Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
392
lượt xem
53
download

Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 51/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1- Ban hành “Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội”, gồm: Phần thứ nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán; Phần thứ hai: Hệ thống Tài khoản kế toán; Phần thứ ba: Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán; Phần thứ tư: Hệ thống Báo cáo tài chính. Điều 2- Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho các đơn vị BHXH huyện, BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam. Điều 3- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Chế độ kế toán BHXH ban hành theo Quyết định số 1124-TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996, Quyết định số 140/1999/QĐ-BTC ngày 15/11/1999, Quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003, Quyết định số 18/2004/QĐ-BTC ngày 16/02/2004 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 4- Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Các Bộ; CQ ngang Bộ; CQ thuộc CP; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Kiểm toán Nhà nước; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Trang WEB Bộ Tài chính; - Website Chính phủ - Lưu VT, Vụ CĐKT&KT.
  2. (FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN) Huongdan_Mau
Đồng bộ tài khoản