Quyết định số 502/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 502/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 502/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm trắc địa - bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Địa chính do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 502/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 502/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM TR C NA - B N BI N TR C THU C T NG C C NA CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm tr c a - b n bi n tr c thu c T ng c c a chính trên cơ s sáp nh p và t ch c l i Trung tâm tr c a - b n bi n thu c Vi n nghiên c u a chính, Trung tâm d ch v tr c a - b n thu c Công ty tr c a - b n s 1 (Hà N i) và xí nghi p s 304 thu c Công ty tr c a - b n s 3 (t i thành ph H Chí Minh). Trung tâm tr c a - b n bi n là ơn v s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. T ng c c trư ng T ng c c a chính quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c th c a Trung tâm tr c a - b n bi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c a chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản