Quyết định số 510/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 510/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 510/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 510/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 510/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 510/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2569/TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010 với các thành viên sau đây: 1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Uỷ viên thường trực: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Các ủy viên: - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Thứ trưởng Bộ Tài chính, - Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, - Phó Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, - Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.
  2. 4. Mời đại diện các cơ quan sau đây tham gia thành viên Ban chỉ đạo : - Ban Khoa giáo Trung ương, - Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ : trên cơ sở đánh giá toàn diện về mạng lưới các trường đại học và cao đẳng hiện nay và những kết quả về xây dựng mạng lưới đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2000. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010; Bộ trưởng các Bộ, ngành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nêu trên sẽ chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản