Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 519/2001/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Quyết định số 81/2001/QÐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005. Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 679/1997/QÐ-TCBÐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Thể lệ dịch vụ Internet; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Ban hành cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN): 1. Cước thuê bao Internet và thuê bao hộp thư điện tử hàng tháng: 27.273 đồng/thuê bao.
  2. 2. Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng: (Ðơn vị tính: đồng/phút): 1 2 3 Từ sau 07 giờ đến 19 Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng Các thời gian còn lại (từ sau giờ trong ngày (trừ ngày và từ sau 07 giờ đến 19 0 giờ đến 07 giờ trong ngày ngày lễ, thứ Bảy, giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Chủ nhật) nhật) 210 150 130 Các ISP được phép giảm không quá 20% mức cước quy định ở cột 3 điểm này để khuyến khích người sử dụng. 3. Các mức cước quy định tại mục 1, 2 nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm cước viễn thông. 4. Cước cài đặt (thu một lần): Do các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet qui định. 5. Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet được qui định các hình thức thu cước khác nhau (khoán cước, trả trước, trả sau,...) trên nguyên tắc trong cùng thời gian sử dụng, tổng mức cước khách hàng phải trả tương đương với tổng các mức cước quy định tại mục 1, 2 của Ðiều này và đảm bảo có khuyến khích cho khách hàng dùng nhiều. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2001 và thay thế Quyết định số 820/2000/QÐ-TCBÐ ngày 20/09/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng. Ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - - Như Ðiều 3; - PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); - PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; Mai Liêm Trực - Ban Vật giá Chính phủ; - Lưu KTKH, VT.
Đồng bộ tài khoản