Quyết định số 510/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 510/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 510/2000/QĐ-TCHQ về việc bãi bỏ văn bản về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 510/2000/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 510/2000/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2000 Q UY T Đ NH BÃI B VĂN B N V TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ XU T NH P KH U C A DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T NG C C TRƯ NG T NG C C H I Q U AN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Căn c Ngh đ nh s 16/CP ngày 07/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh đ nh s 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy đ nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Giám sát qu n lý. Q UY T Đ NH: Đ i u 1 : Bãi b các văn b n ghi t i danh m c đính kèm Quy t đ nh này. Đ i u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đ i u 3 : C c trư ng, V trư ng, Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan; C c trư ng C c h i quan các t nh, thành ph ; Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng H i quan; T ch c, cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký)
  2. D AN H M C CÁC VĂN B N DO T NG C C H I QUAN BAN HÀNH V TH T C H I QUAN Đ I V I DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI ĐƯ C BÃI B (Theo Quy t đ nh s 510/2000/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 10 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) S Hình th c S văn b n Ngày tháng N i dung Ghi TT văn b n văn b n chú 01 Thông tư 111/GSQL-TT 28/5/1997 Hư ng d n thi hành NĐ12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph 02 Công văn 1841/TCHQ- 3/6/1998 Th t c HQ đ i v i hàng hoá GSQL XNK c a các DN c v n ĐTNN 03 Công văn 2738/TCHQ- 12/8/1998 Theo dõi t l xu t kh u hàng GSQL hoá 04 Công văn 2435/GSQL - 19/7/1997 V vi c thành l p kho b o TCHQ thu 05 Công văn 3096/ GSQL - 16/9/1997 L p h sơ xin thành l p kho TCHQ b o thu 06 Công văn 655/ TCHQ- 30/1/1999 Xu t nh p kh u t i ch GSQL 07 Công văn 2223/ TCHQ- 17/5/2000 Xu t nh p kh u t i ch GSQL 08 Công văn 2604/ TCHQ- 8/6/2000 Xu t nh p kh u t i ch GSQL 09 Công văn 640/ TCHQ- 3/4/1995 Hư ng d n vi c mi n gi m KTTT thu xu t nh p kh u đ i v i xí nghi p có v n đ u tư nư c ngoài.
Đồng bộ tài khoản