Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT về việc ban hành tạm thời quy định về trình tự, thủ tục cho phép và cấp giấy phép đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 5067/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH T M TH I QUY NNH V TRÌNH T , TH T C CHO PHÉP VÀ C P GI Y PHÉP U TƯ CÁC D ÁN TRONG NƯ C KHÔNG S D NG V N NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông tư s 09/BKH-VP T ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n l p th m nh d án u tư và quy t nh u tư ; Xét ngh c a S K ho ch và u tư (công văn s 223/CV-KH T-KT ngày 18/10/1996) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành t m th i b ng “quy nh v trình t , th t c cho phép và c p gi y phép u tư các d án trong nư c không s d ng v n Nhà nư c”. Các quy nh trư c trái v i b ng quy nh này u bãi b . i u 2.- Ông Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và các ch u tư có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê Thanh H i QUY NNH
  2. V TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP U TƯ CHO CÁC D ÁN TRONG NƯ C KHÔNG S D NG V N NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5067/Q -UB-KINH T ngày 01/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) I.- M C ÍCH C A VI C C P GI Y PHÉP U TƯ : CÁ NHÂN, DOANH NGHI P Ư C U TƯ, M CƠ S S N XU T, DNCH V . II.- H SƠ XIN C P GI Y PHÉP U TƯ G M : 1- ơn c a ch u tư, kèm d án u tư (n i dung theo Thông tư s 09/BKH-VP- T ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư). 2- B n sao Gi y phép thành l p doanh nghi p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p ã thành l p) ho c b n sao h sơ xin thành l p ( i v i doanh nghi p ang xin thành l p). 3- Biên b n h p H i ng Qu n tr ( i v i Công ty) v vi c u tư ho c h p ng liên doanh, i u l liên doanh ( i v i d án liên doanh trong nư c). 4- Báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p ư c cơ quan thu xác nh n ( i v i doanh nghi p ã ho t ng). 5- Gi y ch p thu n a i m xây d ng c a y ban nhân dân thành ph ho c các căn c pháp lý v s d ng t. 6- Ý ki n c a S qu n lý ngành kinh t -k thu t ho c y ban nhân dân qu n, huy n và môi sinh môi trư ng. H sơ n p t i S K ho ch và u tư thành ph và ư c c p biên nh n. Khi thNm nh n u c n ch u tư gi i trình thì sau 05 ngày nh n h sơ S K ho ch và u tư thành ph ph i báo b ng văn b n cho ch u tư và ch báo m t l n. III.- TH M QUY N CHO PHÉP VÀ C P GI Y PHÉP U TƯ : 1- i v i D án thu c nhóm C : Sau khi xem xét h sơ xin c p gi y phép u tư, S K ho ch và u tư thành ph t ch c thNm nh trình y ban nhân dân thành ph cho phép u tư. Sau khi ư c y ban nhân dân thành ph cho phép u tư, S K ho ch và u tư thành ph s c p gi y phép u tư cho ch u tư. Th i gian c p gi y phép u tư là 20 ngày k t ngày nh n h sơ. - S K ho ch và u tư thành ph xem xét, t ch c thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph có quy t nh cho phép u tư : 8 ngày. - y ban nhân dân thành ph có văn b n cho phép u tư : 7 ngày. - C p gi y phép u tư : 5 ngày
  3. 2- i v i d án thu c nhóm B : Sau khi xem xét h sơ xin c p gi y phép u tư, S K ho ch và u tư thành ph có t trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép u tư sau khi có ý ki n c a B qu n lý ngành kinh t -k thu t (S K ho ch và u tư thành ph d th o gi y phép u tư và văn b n g i B qu n lý ngành kinh t -k thu t l y ý ki n). 3- i v i d án thu c nhóm A : Do B trư ng B K ho ch và u tư c p gi y phép u tư sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. Trư ng h p ch u tư có yêu c u ho c B K ho ch và u tư c n th a thu n ý ki n c a thành ph H Chí Minh thì th t c và trình t thNm nh như trên và y ban nhân dân thành ph có văn b n th a thu n trong vòng 15 ngày k t khi S K ho ch và u tư thành ph nh n h sơ. IV.- L PHÍ TH M NNH : THEO QUY T NNH S 501/BXD-VKT NGÀY 18/9/1996 C A B TRƯ NG B XÂY D NG.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH M u : 01-GP T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- Kính g i : S K HO CH VÀ U TƯ TP ƠN XIN C P GI Y PHÉP U TƯ ( i v i doanh nghi p) Tên doanh nghi p : Gi y phép thành l p : Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh : Tr s tt i: XIN C P PHÉP U TƯ V I N I DUNG CHÍNH NHƯ SAU : Tên d án : Ch u tư :
  4. M c tiêu, quy mô, công su t : a i m: Di n tích chi m t: Hình th c s d ng : T ng m c u tư : Ngu n v n u tư : Ti n u tư : Trách nhi m, nghĩa v c a ch u tư : Các bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái : Tôi cam oan nh ng kê khai trên ây là úng s th t, xin ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a ơn v và th c hi n y nghĩa v iv i Nhà nư c.- Ý ki n c a S ngành qu n lý : Ngày tháng năm 199 T/M DOANH NGHI P (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) M u : 01-GP T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- Kính g i : UBND THÀNH PH H CHÍ MINH ƠN XIN CHO PHÉP U TƯ Tên doanh nghi p : Gi y phép thành l p : Gi y ăng ký kinh doanh : Tr s tt i:
  5. XIN CHO PHÉP U TƯ V I CÁC N I DUNG NHƯ SAU : Tên d án : Ch u tư : Quy mô, công su t : a i m: Di n tích chi m t: T ng m c u tư : Trách nhi m, nghĩa v c a ch u tư : Các bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái : Tôi xin cam oan nh ng kê khai trên ây là úng s th t, xin ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a ơn v và th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c.- Ý ki n c a S ngành qu n lý Ngày tháng năm 199 T/M DOANH NGHI P ( /v doanh nghi p) ho c UBND (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) Qu n Huy n ( i v i cá nhân) : Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : /UB TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 199 V vi c cho phép u tư d án Kính g i : ( ơn v , cá nhân) Tr l i ơn ngày …………. Tháng ………… năm 199…. c a v vi c xin cho phép u tư d án :
  6. - Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph (công văn s ………../KH T-KT ngày ……. tháng ….. năm 199 ) ; y ban nhân dân thành ph có ý ki n như sau : 1- Cho phép ư c u tư d án v i n i dung sau : 1.1- Tên d án : 1.2- a i m xây d ng : 1.3- Quy mô công su t : 2- Yêu c u ch u tư liên h tr c ti p v i S K ho ch và u tư thành ph (s 32 Lê Thánh Tôn, qu n 1) làm th t c xin c p gi y phép u tư. 3- Th i h n th c hi n trên không quá 15 ngày k t ngày ban hành văn b n này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như trên - UBND Thành ph - S K ho ch và u tư -S a chính, KTS Trư ng TP - UBND (Qu n, Huy n) - UBND (Phư ng, Xã) - VPUB : kh i QL T - Lưu. M u : 02-GP T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- Kính g i : S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH ƠN XIN C P GI Y PHÉP U TƯ ( i v i cá nhân) Tôi là : ……………………………………………………………………. Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………………………..
  7. Nơi sinh : …………………………………………………………………. S gi y CMND : …………………………………………………………. a ch thư ng trú : ………………………………………………………. Ngh nghi p : …………………………………………………………….. Xin c p Gi y phép u tư v i các n i dung chính, như sau : Tên d án : ……………………………………………………………… Ch u tư : …………………………………………………………….. M c tiêu, quy mô, công su t : ………………………………………….. a i m : ………………………………………………………………. Di n tích chi m t : ……………………………………………………. Hình th c s d ng t :………………………………………………….. T ng m c u tư : ………………………………………………………. Ngu n v n u tư : ……………………………………………………… Ti n u tư : …………………………………………………………. Trách nhi m, nghĩa v c a ch u tư : ………………………………… …………………………………………………………………………… Các bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái : …………………………… …………………………………………………………………………… Các ngh khác (n u có) : …………………………………………….. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tôi cam oan nh ng kê khai trên ây là úng s th t. Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a ơn v và th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c.- Ý ki n c a UBND qu n, huy n : Ngày tháng năm 199 NGƯ I LÀM ƠN
  8. (Ký và ghi rõ h tên) Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S K HO CH VÀ U TƯ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : /Q -KH T-KT TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 199 QUY T NNH C A GIÁM C S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH V VI C C P GI Y PHÉP U TƯ CHO ………………………… GIÁM CS K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ; - Căn c Thông tư s 09/BKH-VP T ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v l p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư ; - Căn c Quy t nh s 2559/Q -UB-NC ngày 27/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh ; - Xét ngh c a ……. t i công văn s …../ngày….tháng….năm 199…. ã ư c s th a thu n c a S ……………………… ; - Căn c Quy t nh s ……………….. ngày……/…../199… c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c giao cho S K ho ch và u tư thành ph c p gi y phép u tư i v i các d án u tư trong nư c khômg s d ng v n Nhà nư c (nhóm C) ; QUY T NNH i u 1.- C p gi y phép u tư cho ……………………………. theo các n i dung sau : 1- Tên d án : 2- Ch u tư : (là cá nhân ho c t ch c có tư cách pháp nhân : Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n ho c H p tác xã, v.v…). 3- M c tiêu, quy mô công su t : 4- a i m, di n tích chi m t, hình th c s d ng t:
  9. 5- T ng m c u tư, ngu n và ti n u tư : 5.1- T ng m c u tư : + Xây l p : + Thi t b : + Ki n thi t cơ b n khác: 5.2- Ngu n v n u tư : 5.3- Ti n u tư : 6- Trách nhi m và nghĩa v mà ch u tư ph i th c hi n : - Các ưu ãi (theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c). i u 2.- Ch u tư có trách nhi m ti n hành các th t c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c th c thi d án.- GIÁM CS K HO CH VÀ U TƯ Nơi nh n : - UBND TP ( báo cáo) -S a chính TP - UBND Qu n, Huy n - S ………. - VP.KTS Trư ng Thành ph - C c Th ng kê-C c Thu - Lưu : HC-KT
Đồng bộ tài khoản