Quyết định số 5146/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 5146/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5146/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5146/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 5146/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất; Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất; Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 21/08/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” trên các lĩnh vực đất đai, người có công với cách mạng tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 411/TTr-SNV ngày 16/11/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Dừng việc áp dụng thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Đề án thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được phê duyệt tại Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các phòng, ban liên quan thực hiện đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng theo quy định thủ tục hành chính “một cửa” đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Điều 31 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện quyền thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Hoàng Thị Út Lan
Đồng bộ tài khoản