Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 51/2005/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH KHU KINH T VNNH VÂN PHONG, T NH KHÁNH HOÀ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 88/TTr-BXD ngày 06 tháng 12 năm 2004 và Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hoà t i t trình s 175/TT-UB ngày 16 tháng 01 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch Khu kinh t v nh Vân Phong, t nh Khánh Hoà n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch Khu kinh t v nh Vân Phong thu c hai huy n V n Ninh và Ninh Hoà, t nh Khánh Hoà: - Phía B c giáp t nh Phú Yên; - Phía Nam giáp Hòn Hèo; - Phía ông giáp bi n ông; - Phía Tây giáp các xã mi n núi c a hai huy n Ninh Hoà và V n Ninh. 2. Tính ch t: Là Khu kinh t t ng h p, trong ó c ng trung chuy n container qu c t gi vai trò ch o, k t h p phát tri n kinh t t ng h p a ngành, a lĩnh v c g m du l ch, d ch v , công nghi p, nuôi tr ng h i s n và các ngành kinh t khác. 3. Quy mô:
  2. - T ng di n tích quy ho ch kho ng 150.000 ha g m di n tích ph n m t nư c kho ng 80.000 ha, ph n t li n kho ng 70.000 ha; trong ó t s d ng cho xây d ng kho ng 8.000 ha - 10.000 ha. - T ng dân s toàn khu v c quy ho ch n năm 2020 kho ng 400.000 ngư i; trong ó dân s ô th kho ng 275.000 ngư i. 4. Các hư ng phát tri n ch y u: a) Phía B c v nh Vân Phong: - Phát tri n du l ch bi n khu v c i Lãnh. - C ng trung chuy n qu c t , du l ch sinh thái bi n, sinh thái m v nh, trung tâm thương m i - tài chính và khu dân cư phát tri n t i bán o Hòn G m, Hòn L n và toàn b ph n nư c vùng v nh. - Khu dân cư ô th phát tri n trên cơ s ô th V n Giã và khu v c Tu Bông. - Khu công nghi p: ư c b trí t i V n Th ng. - Các khu du l ch sinh thái phát tri n phía ông và ông - Nam bán o Hòn G m. b) Phía Nam v nh Vân Phong: - Khu ô th : bao g m các khu D c L t, Ninh Th y Ninh Phư c g n k t v i th tr n Ninh Hòa, Hòn Hèo, m Nha Phu phát tri n thành ô th lo i III, v i tính ch t là ô th du l ch, d ch v , giáo d c, ào t o chuyên nghi p, d y ngh và công nghi p. - Phát tri n khu công nghi p t i Ninh Th y, k t h p v i khu công nghi p óng t u. Xây d ng khu c ng d u t i Hòn M Giang và kho xăng d u ngo i quan; c ng t ng h p t i Hòn Khói phía Tây B c khu D c L t. 5. T ch c không gian: Khu kinh t v nh Vân Phong g m hai khu v c, ng th i cũng là hai khu ô th : B c Vân Phong và Nam Vân Phong. a) Khu ô th B c Vân Phong: là khu kinh t t ng h p, g m c ng trung chuy n container qu c t - du l ch - thương m i - công nghi p, bao g m khu v c i Lãnh, bán o Hòn G m, Hòn L n, Tu Bông, th tr n V n Giã; di n tích t xây d ng kho ng 4.500 ha - n 5.300 ha; quy mô dân s kho ng 140.000 ngư i. b) Khu ô th Nam Vân Phong: là ô th du l ch - d ch v - công nghi p bao g m khu v c Ninh Thu , Ninh Phư c, D c L t, th tr n Ninh Hoà; di n tích t xây d ng kho ng 2.300 ha; quy mô dân s kho ng 135.000 ngư i. 6. Phân khu ch c năng: a) Các khu c ng chính:
  3. - Phía B c v nh Vân Phong: + Khu c ng trung chuy n container qu c t t i b phía ông vũng m Môn: giai o n quy ho ch ti m năng di n tích kho ng 750 ha; giai o n n năm 2020 kho ng 400 ha; giai o n n năm 2010 kho ng 120 ha; giai o n xây d ng t u vào năm 2006 kho ng 40 ha - 50 ha. + C ng tàu khách du l ch t i b phía ông vũng m Môn: di n tích kho ng 0,5 ha. + Khu d ch v h u c ng t i bán o Hòn G m là khu d ch v c ng trung chuy n container qu c t , di n tích kho ng 150 ha. - Phía Nam v nh Vân Phong: + Khu c ng trung chuy n d u, c ng chuyên dùng t i hòn M Giang, bao g m c ng, kho d u ngo i quan có t ng di n tích kho ng 70 - 80 ha, trong ó c ng d u và c ng nhà máy óng tàu kho ng 50 ha. + Khu c ng Hòn Khói t i phía Tây B c khu D c L t g m c ng t ng h p t nh Khánh Hoà, c ng tàu khách du l ch, di n tích kho ng 4 - 5 ha. b) Các khu du l ch: - Các khu du l ch thu c Khu ô th B c Vân Phong g m: khu du l ch ngh mát Tu n L - Hòn Ngang (kho ng 350 ha); khu du l ch ngh mát Bãi Cát Th m (kho ng 210 ha); khu du l ch bán o Hòn G m (kho ng 200 ha); Khu du l ch i Lãnh (kho ng 40 ha). - Các khu du l ch thu c khu ô th Nam Vân Phong t i khu D c L t - Mũi Du (di n tích kho ng 150 ha) - Ngoài ra, có th hình thành các khu, i m du l ch như: núi Cá ông, o Hòn ôi, núi Kh i Lương; làng chài Kh i Lương, mũi Hòn Ch , Hòn Khô, mũi C t Bu m, mũi G nh R ng; làng chài Ninh o thu c Hòn L n... c) Khu trung tâm thương m i - tài chính: t i khu trung tâm bán o Hòn G m, là trung tâm a ch c năng, tr ng tâm là d ch v - thương m i - tài chính - ngân hàng; di n tích kho ng 400 ha. d) Các khu dân cư ô th - Khu ô th B c Vân Phong di n tích kho ng 2.150 ha g m: các khu ô th m i Tu Bông, m Môn, i Lãnh (kho ng 1.650 ha) và th tr n V n Giã (kho ng 500 ha). - Khu ô th Nam Vân Phong di n tích kho ng 1.600 ha g m: th tr n Ninh Hoà (kho ng 500 ha) và ô th m i Ninh Th y - Ninh Phư c - D c L t (kho ng 1.100 ha). ) Các khu công nghi p:
  4. - Khu công nghi p V n Th ng (kho ng 200 ha): là khu công nghi p a ngành, ít gây ô nhi m môi trư ng, khai thác l i th v d ch v c ng bi n và du l ch. - Khu công nghi p Ninh Th y (kho ng 500 ha) là khu công nghi p a ngành. e) Khu nuôi tr ng th y s n : nuôi tr ng các lo i h i s n như tôm hùm, cá l ng, ng c trai, t chim y n, san hô t i vũng B n G i, vùng b và m t nư c bên b phía Tây v nh Vân Phong. 7. Quy ho ch ki n trúc, c nh quan ô th : Ki n trúc c nh quan i v i t ng khu v c ư c xác nh theo hư ng: - m b o s hài hoà v ki n trúc c nh quan gi a các khu ch c năng, ng th i ph i mang tính hi n i và phù h p v i c trưng c a vùng duyên h i mi n Trung. - Xác nh h s s d ng t và m t xây d ng h p lý; khai thác hi u qu không gian m t bi n vùng v nh. - Gi gìn, b o v c nh quan thiên nhiên và h sinh thái t nhiên có ích, mb os phát tri n b n v ng c a khu v c. 8. nh hư ng phát tri n cơ s h t ng k thu t: a) Giao thông: - Giao thông i ngo i: + ư ng hàng không: s d ng sân bay Cam Ranh và sân bay ông Tác (Phú Yên); d tr t hình thành m t sân bay taxi t i bán o Hòn G m ph c v tr c ti p cho Khu kinh t Vân Phong. + ư ng s t: chuy n tuy n ư ng s t Th ng Nh t hi n có ra ngoài trung tâm th tr n V n Giã; xây d ng o n ư ng s t ra c ng trung chuy n qu c t (kho ng 20 km); nâng c p, c i t o các ga hi n có; xây d ng m i ga L p Tàu t i Tu Bông và ga V n Giã. + ư ng th y: nâng c p c i t o c ng Hòn Khói, c ng nhà máy óng tàu Hyundai - Vinashin; xây d ng m i c ng trung chuy n container qu c t t i m Môn, c ng và kho d u ngo i quan t i hòn M Giang, c ng tàu khách du l ch m Môn. + ư ng b : nâng c p c i t o qu c l 1 thành ư ng c p I, t ch c th c hi n các bi n pháp m b o an toàn giao thông khi i qua các ô th và khu dân cư; i v i tuy n qu c l 26 i k L k, n i qu c l 26b v i qu c l 26 t i khu v c xã Ninh Trung, t tiêu chuNn ư ng c p II, l gi i 58 m; nâng c p c i t o các t nh l lB, 6, 7 g n v i khu v c Vân Phong; xây d ng các b n xe i ngo i t i V n Giã, Tu Bông, Ninh Hoà, m Môn. - Giao thông n i th :
  5. + ư ng chính: t qu c l 1 i m Môn có 2 tuy n, m t tuy n v n t i hàng hoá ph c v c ng, ch y song song v i ư ng s t và m t tuy n ph c v cho du l ch và dân cư phía ông tuy n ư ng v n t i. T ng l gi i là 100m. + Nâng c p ư ng Nguy n Hu t th tr n V n Giã g p qu c l 1 t i xã V n Th , có l gi i là 26 m. + Nâng c p ư ng V n Giã - p á Bàn l gi i 26m; ư ng th tr n Ninh Hoà l gi i 30m; các tuy n ư ng nhánh l gi i 15 - 17m. b) Thoát nư c: - Hư ng thoát nư c: c m vi c x nư c th i ra các bãi t m, nư c th i ph i ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi th i ra bi n t i các c a x quy nh; nư c mưa ư c t p trung vào h th ng c ng d n v các sông, su i, kênh, r ch hư ng ra bi n. - S d ng h th ng thoát nư c mưa và nư c th i sinh ho t riêng. c) C p nư c: - T ng nhu c u dùng nư c: + T i khu v c ô th : n năm 2010 kho ng 32.000 m3/ngày/ êm; n năm 2020 kho ng 100.000 m3/ngày/ êm. + T i khu v c dân cư nông thôn: n năm 2010 kho ng 9.000 m3/ngày/ êm n năm 2020 kho ng 10.000 m3/ngày/ êm. - Ngu n nư c: + S d ng ngu n nư c t h Hoa Sơn và h ng i n Nam cho th tr n V n Giã, khu công nghi p V n Th ng, khu ô th m i Tu Bông và Hòn G m. + S d ng ngu n nư c ng m, ngu n nư c h Tiên Du và h á Bàn cho Khu ô th m i Ninh Thu - Ninh Phư c và th tr n Ninh Hòa. d) C p i n: - Ngu n i n: t u xây d ng tuy n m ch kép cho ư ng dây 110kV Nha Trang - Tuy Hoà hi n có; giai o n n năm 2020 xây d ng tr m ngu n 220kV t i huy n Ninh Hòa. - Lư i i n phân ph i: trong các khu ô th và khu du l ch s d ng ư ng dây cáp ng m; khu v c ngo i th s d ng ư ng dây n i. ) Thoát nư c th i: xây d ng các khu x lý ch t th i r n t i khu v c núi Hoa Sơn và xã Ninh An, huy n Ninh Hoà. Xây d ng m i và c i t o các khu nghĩa trang V n Giã, V n Th ng, Ninh Hoà; xây d ng và c i t o công viên nghĩa trang t i Hòn Vung. e) V sinh môi trư ng:
  6. - Xác nh vành ai cách ly b o v môi trư ng cho các h Hoa Sơn, Tiên Du và khu khai thác nư c ng m t i bán o Hòn G m. - Tàu, thuy n i trên v nh ph i có thi t b thu gom và x lý ch t th i. C m x ch t th i chưa x lý xu ng v nh. - Khi xây d ng c ng ph i trang b các thi t b , phao gi d u và các gi i pháp ng c u, phòng s c tràn d u. - T ch c các i qu n lý thu gom ch t th i trên bi n. L p các tr m quan sát môi trư ng theo dõi di n bi n môi trư ng t i khu v c v nh Vân Phong. 9. Các d án ưu tiên u tư xây d ng t u: - Xây d ng c ng trung chuy n container qu c t , công su t 0,5 tri u TEU. - Xây d ng ư ng v n t i t qu c l 1A n m Môn, ư ng s t vào c ng. - Xây d ng h ch a nư c Hoa Sơn, h ng i n Nam và h Tiên Du. - Xây d ng nhánh r cáp ng m 110kV và tr m 110kV t i m Môn; - Xây d ng c ng chuy n t i d u, công su t 1,5 - 2,0 tri u t n. - Xây d ng t ng kho xăng d u M Giang, công su t 0,5 tri u t n. - Xây d ng c ng hành khách qu c t m Môn, công su t 1,0 tri u lư t hành khách/năm. - Các d án d ch v , bưu chính, vi n thông, thương m i, du l ch, d án tr ng r ng tái sinh, r ng ng p m n... i u 2. T ch c th c hi n - Giao B K ho ch và u tư: ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân t nh Khánh Hoà, B Xây d ng, B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p và ban hành Quy ch ho t ng Khu kinh t Vân Phong, theo hư ng cho phép Khu kinh t Vân Phong ư c hư ng các chính sách ưu ãi như ã ban hành i v i Khu kinh t m Chu Lai, Khu kinh t Dung Qu t và có cơ ch c thù cho c ng trung chuy n qu c t . - Giao B Giao thông v n t i: + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh Khánh Hoà nghiên c u hoàn ch nh quy ho ch chi ti t c ng trung chuy n qu c t n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; l p Báo cáo u tư d án phát tri n c ng trung chuy n qu c t (giai o n kh i ng) trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh;
  7. + Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư kêu g i các nhà u tư ti m năng nư c ngoài tham gia u tư và qu n lý khai thác c ng trung chuy n qu c t v nh Vân Phong. - Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: u tư xây d ng h ch a nư c Hoa Sơn H , ng i n Nam và h Tiên Du theo các giai o n u tư Khu kinh t v nh Vân Phong. - Giao B Thương m i: thNm nh, phê duy t d án u tư kho xăng d u ngo i quan M Giang. - Giao B Công nghi p: u tư xây d ng m ng lư i i n theo các giai o n u tư Khu kinh t v nh Vân Phong. - Giao U ban nhân dân t nh Khánh Hoà: công b và t ch c qu n lý quy ho ch Khu kinh t v nh Vân Phong theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 301/Q -TTg ngày 22 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng Quy ho ch chung khu v c v nh Vân Phong, t nh Khánh Hoà n năm 2020. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B : Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; T ng c c trư ng T ng c c Du L ch; các Th trư ng cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản