Quyết định số 51/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
63
lượt xem
9
download

Quyết định số 51/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2002/QĐ-BCN về việc ban hành Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện 500kV Phần xây lắp móng do bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2002/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C D TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY L P Ư NG DÂY T I I N 500KV PH N XÂY L P MÓNG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy ch qu n lý u tư xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và s a i, b sung theo Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c văn b n s 1747/BXD-VKT ngày 04 tháng 11 năm 2002 c a B Xây d ng th a thu n nh m c d toán XDCB chuyên ngành ư ng dây t i i n 500 kV; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này t p nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây t i i n 500kV, ph n xây l p móng. i u 2. T p nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây t i i n 500kV, ph n xây l p móng này là cơ s l p ơn giá XDCB, l p d toán cho công tác xây l p ph n móng ư ng dây t i i n 500kV và có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2002 n h t năm 2004. i u 3. Chánh Văn phòng B , các V trư ng V ch c năng, T ng Giám c T ng Công ty i n l c Vi t Nam và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Hoàng Trung H i
 2. B CÔNG NGHI P NNH M C D TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY L P Ư NG DÂY T I I N 500 KV PH N XÂY L P MÓNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2002/Q -BCN ngày 20/11/2002 c a B Công nghi p) Hà N i 11-2002 THUY T MINH VÀ QUY NNH ÁP D NG NNH M C D TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY L P Ư NG DÂY T I I N 500KV-PH N XÂY L P MÓNG nh m c d toán xây d ng cơ b n ư ng dây t i i n 500kV là ch tiêu kinh t - k thu t quy nh m c hao phí c n thi t v v t li u, lao ng, máy thi công hoàn thành m t ơn v kh i 3 lư ng công tác xây l p như: 1m bê tông, 1 tr , 1 km dây v.v… t vi c chuNn b n k t thúc. Căn c xây d ng nh m c g m: - Các quy trình quy ph m k thu t v thi t k - thi công - nghi m thu công tác xây l p ư ng dây 500kV. - T p nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây t i i n s 2005/Q -KH T ngày 07/9/1999 c a B Công nghi p. - nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây t i i n s 2005/Q -KH T ngày 07/9/1999 c a B Công nghi p. - nh m c d toán xây l p ư ng dây 500kV B c - Nam - Văn b n s 754/BXD-VKT ngày 04 tháng 05 năm 2000 c a B Xây d ng th a thu n áp d ng nh m c - ơn giá cho ư ng dây 500kV Pleiku-Phú Lâm. - Các thi t k i n hình, trình t ch c s n xu t, trình trang b k thu t công ngh c a các ơn v xây l p chuyên ngành. I- K T C U NNH M C D TOÁN: T p nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây 500kV - ph n xây l p móng g m 5 Chương: Chương I - Công tác chuNn b m t b ng thi công Chương II - Công tác ào p t á Chương III - Công tác óng c c Chương IV - Các công tác làm móng khác Chương V - Công tác v n chuy n, b c d Trong m i chương g m m t s nhóm công tác xây l p phù h p v i trình t thi công. T p nh m c d toán xây d ng cơ b n ư ng dây t i i n 500kV ư c trình bày theo nhóm, lo i công tác ho c k t c u xây l p và ư c mã hóa th ng nh t.
 3. M i danh m c nh m c ư c trình bày tóm t c thành ph n công vi c, i u ki n k thu t, i u ki n thi công, và ư c quy inh ơn v tính phù h p v i công tác xây l p. II- N I DUNG NNH M C nh m c d toán chuyên ngành xây l p ư ng dây t i i n 500kV bao g m: 1. M c hao phí v t li u: Là kh i lư ng v t li u c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác xây l p (không k v t li u ph c n dùng cho thi t b thi công, phương ti n v n chuy n và nh ng v t li u chi trong kho n chi phí chung). Hao phí v t li u trong các b ng m c ã bao g m c hao h t qua các khâu chi công và luân chuy n (n u có). Trong th c t , tùy theo i u ki n thi công c th có th thay th m t s v t li u tương t . S lư ng v t li u thay th căn c trên cơ s yêu c u k thu t, tính ch t v t li u mà quy i tương ương, nhưng ph i m b o ch t lư ng công trình và không làm tăng ơn giá. i v i m t s lo i công tác xây l p chưa quy nh v t li u chính trong b ng m c thì ư c tính riêng theo thi t k , c ng v i t l hao h t quy nh trong Ph l c theo t p nh m c này. 2. M c hao phí lao ng: Là m c tiêu hao ngày công lao ng c n thi t c a công nhân tr c ti p và công nhân ph c v th c hi n m t ơn v kh i lư ng công tác xây l p (k c công v n chuy n b c d v t li u, bán thành phNm trong ph m vi m t b ng xây l p). S lư ng ngày công trong b ng m c ư c tính theo c p b c th bình quân, trong ó ã bao g m c lao ng chính, ph (k c công tác chuNn b , k t thúc, thu d n hi n trư ng thi công). M c hao phí lao ng ã bao g m c th i gian i và v c a công nhân có mang vác d ng c làm vi c. 3. M c hao phí máy thi công: Là s ca máy thi công c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng xây l p công trình và ã bao g m c th i gian ch i c n thi t c a máy theo yêu c u thi công. III- QUY NNH ÁP D NG: T p nh m c d toán xây d ng cơ b n ư ng dây t i i n 500kV - ph n xây l p móng làm cơ s l p ơn giá, d toán ph n xây l p móng các công trình ư ng dây t i i n có i n áp 500kV. Trư ng h p nh ng lo i công tác xây d ng yêu c u k thu t và i u ki n thi công khác v i quy nh trong nh m c này thì Ch u tư l p nh m c b sung trình cơ quan có thNm quy n ban hành áp d ng. Ngoài nh ng thuy t minh và quy nh chung nêu trên, trong m t s chương, m t s nhóm còn có nh ng quy nh riêng phù h p v i yêu c u k thu t, i u ki n và bi n pháp thi công./.
 4. Chương I CÔNG TÁC CHU N BN M T B NG THI CÔNG 011.000 CÔNG TÁC PHÁT TUY N: Thành ph n công vi c: Nh n nh ng o n tuy n ph i phát (chi u dài, chi u r ng tuy n, các v trí c t , các lo i cây ph i ch t); ch t cây có ư ng kính ≤ 20cm, v n chuy n ra kh i ph m vi tuy n (≤30 mét), n u ch t cây có ư ng kính > 20 cm ư c tính quy i ra cây tiêu chuNn theo b ng quy nh. C p b c th bình quân: 3,0/7 ơn v tính: Công/100m2 MÃ CÔNG TÁC PHÁT TUY N NA M T CÂY TIÊU CHU N TRÊN 100m2 HI U HÌNH THI CÔNG 0 ≤2 ≤3 ≤5 >5 011.10 Tuy n lo i I 011.11 Tương i b ng ph ng 1,04 1,56 1,80 011.12 Sư n i d c > 250 1,20 1,79 2,17 011.13 Sình l y 1,35 2,03 2,35 011.20 Tuy n lo i II 011.21 Tương i b ng ph ng 1,33 2,00 2,32 2,86 3,61 011.22 Sư n i d c > 250 1,53 2,30 2,67 3,29 4,14 011.23 Sình l y 1,73 2,60 3,02 3,72 4,69 011.30 Tuy n lo i III 011.31 Tương i b ng ph ng 1,53 2,18 2,51 3,05 3,81 011.32 Sư n i d c > 250 1,75 2,50 2,88 3,50 4,47 011.33 Sình l y 1,99 2,83 3,26 3,97 4,95 011.40 Tuy n lo i IV 011.41 Tương i b ng ph ng 1,67 2,37 2,74 0 011.42 Sư n i d c > 25 1,92 2,71 3,14 011.43 Sình l y 2,17 3,08 3,56 011.50 Tuy n lo i V 6,72 1 2 3 4 5
 5. B NG QUY I CÂY TIÊU CHU N Ư NG KÍNH G C I RA CÂY TIÊU Ư NG KÍNH G C I RA CÂY TIÊU CÂY CHU N CÂY CHU N > 10 ÷ 20 cm 1,0 > 40 ÷ 50 cm 6,0 > 20 ÷ 30 cm 1,5 > 50 ÷ 60 cm 15,0 > 30 ÷ 40 cm 3,5 Ghi chú: ư ng kính cây ư c quy nh o o n 30 cm tính t m t t 012.000 CÔNG TÁT CH T CÂY: Quy nh áp d ng: Công tác ch t cây ch áp d ng cho công vi c gi i phóng hành lang tuy n, m ư ng v n chuy n v t li u, gi i phóng m t b ng thi công móng, d ng c t, kéo r i dây. Thành ph n công vi c: Ch t cây; n b cành, ng n; cưa ch t cây thành t ng o n dài 4 n 5m; v n chuy n x p g n trong ph m vi 30m. 012.100 CH T CÂY B NG TH CÔNG Nhân công: b c th : 3,0/7 ơn v tính: Công/1cây MÃ Ư NG KÍNH G C CÂY ≤ (cm) CÔNG TÁC XÂY L P HI U 20 30 40 50 60 70 > 70 012.11 Ch t cây a hình b ng 0,13 0,25 0,52 0,98 2,13 5,10 9,64 ph ng 012.12 Ch t cây a hình sư n 0,15 0,28 0,61 1,11 3,12 6,69 11,00 i d c > 250 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: Trư ng h p ch t cây nơi sình l y, nư c thì nh m c ư c nhân v i h s 2.
 6. 012.200 CH T CÂY B NG MÁY C M TAY: ơn v tính: 1 cây MÃ CÔNG THÀNH PH N ƠN Ư NG KÍNH G C CÂY (cm) TÁC XÂY HAO PHÍ ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 >70 L P HI U VN 012.21 Ch t cây Nhân công B c Công 0,07 0,13 0,26 0,49 1,07 2,55 4,82 a hình th 3,0/7 tương i Máy thi công b ng ph ng Ca 0,11 0,14 0,18 0,24 0,31 0,40 0,52 Máy cưa c m tay 012.22 Ch t cây Nhân công B c Công 0,08 0,15 0,31 0,56 1,23 2,93 5,50 a hình th 3,0/7 sư n i Máy thi công d c > 250 Ca 0,13 0,16 0,22 0,28 0,37 0,48 0,62 Máy cưa c m tay 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú: Trư ng h p ch t cây nơi sình l y, nư c thì nh m c ư c nhân v i h s 2. 013.100 ÀO G C CÂY T I VN TRÍ MÓNG C T: Thành ph n công vi c: ào g c, r cây theo yêu c u, v n chuy n trong ph m vi 30m. Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: Công/1g c cây MÃ CÔNG TÁC XÂY L P Ư NG KÍNH G C CÂY (cm) HI U ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 > 70 013.11 ào g c cây a hình tương i b ng ph ng 0,19 0,36 0,67 1,30 3,10 5,82 10,43 013.12 ào g c cây a hình sư n i d c > 250 0,22 0,42 0,77 1,49 3,56 6,69 11,99 1 2 3 4 5 6 7
 7. 013.200 ÀO B I CÂY, B I TRE T I VN TRÍ MÓNG C T: Thành ph n công vi c: ào b i cây theo yêu c u, v n chuy n trong ph m v 30cm Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: Công/1 b i MÃ CÔNG TÁC XÂY L P Ư NG KÍNH Ư NG KÍNH B I TRE (cm) HI U B I CÂY KHÁC (cm) ≤ 30 > 30 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 90 ≤ 110 > 110 013.21 ào b i cây, b i tre a 0,50 0,72 2,30 3,45 5,18 7,76 11,64 hình tương i b ng ph ng 013.22 ào b i cây, b i tre 0,58 0,83 2,65 3,98 5,96 8,94 13,42 sư n i d c > 250 1 2 3 4 5 6 7 014. 100 LÀM Ư NG T M: Thành ph n công vi c: p n n ư ng b ng t ã ào; san, m úng yêu c u k thu t; ào rãnh, c m v a. 014.100 LÀM Ư NG T M B NG TH CÔNG: Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: Công/10m2, 1m3 MÃ HI U CÔNG TÁC XÂY L P ƠN VN C P T I II III IV 014.11 San s a m t ư ng 10m2 0,43 0,54 0,67 0,83 014.12 ào san t theo sư n i M3 0,50 0,56 0,75 0,91 014.13 Làm ư ng m i M3 0,81 0,87 1,09 1,32 014.14 Tôn t o ư ng cũ M3 0,69 0,78 0,93 1,08 1 2 3 4
 8. 014.200 LÀM Ư NG T M B NG TH CÔNG K T H P CƠ GI I: ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY THÀNH PH N HAO ƠN C P T HI U L P PHÍ VN I II III IV 014.21 Làm ư ng t m Nhân công B c th Công 2,85 3,72 4,45 5,40 b ng th công k t 3,0/7 h p máy i ≤ 75CV Máy thi công Máy i ≤ Ca 0,487 0,596 0,716 0,946 75CV 014.22 Làm ư ng t m Nhân công B c th Công 2,85 3,72 4,45 5,40 b ng th công k t 3,0/7 h p máy i ≤ Máy thi công Máy i ≤ 100CV Ca 0,424 0,519 0,624 0,842 100CV 014.23 Làm ư ng t m Nhân công B c th Công 2,85 3,72 4,45 5,40 b ng th công k t 3,0/7 h p máy i ≤ Máy thi công Máy i ≤ 140CV Ca 0,389 0,484 0,592 0,798 140CV 1 2 3 4 015.100 LÀM C U T M: Thành ph n công vi c: ChuNn b v t li u, v n chuy n trong ph m vi 30m, ti n hành cưa, ch t, l p c nh vào v trí m b o k thu t, an toàn (V t li u làm b ng tre ho c g , cho xe thô sơ và ngư i i l i). ơn v tính: 10m2 MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ƠN VN TRONG M I I U HI U KI N 015.10 V t li u - Tre cây (ho c g ) kích thư c Φ= cây 15 8÷10cm, L=6÷8m - V t li u khác % 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 3,20
 9. 016.100 R I Á CH NG LÚN: Thành ph n công vi c: R i á theo yêu c u k thu t. Hoàn thi n công trình, á ã ư c v n chuy n n trong ph m vi 30m. ơn v tính: 1m,3 MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ƠN VN TRONG M I I U KI N HI U V t li u 016.10 áh c m3 1,22 á dăm m3 0,12 Nhân công B c th công 1,10 Ghi chú: N u làm ng m thì m c nhân công ư c nhân v i h s 1,80 017.000 SAN M T B NG: Quy nh áp d ng: San m t b ng ch áp d ng cho công tác san s a m t b ng thi công móng, kho bãi. Thành ph n công vi c: ChuNn b , ki m tra, ào m t b ng, san s a m t b ng trong m i i u ki n theo yêu c u k thu t, thu d n hoàn ch nh. 017.100 SAN M T B NG TH CÔNG ơn v tính: 10m2 (ho c 1m3) MÃ CÔNG TÁC THÀNH PH N HAO ƠN VN C P T HI U XÂY L P PHÍ I II III IV 017.11 San s a m t Nhân công B c th 3,0/7 Công/1m2 0,05 0,06 0,07 0,08 b ng 017.12 ào m t b ng Nhân công B c th 3,0/7 Công/1m3 0,46 0,73 1,25 2,00 1 2 3 4
 10. 017.200 SAN M T B NG TH CÔNG K T H P CƠ GI I: ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY THÀNH PH N HAO ƠN C P T HI U L P PHÍ VN I II III IV 017.21 San m t b ng th công Nhân công k t h p máy i ≤ Công 2,85 3,72 4,45 5,40 B c th 3,0/7 75CV Máy thi công Ca 0,36 0,44 0,59 0,79 Máy i ≤75CV 017.22 San m t b ng th công Nhân công k t h p máy i Công 2,85 3,72 4,45 5,40 B c th 3,0/7 ≤100CV Máy thi công Ca 0,31 0,38 0,50 0,68 Máy i ≤ 100CV 017.23 San m t b ng th công Nhân công k t h p máy i Công 2,85 3,72 4,45 5,40 B c th 3,0/7 ≤140CV Máy thi công Ca 0,29 0,36 0,48 0,64 Máy i ≤ 140CV 1 2 3 4 018.100. LÀM KHO T M: ơn v tính: 1m2 s d ng MÃ HI U THÀNH PH N HAO PHÍ ƠN VN KHO KÍN KHO H 018.10 V t li u - Gi y d u m2 7 2,5 - Tre (g ), kích thư c Φ=8÷10cm, L=6÷8m cây 2,5 2 -N a cây 6,5 5 - V t li u khác % 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 1,65 1,49 1 2
 11. 019.100 PHÁ Á LÀM M T B NG, Ư NG T M: ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC THÀNH PH N HAO ƠN C P Á HI U XÂY L P PHÍ VN I II III IV 019.11 ào phá n mìn, V t li u chi u dày l p á Thu c n amonit kg 65,5 59,6 54,2 48,8 ≤2m Kíp n cái 22,0 20,0 18,0 16,0 Dây n m 22,0 20,0 18,0 16,0 Dây i n m 25,8 23,97 23,0 20,44 Nhân công B c th 3,5/7 công 148,4 121,44 105,1 97,24 Máy thi công Máy khoan c m tay ∅ ca 1,9 1,7 1,5 1,4 40-56mm Máy nén khí 10m3/phút ca 0,73 0,65 0,58 0,54 019.2 ào phá á n V t li u mìn, chi u dày Thu c n amonit kg 72 65,5 59,6 50,2 l p á >2m Kíp n cái 24 22 20 18 Dây n m 24 22 20 18 Dây di n m 31 28,8 26,5 23,8 Nhân công B c th 3,5/7 công 113,04 94,30 80,00 76,48 Máy thi công Máy khoan c m tay ∅ ca 2,10 1,90 1,70 1,50 40-56 mm Máy nén khí 10m3/phút ca 0,81 0,73 0,65 0,58 019-13 ào phá á th Nhân công công 450,0 351,0 302,0 271,4 công B c th 3,0/7 Công 019-14 ào phá á m Nhân công công 517 403,6 247,8 312,1 côi th công B c th 3,0/7 1 2 3 4
 12. Chương II CÔNG TÁC ÀO P T Á Công tác ào l p t á ph i m b o úng kích thư c, hình dáng, d c theo thi t k thi công, m b o thành mép không b s t l ho c t trôi xu ng h móng. Khi g p t s t l ph i văng ch ng, thì công ó ư c tính ngoài nh m c. nh m c ào t ã tính công v n chuy n t ra kh i ph m vi quy nh m b o thành mép không s t l ho c t trôi xu ng h móng. • Vi c tính kh i lư ng t á ào ph i áp d ng theo các quy nh sau: - Di n tích h ào ư c tính theo di n tích áy móng. - Kh i lư ng t ào là th tích h ào. - L c lư ng t p là th tích ph i p ã m ch t theo yêu c u k thu t. - Kh i lư ng ào phá á tính theo th tích kh i á nguyên th . • ào t vùng sình l y ng p nư c, nh m c ư c nhân v i h s : 1,5 • Công p b ao và tát nư c, vén bùn trư c khi ào móng nơi sình l y ng p nư c ư c tính riêng. 020.000 ÀO T MÓNG C G C L P B NG TH CÔNG: Thành ph n công vi c: ào theo yêu c u k thu t v n chuyy n t trong ph m vi 10m. Nhân công: b c th 3,0/7 ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC SÂU H C P T ÀO (m) I II III IV HI U XÂY L P 020.01 ào h th có di n tích ≤5m2 ≤1 0,55 0,85 1,38 2,20 020.02 Nt >1 0,78 1,14 1,66 2,57 020.03 Di n tích h móng ≤ 35m2 ≤2 0,61 0,83 1,23 1,85 020.04 Nt ≤3 0,66 0,89 1,32 1,94 020.05 Nt >3 0,73 0,97 1,41 2,06 020.06 Di n tích h móng ≤ 50m2 ≤2 0,64 0,87 1,30 1,94 020.07 Nt ≤3 0,69 0,94 1,39 2,04 020.08 Nt ≤4 0,76 1,01 1,47 2,16 020.09 Nt >4 0,84 1,11 1,62 2,38
 13. ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC SÂU H C P T HI U XÂY L P ÀO (m) I II III IV 020.10 Di n tích h móng ≤ 75m2 ≤2 0,66 0,89 1,33 1,99 020.11 Nt ≤3 0,72 0,96 1,43 2,09 020.12 Nt ≤4 0,78 1,05 1,52 2,22 020.13 Nt >4 0,86 1,16 1,67 2,44 020.14 Di n tích h móng ≤ 100m2 ≤2 0,72 0,96 1,44 2,15 020.15 Nt ≤3 0,74 0,99 1,47 2,16 020.16 Nt ≤4 0,80 1,08 1,56 2,29 020.17 Nt >4 0,88 1,19 1,72 2,52 2 020.18 Di n tích h móng ≤ 150m ≤2 0,72 0,96 1,44 2,15 020.19 Nt ≤3 0,77 1,05 1,55 2,27 020.20 Nt ≤4 0,85 1,13 1,64 2,40 020.21 Nt >4 0,94 1,24 1,80 2,64 020.22 Di n tích h móng ≤ 200 m2 ≤2 0,76 1,00 1,50 2,26 020.23 Nt ≤3 0,80 1,11 1,63 2,38 020.24 Nt ≤4 0,89 1,19 1,72 2,52 020.25 Nt >4 0,98 1,31 1,89 2,77 020.26 Di n tích h móng ≤ 250 m2 ≤2 0,80 1,05 1,58 2,37 020.27 Nt ≤3 0,84 1,17 1,71 2,05 020.28 Nt ≤4 0,93 1,25 1,81 2,61 020.29 Nt >4 1,03 1,38 1,98 2,90 020.30 Di n tích h móng ≤ 300 m2 ≤2 0,84 1,10 1,66 2,49 020.31 Nt ≤3 0,88 1,23 1,79 2,63 020.32 Nt ≤4 0,98 1,31 1,90 2,78 020.33 Nt >4 1,08 1,45 2,08 3,05 020.34 Di n tích h móng ≤ 350 m2 ≤2 0,88 1,16 1,74 2,61 020.35 Nt ≤3 0,92 1,29 1,88 2,76 020.36 Nt ≤4 1,03 1,38 2,00 2,92 020.37 Nt >4 1,13 1,52 2,18 3,20
 14. 020,42 Di n tích h móng ≤ 450 m2 ≤2 0,98 1,28 1,92 2,88 020.43 Nt ≤3 1,02 1,42 2,07 3,04 020.44 Nt ≤4 1,13 1,52 2,21 3,22 020.45 Nt >4 1,25 1,68 2,40 3,53 020.99 V n chuy n ti p 10m 0,034 0,035 0,038 0,041 1 2 3 4 Ghi chú: Trong trư ng h p khi ào t h móng g p á ng m thì ph n ào á áp d ng nh m c ào á theo di n tích và chi u sâu tương ng. 022.000 ÀO T MÓNG C T B NG MÁY: Thành ph n công vi c: ào xúc t lên mi ng h ào móng c t và cào san b ng theo quy nh, hoàn thi n h móng theo yêu c u k thu t. 022.100 ÀO T MÓNG C T B NG MÁY ÀO ≤ 0,4m3 ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC THÀNH PH N HAO PHÍ ƠN C P T HI U VN XÂY L P I II III IV 022.11 Di n tích Nhân công công 24,12 32,25 46,78 66,30 h móng ≤ B c th 3,0/7 150m2 Máy thi công ca 0,672 0,788 9,985 1,266 Máy ào ≤ 0,4 m3 022.12 Di n tích h Nhân công công 26,96 33,75 46,78 71,55 móng ≤ 300m2 B c th 3,0/7 Máy thi công ca 0,628 0,736 0,920 1,183 Máy ào ≤ 0,4 m3 022.13 Di n tích h Nhân công công 26,96 33,75 46,78 71,55 móng ≤ 300m2 B c th 3,0/7 Máy thi công ca 0,628 0,736 0,920 1,183 3 Máy ào ≤ 0,4 m 1 2 3 4 022.200 ÀO T MÓNG B NG MÁY ÀO ≤ 0,8m3: ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY THÀNH PH N HAO ƠN C P T HI U L P PHÍ VN I II III IV
 15. 022.21 Di n tích h móng Nhân công công 24,12 32,25 46,78 66,30 ≤ 150m2 B c th 3,0/7 Máy thi công ca 0,488 0,524 0,655 0,841 Máy ào ≤ 0,8m3 022.22 Di n tích h móng Nhân công công 26,96 33,75 48,87 71,55 ≤ 300m2 B c th 3,0/7 Máy thi công ca 0,419 0,490 0,612 0,786 Máy ào ≤ 0,8m3 022.23 Di n tích h móng Nhân công công 29,16 39,15 56,79 82,89 ≤ 450m2 B c th 3,0/7 Máy thi công ca 0,309 0,361 0,452 0,580 3 Máy ào ≤ 1,25m 1 2 3 4 023.000 ÀO T MÓNG C T: Thành ph n công vi c: p t h móng b ng t ã ào trong ph m vi 30 mét. San, v m và m t m b o úng yêu c u k thu t. Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY L P C P T HI U I II III IV 023.11 ào t p 0,56 0,74 0,93 1,15 023.12 ào t p (b ng t mư n) 0,52 0,75 1,04 023.13 p t móng c t, móng néo 0,51 0,66 0,74 0,74 1 2 3 4 024.000 ÀO, P T RÃNH TI P NA: Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY L P C P T HI U I II III IV 024.11 ào t rãnh ti p a 0,67 1,00 1,49 2,27 024.12 p t rãnh ti p a 0,51 0,59 0,68 0,68 1 2 3 4
 16. 025.000 PB BAO: Thành ph n công vi c: p b cao cách m t nư c t i thi u 0,2m m b o yêu c u k thu t. ơn v tính: 1m MÃ THÀNH PH N ƠN VN SÂU BÙN NƯ C (cm) HI U HAO PHÍ ≤ 30 ≤ 50 ≤ 80 ≤ 100 025.10 V t li u Tre cây Φ=8÷10 cm, L=6÷8m cây 1,60 2,50 3,00 (k c phên tre) Nhân công B c th 3,0/7 công 0,38 0,56 0,86 1,10 1 2 3 4 Ghi chú: p b bao ch ư c áp d ng cho các v trí c n ph i tát nư c, vét bùn. 026.000 BƠM, TÁT NƯ C: ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY L P THÀNH PH N HAO ƠN VN TRN S M C HI U PHÍ 026.11 Tát nư c Nhân công B c th 3,0/7 công 0,40 026.21 Bơm nư c Máy thi công Máy bơm 1,5kw ca 0,05 1 027.000 ÀO BÙN: Thành ph n công vi c: ào xúc, úng nơi quy nh ho c lên phương ti n, v n chuy n trong ph m vi 30m. Nhân công: B c th 3,0/7 ơn v tính: 1m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY L P LO I BÙN HI U BÙN C BÙN L N BÙN L N BÙN RÁC S I Á L NG 027.10 ào bùn trong m i i u ki n 1,03 1,10 1,79 1,57 1 2 3 4 028.000 P CÁT CÔNG TRÌNH: Thành ph n công vi c: p b ng cát ã ng t i nơi p ho c v n chuy n trong ph m vi 30m. San, tư i nư c m theo yêu c u k thu t, hoàn thi n công trình sau khi p.
 17. ơn v tính: 1m3 MÃ THÀNH PH N HAO PHÍ ƠN VN TRONG M I I U KI N HI U 028.10 V t li u Cát m3 1,22 V t li u khác % 2,00 Nhân công B c th 3,0/7 công 0,62 1 029.000 PHÁ Á MÓNG C T: Thành ph n công vi c: • ào phá á b ng th công: c phá, c y, xeo, p á t ng thành á có th v n chuy n ư c, x p á thành ng úng nơi quy nh ho c v n chuy n trong ph m vi 30mét, hoàn thi n h móng úng yêu c u k thu t. • ào phá á b ng khoan n mìn: - Khoan, n mìn, ki m tra bãi n , x lý các l mìn b câm (n u có) trư c khi ti n hành b c xúc, v n chuy n, phá á quá c thành á có th b c xúc ư c, hoàn thi n h móng, m t b ng sau khi ào phá á theo úng yêu c u k thu t. - nh m c tính cho ào phá á nguyên khai.
 18. 029.100 ÀO PHÁ Á MÓNG C T B NG TH CÔNG ơn v tính: 1m3 MÃ DI N TÍCH H SÂU THÀNH PH N ƠN C P Á HI U MÓNG (M2) (m) HAO PHÍ VN I II III IV 029.10 Di n tích ≤ 50m2 ≤3 Nhân công: công 4,86 3,79 3,26 2,93 B c th 3,0/7 029.11 Di n tích ≤ 50 >3 Nhân công: Công 5,25 4,09 3,52 3,16 B c th 3,0/7 029.12 Di n tích ≤ 100 ≤3 Nhân công công 5,20 4,05 3,50 3,13 B c th 3,0/7 029.13 Di n tích ≤ 100 >3 Nhân công công 5,61 4,37 3,77 3,38 B c th 3,0/7 029.14 Di n tích ≤ 150 ≤3 Nhân công công 5,46 4,26 3,67 3,29 B c th 3,0/7 029.15 Di n tích ≤ 150 >3 Nhân công công 5,89 4,59 3,96 3,55 B c th 3,0/7 029.16 Di n tích ≤ 200 ≤3 Nhân công công 5,68 4,43 3,82 3,42 B c th 3,0/7 029.17 Di n tích ≤ 200 >3 Nhân công công 6,36 4,96 4,27 3,83 B c th 3,0/7 029.18 Di n tích > 200 ≤3 Nhân công công 5,85 4,56 3,93 3,52 B c th 3,0/7 29.19 Di n tích > 200 >3 Nhân công công 6,87 5,36 4,62 4,14 B c th 3,0/7 1 2 3 4 029.20 ÀO PHÁ MÓNG C T B NG N MÌN: ơn v tính: 100m3 MÃ CÔNG TÁC XÂY THÀNH PH N HAO ƠN C P Á HI U L P PHÍ VN I II III IV 029.20 ào á di n tích V t li u kg 0,72 0,63 0,60 0,50 2 ≤ 50m sâu ≤ 3m Thu c n amônít cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Kíp i n m 0,24 0,22 0,20 0,18
 19. Nhân công B c th 3,0/7 công 2,62 2,31 2,14 2,05 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.21 ào á di n tích V t li u ≤ 50m2 sâu > 3m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây i n m 0,31 0,29 0,27 0,24 V t li u khác % 5 5 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 2,83 2,49 2,31 2,21 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.22 ào á i n tích V t li u 2 ≤ 100m sâu ≤ 3m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây i n m 0,31 0,29 0,27 0,24 V t li u khác % 5 5 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 2,80 2,47 2,29 2,19 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.23 ào á di n tích V t li u ≤ 100m2 sâu > 3m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây i n m 0,31 0,29 0,27 0,24
 20. V t li u khác % 5 5 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 3,02 2,66 2,47 2,36 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.24 ào á di n tích V t li u 2 ≤ 150m sâu > 3m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây i n m 0,31 0,29 0,27 0,24 V t li u khác % 5 5 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 3,00 2,64 2,45 2,34 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.25 ào á di n tích V t li u 2 ≤ 150m sâu > 3 m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây i n m 0,31 0,29 0,27 0,24 V t li u khác % 5 5 5 5 Nhân công B c th 3,0/7 công 3,24 2,85 2,65 2,52 Máy thi công Máy khoan tay Φ42 ca 0,024 0,022 0,022 0,022 Máy nén khí 10m/phút ca 0,008 0,007 0,007 0,007 029.26 ào á di n tích V t li u 2 ≤200m sâu ≤ 3m Thu c n amônít kg 0,72 0,63 0,60 0,50 Kíp i n cái 0,24 0,22 0,20 0,18 Dây n m 0,24 0,22 0,20 0,18
Đồng bộ tài khoản