Quyết định số 51/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch phát triển ngành hoá chất Việt Nam 5 năm 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 51/2001/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2001 PHÊ DUY T K HO CH PHÁT TRI N NGÀNH HOÁ CH T VI T NAM 5 NĂM 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Công nghi p (t trình s 4871-TTr-KH T ngày 22 tháng 12 năm 2000) và ý ki n các B : K ho ch và u tư (Công văn s 898 BKH/CN ngày 19 tháng 02 năm 2001), Tài chính (Công văn s 1176 TC/TCDN ngày 16 tháng 02 năm 2001), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 298/BNN/KH ngày 7 tháng 02 năm 2001), Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 348/BKHCNMT- CN ngày 12 tháng 02 năm 2001). QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch phát tri n ngành hoá ch t Vi t Nam 5 năm 2001-2005 v i n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU K HO CH: 1. T ng bư c xây d ng ngành hoá ch t có cơ c u h p lý và hi n i, hình thành các khu công nghi p t p trung, các t h p s n xu t hoá ch t có quy mô l n v i công ngh tiên ti n, s d ng có hi u qu tài nguyên trong nư c, áp ng yêu c u th trư ng và thay th hàng nh p khNu, ti n t i xu t khNu ra th trư ng nư c ngoài. 2. Ti p t c tìm ki m các ngu n v n, các hình th c u tư th c hi n các d án u tư m i như: phân m urê; diamonphotphat (DAP); xút; sô a; săm l p ô tô, máy kéo và m t s s n phNm có giá tr cao. 3. Nhanh chóng u tư chi u sâu, i m i công ngh , thi t b hi n có s n xu t các s n phNm có nhu c u l n trong nư c, có l i th v nguyên, v t li u, có kh năng c nh tranh như: phân lân ch bi n; phân h n h p NPK; săm l p ô tô, xe p, xe máy; axít photphoric (H3PO4); tripolyphotphat; xút (NAOH); axít sunfuric (H2SO4); b t nh , c quy 4. T c tăng trư ng bình quân 5 năm t trên 15%/năm. II. PHƯƠNG HƯ NG NHI M V K HO CH 5 NĂM 2001-2005:
  2. 1. Phân bón: a) Phân lân: u tư chi u sâu, m r ng tăng công su t các nhà máy Supe photphat và hoá ch t Lâm Thao, Supe Long Thành, Phân lân nung ch y (Văn i n, Ninh Bình). Ny nhanh ti n công tác chuNn b u tư s m kh i công xây d ng nhà máy Diamonphotphat (DAP); xem xét kh năng xây d ng nhà máy s n xu t phân lân Supe t i Lào Cai. Hoàn thành giai o n I và ti p t c th c hi n giai o n II, tăng năng l c khai thác và tuy n qu ng Apatit lên 760.000 t n/năm. b) Phân m urê: Hoàn thành úng ti n d án c i t o k thu t nhà máy Phân m Hà B c. T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam tham gia cùng v i T ng công ty D u khí Vi t Nam xây d ng m i hai nhà máy phân m t khí t i Phú M và Cà Mau; tích c c tri n khai d án nhà máy m t than. c) Phân bón h n h p NPK: Phát tri n cân i v i nhu c u và m b o phân b h p lý theo vùng lãnh th , theo gi ng cây tr ng, chú tr ng i m i công ngh , thi t b , nâng cao ch t lư ng, a d ng ch ng lo i áp ng nhu c u trong nư c. d) y m nh s n xu t phân h u cơ sinh hoá gi u ch t dinh dư ng. 2. Các s n phNm cao su: i m i công ngh , thi t b , Ny nhanh ti n tư m r ng s n xu t, nâng cao ch t lư ng các s n phNm săm l p ô tô, xe p, xe máy, chuNn b i u ki n xây d ng nhà máy s n xu t săm l p ô tô công su t t 2 n 3 tri u b /năm vào năm 2005. Nghiên c u và tri n khai s n xu t s n phNm cao su k thu t. 3. Hoá ch t cơ b n: Ngoài vi c Ny m nh s n xu t các hoá ch t cơ b n truy n th ng (axít sunfuric, axít photphoric, axít clohydric, tripolyphotphat, b t nh ...) áp ng nhu c u c a th trư ng, c n nghiên c u chuNn b u tư xút và sô a quy mô l n ph c v cho phát tri n công nghi p nh , công nghi p v t li u xây d ng, luy n kim và l c d u. 4. Hoá d u và m t s hoá ch t khác: a) Gi v ng và phát huy t i a năng l c s n xu t các s n phNm hoá d u ã u tư: ch t hoá d o dioctyl phtalate (DOP), polivinylcloride (PVC); ch ng ph i h p v i ngành d u khí và các ngành liên quan khác chuNn b các d án u tư m t s s n phNm hoá d u m i như nh a polistyrel (PS), polipropilen (PP); nh a polietilentereftalate (PET), poliamid (PA); s i v i poliestetf (PES); vinyl clorua monomer (VCM) làm nguyên li u cho PVC. Phát tri n nguyên li u cho s n xu t keo dán ph c v chương trình m b o s n xu t 1 tri u m3 g công nghi p. C n coi hoá
  3. d u là m t hư ng m i quan tr ng trong chi n lư c phát tri n công nghi p hoá ch t giai o n t i. b) V c quy, pin, sơn hoá h c, ch t gi t r a, hoá ch t b o v th c v t.... ch y u là u tư chi u sâu, i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng s n phNm áp ng nhu c u trong nư c và t ng bư c xu t khNu. n năm 2005 t m c tiêu s n xu t m t s s n phNm chính: 1.100.000 t n phân supe lân, 600.000 t n phân lân nung ch y, 330.000 t n phân diamonphotphat (DAP), tương ương 900.000 t n phân supe lân/năm; 1.420.000 t n phân m urê (toàn ngành); 1.800.000 t n phân bón h n h p NPK; 700.000 t n xít sunfuric; 130.000 t n xút NaOH thành phNm; 1.200.000 b l p ô tô; 800.000 kwh c quy. III. V U TƯ PHÁT TRI N TH C HI N K HO CH: 1. Nhu c u v n u tư cho toàn ngành giai o n 2001-2005 kho ng 29.000 t ng trong ó T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam kho ng 18.000 t ng (trong ó vay nư c ngoài ho c vay thương m i trong nư c kho ng 8.500 t ng, ph n còn l i là v n vay ưu ãi, t b sung và t các ngu n khác). 2. B Công nghi p ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan, trình Th tư ng Chính ph phê duy t t ng d án c th theo thNm quy n, kèm theo các ki n ngh v t o ngu n v n u tư, các chính sách huy ng và s d ng v n c a t ng d án, các chính sách h tr s n xu t hoá ch t, b o m cho ngành hoá ch t Vi t Nam phát tri n b n v ng. i u 2: Qu n lý và t ch c th c hi n: 1. B Công nghi p ch u trách nhi m qu n lý và ch o th c hi n k ho ch phát tri n ngành hoá ch t Vi t Nam giai o n 2001-2005 và th c hi n nh ng nhi m v sau: - Ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Qu c phòng; U ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan và T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam xác nh các danh m c u tư, quy mô u tư và a i m nh ng công trình m i trong t ng giai o n; - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t các i u ch nh ho c b sung k ho ch sau khi ã th ng nh t v i các B , ngành và các a phương liên quan; - Nghiên c u và xây d ng cơ ch , chính sách t o ngu n v n u tư, s d ng nguyên, v t li u trong nư c, i m i trang thi t b k thu t, tăng cư ng năng l c qu n lý ngành hoá ch t, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công nghi p và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s p x p tìm ngu n v n trong và ngoài nư c, k c v n vay ưu ãi ODA và FDI áp ng nhu c u u tư ngành công nghi p hoá ch t. i u 3: T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam ch u trách nhi m th c hi n k ho ch. Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p giúp trong quá trình th c hi n
  4. k ho ch, trong ó c n chú ý m b o tính th ng nh t, ng b gi a k ho ch c a T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam v i k ho ch phát tri n c a các B , ngành và các a phương. i u 4. T ng công ty D u khí Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam hoàn thi n k ho ch phát tri n và các gi i pháp th c hi n chuyên ngành s n xu t phân m, hoá d u theo nh ng nh hư ng m c tiêu ã ư c phê duy t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ban hành. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng giám c Qu h tr phát tri n, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty: Hoá ch t Vi t Nam, D u khí Vi t Nam ch u trách nhi m th hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản