.25 Giám sát thi công XD và l p t TB I, II, ThNm 0.025 0.022 0.020 0.018 0.015 0.012 0.008 0.006 0.0035 0.0028 0.0023 0.0020 III nh HS m i th u và KQ u th u XL Ghi chú b ng 2: 1. Phân nhóm công trình I, II, III: (như quy nh t i b ng 1). 2. Chi phí thNm nh TKKT, thNm nh t ng d toán m c t i thi u không nh hơn 1 tri u ng, m c t i a không l n hơn 250 tri u ng. C. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % SO V I GIÁ TRN THI T BN CÔNG TRÌNH B ng 3 Nhóm Tên Giá tr xây l p thi t b (t ng) CT công 2 5 10 20 30 50 100 200 400 800 1000 2000 vi c I L p h 0.37 0.34 0.3 0.26 0.21 0.17 0.11 0.095 0.08 0.065 0.055 0.03 sơ m i th u và PT ánh giá h sơ d th u mua
 10. s m v t tư TB II L p h 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.08 0.068 0.058 0.046 0.038 0.021 sơ m i th u và PT ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư TB III L p h 0.31 0.28 0.26 0.22 0.18 0.14 0.09 0.08 0.068 0.055 0.046 0.025 sơ m i th u và PT ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư TB I, II, ThNm 0.025 0.022 0.020 0.018 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004 0.0023 0.002 0.0015 III nh h sơ m i th u và k t qu u th u mua s m v t tư TB Ghi chú b ng 3: 1. Phân nhóm công trình I, II, III: (như quy nh t i b ng 1).
 11. 2. Chi phí thNm nh h sơ m i th u và k t qu u th u mua s m v t tư thi t b , t i thi u không nh hơn 500.000 ng, m c t i a không l n hơn 30 tri u ng. PH L C HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN CH C NĂNG TH C HI N CÔNG VI C TH M NNH TT N i dung công vi c Di n gi i chi Thành ti n phí 1 Chi phí l y ý ki n chuyên gia tham gia ánh giá, nh n xét c a các ngành liên quan 2 Chi phí cho các cán b c a cơ quan ch c năng làm thêm gi th c hi n công vi c này 3 Chi phí cho các cu c h p thông qua, báo cáo k t qu 4 Chi phí cho vi c i l i, ăn c a cán b tham gia th c hi n công vi c như i ki m tra, xác minh tình hình, s li u c n thi t 5 Chi phí thuê, mua thông tin tài li u 6 Chi phí văn phòng phNm, d ch thu t, in n 7 Các chi phí khác liên quan tr c ti p n quá trình th c hi n công vi c T ng c ng
Đồng bộ tài khoản