Quyết định số 51/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
14
download

Quyết định số 51/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 51/Q -TNN Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM TH M NNH - TƯ V N TÀI NGUYÊN NƯ C C C TRƯ NG C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C Căn c Quy t nh s 1035/Q -BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý tài nguyên nư c; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Th m nh - Tư v n tài nguyên nư c và Chánh Văn phòng C c, QUY T NNH: i u 1: V trí, ch c năng Trung tâm ThNm nh - Tư v n tài nguyên nư c là t ch c s nghi p tr c thu c C c Qu n lý tài nguyên nư c có ch c năng thNm nh các h sơ, s li u, tài li u, các án, d án, báo cáo, quy ho ch trong lĩnh v c tài nguyên nư c; th c hi n các ho t ng tư v n, d ch v trong lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng trên ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm ThNm nh - Tư v n tài nguyên nư c là ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình C c trư ng k ho ch dài h n, năm (05) năm và h ng năm v ho t ng c a Trung tâm; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. ThNm nh các h sơ, s li u, tài li u, án, d án, báo cáo trong lĩnh v c tài nguyên nư c. 3. ThNm nh các chương trình, án, d án, tài, quy ho ch liên quan n tài nguyên nư c c a các B , ngành, a phương. 4. Th c hi n các ho t ng tư v n, d ch v v : a) L p h sơ c p phép trong lĩnh v c tài nguyên nư c; thi t k , giám sát thi công các công trình khai thác, s d ng tài nguyên nư c; b) i u tra, kh o sát, ki m kê, ánh giá nư c m t, nư c dư i t, ch t lư ng nư c, phát tri n tài nguyên nư c, quy ho ch tài nguyên nư c; c) Xác nh kh năng ti p nh n nư c th i c a ngu n nư c; các bi n pháp b o v ch t lư ng nư c, phòng ch ng suy thoái, ô nhi m c n ki t ngu n nư c và các tác h i khác do nư c gây ra; d) L p b n tài nguyên nư c, xây d ng mô hình toán, v t lý di n toán dòng ch y, lan truy n v t ch t trong h th ng sông và các t ng ch a nư c;
  2. ) Xác nh ngư ng gi i h n khai thác nư c m t, nư c dư i t, các khu v c d tr nư c, các khu v c c n b o v , các khu v c h n ch khai thác nư c; xây d ng k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c; e) Các ho t ng tư v n, d ch v khác liên quan n tài nguyên nư c và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n các chương trình, án, d án, tài nghiên c u khoa h c và công ngh v i u tra, kh o sát, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c, quy ho ch tài nguyên nư c, qu n lý, khai thác, s d ng, b o v , phát tri n tài nguyên nư c, phòng ch ng tác h i do nư c gây ra và các ho t ng khác trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo nhi m v ư c giao, t hàng ho c u th u. T quy t nh bi n pháp t ch c th c hi n b o m ch t lư ng, ti n theo yêu c u. 6. Th c hi n các d án h p tác qu c t trong lĩnh v c tài nguyên nư c và các lĩnh v c khác theo s phân công c a C c trư ng. 7. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, tiêu chuNn cơ s , tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá s n phNm, các công c kinh t , qu n lý trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo s phân công c a C c trư ng. 8. Tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c nâng cao nh n th c c ng ng v tài nguyên nư c; hư ng d n chuyên môn, nghi p v công tác qu n lý tài nguyên nư c cho các a phương theo s phân công c a C c trư ng. 9. Tham gia ki m tra, thanh tra, gi i quy t tranh ch p v ngu n nư c theo s phân công c a C c trư ng. 10. Liên doanh, liên k t v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c, u th u th c hi n các h p ng s n xu t, cung ng hàng hoá, d ch v thu c lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 11. Quy t nh vi c u tư phát tri n t v n vay, v n huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, t qu phát tri n ho t ng s nghi p c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 12. Qu n lý t ch c, cán b , viên ch c, lao ng, tài chính và tài s n thu c Trung tâm theo phân c p c a C c; th c hi n trách nhi m c a ơn v d toán c p III theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a C c và phân công c a C c trư ng. 14. Th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 15. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c: 1. Lãnh o Trung tâm: Trung tâm ThNm nh - Tư v n tài nguyên nư c có Giám c và không quá ba (03) Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v các nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Trung tâm; quy nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v tr c thu c Trung tâm; xây d ng quy ch làm vi c và i u hành ho t ng c a Trung tâm. Phó Giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c phân công.
  3. 2. B máy giúp vi c Giám c: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng ThNm nh; c) Phòng D ch v , tư v n tài nguyên nư c. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Giám c Trung tâm ThNm nh - Tư v n tài nguyên nư c, Chánh Văn phòng C c, Th trư ng các ơn v thu c C c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các V : TCCB, KH, TC, KHCN, HTQT, PC; Nguy n Thái Lai - Lãnh o C c; - Chi y, Công oàn, oàn TNCSHCM C c; - Lưu: VT, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản