Quyết định số 51/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Đào tạo thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 51/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V KHOA H C VÀ ÀO T O THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Khoa h c và ào t o, B Yt , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V Khoa h c và ào t o là v t ng h p thu c B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác khoa h c, phát tri n công ngh trong ngành y t và ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t trong ph m vi c nư c. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Công tác khoa h c và phát tri n công ngh trong ngành y t a) Làm u m i xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý các ho t ng khoa h c và phát tri n công ngh trong ngành y t , các quy ch v thNm nh, ánh giá nghi m thu, ng d ng k t qu nghiên c u, chuy n giao công ngh , th nghi m lâm sàng thu c, trang thi t b y t và o c trong nghiên c u y sinh h c; b) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phát tri n khoa h c công ngh trong lĩnh v c y t ; t ch c xác nh và tuy n ch n, trình c p có thNm quy n phê duy t các tài, d án, nhi m v nghiên c u khoa h c, công ngh c p B ; theo dõi, giám sát và t ch c thNm nh, ánh giá, nghi m thu, ph bi n các k t qu nghiên c u khoa h c công ngh ph c v các ho t ng chuyên môn c a ngành; c) Làm u m i qu n lý v các ho t ng trong lĩnh v c tiêu chuNn và lĩnh v c quy chuNn quy chuNn k thu t v y t . Ch trì, ph i h p v i các V , C c có liên quan l p quy ho ch, k ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k
  2. thu t qu c gia trình c p có thNm quy n công b ho c ban hành; qu n lý các tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng thu c lĩnh v c y t ; ph bi như ng d n và theo dõi vi c áp d ng tiêu chuNn, quy chuNn t i các cơ s y t ; d) T ng h p, theo dõi và ánh giá vi c th c hi n k ho ch h p tác khoa h c công ngh trong lĩnh v c y t v i nư c ngoài; xu t v i B trư ng i u ch nh ho c b sung các n i dung và hình th c h p tác khoa h c cho phù h p v i tình hình th c t và kh năng th c hi n trong kỳ k ho ch; ) Làm u m i t ch c thNm nh xét duy t vi c ng d ng l n u tiên Vi t Nam các công ngh tiên ti n trong lĩnh v c y t ; ch o, t ch c thNm nh, xét duy t, hư ng d n th c hi n, ánh giá và nghi m thu các nghiên c u th nghi m y sinh h c trên con ngư i; e) Làm u m i t ch c, ph i h p v i các v , c c và các ơn v liên quan th c hi n Hi p nh v hàng rào k thu t trong thương m i (TBT) thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Y t và tham gia h th ng h i áp v hàng rào k thu t trong h i nh p kinh t v y t ; g) Làm thư ng tr c H i ng khoa h c k thu t, H i ng o c trong nghiên c u y sinh h c c a B Y t ; t ch c các ho t ng c a H i ng; h) Ph i h p tri n khai và t ch c th c hi n ch , chính sách v qu n lý khoa h c công ngh c a Nhà nư c và các quy nh c a B Y t ; ph i h p v i các ơn v liên quan xét duy t sáng ki n, sáng ch , gi i thư ng khoa h c công ngh trong ngành Y t ; tham gia qu n lý các tài, d án, nhi m v nghiên c u khoa h c công ngh c p Nhà nư c. 2. Công ngh thông tin a) Làm u m i v qu n lý nhà nư c, xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch và k ho ch v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong ngành y t ; b) Làm u m i xây d ng và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong lĩnh v c y t ; xây d ng các quy nh v các i u ki n ho t ng y t trên môi trư ng m ng và qu n lý ho t ng công ngh thông tin y t ; c) Xây d ng các quy nh, t ch c thNm nh và trình c p có thNm quy n công b các chuNn v công ngh thông tin áp d ng trong lĩnh v c y t ; d) Làm thư ng tr c Ban ch o công ngh thông tin c a B Y t ; ) Làm u m i qu n lý th ng nh t các ho t ng ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a các ơn v tr c thu c B Y t ; e) Tham mưu cho Ban ch o tri n khai ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ngành y t v công tác ng d ng công ngh tin h c trong qu n lý ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t ; qu n lý công tác thông tin khoa h c công ngh , ch o th c hi n công tác ng d ng công ngh tin h c trong qu n lý khoa h c công ngh ngành y t .
  3. 3. Nhi m v v công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t a) Làm u m i xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng ào t o nhân l c y t và các cơ ch , chính sách c bi t, c thù trong ào t o, phát tri n nhân l c, nhân tài ngành y t trình c p có thNm quy n phê duy t; b) Làm u m i xây d ng các quy chuNn k thu t qu c gia v cơ s h t ng, nhân l c, trang thi t b , phương ti n d y h c c a các cơ s ào t o nhân l c y t bao g m các trình d y ngh , trung c p, cao ng, i h c và sau i h c, trình c p có thNm quy n phê duy t và hư ng d n, t ch c tri n khai vi c th c hi n các quy chuNn k thu t qu c gia sau khi ư c phê duy t; c) Xây d ng các văn b n qu n lý n i dung, chương trình ào t o theo quy nh c a pháp lu t và ch o vi c xây d ng chương trình, giáo trình ào t o, ào t o liên t c nhân l c y t bao g m các trình : sau i h c, i h c, cao ng, trung c p và d y ngh y t ; d) Làm u m i xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng v chuyên môn i v i cán b , công ch c, viên ch c y t và ào t o b i dư ng i ngũ cán b gi ng d y thu c các cơ s ào t o nhân l c y t trung ương và a phương; ) Qu n lý ào t o chuyên khoa sau i h c c thù c a ngành y t g m chuyên khoa c p 1, chuyên khoa c p 2, bác s n i trú; e) Tham gia xây d ng quy ch , quy trình tuy n ch n cán b y t i nghiên c u sinh, th c t p sinh và gi ng d y nư c ngoài và ngư i nư c ngoài vào h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành y t ; làm u m i xây d ng các quy nh ào t o ngư i nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành y t theo qui nh c a pháp lu t; g) Làm u m i qu n lý chuyên môn c a các trư ng i h c, cao ng và trung c p y dư c tr c thu c B Y t ; t ch c giám sát, ki m tra, thanh tra chuyên ngành và ánh giá ch t lư ng công tác ào t o cán b y t . 4. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng.
  4. 3. Cơ ch ho t ng V Khoa h c và ào t o làm vi c theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản