Quyết định số 51/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 51/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2000/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về việc thu - chi và quản lý các khoản thu tiềnphạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 51/2000/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V VI C THU - CHI VÀ QU N LÝ CÁC KHO N THU TI N PH T HÀNH CHÍNH I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t ngân sách nhà nư c; Căn c các Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995, s 39/CP và s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 48/1999/TT-BTC ngày 6/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c s d ng ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông; Xét ngh c a S Tài chính - V t giá Hà n i t i t trình s 957 TC/QLNS ngày 17 tháng 4 năm 2000; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này "Quy nh t m th i v vi c thu - chi và qu n lý các kho n thu ti n ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông" i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2000 và thay th Quy t nh s 3371/Q -UB ngày 30/08/1997 c a UBND Thành ph Hà n i. i u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, oàn th thu c Thành ph và Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
  2. QUY NNH T M TH I V VI C THU CHI VÀ QU N LÝ CÁC KHO N THU TI N PH T HÀNH CHÍNH I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2000/Q -UB ngày 23 tháng 5 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph Hà n i) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1: B n qui nh t m th i này qui nh nh ng n i dung ch y u v vi c thu - chi và qu n lý các kho n ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th , tr t t an toàn giao thông ư ng s t, tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a (g i chung là tr t t an toàn giao thông) trên a bàn Hà n i. i u 2: Ngư i có thNm quy n x ph t, ra quy t nh x ph t, l p biên b n và m c ti n x ph t cho t ng hành vi vi ph m ư c th c hi n theo úng các qui nh t i các Ngh nh s 36/CP ngày 29/05/1995 v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Ngh nh s 39/CP ngày 05/07/1996 v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng s t; Ngh nh s 40/CP ngày 05/07/1996 v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a và Thông tư s 48/1999/TT-BTC ngày 06/05/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c s d ng ti n thu t x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. i u 3: S ti n ph t thu ư c ph i n p và k p th i vào ngân sách thành ph qua h th ng Kho B c nhà nư c. i u 4: Các cơ quan sau ây có trách nhi m hư ng d n th c hi n và gi i quy t các v n liên quan t i vi c thu ph t, qu n lý ti n ph t, thanh toán các chi phí có liên quan t i vi c thu ph t v i ngân sách nhà nư c trong quá trình th c hi n nhi m v theo phân c p qu n lý. 4.1- Công an Thành ph , S Giao thông công chính, Thành oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh Thành ph , Ban an toàn giao thông Thành ph (n u có) có trách nhi m b trí l c lư ng chuyên trách tr c ti p ho c c cán b tham gia vào b ph n công tác thanh tra liên ngành c a Thành ph x lý các v vi ph m theo Quy t nh c a U ban nhân dân Thành ph . 4.2- Công an Thành ph là cơ quan thư ng tr c Ban ch o "197" c a Thành ph có trách nhi m giúp U ban nhân dân Thành ph trong vi c tri n khai th c hi n các k ho ch thư ng xuyên, t xu t c a UBND Thành ph và i u hành l c lư ng cán b c a các ngành tham gia tr c ti p làm nhi m v x lý các v vi ph m tr t t an toàn giao thông. Th c hi n vi c l p d toán, t ch c chi tiêu và quy t toán ngu n ngân sách c p cho ho t ng c a Ban Ch o "197" Thành ph theo Lu t ngân sách nhà nư c.
  3. 4.3- Công an các Qu n, Huy n là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o "197" các Qu n, Huy n giúp U ban nhân dân các Qu n, Huy n v b trí l c lư ng tr c ti p tham gia vào nhi m v x lý các v vi ph m theo quy nh t i các Ngh nh 36/CP, 39/CP và 40/CP và báo cáo Công an Thành ph và UBND các Qu n, Huy n gi i quy t m c b i dư ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia x ph t. 4.4- S Tài chính - V t giá có trách nhi m t ng h p k p th i ngu n thu ph t ư c n p vào ngân sách thành ph và nhu c u chi cho các ho t ng ph c v tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a theo ch hi n hành. S Tài chính - V t giá căn c vào s ti n thu ph t c a t ng ơn v n p ngân sách nhà nư c và căn c vào d toán năm ư c UBND Thành ph giao xét, phê duy t d toán quý có chia ra tháng theo t ng n i ung chi c a ch s d ng ti n ph t cho t ng ơn v và th c hi n c p phát, qu n lý, quy t toán theo ch qui nh (k c m c trích cho Kho b c nhà nư c Thành ph và i C nh sát giao thông tr t t s 1 thu c B Công an). 4.5- C c Thu Hà n i có trách nhi m cung c p y , k p th i và qu n lý biên lai thu ti n ph t (Theo m u qui nh c a B Tài chính). 4.6- H th ng Kho B c nhà nư c t thành ph n qu n, huy n b trí các i m thu ph t h p lý, thu n l i và k p th i thu các kho n ti n ph t vào ngân sách nhà nư c. Chương 2: NH NG QUI NNH C TH TRONG VI C QU N LÝ NGU N THU, PHÂN B S D NG VÀ QUY T TOÁN CÁC KHO N THU - CHI TH C HI N NGHN NNH 36/CP, 39/CP, 40/CP i u 5: S thu t x ph t hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c và ư c l i cho ngân sách thành ph qu n lý, s d ng, ph i n p , k p th i vào ngân sách qua h th ng Kho B c nhà nư c các c p. i u 6: T ng s ti n ph t thu ư c s phân b và s d ng cho các l c lư ng c a a phương có tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông như sau: 6.1- Trích 30% t ng s ti n thu ph t vào ngân sách thành ph cân i chung c a ngân sách a phương. 6.2- S ti n thu ph t 70% còn l i (coi là 100%) ư c phân b và s d ng cho công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông theo các t l sau: - 20% chi cho l c lư ng công an (qua Công an Thành ph ) b i dư ng cho l c lư ng công an tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn, trong ó dành ít nh t 10% chi cho l c lư ng công an tham gia tr c ti p. Trong t ng s 20% chi cho l c lư ng công an trên, bao g m c chi h tr cho l c lư ng công an tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông c p qu n, huy n, xã, phư ng và i C nh sát giao thông tr t t s 1- B Công an. - 15% chi cho l c lư ng thanh tra giao thông, n i dung chi g m :
  4. + Chi b i dư ng cho l c lư ng tu n tra ki m soát; + Chi h c t p ào t o chuyên môn nghi p v . + Chi b sung kinh phí s a ch a phương ti n, xăng d u ph c v tu n tra ki m soát + Chi cho các ho t ng khác ph c v m b o an toàn giao thông. - 10% chi cho các l c lư ng các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n (k c chi cho công tác ch o an toàn giao thông) tham gia tr c ti p gi gìn tr t t an toàn giao thông (tr l c lư ng công an). - 5% chi cho Kho B c nhà nư c th c hi n vi c thu ti n ph t (bao g m c chi phí cho ngư i ư c u quy n thu ph t do Kho B c nhà nư c u quy n theo qui nh). - 5% chi cho tr m cân ki m tra xe trong t ng s thu ti n ph t chung, nhưng không vư t quá 20% s th c thu ti n ph t c a tr m cân ó. N i dung chi g m : + Chi b i dư ng cho l c lư ng tham gia tr c ti p t i tr m cân và các l c lư ng h tr ho t ng c a tr m cân. + Chi h tr ào t o chuyên môn nghi p v . + Chi h tr cho vi c s a ch a thi t b tr m cân. + Chi cho các m c ích khác ph c v ho t ng c a tr m cân. - 15% chi cho Ban Ch o "197" Thành ph (chi cho công tác an toàn giao thông) bao g m chi cho ho t ng c a ban, chi cho công tác ph bi n, tuyên truy n v vi c gi gìn tr t t an toàn giao thông t i a phương, chi cho công tác t ng k t thi ua khen thư ng i v i các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông (Hà n i chưa có Ban an toàn giao thông c l p mà nhi m v c a Ban này n m trong nhi m v c a Ban ch o "197" Thành ph vì v y ư c cân i chung vào nhi m v chi c a Ban Ch o "197" Thành ph ). - 30% còn l i Thành ph s dùng chi tăng cư ng cơ s v t ch t, chi b i dư ng L c lư ng thanh niên xung kích an ninh (n u tham gia tr c ti p) thông qua Thành oàn Hà n i, các kho n chi c n thi t khác cho vi c gi gìn tr t t an toàn giao thông thu c a phương (theo ngh c a Ban Ch o "197" Thành ph ). 6.3- M c chi b i dư ng cho ngư i tr c ti p tham gia ki m tra ôn c thi hành Ngh nh 36/CP, 39/CP, 40/CP (B i dư ng ngoài gi , b i dư ng làm êm, công tác phí...), c th là: - C nh sát giao thông: 200.000 ng/ngư i/tháng. - C nh sát tr t t và c nh sát khu v c: 150.000 ng/ngư i/tháng. - L c lư ng thanh tra giao thông: 150.000 ng/ngư i/tháng.
  5. - L c lư ng thanh niên xung kích an ninh Th ô (n u tr c ti p tham gia): 150.000 ng/ngư i/tháng. M c chi trên không ư c vư t quá t l (%) phân b ghi t i i m 6.2 i u 7: Qu n lý, c p phát, quy t toán kinh phí ngân sách t ti n thu ph t 7.1- S Tài chính V t giá căn c vào d toán s thu ph t hàng năm phân b vi c s d ng kinh phí ngân sách t ti n thu ph t cho các ơn v ư c giao nhi m v gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph . 7.2- L p d toán và duy t d toán (theo t l ghi t i i u 6.2): - Hàng năm, các S , Ngành, ơn v liên quan tr c thu c Thành ph và ơn v thu c trung ương như Kho b c nhà nư c Thành ph , i C nh sát giao thông tr t t s 1 c a B Công an ư c giao nhi m v gi gìn tr t t an toàn giao thông căn c vào kh năng thu ph t và căn c vào s ki m tra do S Tài chính - V t giá thông báo l p d toán kinh phí theo ch , inh m c quy nh g i v S Tài chính - V t giá S t ng h p, thNm tra d toán trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh d toán thu, chi t ngu n thu ph t cùng v i d toán thu - chi ngân sách hàng năm c a ơn v . - Hàng năm, căn c vào s ki m tra do S Tài chính - V t giá thông báo cho Qu n, huy n, Ban Ch o "197" c a Qu n, Huy n l p d toán g i Phòng Tài chính - V t giá Qu n, huy n t ng h p, thNm tra trình U ban nhân dân các Qu n, huy n quy t nh cùng v i d toán thu - chi ngân sách hàng năm. Riêng i v i Kho B c nhà nư c và i C nh sát giao thông tr t t s 1 (B Công an), l p d toán g i S Tài chính - V t giá thNm tra trình UBND Thành ph quy t nh phê duy t d toán năm, S Tài chính - V t giá phê duy t d toán chi ti t theo M c l c NSNN có chia ra quý, tháng theo i u 4:4 c a Quy nh t m th i này. 7.3- C p phát kinh phí 7.3.1- Căn c c p phát kinh phí: - M c phân b d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (U ban nhân dân Thành ph i v i các ơn v thu c Thành ph , U ban nhân dân Qu n, huy n i v i các ơn v thu c Qu n, huy n) và d toán chi ti t do cơ quan tài chính ng c p phê chuNn. - Các ch , nh m c do B Tài chính quy nh và m c chi ư c U ban nhân dân Thành ph quy nh t i Quy nh t m th i này. - Căn c vào s ti n ph t th c thu ư c n p vào Kho b c nhà nư c c a t ng ơn v ã ư c kho b c xác nh n, S Tài chính - V t giá c p phát k p th i kinh phí ư c hư ng cho các ơn v . - S ti n ph t thu ư c phân b cho các l c lư ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông quy nh t i i u 6.2 là m c kinh phí ư c trích t i a. S kinh phí này n u s
  6. d ng không h t thì ư c xem xét b sung chi trang b cơ s v t ch t m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn. 7.3.2- Phương th c c p phát: i v i các ơn v thu c Thành ph qu n lý (Công an Thành ph , Ban Thanh tra giao thông công chính, L c lư ng thanh niên xung kích an ninh) và các ơn v thu c trung ương (Kho b c nhà nư c Thành ph , i C nh sát giao thông tr t t s thu c B Công an), S Tài chính - V t giá th c hi n c p phát tr c ti p cho các ơn v theo hình th c c p phát hi n hành. 7.4- Quy t toán - V thu: S Tài chính - V t giá và Kho b c nhà nư c Thành ph i chi u t ng h p các ngu n thu ti n ph t ã n p vào ngân sách thành ph và báo cáo quy t toán thu theo quy nh hi n hành. - V chi: các ơn v ư c ngân sách c p phát t ngu n thu ti n ph t ch u trách nhi m quy t toán úng quy nh c a Lu t NSNN (các ơn v thu c Thành ph quy t toán v i S Tài chính - V t giá và t ng h p vào chi ngân sách thành ph , các ơn v thu c qu n, huy n quy t toán v i Phòng Tài chính - V t giá qu n, huy n và t ng h p vào chi ngân sách qu n huy n). - S Tài chính - V t giá t ng h p báo cáo quy t toán chung báo cáo v i U ban nhân dân Thành ph , B Tài chính theo úng quy nh c a Lu t NSNN. Chương 3: T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 8: i u kho n thi hành và t ch c th c hi n. 8.1- Quy nh t m th i này có hi u l c thi hành t 01/01/2000 và thay th cho Quy nh t m th i ban hành kèm theo Quy t nh 3371/Q -UB ngày 30/08/1997 c a U ban nhân dân Thành ph Hà n i v vi c thu, chi và qu n lý các kho n thu ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b , an toàn giao thông ô th và ch ng các t n n xã h i trên a bàn Thành ph Hà N i 8.2- S Tài chính - V t giá, Kho b c nhà nư c Thành ph , Phòng Tài chính - V t giá và Kho b c nhà nư c các qu n, huy n có trách nhi m th c hi n, qu n lý ngu n thu ư c n p vào NSNN và c p phát kinh phí, quy t toán t ti n thu ph t hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông m b o theo ch và úng các nguyên t c qu n lý tài chính cho các l c lư ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph . 8.3- Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, oàn th thu c Thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m th c hi n nghiêm túc b n quy nh t m th i này.
  7. Trong quá trình tri n khai th c hi n, có vư ng m c hay do Nhà nư c thay i, b sung v ch , UBND Thành ph s xem xét, b sung, i u ch nh cho phù h p./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản