Quyết định số 51/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 51/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2005 - 2010 do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 51/2004/QĐ-BNV Hà N i , ngày 22 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH K HO CH ĐÀO T O, B I DƯ NG GI NG VIÊN LÝ LU N CHÍNH TR GIAI ĐO N 2005 - 2010 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t đ nh s 74/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai đo n 2001 - 2005; Căn c Quy t đ nh s 161/2003/QĐ -TTg ngày 04 tháng 8năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch đào t o, b i dư ng cánb , công ch c; Sau khi th ng nh t v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch đào t o, b i dư ng gi ng viên lý lu n chính tr giai đo n 2005 - 2010. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cáccơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr cthu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B N IV Đ Quang Trung K HO CH ĐÀO T O, B I DƯ NG GI NG VIÊN LÝ LU N CHÍNH TR GIAI ĐO N2005 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 51/2004/QĐ-BNV ngày 22 tháng 07 năm 2004 c a B trư ng B N i v ) Quy t đ nh s 74/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2001 c aTh tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch đào t o, b i dư ng cánb , công ch c giai đo n 2001 - 2005 đã ch rõ s c n thi t ph i đào t o,b i dư ng xây d ng đ i ngũ gi ng viên cho các cơ s đào t o, b i dư ngcán b , công ch c. T i Quy t đ nh nêu trên, Th tư ng Chính ph đã giaocho Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) ch trì, ph i h p v icác cơ quan liên quan xây d ng k ho ch đào t o, b i dư ng đ i ngũ gi ngviên; giao cho H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh t ch c b i dư ng,nâng cao trình đ ki n th c và năng l c sư ph m cho đ i ngũ gi ng viênc a các cơ s đào t o, b i dư ng các B , Ngành, trư ng Chính tr c p t nh theo n i dung phân c p. K ho ch đào t o, b i dư ng gi ng viên lý lu n chínhtr giai đo n 2005 - 2010 là ho t đ ng tri n khai th c hi n Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph nh m đào t o, b i dư ng xây d ng đ i ngũ gi ng viên lý lu n chính tr bư c đ u đáp ng yêu c u nhi m v trong th i kỳ m i. Đ i tư ng đào t o, b i dư ng c a K ho ch này baog m: gi ng viên đang th c hi n nhi m v gi ng d y các chuyên ngành lý lu nMác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh thu c
  2. biên ch c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, c a các trư ng chính tr c p t nh, các trư ng đào t o, b i dư ng cán b , công ch c các B , Ngành. I. Th c tr ng đ i ngũ và nhu c u v đào t o, b idư ng c a đ i ngũ gi ng viên lý lu n chính tr . 1.1. Th c tr ng đ i ngũ gi ng viên lý lu n chínhtr (LLCT): - S lư ng gi ng viên lý lu n chính tr c a H c vi nChính tr qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, c a các trư ngchính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c a các trư ng đàot o, b i dư ng cán b , công ch c các B , ngành hi n nay là 2027 ngư i (s li u th ng kê tháng 12 năm 2003), chi m kho ng 75% t ng s gi ng viên các cơs này. Trong s 2027 gi ng viên LLCT có 60 ngư i đang gi ng ch gi ng viêncao c p, 605 ngư i gi ng ch gi ng viên chính và 1362 ngư i gi ng ch gi ngviên. Tình hình phân b gi ng viên LLCT như sau: T ng Ng ch Gi ng Viên s STT Cơ s đào t o, b i dư ng Cao GVC GV GV c p 1 Trư ng chính tr 15 178 958 1151 2 H c vi n CTQG và H c vi n HCQG 40 407 379 826 3 Trư ng B , ngành 5 20 25 50 4 T ng s GV t ng ng ch 60 605 1362 2027 V cơ c u đ tu i: s gi ng viên LLCT có đ tu i dư i 30 và trên 50 khá cân đ i vàh p lý. Đó là do trong th i giang n đây, các cơ s đào t o, b i dư ng công ch c đã chú tr ng.công táctuy n ch n cán b tr đ thay th nh ng gi ng viên đ n tu i ngh hưu.Nhưng s gi ng viên có đ tu i 31 - 40 chi m t l th p, m t s cơ s đào t o đã xu t hi n s h ng h t s gi ng viên đ tu i này. Đi u đóđòi h i ph i đào t o, b i dư ng nhanh chóng s gi ng viên có đ tu idư i 30 đ kh c ph c s h ng h t đó. Tình hình cơ c u đ tu i c a đ ingũ gi ng viên LLCT như sau: TT Đ tu i S lư ng T l (%) 1 Gi ng viên có đ tu i dư i 30 491 24,22 2 Gi ng viên có đ tu i t 31 -40 283 13,96 3 Gi ng viên có đ tu i t 41 -50 567 27,96 4 Gi ng viên có đ tu i t 51 -60 545 26,89 5 Gi ng viên có đ tu i trên 61 141 6,96 6 T ng s 2027 100% V trình đ chuyên môn: trong s 2027 gi ng viên LLCT có334 ngư i có trình đ Ti n sĩ, 605 ngư i có trình đ Th c sĩ (ho cchuyên tu sau đ i h c) và 1088 ngư i có trình đ c nhân. V trình đ lýlu n chính tr : có 1050 có trình đ cao c p lý lu n và tương đương, 977ngư i có trình đ trung c p lý lu n chính tr và tương đương. Trình đ chuyên môn, lý lu n chính tr c a Gi ng viên LLCT c th như sau: Trình đ LLCT Trình đ h c v n Cơ s đào t o, b i TT dư ng Trung Cao c p C Th c Ti n c p lý lu n nhân sĩ sĩ
  3. H c vi n CTQG 1 HCM và H c vi n 200 626 257 286 283 HCQG Trư ng Chính tr 2 757 394 807 304 40 c p T nh Trư ng ĐT, BD B 3 20 30 24 15 11 ngành 4 T ng s 977 1050 1088 605 334 Th c t cho th y, đ i ngũ gi ng viên lý lu n chính tr đư c đào t o t nhi u ngu n v i nhi u chuyên ngành khác nhau do công táctuy n ch n, b trí s d ng cán b có lúc chưa đư c chu n hoá, cho nênkhông ít gi ng viên đang gi ng d y chuyên ngành khác v i chuyên ngành h đư c đào t o trư ng đ i h c (do các trư ng đ i h c ch đào t o cácchuyên ngành r ng). C th trong s 2027 gi ng viên lý lu n chính tr , cót i 30% hi n đang gi ng d y các chuyên ngành không đúng v i chuyên ngành h đư c đào t o. Ngoài ra, hi n có 977 gi ng viên lý lu n chính tr ch ưa quachương trình cao c p lý lu n, nh t là các Phân vi n thu c H c vi n Chínhtr Qu c gia H Chí Minh, các trư ng chính tr t nh, thành ph và cáctrư ng B , ngành. V phương pháp gi ng d y, trong s 2027 gi ng viên LLCTm i có 1020 ngư i (chi m 50,32%) đã đư c b i dư ng ph ương pháp sư ph m(s gi ng viên này đư c đào t o trong các trư ng sư ph m, m t s đư cb i dư ng các khoá ng n h n), trong đó 300 ngư i đã đư c b i dư ng phương pháp gi ng d y hi n đ i. S còn l i 1007 ngư i chưa đư c đào t ov phương pháp sư ph m chung và có t i 1727 ngư i chưa đư c ti p c n v iphương pháp gi ng d y hi n đ i. Theo đánh giá c a các cơ s đào t o, b i dư ng cánb công ch c, hi n nay có kho ng 25% gi ng viên LLCT chưa đ t trình đ sov i yêu c u đ t ra. Ngoài ra, có kho ng 20% s cán b hư ng lương gi ngviên nhưng chưa th lên l p gi ng d y ho c ch tham gia hư ng d n th olu n, xê mi na. Như v y, ch có 55% gi ng viên LLCT là th c s đ trình đ đ gi ng d y. Trong s nh ng gi ng viên đang đ m nhi m vi c gi ng d y thìcó t i 80% s d ng phương pháp truy n th ng. Theo s li u kh o sát, trong khiđ i ngũ gi ng viên LLCT còn nhi u b t c p như đã nêu trên, nhưng v ncó t i 51/64 trư ng chính tr c p t nh thi u gi ng viên LLCT. T s phân tích trên, có th đánh giá khái quát nh ngh n ch l n nh t c a đ i ngũ gi ng viên LLCT hi n nay là: - Thi u nh ng chuyên gia đ u ngành v lý lu n chínhtr ; - Thi u ki n th c chuyên sâu v kinh đi n Mác - Lê nin,tư tư ng H Chí Minh; - M t b ph n gi ng viên, nh t là gi ng viên tr chưakinh qua th c ti n, thi u nh ng ki n th c c n thi t v công tác lãnh đ o,qu n lý, trong khi h đang ph i gi ng d y v công tác lãnh đ o qu n lý chođ i ngũ cán b , công ch c; - M t b ph n không nh chưa đư c chu n hoá theo yêuc u tiêu chu n gi ng viên b c đ i h c. - Y u v phương pháp gi ng d y. 1.2. Nhu c u đào t o, b i dư ng c a gi ng viênLLCT: S li u th ng kê cho th y, có các lo i nhu c u: Nhu c uđào t o chuyên ngành trình đ b c sau đ i h c (Ti n sĩ, Th c sĩ); nhuc u nâng cao trình đ lý lu n chính tr (C nhân chính tr , cao c p lýlu n chính tr ); nhu c u đào t o chuy n đ i chuyên ngành; nhu c u đào t o,b i dư ng chuyên sâu v kinh đi n Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh; nhuc u c p nh t ki n th c m i và nhu c u b i dư ng ph ương pháp gi ng d y.Riêng H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh còn có nhu c u đàot o thông qua đi th c t (đưa gi ng viên v đ m trách m t công vi c B , Ban, Ngành ho c đ a phương) và nhu c u đào t o ngo i ng , tin h c, c th là:
  4. - Nhu c u đào t o ki n th c chuyên ngành b c sau đ ih c: trong s 605 gi ng viên LLCT có trình đ th c sĩ thì có 400 ngư i cónhu c u đư c đào t o b c ti n sĩ. Đ i v i gi ng viên có trình đ c nhân (1080 ngư i), nhìn chung đ u có nhu c u đư c đào t o trình đ sauđ i h c v m t chuyên ngành lý lu n chính tr . - Nhu c u nâng cao trình đ lý lu n chính tr : trong s 977 gi ng viên chưa qua chương trình cao c p lý lu n chính tr , 107 ngư i cónhu c u h c chương trình cao c p lý lu n chính tr . - Nhu c u đào t o ch uy n đ i chuyên ngành: có 337ngư i có nhu c u đư c đào t o c nhân chính tr theo chương trình chuy nđ i. - Nhu c u b i dư ng ki n th c chuyên sâu v kinh đi nMác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh: trong s 2027 gi ng viên LLCT có 700ngư i có nhu c u b i dư ng ki n th c chuyên sâu v kinh đi n Mác - Lê nin,tư trư ng H Chí Minh. - Nhu c u b i dư ng c p nh t ki n th c m i: có 900ngư i có nhu c u đư c c p nh t ki n th c m i theo các chương trình b idư ng khác nhau. - Nhu c u b i dư ng phương pháp gi ng d y hi n đ i:tr 300 ngư i đã đư c b i dư ng phương pháp gi ng d y hi n đ i, s còn l i 1727 ngư i đ u có nhu c u đư c đào t o, b i dư ng n i dung này. - Nhu c u đư c đào t o thông qua đi th c t B ,Ban, Ngành, đ a ph ương: H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh có 263gi ng viên LLCT có trình đ Ti n sĩ, 267 ngư i có trình đ th c sĩ và 56ngư i có h c hàm giáo sư, phó giáo sư có nhu c u này; trong đó, có t i40% là chưa kinh qua công tác th c ti n. - Nhu c u đào t o ngo i ng , tin h c: trong s 786 gi ngviên LLCT c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh có 202 ngư i đã cótrình đ đ i h c ngo i ng ho c s d ng thành th o m t ngo i ng (ch y u là ti ng Nga); 250 ngư i có trình đ ngo i ng C, trong đó, 124 ngư iđang h c Đ i h c ngo i ng t i ch c do H c vi n t ch c. S còn l i, có157 ngư i có nhu c u đư c đào t o Đ i h c ti ng anh, 96 ngư i có nhu c uđào t o ch ng ch C ti ng anh ho c Ti ng Trung. Có 301 gi ng viên LLCT c a H c vi n Chính tr Qu c giaH Chí Minh có nhu c u đào t o tin h c, trong đó, 210 ngư i có nhu c u đàot o s d ng, khai thác m ng và s d ng máy tính trong gi ng d y. Như v y, nhu c u đào t o, b i dư ng c a gi ng viên lýlu n chính tr r t l n và đa d ng, đòi h i ph i có nh ng ch ương trìnhvà n i dung đào t o, b i dư ng phù h p v i t ng đ i tư ng và t ng lo inhu c u. Riêng nh ng gi ng viên lý lu n chính tr có nhu c u đào t o đ ih c, sau đ i h c v các chuyên ngành lý lu n chính tr không thu c ph m vic a K ho ch này mà s đư c đào t o theo k ho ch đào t o đ i h c vàsau đ i h c c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh đư c B Giáo d cvà Đào t o duy t hàng năm. II. M c tiêu và k ho ch ho t đ ng đào t o, b idư ng gi ng viên lý lu n chính tr giai đo n 2005 - 2010 2.1. M c tiêu chung: - Ph n đ u đ n năm 2010 nâng cao m t bư c cơ b n ch tlư ng toàn di n đ i ngũ gi ng viên LLCT. Đ m b o gi ng viên LLCT đư cđào t o, b i dư ng chuyên sâu v lý lu n Mác - Lê nin, tư tư ng H ChíMinh; đư c b i dư ng nh ng ki n th c cơ b n v đư ng l i, ch trươngc a Đ ng, chính sách, pháp lu t Nhà nư c và đư c c p nh t thông tin v các v n đ v th gi i đương đ i, hi u bi t và th c ti n công cu cđ i m i đ t nư c, đ c bi t là nh ng ki n th c th c ti n liên quan đ nchuyên ngành gi ng d y. - 100% gi ng viên LLCT đư c đào t o, b i dư ng v phương pháp gi ng d y hi n đ i (đ i v i c nh ng ngư i đã đư c đàot o trong các trư ng sư ph m) và v ngo i ng và tin h c. Ph n đ u 90%gi ng viên LLCT đư c chu n hoá theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t ođ i v i gi ng viên b c đ i h c. - Kh c ph c cơ b n s h ng h t đ i ngũ gi ng viênLLCT, t o ti n đ đ xây d ng đư c m t đ i ngũ gi ng viên LLCT k c nvà đ i ngũ cán b khoa h c đ u ngành v lý lu n chính tr trong giai đo n2010 - 2020.
  5. Đ đ t đư c nh ng m c tiêu trên, K ho ch đào t o,b i dư ng gi ng viên LLCT đư c th c hi n qua hai giai đo n: Giai đo n kh cph c h ng h t v trình đ , ph ương pháp gi ng d y (2005 - 2006) và giaiđo n đào t o, b i dư ng cơ b n và nâng cao (2007 - 2010). 2.2. Giai đo n 2005 - 2006 2.2.1. M c tiêu c th : - Đ m b o đ n h t năm 2006, 40% s gi ng viên chưađư c trang b ki n th c n n t ng v ch nghĩa Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh là 100% s gi ng viên ch ch t c a các cơ s đào t o chưa đư ctrang b phương pháp gi ng d y hi n đ i đư c b i dư ng v hai n i dungnày. - Th c hi n b i dư ng c p nh t ki n th c m i cho 40% s gi ng viên LLCT hi n có. - Đ m b o 40% s gi ng viên tr đư c đào t o cơ b nki n th c lý lu n Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh; 30% gi ng viên trongngu n quy ho ch cán b khoa h c lý lu n chính tr đ u ngành đư c rènluy n qua th c t , t o ti n đ cho vi c đào t o, b i dư ng giai đo n2007 - 2010. 2.2.2. N i dung th c hi n: 2.2.2.1. Xây d ng n i dung chương trình, biên so n giáotrình và xây d ng đ i ngũ gi ng viên. a. Xây d ng n i dung chương trình, biên so n giáo trình: - Xây d ng chương trình, biên so n giáo trình l p b idư ng chuyên sâu kinh đi n Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh. - Xây d ng chương trình, biên so n giáo trình các l pb i dư ng, c p nh t ki n th c m i (6 chuyên ngành). - Xây d ng chương trình, biên so n giáo trình các l pb i dư ng chuy n đ i chuyên ngành (chuy n đ i theo 3 chuyên ngành cơ b n:Tri t h c, Kinh t chính tr , Ch nghĩa xã h i khoa h c). - Xây d ng n i dung chương trình, k ho ch, đưa gi ngviên đi th c t t i B , Ban, Ngành, đ a ph ương. c. Chu n b đ i ngũ gi ng viên: Xây d ng k ho ch, ch n l a nh ng gi ng viên có trìnhđ , kinh nghi m c a H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh và các cơ quankhác tham gia gi ng d y. - C 10 gi ng viên, cán b qu n lý đào t o, b i dư ngcán b công ch c đi kh o sát nư c ngoài v ph ương pháp gi ng d y hi nđ i. 2.2.2.2. T ch c tri n khai các khoá đào t o, b idư ng: a. L p b i dư ng chuyên sâu kinh đi n Mác - Lê nin, tưtư ng H Chí Minh: dành cho đ i tư ng là cán b gi ng d y lý lu n chínhtr ch ch t c a các đơn v : g m 180 ngư i, t ch c thành 3 l p, m i l ph c 3 tháng. Th i Năm 2005 Năm 2006 Kinh phí gian N i Quý III- Quý III- Quý I-II Quý I-II dung IV IV B i Khoá 1 60 1,8 t dư ng ki n Khoá 2 60
  6. th c chuyên sâu Khoá 3 60 kinh đi n mác xít b. L p b i dư ng, c p nh t ki n th c m i:g m 600 ngư i t ch c thành 6 khoá h c, m i khoá 3 tháng. Th i gian các khoáh c c th như sau: Th i Kinh Năm 2005 Năm 2006 gian phí N i Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý dun I II III IV I II III IV g Khoá 100 1 L p b i Khoá 100 dư 2 ng c p Khoá 100 nh 3 1,2 t t Khoá ki 100 4 n th Khoá c 100 5 m i Khoá 100 6 c. L p b i dư ng phương pháp sư ph m chung vàphương pháp gi ng d y hi n đ i: dành : T ng kinh phí đ th c hi n K ho ch này d ki n là21.840.000.000 đ (Hai m t t tám trăm b n mươi tri u đ ng), l y t kinh phídành cho công tác đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c và huyđ ng t các ngu n khác. Trong đó: - Kinh phí đ xây d ng n i dung chương trình, biênso n, ch nh s a, b sung giáo trình là 2.700.000.000 đ (Hai t b y trăm tri uđ ng). - Kinh phí đào t o, b i dư ng là: 19.140.000.000 đ (Mư i chín t m t trăm b n mươi tri u đ ng). V. T ch c th c hi n: 5.1. B N i v ch u trách nhi m: - Đôn đ c, theo dõi ki m tra ch t lư ng, ti n đ th chi n k ho ch. - Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tưvà các Ban, ngành liên quan chu n b kinh phí và tìm ki m các ngu n tài tr khác, đ m b o kinh phí cho vi c th c hi n k ho ch. 5.2. H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh: - Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan th chi n các n i dung quy đ nh các m c 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ph n III c a K ho ch này. -T ch c các Khoá đào t o theo đúng ti n đ đãđư c nêu t i các M c 2.2, M c 2.3, Ph n II c a K ho ch theo quy đ nh c aB Giáo d c và Đào t o và theo chương trình m i đư c xây d ng; s d ng,quy t toán kinh phí theo đúng k ho ch và ch đ tài chính c a Nhà nư c. 5.3. Các B , ngành và đ a phương: cótrách nhi m ch đ o V (Ban) T ch c - Cán b các B , ngành, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ s đào t o, b i
  7. dư ngcán b , công ch c xây d ng k ho ch tuy n ch n đúng đ i tư ng đi h cg n v i yêu c u s d ng lâu dài./.
Đồng bộ tài khoản